Hotărârea nr. 363/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 363 din 30.10.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Atletism, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție privind modernizarea actualei baze sportive


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresa privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Atletism, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție privind modernizarea actualei baze sportive

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția Investiții și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 97/2002 privind darea în folosință gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, unor federații sportive naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în aplicarea prevederilor art. 3 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Urmare a scrisorii de intenție a Federației Române de Atletism, înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 a Municipiului București cu nr. 40980 / 02.10.2018 privind propunerea unui parteneriat între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Atletism menit să contribuie printr-un amplu proiect de modernizare la alinierea bazei sportive la standardele actuale și care va conduce la edificarea unei zone cu o arhitectură deosebită și cu o utilitate demnă de capitala României;

în temeiul art. 45 alin (2), art. 81 alin. (2) lit. q) și alin. (3), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Atletism, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție privind modernizarea actualei baze sportive.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Juridică și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 363

Data: 30.10.2018