Hotărârea nr. 356/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 356 din 30.10.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, si Asociația pentru Educație Teofor, în vederea finanțării proiectului cultural - artistic ”Destinul European al României”, desfășurat în perioada octombrie – decembrie 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului l, si Asociația pentru Educație Teofor, în vederea finanțării proiectului cultural - artistic "Destinul European a.1 României”, desfășurat în perioada octombrie — decembrie 2018

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul de specialitate întocmit dc către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 667/26.09.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Stolerului 1 să hotărască cu plivire la cooperarea cu Asociația pentru Educație Teofor, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului "Destinul European al României”, în perioada octombrie - decembrie 2018”, precum și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr..276/12.09.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația pentru Educație Teofor, în vederea desfășurăm Proiectului „Destinul European al României”, ce se va desfășura în perioada 01.10.2018-15.12.2018;

Având în vedere proiectul înaintat de Asociația pentru Educație Teofor și înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 12589/29.03.2018, prin care Asociația pentru Educație Teofor o licită finanțare în vederea organizării proiectului cultural ''Destinul European al României”, desfășurat în perioada ocotombrie - decembrie 2018;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2) ari.81 alin.(2) lit.k) și art I I 5 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicai;’!, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă acordarea finanțării în valoare dc 700.000 lei Asociația pentru Educație Teofor în vederea desfășurării proiectului cultural "Destinul European al României”, desfășurat în perioada octombrie - decembrie 2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Drepturile și obligațiile părților, cât și toate celelalte prevederi, între Asociația pentru Educație Teofor și Consiliul Local al Sectorului 1, sunt stabilite într-un contract de finanțare care va fi aprobat odată cu adoptarea prezentei hotărâri, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se mandatează directonil Centralului Cultural al Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1 contractul de finanțare cu Asociația pentru Educație Teofor.

Art. 4. - (1) Primarul Sectoului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entității menționată la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 356

Data: 30.10.2018

ANEXA TEHNICO-FINANCIARÂ ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE TEOFOR

Sursa de finațare

Suma solicitată (lei)

Suma aprobată (lei)

Suma contractată (iei)

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Primăria Sector 1

700,000

88,6%

Asociația Teofor

80,000

11,4%

Total

780,000

100%

Tipul cheltuielilor

Suma totală (lei)

1 =2+3+4

Contribuția solicitantului (lei)

2

Contribuția altor finanțatori (lei) 3

Suma solicitată de la PS1 (lei) 4

TOTAL GENERAL

(a+b+c+d+e+f+g+h+i)

780,000

80,000

0

700,000

a)Costuri de producție:

150,000

0

0

150,000

b) închirieri de spații și aparatură

200,000

0

0

200,000

c) onorarii (drept de autor și drepturi conexe în temeiul Legii nr.8/1996)

180,000

80,000

0

100,000

d) prestări servicii ( colaboratorii, alte servicii)

250,000

0

0

250,000

g) diurna pentru participanți

0

0

0

0

ANEXA TEHNICO-FINANCIARĂ ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE TEOFOR

Perioada de emitere a facturii

Etapele proiectului/ acțiunii culturale

Activități specific pe categorii de cheltuieli eligibile din deviz

Suma de facturat (cf. contractului de finanțare nerambursabilă)

Tranșa 1

Etapa de pregătire a proiectului/activității culturale

15-30

Octombrie

Prospecții, documentare, alte servicii, drepturi de autor

Activitate de identificare a locurilor și documentelor de filmat și a realizării șcenariului

200,000

01 - 15 octombrie

Filmări, procesare foto-video, aparatură

Perioada de filmare și de fotografiere a doc.

200,000

16-30 noiembrie

Postprocesare audio-video, închiriere aparatură

Se lucrează în studio la realizarea montajului

150,000

Subtotal 1

550,000

Tranșa 2

Etapa finală a proiectului/acțiunii culturale

1 - 15 decembrie

Masterizare, drepturi de autor, predarea filmului în forma finală

Se realizează de comun accord cu S1, ultimele corecții

150, 000

Subtotal 2

150,000

Total general

700,000

în conformitate cu prevederile Art. 1, alin. (2), litera f) și Art. I2, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor. Proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind procedura de selecție a ofertelor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile, pentru anul 2017- 2020. în cadrul Programului CENTENAR pentru Toți- sesiunea 2017- 2020, organizarea și funcționarea comisiilor, precum și procedura de soluționare a contestațiilor, aprobate prin HCL nr....................;

între:

CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Str. Piața Amzei, nr. 13, Sector 1, având Codul de înregistrare fiscală nr. 38281523, Contul nr. RO0TREZ24A675000203030X deschis Ja Trezoreria Sector 1, reprezentat prin Director Silvia Benga, numit în continuare CENTRUL CULTURAL, pe de o parte

Ș*

ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE TEOFOR cu sediul social în București, Str. Raditei, nr. 14 , Sector 5, având contul ROI 1BTRLRONCRT0261464801, deschis la BT sucursala Marriot, reprezentată prin Mihai Visinescu, in calitate de președinte, denumit în continuare BENEFICIAR, a intervenit următorul contract:

Cap. I. Obiectul contractului

Art. 1. Finanțarea nerambursabilă a proiectului cultural ^Destinul European al României”, organizat de către Beneficiar Asociația pentru Educație Teofor, în perioada 01.10.2018-15.12.2018, în termenii și condițiile stabilite în cererea de finanțare, părți integrante ale prezentului contract.

Cap. II. Durata contractului

Art. 2. Durata contractului este cuprinsă între data semnării lui de către părțile contractante și data prezentării de către beneficiar a documentelor justificative în condițiile prevăzute de art. 9, art. 11 lit. c) și lit. d) din prezentul contract.

Cap. III. Valoarea contractului

Art. 3. Valoarea contractului este de 700.000 lei, conform devizului anexat parte integrantă a prezentului contract.

Art. 4. Suma reprezentând finanțarea nerambursabilă va fi virată din contul Finanțatorului în contul Beneficiarului, potrivit legii.

Cap. IV. Modalități de plată. Decontări

Art. 5. Suma prevăzută la art. 3 se acordă într-o singură tranșă, prin virament bancar, pe baza facturii emise de către Beneficiar, însoțită de documente justificative, conform legilor în vigoare.

Art. 6. Valorile fiecărei categorii de cheltuieli cuprinse în deviz sunt estimative, în consecință se pot deconta sume în plus/ în minus cu maxim 70% față de cele prevăzute pentru fiecare categorie, cu condiția ca totalul cheltuielilor să se încadreze în valoarea contractului, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 7. Vor fi acceptate spre decontarea numai cheltuielile efectuate de către beneficiar în perioada executării contractului, conform Ghidului privind decontarea sumelor alocate, prezentat în Anexa 2 la prezentul contract.

Art. 8. Pentru fiecare cheltuială efectuată, conform contractului, se vor prezenta documente justificative întocmite potrivit legislației în vigoare. Documentele justificative vor fi depuse în copie xerox lizibilă, cu mențiunea "conform cu originalul”, semnate de către beneficiar, pe fiecare pagină.

Art. 9. Documentele justificative, raportul financiar și de activitate și raportul narativ se vor transmite Finanțatorului în termen de cel mult 30 de zile de la finanțarea proiectului.

Art. 10. Documentele justificative, raportul financiar și de activitate și raportul narativ se vor transmite prin poștă sau se vor depune la sediul Primăriei Sectorului 1, din Bulevardul Banu Manta nr. 9. Pe plic se va menționa ” CENTENAR pentru Toți, sesiunea 2017-2020”.

Cap. V. Drepturile și obligațiile părților

Art. 11. Drepturile și obligațiile FINANȚATORULUI:

 • a) Are dreptul să modifice cuantumul finanțării alocate sau să rezilieze prezentul contract dacă Beneficiarul comunică date, informații sau înscrisuri false ori eronate, precum și în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale asumate de către Beneficiar;

 • b) Finanțatorul are dreptul de a recupera de la Beneficiar fondurile folosite de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decât cele eligibile, la care se vor adăuga penalități de întârziere de 0,2% pe zi aplicate la sumele respective de la data acordării până la data recuperării Jor, la care se adaugă dobânda legală, calculate în condițiile legii

 • c) în cazul în care Beneficiarul nu transmite documentele justificative în termenul prevăzut la art. 9, contractual se consideră reziliat de drept și finanțarea nu se mai acordă.

 • d) în absența dovezii la momentul decontului, a contribuției Beneficiarului de minim 10% din valoarea totală a proiectului finanțat, contractual sc consider reziliat de drept și finanțarea nu se mai acordă.

Art. 12. Drepturile și obligațiile BENEFICIARULUI:

 • a) Să contracteze și să efectueze plata tuturor cheltuielilor aferente realizării obiectului contractului, cu respectarea prevederilor legale în materie, inclusiv principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică și a organizării concursurilor de soluții ale Legii nr. 98/2016 conf. Art. 2 alin 2 cu modificările și completările ulterioare

 • a.  nediscriminarea;

 • b. tratamentul egal;

 • c.  recunoașterea reciprocă;

 • d.  transparența;

 • e.  proporționalitatea;

 • f.  asumarea răspunderii.

 • b) Să asigure îndeplinirea oricărei alte activități legate de buna desfășurare a proiectului/ acțiunii culturale;

 • c) Să prezinte Finanțatorului documente justificați ve însoțite de rapoarte de activitate;

 • d) Se obligă să utilizeze finanțarea numai în scopul realizării proiectului/ acțiunii culturale care face obiectul prezentului contract și să nu utilizeze finanțarea ncrambursabilă pentru activități generatoare de profit;

 • e) Se oblige să întocmească exact și corect toate documentele justificative privind utilizarea finanțării;

 • f) Se obligă să transmită completările solicitate de Finanțator, privind documentele prezentate spre decontare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, în caz contrar decontarea se va efectua în limita sumelor aferente documentelor corect întocmite, prezentate inițial ia decont;

 • g) Se obligă să specifice mențiunea "Proiect cultural/Acțiune culturală finanțat(ă) de PRIMĂRIA SECTORULUI 1” împreună cu sigla, pe toate tipăriturile, afișe, cataloage, alte materiale publicitare și de comunicare, realizate în format fizic sau digital, pe coperta CD-urilor, cărților și altor bunuri similare rezultate în urma acestui proiect cultural;

 • h) Se obligă să accepte controlul și verificările Finanțatorului și al altor autorități cu atribuții î domeniul controlului financiar-fiscal, în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finanțarea primită.

 • i) Se obligă să facă dovada la momentul decontului, a contribuției de minim 10% din valoare totală a proiectului/acțiunii cultural(e) finanțat(e) prin documente justificative (facturi și documente de plată).

 • j) Se obligă ca toate cheltuielile ce urmează a fi decontate de Primăria Sectorului 1 în temeiul prezentului contract, fa nu mai fi fost sau să nu urmeze a fi decontate la orice alte instituții publice/ organizații nonguvernamentale.

Cap. VI. Modificarea, rezilierea și încetarea contractului Art. 13. Modificarea contractului

 • a) Prezentul contract poate fi modificat numai în cazuri temeinic justificate, cu acordul ambelor părți, consemnat în scris prin act adițional.

 • b) Beneficiarul are obligația de a informa de îndată Finanțatorul - cel mai târziu în termen de 48 de ore de la producere - cu privire la orice eveniment sau împrejurare de natură a cauza o modificare a proiectului/ acțiunii cultural(e).

Informarea va conține și descrierea condițiilor și a circumstanțelor în care proiectul/ acțiunea cultural(ă) se va desfășura sau a oricăror altor aspecte privind executarea prezentului contract.

 • c) Dacă cererea de modificare a contractului vine din partea Beneficiarului, acesta trebuie să o adreseze Finanțatorului cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înaintea momentului la care dorește ca această modificare să intre în vigoare, cu excepția cezurilor bine justificate de Beneficiar și acceptate de Finanțator.

 • d) Schimbarea adresei, modificare contului bancar pot face obiectul unei simple notificări, cu toate că acest lucru nu va afecta opțiunea Finanțatorului de a se opune alegerii făcute de Beneficiar în privința contului bancar.

 • e) Suma maximă a finanțării nerambursabile menționate la art. 3 din contract nu poate fi majorată

Art. 14. Rezilierea contractului

 • a) Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 11 lit. c) și lit. d), ipoteză în care contractul se consideră reziliat de plin drept, fără a mai fi necesară emiterea unei notificări.

 • b) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 5 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligații contractuale.

Art. 15. încetarea contractului

Prezentul contract încetează să producă efecte:

 • a)  La data rezilierii acestuia;

 • b) La data prezentării de către Beneficiar a documentelor justificative în condițiile prevăzute de art. 9, art. 11 lit. c) și lit. d) din prezentul contract;

 • c) Prin acordul părților, consemnat în scris;

 • d) în alte situații prevăzute de legislația în vigoare.

Cap. VII. Clauza penală

Art. 16. încălcare de către beneficiar a obligației prevăzute la art. 12, lit. j) din prezentul contract atrage după sine aplicarea clauzei penale, constând în restituirea de către beneficiar către Primăria Sectorului 1 și Identității Naționale a unei sume al cărui cuantum va fi stabilit potrivit următorului algoritm: suma decontată de Primăria Sectorului 1 și decontată/transmisă spre decontare la orice alte instituții publice/organizații neguvernamentale x 2.

Cap. VIII. Forța majoră

Art. 17. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil li insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

Art. 18. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în maximul 5 zile calendaristice de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în maximum 15 zile calendaristice de la producerea evenimentului.

Art. 19. Data de referință este ștampila poștei de expediere. Dovada va fi certificată de partea căreia i se opune cazul de forță majoră.

Cap. IX. Clauze speciale

Art. 20. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile legale în materie, aflate în vigoare.

Art. 21. Beneficiarul la prezenta raportul narativ care trebuie să cuprindă informații cu privire la gradul de realizare a obiectivelor propuse, precum și gradul de mediatizare a proiectului/ acțiunii cultural(e) și reflectarea în presă a activităților derulate în cadrul proiectului/ acțiunii cultural(e) ce reprezintă obiectul prezentului contract.

Cap. X. Litigii

Art. 22

 • a) Părțile vor acționa pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor ce pot apărea pe parcursul derulării prezentului contract;

 • b) în caz de nesoluționare, litigiile vor fi supuse spre rezolvare instanței competente în acest sens.

Cap. XI. Transparență

Art. 23. Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele vizând executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea excepțiilor prevăzute de aceasta și a celor stabilite prin prezentul contract

Art. 24. Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv, dacă este cazul, din actele adiționale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial:

a) denumirea proiectului/acțiunii cultural(e), denumire completă a beneficiarului și, dacă dacă aceștia există, a partenerilor, data de începere și cea de finalizare ale proiectului, datele de contact - minimum o adresă de email și un număr de telefon- funcționale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului - localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului;

 • b) valoarea totală a finanțării acordate, exprimată atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și valoare plăților efectuate;

 • c)  dimensiunea și caracteristicile grupului țintă și, după caz, beneficiarii finali ai pro i ectului/acț iuni i cu ltural (e);

 • d) informații privind resursele umane din cadrul proiectului/acțiunii cultural(e): date personale, denumirea postului, timpul de luciu;

 • e)  rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului/acțiunii cultural(e), atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți;

 • f)  denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări contractanți în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile efectuate;

 • g) elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului/ acțiunii cultural(e).

Cap, XII. Confidențialitate

Art. 25. în cazul în care există documente, secțiuni, sau informații din proiect/ acțiune cultural(ă) a căror publicare ar aduce atingere principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile, părțile vor menționa aceste informații cu caracter confidențial într-o anexă, alături de motivele pentru care este necesară confidențialitatea.

Art. 26. Autoritatea contractantă, beneficiarul și, după caz, partenerii sunt exonerați de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informații stabilite de părți ca fiind confidențiale dacă:

 • a)  informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire, sau

 • b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

Cap. XIII. Protecția datelor cu caracter personal

Art. 27. Datele cu caracter personal, așa cum sunt acestea definite în Legea nr. 677 din 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, colectate în cadrul proiectului sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 28. Datele cu caracter personal ale grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului/acțiunii cultural(e) nu pot fi prelucrate și publicate, pentru infonnarea publicului, decât cu infonnarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii.

Cap. XIV. Publicarea datelor

Art. 29. Beneficiarul este de acord ca documentele și informațiile menționate la cap. XI. art. 24 referitor la transparență să fie publicate de către autoritatea contractantă.

Cap. XV. Clauze finale

Art. 30. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale.

Art. 31. Responsabilii cu urmărirea derulării prezentului contract, prin intermediul cărora cele două părți vor ține legătura permanent sunt:

 • • FINANȚATORULUI:..........................

Număr de telefon:..................................

 • •  din partea BENEFICIARULUI:.............................

Număr de telefon:...................................

Art. 32. Prezentul contract s-a încheiat astăzi , în 2 exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

FINANȚATOR

BENEFICIAR


7