Hotărârea nr. 370/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 370 din 05.12.2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 379/28.11.2017 privind acordarea unei sume în valoare de 1.000 lei şi a unei diplome aniversare familiilor domiciliate în Sectorul 1 care au împlinit 50 de ani de căsătorie


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 379/28.11.2017 privind acordarea unei sume în valoare de 1.000 lei și a unei diplome aniversare familiilor domiciliate în Sectorul 1 care au împlinit 50 de ani de căsătorie

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de către Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare și prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n), coroborat cu art.115 alin.(2) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 379/28.11.2017 se modifică, după cum urmează:

  • 1. Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 1. - Se aprobă acordarea unei sume în valoare de 1.500 lei și a unei diplome aniversare familiilor cu domiciliul stabil în Sectorul 1, care împlinesc 50 de ani de căsătorie. ”

  • 2. Art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art,3. - în vederea obținerii sumei de 1.500 lei, beneficiarii trebuie să depună la registratura Sectorului 1 al Municipiului București sau a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 o cerere însoțită de următoarele documente:

  • a) copii ale actelor de identitate ale soților și a certificatului de căsătorie al acestora;

  • b) dovada faptului că au avut domiciliul stabil pe raza Sectorului 1 în ultimii 5 ani anterior depunerii cererii, eliberată de Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 ”.

  • 3. Art. 5 se modifică și va avea următorul cuprins :

”Art.5. - Suma de 1500 lei se acordă din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și poate fi ridicată de la casieria Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 de către unul dintre soți sau de către reprezentantul legal al acestora. ”

Art. II. - Celalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 379/28.11.2017 rămân nemodificate.

Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


AZÂ.

Dani<


ETAR pleta Cefalan


Nr.: 370

Data: 05.12.2018