Hotărârea nr. 34/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 31.01.2018 privind aprobarea Statului de funcții al Administraţiei Pieţelor Sector 1.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții a! Administrației Piețelor Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum si Raportul de specialitate întocmit de Administrația Piețelor Sector 1 avizat de Direcția Management Resurse Umane;

Ținâand seama de Raportul Comisiei pentru administrație public locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 1 alin (1) si alin (2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională in administrația public cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr.672/2014;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare ;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările ulterioare;

Ținând cont de Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr.272/2013 pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.51/2003 privind masurile de imbunatatire a activitatii in piețele agroalimentare din Municipiul București;

Având in vedere prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 166/2016 privind aprobarea Organigramei si Regulamentului de organizare si funcționare si nr.249/2017 privind aprobarea Ștatului de funcții al Administrației Piețelor Sector 1;

Ținând seama de prevederile HCLS 1 nr. 233/2015 privind adoptarea unor măsuri in vederea asigurării transaparenței decizionale la nivelul autorităților locale ale Sectorului 1 al Municipiului Bucucresti;


în temeiul art.45 alin.(l), art.80, art.81 alin.(l) și art.115 alin.(l) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Statul de funcții al Administrației Piețelor Sector 1 conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri intră in vigoare de la data comunicării.

Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Piețelor Sector 1, Direcția Juridică și

Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciu] Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.01.2018.

Nr.: 34

Data: 31.01.2018

iliului Local

L_2018 ȘEDINȚĂ, Dc aconu


Nr.

FUNCȚIA DE EXECUTIE/DE CONDUCERE

Nr.

Nivel studii

crt.

post

I

DIRECTOR GENERAL

1

SS

2

SEF SERVICIU COMERCIAL JURIDIC

1

SS

3

CONSILIER JURIDIC

1

SS

4

ECONOMIST

2

SS

5

ADMINISTRATOR ÎNCASATOR

10

M

6

SEF BIR MANAGEMENTUL CĂLIT ATU RESURSE SECRETARIAT

1

SS

7

INSPECTOR RESURSE UMANE

1

SS

8

INSPECTOR SPECIALITATE

2

SS

9

INSPECTOR SSM/SU

1

M

10

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE

1

SS

11

ECONOMIST

3

SS

12

CONTABIL

2

M

13

CASIER

1

M

14

SEF SERVICIU ACHIZIȚII ADMINISTRATIV RELAȚII CU PUBLICE

1

SS

15

INSPECTOR SPECIALITATE

4

SS

16

MERCEOLOG

1

M

17

ȘOFERI

2

G/M

TOTAL

35

i

Funcții conducere -4 Funcții execuție - 31