Hotărârea nr. 37/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 15.02.2018 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2018

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. G545/15.02.2018 întocmit de Direcția Management Economic ca urmare a amendamentelor aprobate;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si b) si art. 20 alin (1) lit. a) și c) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 2/2018 - legea bugetului de stat pe anul 2018;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Luând în considerare:

Adresa nr. 6138/25.01.2018 transmisă de către Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit si repartizarea taxei pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor;

Decizia nr. 186/25.01.2018 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, pentru sectoarele municipiului București;

Decizia nr. 187/25.01.2018 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat;

Adresa nr. 7484/31.01.2018 transmisă de către Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pentru anul 2018;

Adresa nr. 1662/23.01.2018 transmisă de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale privind transferurile pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în anul 2018;

Adresa nr. 566/550737/09.02.2018 transmisă de către Direcția Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2018, precum si estimările pentru anii 2019-2021,

Având în vedere amendamentele formulate de consilierii locali în conformitate cu Procedura de depunere a amendamentelor la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al Sectorului 1 al Municipiului București pe anul 2018,

în temeiul art. 45 alin.(2) lit. a), art.81 alin.(2) lit. d) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 sunt în valoare de 1.355.435,20 mii lei, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET INIȚIAL 2018

VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1

1.355.435,20

Secțiunea de funcționare

1.069.669,36

Secțiunea de dezvoltare

285.765,84

VENITURILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

1.117.932,00

Secțiunea de funcționare

1.047.086,66

Secțiunea de dezvoltare

70.845,34

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

23.582,70

Secțiunea de funcționare

22.582,70

Secțiunea de dezvoltare

1.000,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

195.294,00

Secțiunea de funcționare

0,00

Secțiunea de dezvoltare

195.294,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE

18.626,50

Secțiunea de funcționare

0,00

Secțiunea de dezvoltare

18.626,50

>    Veniturile bugetului local pe anul 2018 sunt în valoare de 1.117.932,00 mii lei, conform Anexei nr.1.1 (1.1.1; 1.1.2).

>    Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 sunt în sumă de 23.582,70 mii lei, conform Anexei nr. 1.3 (1.3.1; 1.3.2);

>    Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2018 sunt în sumă de 195.294,00 mii lei, conform Anexei nr. 1.5;

>    Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2018 sunt în sumă de 18.626,50 mii lei, conform Anexei nr. 1.6.

Art. 2. Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 sunt în sumă de 1.453.775,24 mii lei, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET INIȚIAL 2018

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT CLS 1

1.453.775,24

Secțiunea de funcționare

1.076.734,74

Secțiunea de dezvoltare

377.040,50

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

1.209.206,66

Secțiunea de funcționare

^2^^,    1.047.086,66

Secțiunea de dezvoltare

162.120,00

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE SV/^ #f

30.648,08

1. L

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

Secțiunea de funcționare

29.648,08

Secțiunea de dezvoltare

1.000,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

195.294,00

Secțiunea de funcționare

0,00

Secțiunea de dezvoltare

195.294,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE

18.626,50

Secțiunea de funcționare

0,00

Secțiunea de dezvoltare

18.626,50

Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2018, în valoare de 91.274,66 mii Iei, se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

a)    ca sursă de finațare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, (...)”;

b)    Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2018 în valoare totală de 7.065,38 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

   Pentru Cap. 65.10 învățământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul

anilor precedenți în valoare de 4.119,38 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;

   Pentru Cap. 70.10 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - Administrația Piețelor Sector 1,

conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 2.946,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

Art. 2.1. Cheltuielile bugetului local pe anul 2018 sunt în valoare de 1.209.206,66 mii lei,

conform Anexei nr. 1.2, astfel:

(1)    1.209.206,66 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform A nr. 1.2.1, din care:

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 1.047.086,66 mii lei; SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 162.120,00 mii lei.

(2)    75.425,15 mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, din care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 71.113,15 mii lei;


-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 4.312,00 mii lei, conform Anexei nr.

(1.2.1.1.1 ; 1.2.1.1.2);

(3)    46.399,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 45.756,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 643,00 mii lei, conform Anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1 ; 1.2.1.2.2 ; 1.2.1.2.3);

(4)    18.178,00 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publica capitolul 55.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 18.178,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, conform Anexei 1.2.1.3 (1.2.1.3.1);

(5)    1.091,00 mii lei pentru Aparare Naționala capitolul 60.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 700,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 391,00 mii lei, 1.2.1.4 (1.2.1.4.1);

(6)    49.068,00 mii lei pentru Ordine Publica si Siguranța Naționala capitolul 61.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 33.712,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 15.356,00 mii lei, conform Anexei 1.2.1.5 (1.2.1.5.1 ; 1.2.1.5.2);

(7)    271.532,14 mii lei pentru învățământ capitolul 65.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 253.295,14 mii lei;

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 18.237,00 mii lei, conform Anexei nr. 1.2.1.6 (1.2.1.6.1 ; 1.2.1.6.1.1; 1.2.1.6.1.1.1; 1.2.1.6.1.1.2 ; 1.2.1.6.1.2; 1.2.1.6.1.2.1; 1.2.1.6.1.2.2; 1.2.1.6.1.2.3; 1.2.1.6.1.3; 1.2.1.6.1.4; 1.2.1.6.2 ; 1.2.1.6.2.1 ; 1.2.1.6.2.2 ; 1.2.1.6.2.3 ; 1.2.1.6.3);

(8)    56.696,00 mii lei pentru Sanatate capitolul 66.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 39.423,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 17.273,00 mii lei, conform Anexei 1.2.1.7 (1.2.1.7.1 ; 1.2.1.7.2 ; 1.2.1.7.3 ; 1.2.1.7.4);

(9) 174.983,61 mii lei pentru Cultură, recreere și religie capitolul 67.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 117.032,61 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 57.951,00 mii lei, conform Anexei 1.2.1.8 (1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.2 ; 1.2.1.8.3 ; 1.2.1.8.4 ; 1.2.1.8.5 ; 1.2.1.8.6);

(9) 221.401,00 mii lei pentru Asigurări si Asistenta Sociala capitolul 68.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 211.617,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 9.784,00 mii lei, conform Anexei 1.2.1.9 (1.2.1.9.1 ; 1.2.1.9.2 ; 1.2.1.9.3 ; 1.2.1.9.4 ; 1.2.1.9.5);

(10) 84.837,00 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, din

care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 61.710,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă 23.127,00 mii lei, conform Anexei 1.2.1.10 (1.2.1.10.1 ; 1.2.1.10.2 ; 1.2.1.10.3 ; 1.2.1.10.4 ; 1.2.1.10.5 ; 1.2.1.10.6);

(11)    170.313,00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 163.464,00 mii lei;

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 6.849,00 mii lei, conform Anexei 1.2.1.11 (1.2.1.11.1 ; 1.2.1.11.2 ; 1.2.1.11.3 ; 1.2.1.11.4);

(12)    39.282,76 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 31.085,76 mii lei;

Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 8.197,00 mii lei, conform Anexei 1.2.1.12 (1.2.1.12.1 ; 1.2.1.12.2 ; 1.2.1.12.3).

Art.2.2 Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 este în sumă de 30.648,08 mii lei, conform Anexei nr. 1.4.

(1)    30.648,08 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care:


-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 29.648,08 mii lei; /

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 1.000,00 mii lei, nr. 1.4.1;

(2)    15.832,08 mii lei pentru învățământ capitolul 65.10, din care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 15.832,08 mii lei,

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, conform Anexei nr. 1.4.1.1;

(3)    14.816,00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 13.816,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.000,00 mii lei, conform Anexei nr. 1.4.1.2;

Art. 2.3. Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2018 este în sumă de 195.294,00 mii lei, conform Anexei nr. 1.5 și este repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

(1)    195.294,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 195.294,00 mii lei, conform

Anexei nr. 1.5.1;

(2)    195.294,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, conform Anexei nr. 1.5.1.1;

Art. 2.4. Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2018 este în sumă de 18.626,50 mii lei, conform anexei nr. 1.6, fiind repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

(1) 18.626,50 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 18.626,50 mii lei, conform Anexei nr.

1.6.1;

(2) 18.626,50 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, conform Anexei nr. 1.6.1.1.

Art. 3. Cheltuielile de capital sunt în valoare de 376.840,50 mii lei, conform programului de investiții publice, din care:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET INIȚIAL 2018

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1

161.920,00

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

1.000,00

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

195.294,00

BUGETUL CREDITELOR INTERNE

18.626,50

Art. 4.

(1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Unitățile de învățământ din Sectorul 1, Poliția Locală Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Administrația Piețelor, Centrul Cultural, Direcția Management Economic, Direcția de Investiții precum interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce


prevederile prezentei hotărâri.    //

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 15.02.2018.

Nr.: 37

Data: 15.02.2018

Unitatea adminislraliv-teritorială: CONSILIUL LOCAL SECTOR 1


AN5'


I    Bugel2018

II    Estimări 2019

III    Estimări 2020

IV    Estimări 2021


BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL UNITĂȚILOR ADMINISTRAȚI V-TERITORI ALE PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019 - 2021 BUGET INIȚIAL


Bugetul local


Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local


Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii


Bugetul împrumuturilor externe și interne


VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)


1.117.932,00


23.582,70


0,00


213.920,50


0,00


1 117.932,00


23,582,70


213 920,50


1.426.975,00


1 372.231.00


23.680,70 24 362,70


141.000,00

0.00


1.323.288,30


24 995,70


Venituri curente (rd.03+17)


.075.168,00


23 582,70


0.00


0,00


0,00


1.075.168,00


1 380 265,00


23 582,70 23 680,70


1 322.521,00


1 268.578.30


24 362,70 24 995,70


Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)


1.046.750,00 1 046.750,00


0,00

0.00


0.00


0,00


0,00


N:-1.098 750,70


1.046 750,00


1.098 750,70


1.046.750,00


1 350.226,00 ~ 1 290.770.00


1.235.241.30


0.00

0,00

0,00


Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice, din care:


Impozit pe profit


Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice, din care:


i

ii

iu

IV


620.000,00

^62(3000.00

908.947,00


824 184,00 744 825,30


0,00


620 000,00


0,00


620.000,00


0.00


ii

iii IV


620.000,00

620.000,00 908 947,00


824.184,00

744.825.30


0,00


620.000,00


620.000,00


0,00


0,00


Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

os

620 000 no

1

620.000.00

620 000,00

1

620.0C

li

908.947,1)0

iii

824.184,00

IV

744.825,30

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

09

0,00

0,00

0,00

1

II

III

IV

[mpozîte și taxe pe proprietate

10

271.187,00

271 187.00

271.187,00

1

271.187,00

II

286 645,00

III

302.984.00

IV

318.134.00

Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd. 15)

11

153.218,00

0,00

0,00

0.00

0,00

153.218.00

0.00

153.218,00

I

153.218,00

II

152.155,00

III

160.982.00

IV

169.531.00

Sume defalcate din TVA

12

89.684.00

89.684.00

89.684,00

I

76.629,00

II

85.000,00

III

90.000,00

IV

95.000.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13

100.00

100,00

100,00

I

II

III

IV

Taxe pe servicii specifice

14

1.880.00

1.880.00

1.880,00

1.880,00

II

1.987,00

III

2 100,00

IV

2.205.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activitati

15

61.554,00

61.554,00

61 554,00

1

61.554.00

II

65.062,00

III

68.770,00

IV

72 208,00

Alte impozite si taxe fiscale

16

2.345,00

2.345,00

2.345.00

I

2.345,00

II

2.479.00

III

2.620.00

IV

2.751,00

Venituri nefiscale

17

28.418,00

23.582.70

52.000,70

52 000.70

I

28.418.00

23.582.70

II

30039,00

23.680.70

III

31.751,00

24.362.70

IV

33.337.00

24.995,70

//

Venituri din capital

18

0.00

0,00

0.00

0,00

1

0,00

0,00

II

0,00

0.00

/    • n

HI

0,00

0.00

ÎV

0.00

0.00

Operațiuni financiare


0°0


0.00


0.00


0,00


0,00


0.00


Subvenții (rd.21+22)


20

t

ii

ui

IV


42.764.00


42 764.00


46.710.00


49.710.00

54.710,00


0.00


0,00

0,00

0,00

0,00


0.00


Subvenții de la bugetul de stat


42.764,00


42.764,00


46.710,00

49.710.00


54.710.00


Subvenții de la alte administrații


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


Sume primite de la UE în contul plăților efectuate


0,00


0,00


CHELTUIELI - TOTAL (rtl.25+36+37+40+41)


Cheltuieli curente (rd.26 la rd.35)


Cheltuieli de personal


Bunuri si servicii


213.920,501 '


213 9204 141 000.00 " ' 0,00


0.00


0.00


0.00


213.920.50


42.764.00


42 764.00


0,00


0.00


213.920.50


42.764,00


42.764.00


0.00


ii

m

IV


0,00

0.00


0.00


1.209.206,66

1.209.206,66

1.426.835.00


1.372.091.00


1.323.148,30


987.294,66


987.294,66


973.882,68


1.065.458,00


1.119.930,30


205.857,90

205.857,90


207 543.00


208.638.00


211.882,00


618.425,73


618.425.73

617.531.05


30.648,08

30.648,08


23.680.70


24.362.70

24.995.70


29.492,08


29.492,08

23.029.70


23.029,70


23.02970


3 509.50


3.509.50


3.127.46

3.127.46


3.127.46


22.982.58


22.982.58


18.930.24


0,00


0,00


213.920,50


213.920,50

141.000.00

0,00


0.00


0,00

0.00


0,00


0,00

6.00


0,00


0,00


1.453.775,24

1-453775,24

1.591.515,70


1.396.453,70


1.348.144.00


1.016.786,74


1.016 786.74


996.912,38


1.088 487.70 1.142 960.00


209.367,40 209 367,40


210.670.46

211765.46 215.009.46


641,408.31


64L408.31

636.461.29

720,214,61


1.453.775,24


I 453.775,24 1.591.515,70 1 396 453.70 1.348,144,00


1.016.786.74 1 01678674 996 912,38 1.088.487.70


1.142.960.00


209.367,40


209.367,40

210.670.46

211765.46 215.009.46


641.408,31 641.408,31 636 461,29


720,214,61

772667.91Fonduri de rezerva

30

500 nn

0,00

1

500.00

500,00

1

51

500.00

500,00

11

500.U0

500,00

500,00

III

500.00

500,00

500.00

IV

500.00

500.00

500.00

Transferuri intre unitari ale administrației publice

31

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

n

0.00

0.00

0,00

0.00

iii

0.00

0,00

0,00

0,00

IV

0.00

0,00

0.00

0.00

Alte transferuri

32

17.555,00

0,00

17.555.00

17.555,00

l

17.555,00

17.555.00

17 555.00

II

0,00

0.00

0,00

III

0,00

0.00

0,00

IV

0,00

0,00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile postaderare

33

200,00

0,00

200,00

200,00

1

200.00

200,00

200.00

II

0.00

0.00

0,00

III

0,00

0.00

0,00

IV

0.00

0,00

0.00

Asistenta sociala

34

94.328,63

0.00

94.328,63

94.328,63

1

94.328.63

0,00

94.328.63

94 328,63

II

105.628,63

0,00

105 628,63

105 628.63

III

112.935,63

0,00

112 935,63

112.935,63

IV

113 010,63

0.00

113.010.63

113.010.63

Alte cheltuieli

35

32.249,40

0.00

32.249,40

32.249,40

1

32.249,40

0.00

32 249.40

32.249,40

II

25.080,00

25 080.00

25.080,00

III

25.100.00

25 100.00

25.100.00

JV

25.100.00

25.100,00

25.100.00

Cheltuieli de capital

36

161.920,00

1 000.00

213.920,50

376.840,50

376.840.50

1

161.920,00

1.000.00

213 920.50

376.840,50

376.840.50

II

386.952,32

445.00

141.000,00

528.397,32

528.397,32

III

237.133,00

1.127,00

0,00

238 260.00

238 260,00

IV

133.718,00

1.760.00

0.00

135.478.00

135.478,00

Operațiuni financiare (rd.38+39)

37

60.000,00

206,00

60.206,00

60.206.00

1

60.000,00

206.00

60.206,00

60.206.00

II

66 000.00

206.00

66.206,00

66.206,00

III

69.500.00

206,00

69.706,00

69 706,00

IV

69.500,00

206,00

69.706.00

69 706.00

împrumuturi acordate

38

0,00

0,00

II

III

IV

Rambursări de credite externe si interne

39

60.000,00

206,00

60.206,00

60.206,00

1

60.000,00

206.00

60 206,00

60 206.00

II

66.000.00

206.00

66.206,00

66.206.00

III

69.500.00

206.00

69.706.00

69 706,00

IV

69.500.00

206,00

69.706,00

69 706.00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

40

-8,00

-50,00

) H

-8,00

-50,00

/

II

0,00

//.

III

0.00

IV

0.00

crop?

Rezerve

41

1

II

III

(V

T

-1--

-

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) ” (rd.01-rd.23)

42

1

II

III

IV

-91.274,66

-7.065,38

0,00

0,00

0,00

-98.340,04

0,00

-98.340,04

1> finanțat din excedentul anilor precedent]'

NOTĂ:

*) Numai restanțe din anii precedenți

**) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele «re compun bugetul general centralizat

1 p '■O'?'

PRIMAI


DIRECTOR EXECUTIV,

ORTANSA FRONE - BORCEA


SEF SERVICIU BUGET, EXECUȚIE BUGETARA,

MARIA IONESCU


ÎNTOCMIT,

MARIANA ISTRATE