Hotărârea nr. 357/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 357 din 30.10.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, Universitatea din București, în vederea finanțării proiectului cultural – artistic ”Elevi și Studenți în Anul Centenarului”, în perioada 1 octombrie 2018 – 30 noiembrie 2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, Universitatea din București, în vederea finanțării proiectului cultural - artistic "Elevi și Studenți în Anul Centenarului", în perioada 1 octombrie 2018 - 30 noiembrie 2019

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului l al Municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.580/06.09.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hptîrască cu privire la cooperarea cu Universitatea București, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului ”Elevi și studenți în Anul Centenarului”, în perioada 1 octombrie 2018 - 30 noiembrie 2019, precum și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 258/07.08.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Universitatea din București, în vederea desfășurării Proiectului „Elevi și Studenți în Anul Centenarului”, ce se va desfășura în perioada 1 octombrie 2018-30 noiembrie 2019;

Având în vedere proiectul înaintat de Universitatea București și înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 12802/30.03.2018, prin care Universitatea București solicită finanțare în vederea organizării proiectului cultural - artistic ”Elevi și Studenți în Anul Centenarului”, în perioada 1 octombrie 2018 -30 noiembrie 2019;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2) art.81 alin.(2) lit.k) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă acordarea finanțării în valoare de 540.000 lei Universității București, în vederea desfășurării cultural - artistic ”Elevi și Studenți în Anul Centenarului”, în perioada 1 octombrie 2018 - 30 noiembrie 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. ' Drepturile și obligațiile părților, cât și toate celelalte prevederi, între Universitatea București și Consiliul Local al Sectorului 1, sunt stabilite într-un contract de finanțare care va fi aprobat odată cu adoptarea prezentei hotărâri, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se mandatează directorul Centrului Cultural al Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1 contractul de finanțare cu Universitatea București.

Art 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entității menționată la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,Nr.: 357

Data; 30.10.2018

2.Deviz estimativ de cheltuieli

Tipul cheltuielilor4

Suma totală (lei) 1=2+3+4

Contribuția solicitantului (lei) 2

i

Contribuția altor finanțatori (lei) 3

Suma solicitată de la M.C.I.N.

(lei)

4

TOTAL GENERAL

(a+b+c+d+e+f+g+h+i)

600000 +

TVA

60000

TV

+*

0

0

a) costuri de producție

55000 +

TVA

5500 + TV

0

0

b) închirieri de spații și aparatură

0

0

0

0

c) onorarii (drept de autor și drepturi conexe în temeiul Legii nr. 8/1996)

144000 +

TVA

14400

TV

+

0

0

d) prestări servicii (colaboratorii, alte servicii)

186500

+TVA

18650

TV

+

0

0

e) premii

46000 +

TVA

4600 + TV

0

0

f) cheltuieli ocazionate de cazarea și transportul intern și internațional ale participanților/ invitaților

39000

+TVA

3900 + TV

\

0

0

g) diurna pentru participanți

13500 +

TVA

1350 + TV

\

0

0

h) tipărituri

60500 +

TVA

6050 + TV

0

0

i) acțiuni promoționale și de publicitate inclusiv OOH

55500 +

TVA

5550 + TV

4

0

0

în conformitate cu prevederile Art. 1, alin. (2), litera f) și Art. I2, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor. Proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind procedura de selecție a ofertelor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile, pentru anul 2017- 2020. în cadrai Programului CENTENAR pentru Toți- sesiunea 2017- 2020, organizarea și funcționarea comisiilor, precum și procedura de soluționare a contestațiilor, aprobate prin HCLnr....................;

între:

CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Str. Piața Amzei, nr. 13, Sector 1, având Codul de înregistrare fiscală nr. 38281523, Contul nr. RO0TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentat prin Director Silvia Benga, numit în continuare CENTRUL CULTURAL, pe de o parte

și

Universitatea București cu sediul social în Bd. Mihail Kogălniceanu 36 -46, Sectror 5 , București, având contul IBAN R026TREZ70520F330500XXXXX, deschis la sECTOR 5, reprezentată prin Prof Universitar Dr. Mircea Dumitru, denumit în continuare BENEFICIAR, a intervenit următorul contract:

Cap. I. Obiectul contractului

Art.       1. Finanțarea nerambursabilă a proiectului/ acțiunii

cultural(e)..................................... organizat      de către Beneficiar

......................................, în perioada........................., în termenii și condițiile stabilite în cererea de finanțare și/sau în bugetul modificat, părți integrante ale prezentului contract.

Cap. II. Durata contractului

Art. 2. Durata contractului este cuprinsă între data semnării lui de către părțile contractante și data prezentării de către beneficiar a documentelor justificative în condițiile prevăzute de art. 9, art. 11 lit. c) și lit. d) din prezentul contract.

Cap. III. Valoarea contractului

Art. 3. Valoarea contractului este de 540.000 lei, conform devizului anexat parte integrantă a prezentului contract.

Art. 4. Suma reprezentând finanțarea nerambursabilă va fi virată din contul Finanțatorului. în contul Beneficiarului.

Cap. IV. Modalități de plată. Decontări

Art. 5. Suma prevăzută la art. 3 se acordă într-o singură tranșă, prin virament bancar, pe baza facturii emise de către Beneficiar, însoțită de documente justificative, conform legilor în vigoare.

Art. 6. Valorile fiecărei categorii de cheltuieli cuprinse în deviz sunt estimative, în consecință se pot deconta sume în plus/ în minus cu maxim 70% față de cele prevăzute pentru fiecare categorie, cu condiția ca totalul cheltuielilor să se încadreze în valoarea contractului, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 7. Vor fi acceptate spre decontarea numai cheltuielile efectuate de către beneficiar în perioada executării contractului, conform Ghidului privind decontarea sumelor alocate, prezentat în Anexa 2 la prezentul contract.

Art. 8. Pentru fiecare cheltuială efectuată, conform contractului, se vor prezenta documente justificative întocmite potrivit legislației în vigoare. Documentele justificative vor fi depuse în copie xerox lizibilă, cu mențiunea "conform cu originalul”, semnate de către beneficiar, pe fiecare pagină.

Art. 9. Documentele justificative, raportul financiar și de activitate și raportul narativ se vor transmite Finanțatorului în termen de cel mult 30 de zile de la finanțarea proiectului.

Art. 10. Documentele justificative, raportul financiar și de activitate și raportul narativ se vor transmite prin poștă sau se vor depune la sediul Primăriei Sectorului 1, din Bulevardul Banu Manta nr. 9. Pe plic se va menționa ” CENTENAR pentru Toți, sesiunea 2017-2020”.

Cap. V. Drepturile și obligațiile părților

Art. 11. Drepturile și obligațiile FINANȚATORULUI:

 • a) Are dreptul să modifice cuantumul finanțării alocate sau să rezilieze prezentul contract dacă Beneficiarul comunică date, informații sau înscrisuri false ori eronate, precum și în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale asumate de către Beneficiar;

 • b) Finanțatorul are dreptul de a recupera de la Beneficiar fondurile folosite de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decât cele eligibile, la care se vor adăuga penalități de întârziere de 0,2% pe zi aplicate la sumele respective de la data acordării până la data recuperării lor, la care se adaugă dobânda legală, calculate în condițiile legii

 • c) în cazul în care Beneficiarul nu transmite documentele justificative în termenul prevăzut la art. 9, contractual se consideră reziliat de drept și finanțarea nu se mai acordă.

 • d) în absența dovezii la momentul decontului, a contribuției Beneficiarului de minim 10% din valoarea totală a proiectului finanțat, contractual se consider reziliat de drept și finanțarea nu se mai acordă.

Art. 12. Drepturile și obligațiile BENEFICIARULUI:

 • a) Să contracteze și să efectueze plata tuturor cheltuielilor aferente realizării obiectului contractului, cu respectarea prevederilor legale în materie, inclusiv principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică și a organizării concursurilor de soluții ale Legii nr. 98/2016 conf. Art. 2 alin 2 cu modificările și completările ulterioare

 • a.  nediscriminarea;

 • b.  tratamentul egal;

 • c.  recunoașterea reciprocă;

 • d.  transparența;

 • e.  proporționalitatea;

 • f.  asumarea răspunderii.

 • b) Să asigure îndeplinirea oricărei alte activități legate de buna desfășurare a proiectului/ acțiunii culturale;

 • c) Să prezinte Finanțatorului documente justificative însoțite de rapoarte de activitate;

 • d) Se obligă să utilizeze finanțarea numai în scopul realizării proiectului/ acțiunii culturale care face obiectul prezentului contract și să nu utilizeze finanțarea nerambursabilă pentru activități generatoare de profit;

 • e) Se oblige să întocmească exact și corect toate documentele justificative privind utilizarea finanțării;

 • f) Se obligă să transmită completările solicitate de Finanțator, privind documentele prezentate spre decontare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, în caz contrar decontarea se va efectua în limita sumelor aferente documentelor corect întocmite, prezentate inițial la decont;

 • g) Se obligă să specifice mențiunea "Proiect cultural/Acțiune culturală finanțat(ă) de PRIMĂRIA SECTORULUI 1” împreună cu sigla, pe toate tipăriturile, afișe, cataloage, alte materiale publicitare și de comunicare, realizate în format fizic sau digital, pe coperta CD-urilor, cărților și altor bunuri similare rezultate în urma acestui proiect cultural;

 • h) Se obligă să accepte controlul și verificările Finanțatorului și al altor autorități cu atribuții î domeniul controlului financiar-fiscal, în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finanțarea primită.

 • i) Se obligă să facă dovada la momentul decontului, a contribuției de minim 10% din valoare totală a proiectului/acțiunii cultural(e) finanțat(e) prin documente justificative (facturi și documente de plată).

 • j) Se obligă ca toate cheltuielile ce urmează a fi decontate de Primăria Sectorului 1 în temeiul prezentului contract, fa nu mai fi fost sau să nu urmeze a fi decontate la orice alte instituții publice/ organizații nonguvemamentale.

Cap. VI. Modificarea, rezilierea și încetarea contractului Art. 13. Modificarea contractului

 • a) Prezentul contract poate fi modificat numai în cazuri temeinic justificate, cu acordul ambelor părți, consemnat în scris prin act adițional.

 • b) Beneficiarul are obligația de a informa de îndată Finanțatorul — cel mai târziu în termen de 48 de ore de la producere - cu privire la orice eveniment sau împrejurare de natură a cauza o modificare a proiectului/ acțiunii cultural(e).

Informarea va conține și descrierea condițiilor și a circumstanțelor în care proiectul/ acțiunea cultural(ă) se va desfășura sau a oricăror altor aspecte privind executarea prezentului contract.

 • c) Dacă cererea de modificare a contractului vine din partea Benefici arului, acesta trebuie să o adreseze Finanțatorului cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înaintea momentului la care dorește ca această modificare să intre în vigoare, cu excepția cezurilor bine justificate de Beneficiar și acceptate de Finanțator.

 • d) Schimbarea adresei, modificare contului bancar pot face obiectul unei simple notificări, cu toate că acest lucru nu va afecta opțiunea Finanțatorului de a se opune alegerii făcute de Beneficiar în privința contului bancar.

 • e) Suma maximă a finanțării nerambursabile menționate la aii. 3 din contract nu poate fi majorată

Art. 14. Rezilierea contractului

 • a) Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 11 lit. c) și lit. d), ipoteză în care contractul se consideră reziliat de plin drept, fără a mai fi necesară emiterea unei notificări.

 • b) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 5 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligații contractuale.

Art. 15. încetarea contractului

Prezentul contract încetează să producă efecte:

 • a)  La data rezilierii acestuia;

 • b) La data prezentării de către Beneficiar a documentelor justificative în condițiile prevăzute de art. 9, art. 11 lit. c) și lit. d) din prezentul contract;

 • c) Prin acordul părților, consemnat în scris;

 • d) în alte situații prevăzute de legislația în vigoare.

Cap. VII. Clauza penală

Art. 16. încălcare de către beneficiar a obligației prevăzute la art. 12, lit. j) din prezentul contract atrage după sine aplicarea clauzei penale, constând în restituirea de către beneficiar către Primăria Sectorului l și Identității Naționale a unei sume al cărui cuantum va fi stabilit potrivit următorului algoritm: suma decontată de Primăria Sectorului 1 și decontată/transmisă spre decontare la orice alte instituții publice/organizații neguvemamentale x 2.

Cap. VIII. Forța majoră

Art. 17. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil li insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

Art. 18. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în maximul 5 zile calendaristice de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în maximum 15 zile calendaristice de la producerea evenimentului.

Art. 19. Data de referință este ștampila poștei de expediere. Dovada va fi certificată de partea căreia i se opune cazul de forță majoră.

Cap. IX. Clauze speciale

Art. 20. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile legale în materie, aflate în vigoare.

Art. 21. Beneficiarul la prezenta raportul narativ care trebuie să cuprindă informații cu privire la gradul de realizare a obiectivelor propuse, precum și gradul de mediatizare a proiectului/ acțiunii cultural(e) și reflectarea în presă a activităților derulate în cadrul proiectului/ acțiunii cultural(e) ce reprezintă obiectul prezentului contract.

Cap. X. Litigii

Art. 22

 • a) Părțile vor acționa pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor ce pot apărea pe parcursul derulării prezentului contract;

 • b) în caz de nesoluționare, litigiile vor fi supuse spre rezolvare instanței competente în acest sens.

Cap. XI. Transparență

Art. 23. Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele vizând executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea excepțiilor prevăzute de aceasta și a celor stabilite prin prezentul contract

Art. 24. Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv, dacă este cazul, din actele adiționale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial:

a) denumirea proiectului/acțiunii cultural(e), denumire completă a beneficiarului și, dacă dacă aceștia există, a partenerilor, data de începere și cea de finalizare ale proiectului, datele de contact - minimum o adresă de email și un număr de telefon- funcționale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului - localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului;

 • b) valoarea totală a finanțării acordate, exprimată atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și valoare plăților efectuate;

 • c)  dimensiunea și caracteristicile grupului țintă și, după caz, beneficiarii finali ai proiectul ui/acțiunii cultural(e);

 • d) informații privind resursele umane din cadrul proiectului/acțiunii cultural(e): date personale, denumirea postului, timpul de lucru;

 • e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului/acțiunii cultural(e), atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți;

 • f)  denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări contractau ți în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile efectuate;

 • g) elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului/ acțiunii cultural(e).

Cap. XII. Confidențialitate

Art. 25. în cazul în care există documente, secțiuni, sau informații din proiect/ acțiune cultural(ă) a căror publicare ar aduce atingere principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile, părțile vor menționa aceste informații cu caracter confidențial într-o anexă, alături de motivele pentru care este necesară confidențialitatea.

Art. 26. Autoritatea contractantă, beneficiarul și, după caz, partenerii sunt exonerați de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informații stabilite dc părți ca fiind confidențiale dacă:

 • a)  informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire, sau

 • b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

Cap. XIII. Protecția datelor cu caracter personal

Art. 27. Datele cu caracter personal, așa cum sunt acestea definite în Legea nr. 677 din 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, colectate în cadrul proiectului sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 28. Datele cu caracter personal ale grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului/acțiunii cultural(e) nu pot fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii.

Cap. XIV. Publicarea datelor

Art. 29. Beneficiarul este de acord ca documentele și informațiile menționate la cap. XI. art.

24 referitor la transparență să fie publicate de către autoritatea contractantă.

Cap. XV. Clauze finale

Art. 30. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale.

Art. 31. Responsabilii cu urmărirea derulării prezentului contract, prin intermediul cărora cele două părți vor ține legătura permanent sunt:

• FINANȚATORULUI:..........................

Număr de telefon:..................................

. din partea BENEFICIARULUI:.............................

Număr de telefon:...................................

Art. 32. Prezentul contract s-a încheiat astăzi , în 2 exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

FINANȚATOR

BENEFICIAR


Solicitare finanțare PSX

Cofinanțare aprobată Universitatea din București (10% din valoarea solicitată)Total


600000 +

TVA


60000 +

bată

Suma    1

contractată2 (lei)

(4)

90%

TVA

10%

TVA


5. LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE CE VOR FI ANEXATE ÎN DOSARUL DE DECONT

Aceste documente justificați ve ale cheltuielilor de implementare reprezintă cerințe obligatorii pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor, în vederea decontării acestora.

Tip cheltuială

Document justificativ

Documentul care atestă efectuarea plății

Costuri de producție

 • •  dovada procedurii de achiziție;

 • •  contract sau comanda, dacă este cazul;

 • •  factură cu detalierea bunurilor achiziționate, UM, cantitate, preț;

 • •  avizul de expediție, pentru bunurile livrate, atașat la factura aferentă;

 • •  NIR (notă internă de recepție);

 • •  bonul de consum pentru materialele achiziționate și consumate;

 • •  raportul de producție sau de activitate periodică, dacă din bunurile consumate a rezultat un alt bun;

 • •  dovada plății;

 • - ordin de plată;

 • - chitanță, bon fiscal, dispoziție de plată (în cazul plăților în numerar);

 • - extras de cont din care să rezulte viramentele/Registrul de casă;

închirieri de spații și aparatură

închiriere săli, spații pentru derularea unor spectacole, închiriere aparatură pentru sonorizare; iluminare; video-proiecție:

 • •  cereri de oferte;

 • •   oferte;

 • •  document justificativ de prospecție a pieței sau proces verbal de selecție a ofertelor, după caz;

 • •  contract de închiriere cu deținătorul spațiilor/ echipamentelor;

 • •  proces verbal de predare- primire a bunurilor închiriate;

 • •  factură emisă de deținătorul spațiilor/ echipamentelor;

 • •   dovada plății;

 • - ordin de plată;

 • - chitanță, dispoziția de plată (în cazul plăților în numerar);

 • - extras de cont din care să rezulte viramentele/ Registrul de casă;

Onorarii (drepturi de autor/conexe)

 • •  contractul de drept autor/ drepturi conexe cu respectarea prevederilor legale, încheiat în baza Legii 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, în care se menționează clar obiectul contractului, valoarea contractului, modalitatea de plată, perioada de valabilitate a contractului și termenele de predare;

 • •  statul de plată a onorariilor, cu înscrierea în clar a sumelor reținute la sursă, (semnat de titularul dreptului de autor/ drepturi conexe- în cazul plăților în numerar), semnat de beneficiarul finanțării nerambursabile;

 • •  dovada achitării sumelor reținute la sursă, potrivit legislației în vigoare;

 • •  raport vizat de beneficiar/ proces verbal de recepție a lucrării, în care se specifică îndeplinirea obiectului contractului;

 • •  dovada plății către beneficiarul de contract.

ordin de plată- pentru onorarii,      contribuții      și

impozite;

- dispoziția de plată (în cazul plăților în numerar) și Registru de casă;

-extras de cont din care să rezulte viramentele;

-stat de plată care să conțină semnătura titularului dreptului de autor, pentru confirmarea primirii banilor.

Diurnă

- la nivelul prevăzut de legislația în vigoare aplicabilă      pentru

salariații instituțiilor publice

 • •  tabel nominal cu datele de identitate ale beneficiarilor de diurnă, cu precizarea sumelor primite, perioada și semnăturile beneficiarilor diurnei;

 • •  copia actului de identitate;

 • •  dovada plății.

 • - ordin de plată/ dispoziția de plată (în cazul plăților în numerar);

 • - extras de cont/ registru de casă;

Prestări        servicii

(colaboratori,      alte

servicii)

Colaboratori:

• contractele de prestări servicii încheiate, în baza Codului Civil, cu respectarea prevederilor legale, pe perioada derulării proiectului finanțat de Primăria

 • -  ordin de plată- pentru remunerații, sumelor reținute la sursă (contribuții și impozite);

 • - dispoziția de plată și Registru de casă (în cazul plăților în numerar);

 • - stat de plată care să conțină semnătura prestatorului, pentru confirmarea primirii banilor;

-extras de cont din care să rezulte viramentele.

Sectorului 1 si Identității Naționale, în care se vor menționa obligatoriu obiectul și valoarea contractului, tipul activității, perioada de valabilitate a contractului și termenele de finalizare;

« statul de plată, cu înscrierea în clar a sumelor reținute la sursă, (semnat de colaborator- în cazul plăților în numerar), semnate de beneficiarul finanțării;

 • •   dovada achitării sumelor reținute la sursă, potrivit legislației în vigoare;

 • •  dovada plății către beneficiarul de contract;

 • •  copia actului de identitate a colaboratorului;

 • •  raport/ proces verbal de recepție a serviciului, vizat de beneficiar, în care se specifică îndeplinirea obiectului contractului.

Alte servicii:

 • •  cereri de ofertă,

» oferte;

 • •  document justificativ de prospecție a pieței sau proces verbal de selecție a ofertelor, după caz;

 • •  contract de prestări servicii sau comandă;

 • •   factură, cu detalierea serviciilor prestate;

 • •  proces- verbal de recepție a serviciilor (acolo unde este cazul);

 • •  alte documente, după caz (aviz de expediție, notă de intrare-recepție, bon de consum etc.);

 • •   dovada plății.

-ordin de plată- pentru valoare achitată și extras de cont;

- chitanță/ bon fiscal, dispoziția de plată;

-Registru de casă- pentru plățile în numerar.

Premii

 • •  regulament de premiere;

 • •  proces verbal de jurizare;

 • •  stat de plată cu înscrierea în clar a sumelor reținute la sursă, (semnat de titularul dreptului de autor/ drepturi conexe- în cazul plăților în numerar), semnat de beneficiar;

 • •   copia actului de identitate a titularilor premiilor;

 • •  dovada achitării sumelor nete și a sumelor reținute șa sursă, potrivit legislației în vigoare.

 • -  ordin de plată- pentru

onorarii,      contribuții      și

impozite;

 • - dispoziția de plată și Registru de casă (în cazul plăților în numerar);

 • - extras de cont din care să rezulte viramentele.

Cazare

 • •   cereri de ofertă;

 • •   oferte;

 • •  document justificativ de prospecție a pieței sau proces verbal de selecție a ofertelor, după caz;

 • •  contract de prestări servicii;

 • •  factură emisă de prestatorul de servicii;

 • •  diagrama locurilor de cazare pe perioadele vizate, numărul persoanelor cazate, durata cazării, confirmată de prestatorul serviciilor hoteliere și de către beneficiarul finanțării nerambursabile;

 • •  dovada plății.

 • -  ordin de plată- pentru

onorarii,      contribuții      și

impozite;

 • - dispoziția de plată și Registrul de casă (în cazul plăților în numerar);

 • - extras de cont din care să rezulte viramentele.

Transport intern internațional


Transportul rutier cu autoturism/ microbuz sau alte autovehicule destinate transportului de persoane (auto personal/ vehicule închiriate/ servicii prestate de către firme de transport) se decontează consumul legal, potrivit certificatului de înmatriculare al vehiculului (consum legal exprimat în litri/lOOkm x preț/ 1 litru de benzină x nr. de km. parcurși.

-ordin de plată;

-chitanță, dispoziția de plată, biletul/ tichetul de călătorie, bonul fiscal, BCF (în cazul plăților în numerar);

-extras de cont din care să rezulte viramentele/ registrul de casă (pentru plăți în numerar)


 • •  certificatul de înmatriculare al vehiculului sau declarație pe propria răspundere privind consumul autoturismului/ microbuzului.

 • •  contract de închiriere a autovehiculelor/ de prestări servicii, după caz;

 • •  dovada aplicării procedurii de achiziție, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare (închirieri auto/ prestări servicii de către firme de transport);

 • •  factură care trebuie să conțină toate informațiile despre rută și numărul de persoane transportate;

 • •  foaie de parcurs, după caz, completată potrivit legii;

 • •  tabel centralizator întocmit, semnat de beneficiar, cuprinzând numele și prenumele persoanelor care au călătorit, ruta, data, km parcurși (pentru transport cu microbuz, autocar etc.);

 • •  ordin de deplasare (delegație), după caz;

 • •  bonul fiscal de combustibil, ștampilat, datat cu cel mult 24 ore înainte de efectuarea deplasării sau datat în timpul programului;

 • •  dovada plății;

Pentru transport feroviar:

 • •  ordin de deplasare (delegație), după caz;

 • •  tichetele/ biletele de călătorie;

 • •  tabel centralizator întocmit, semnat și ștampilat de beneficiar, cuprinzând numele și prenumele persoanelor care au călătorit, ruta, seria și numărul biletului, data, prețul biletului;

Pentru transport aerian:

 • •   oferte;

 • •   cereri ofertă;

 • •  document justificativ de prospecție a pieței sau proces verbal de selecție a ofertelor, după caz;

 • •   tichetele/ biletele de călătorie;

 • •  ordin de deplasare (delegație), după caz;

 • •  talonul de îmbarcare;

 • •   contract de prestări servicii;

 • •  factură, cu descrierea explicită a cheltuielii efectuate;

 • •  dovada plății.____________________________________________________________________

  • - ordin de plată;

  • - chitanță, bon fiscal, dispoziția de plată (în cazul plăților în numerar);

  • - extras de cont din care să rezulte viramentele/ Registrul de casă;


  Tipărituri

  Acțiuni promoționale și de publicitate


Afișe, pliante, programe, broșuri, bannere, mesh-uri, roll-up, publicitate în presa scrisă:

 • •  cereri de ofertă;

 • •   oferte;

 • •  document justificativ de prospecție a pieței sau proces verbal de selecție a ofertelor, după caz;

 • •  contract de prestări servicii sau comandă;

 • •  aviz de însoțire a mărfii și/sau proces verbal de predare- primire;

 • •   factură, cu detalierea serviciilor prestate;

 • •   note intrare recepție (N.I.R.);

® bon consum, pentru materiale achiziționate și consumate;

 • •   1 exemplar din fiecare material tipărit;

 • •  prinț screen prezentări Online;

 • •  declarație pe propria răspundere conform căreia tipăriturile s-au distribuit cu titlu gratuit;

 • •  în cazul contractelor de promovare prin spoturi publicitare (radio, tv, online) se vor preciza timpii de difuzare/ intervalul orar pe zile și se va prezenta dovada acestora de la televiziune/ postul radio care le-a difuzat;

 • •  declarație unde au fost amplasate banner-ele și fotografii;

 • •  toate materialele vor fi achiziționate și consumate în timpul proiectului și în scopul exclusiv al acestuia;

e dovada plății

Anexa 2

La Contractul de finanțare nr............./.

GHID PRIVIND DECONTAREA SUMELOR ALOCATE

1. Condiții necesare efectuării plăților

Plata sumelor reprezentând finanțare nerambursabilă se efectuează prin virament bancar, din bugetul Primăriei Sectorului 1, din contul bancar al beneficiarului, în baza facturii emise de beneficiar.

Factura va conține următoarele informații: Seria și numărul facturii; Data emiterii; Datele de identificare ale beneficiarului (denumire, adresă, cod de identificare fiscală, numărul din Registrul Comerțului sau similar, contul bancar IBAN și banca la care este deschis acesta); Datele de identificare ale finanțatorului, respectiv Centrul Cultural al Sectorului 1: Cod fiscal Cont, deschis la....................; Denumirea serviciului: contravaloare finanțare nerambursabilă

acordată pentru proiectul.............................. Contract de finanțare nr.......................din data

de...............................; Valoarea (în LEI); Delegatul, în persoana reprezentantului legal al

beneficiarului finanțării; Semnătura beneficiarului finanțării.

Factura emisă de beneficiarul finanțării trebuie transmisă către Centrul Cultural al Sectorului 1 în original.

Finanțarea se va acorda într-o singură tranșă, pe bază de factură însoțită de dosarul de decont aferent întregii sume alocate, inclusiv contribuția proprie, în proporție de minimum 10% din valoarea totală a proiectului/acțiunii culturale.

 • 2. Justificarea cheltuielilor efectuate

Pentru a fi acceptate ca și cheltuieli eligibile, documentele prezentate în dosarul de decont trebuie să facă dovada legăturii directe dintre cheltuielile efectuate și activitățile desfășurate în cadrul proiectului/acțiunii cultural(e).

Toate cheltuielile vor fi efectuate în perioada cuprinsă între data semnării contractului dc finanțare și în timpul proiectului/ acțiunii cultural(e), și în scopul exclusiv al acestuia.

Acceptarea cheltuielilor este condiționată în mod obligatoriu de îndeplinirea următoarelor criterii:

» Documentele justificative (facturi, chitanțe, avize etc.) primite de la furnizorii de servicii/ produse/ lucrări trebuie să fie emise pe numele beneficiarului finanțării;

 • •      Documentele justificative trebuie să fie înscrise cu toate informațiile necesare din punct de vedere al formei, respectiv seria și numărul documentului, data emiterii și cea a scadenței, emitentul documentului cu toate datele de identificare, codul de identificare fiscală, conturile bancare și banca unde sunt deschise acestea și să fie semnate;

 • •      Angajamentele legale și documentele justificative trebuie să aibă înscrisă denumirea exactă și detaliată a produselor sau serviciilor achiziționate în vederea implementării activităților proiectului;

 • •      Documentele justificative trebuie să fie însoțite de dovada plății, respectiv ordin de plată vizat de bancă/ ordin de plată electronic evidențiat în extrasul de cont, extrasul de cont emis de bancă în care să fie evidențiate plățile aferente proiectului, chitanța, bon fiscal, alte documente legale care să justifice plata;

 • •      Documentele justificative emise de furnizorii bunurilor și serviciilor din afara granițelor României, pe numele beneficiarului, vor fi prezentate în dosarul de decont împreună cu dovada plății lor, însoțite de traducerea în limba română și semnate;

 • •      Achiziția produselor, serviciilor și lucrărilor necesare implementării proiectelor de către beneficiarii se realizează cu respectarea principiilor Art. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea legislației referitoare la achizițiile publice va determina stabilirea ca neeligibilă a respectivei cheltuieli.

 • •      Achiziționarea de produse sau servicii se poate efectua direct în cazul în care valoarea estimată, fără TVA este mai mică de 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA este mai mică decât 441.730 lei, în confonnitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • •      în cazul achiziționării directe, beneficiarul finanțării are obligația să facă dovada prospectării pieței pentru produse/ serviciul/ lucrarea achiziționată, să anexeze un raport (tabel) de prezentare comparativă a ofertelor primite de la operatorii economici.

 • •      Dovada selecției de oferte și a atribuirii achiziției se face prin anexarea, în spatele documentelor justificative, a cererii de ofertă transmise de la furnizori/ prestatori (cu detalierea produselor/ serviciilor solicitate, oferte primite de la furnizori/ prestatori, tabelul comparativ al ofertelor sau proces verbal de selecție/ atribuire, asumat de către reprezentantul legal al beneficiarului sau un responsabil/ comisie numit/ă de către acesta.

 • 3. Prezentarea dosarelor de decontare de către beneficiarii finanțărilor nerambursabile

Beneficiarii vor depune documentele justificative la termenele convenite în contractele de finanțare, îndosariate în ordinea stabilită în Devizul anexat la contractul de finanțare. în aceeași ordine vor fi înscrise și în raportul financiar.

Dosarele de decont vor conține, în mod obligatoriu, elementele de identificare ale proiectului, respectiv denumirea beneficiarului, denumirea (titlul) proiectului/ acțiunii cultural(e), numărul contractului de finanțare.

Dosarele de decont vor conține câte un OPIS al documentelor depuse, semnate de către beneficiar. în conținutul său va fi obligatorie păstrarea ordinii în care sunt așezate documentele în dosar.

Documentele justificative din cadrul dosarului de decont vor fi prezentate în copie lizibilă cu mențiunea ”conform cu originalul” și semnate de către beneficiar, pe fiecare pagină.

Factura emisă de beneficiarul finanțării, în original, necesară pentru decontare va fi inclusă în dosarul de decont.

 • 4. Modulul de ordonare și aranjare a documentelor în dosarul de decont

Documentele vor avea următoarea ordine:

 • 1. Factura, în original, emisă de beneficiarul finanțării nerambursabile către MCIN în vederea decontării, semnate de către reprezentantul legat al beneficiarului finanțării.

 • 2. OPIS-ul documentelor justificative anexate.

 • 3. Documentele justificative, separate pe categorii de cheltuieli eligibile.