Hotărârea nr. 368/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 368 din 05.12.2018 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.137/29.05.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenți obiectivului de investiții “Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi și public, Liceul Tehnic MEDIA, str. Jiului nr. 163, București, Sectorul 1”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.137/29.05.2007privind aprobarea indicatorilor lehnico-economici aferențl obiectivului de investiții “Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi și public,

Liceul Tehnic MEDIA, str. Jiului nr. 163, București, Sectorul 1 ”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate al Direcției Investiții, Direcția Management Economic, Direcția Utilități Publice, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, reypeclureu drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei dc cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și comp 1 d ă ri 1 c 111 tc r i o a re;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.315/14.12.2006 privind transmiterea în administrarea Consiliului Local al SecLorului 1 a unei suprafețe de teren de 4867,5 mp din administrarea Consiliului General al Municipiului București în vederea realizării unui obiectiv sportiv (bazin de înot);

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 461/19.12.2006 privind acceptarea transmiterii terenului de 4867,5 mp din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea realizării unui obiectiv sportiv (bazin de înot);

Luând în considerare Protocolul de predare - preluare dintre Consiliului General al Municipiului București și Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Ținând cont de Actul de Dezmembrare autentificat cu nr. 1632 din 29.10.2008 prin care terenul în suprafață de 29.537,66 mp și construcțiile edificate pe acesta, cu număr cadastral 22042 a fost dezmembrat în Lotul 1 in suprafață de 21.312 mp cu numărul cadastral 22042/1 și Lotul 2 în suprafață de 8.226 mp cu numărul cadastral 22042/2;

Luând în considerare Actul de Alipire autentificat cu nr. 490 din 03.06.201 I prin care Consiliul Local al Sectorului 1 înțelege să alipească două proprietăți și să constituie un singur corp de proprietate compus din teren categoria de folosință curți și construcții, cu o suprafață totală de 13.094 mp, situat în municipiul București, strada Jiului nr.163, sector 1, identificat cadastral cu numănil 26376, astfel: terenul categoria de folosință curți și construcții, cu o suprafață 8.226 mp identificat cu numănil cadastral 22042/2 și terenul categoria de folosință curți și construcții, cu o suprafață 4.868 mp identificat cu numănil cadastral 25259 ;

Extras de Carte Funciară pentru informare nr. 38583 din 11.05.2017 pentru numărul cadastral vechi 26376, identificat cu numărul cadastral nou 243566 a terenului cu suprafața 13.094 mp și Extras de Caile Funciară pentru informare nr. 104469 din 22.11.2018;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 137/29.05.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: “Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi și public, Liceul Tehnic MEDIA, str. Jiului nr. 163, București, Sectorul 1”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRASEMNEAZĂ,SEClfeAR

Daniela Nic'dljțaytefalan ț 1 r • / // jl

Nr.: 368

Data: 05.12.2018


nr. 368/05.12.20iMT

PREȘEDINTE DE$EDIN^Ă,

Marian Cristian^eagu


Principalii indicatori tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții.

“Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi și public, Liceul Tehnic MEDIA, str. Jiului nr. 163, București, Sectorul 1”

a) Indicatori maximali

în conformitate cu devizul general, indicatorii maximali ai investiției sunt:

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 30.358.673,86 lei fără TVA, din care C+M: 21.847.270,05 fără TVA;

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 36.078.966,60 lei inclusiv TVA, din care C+M: 25.998.251,36 inclusiv TVA.

b) Indicatori minimali

Indicatorii minimali (indicatori de performanță) reprezintă elemente fizice / capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții și/sau, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.

Capacități fizice:

  • a) 1 bazin olimpic (cu 10 culoare pentru întreceri, cu echipamente și dotări specifice) cu următoarea variantă constructivă:

Infrastructură - fundații continue din beton armat;

Suprastructură -cadre de beton armat cu stâlpi, grinzi și planșee din beton, închiderile exterioare și iinteriioare se vor realiza din BCA de 20 cm grosime. La exterior pereții se vor placa cu vată minerală bazaltică de 10 cm grosime;

Acoperișul - terasă necirculabilă și acoperiș cu grinzi arcuite din material lemnos lamelar, tratat și rezistent în mediu umed.

  • b) 899 locuri în tribune;

  • c)  20 locuri în tribune pentru persoanele cu handicap locomotor;

  • d)  10 locuri în tribuna oficialităților;

  • e)  70 locuri de parcare, dintre care 6 locuri destinate persoanele cu handicap locomotor;

c) Indicatori financiari, socio-economic, de impact, de rezultat /operare, stabiliți după caz

Cost specific investiție:

6826,25 lei/mp (fără TVA)

Cost specific C+M:

-  4912,45 lei/mp (fără TVA)

d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții:

18 luni.

Eșalonarea investiției:

  • -   Anul I (INV / C+M): 11.466.389,61 lei fără TVA / 9.627.173,39 lei fără TVA;

  • -   Anul II (INV / C+M): 18.892.184,24 lei fără TVA / 12.220.096,66 lei fără TVA.