Hotărârea nr. 376/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 376 din 05.12.2018 privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Unităților de

învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic, Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 6 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 3258/28.09.2018 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2018, de 31 pentru Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit.e) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Statul de funcții al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 - subordonată Consiliului Local Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Aplicarea procedurilor legale privind modificările și completările stabilite în noua structură organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislația în vigoare.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 referitoare la aprobarea Statului de funcții al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 - subordonată Consiliului Local Sector 1 își încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


PREȘEDINTE Marian C
Nr:   376

Data: 05.12.2018

nr. 376/05,12,2018 PREȘEDINTE DE

Marian


STAT DE FUNCȚII

AL ADMINISTRAȚIEI UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT A UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1,

elaborat în conformitate cu Legea - Cadru nr. 153/2017 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

NIVELUL STUDIILOR

GRADUL/

TREAPTA PROFESIO-

NAL(Ă)

GRADUL DE SALARIZARE

NR. TOTAL DE POSTURI/ FUNCȚII

1

3

4

6

7

Anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV DIN LEGEA Nr. 153/2017 - privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice

DIRECTOR

S

II

1

DIRECTOR ADJUNCT

S

II

2

SEF SERVICIU

s

IA

3

CONSILIER JURIDIC

s

IA

1

INSPECTOR DE

SPECIALITATE

s

IA

14

AUDITOR INTERN

s

I

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

I

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

II

2

CONSILIER JURIDIC

s

II

1

REFERENT

M

IA

1

MUNCITOR CALIFICAT

M/G

I

2

TOTAL POSTURI:

1

1 1

1

1

.. 1