Hotărârea nr. 336/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 336 din 30.10.2018 privind aprobarea majorării capitalului social al societății CET GRIVIȚA SRL, în vederea achiziției unei turbine și integrarea acesteia în instalația existentă


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării capitalului social al societății CET GRIVIȚA SRL, în vederea achiziției unei turbine și integrarea acesteia în instalația existentă

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Referatul de aprobare întocmit de societatea CET GRIVIȚA SRL, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică, Direcția Investiții și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 35, alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 210, alin. (1) și (4) și ale art. 221 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de precizările formulate de Ministerul Economiei și Finanțelor în aplicarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1199/2008;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 194/2003 privind înființarea SC TOTAL GR1RO SA, precum și modificarea actului constitutiv, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 59/2004 prin care se modifică denumirea societății din SC TOTAL GRIRO SA în SC GRIVIȚA SRL;

Luând în considerare Concluziile finale ale lucrării «Audit energetic si studiu de prefezabilitate (oportunitate) » realizat de societatea ROENER ENERGYPRO SRL, societate autorizata ANRE persoană juridică autorizată ca auditor energetic pentru clasa II complex (autorizație nr. 107/21.07.2016);

Văzând Bugetul de Venituri si Cheltuieli (programul de investiții) pentru anul 2018 (2019) al SC CET GRIVIȚA SRL, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12/31.01.2018;

în temeiul art. 36 alin. (3) lit. d), alin.(6) lit. a) punctul 14, art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. d) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - (1) Se aprobă majorarea capitalului social al societății CET GRIVIȚA SRL cu suma de 35.000.000 lei, aport în numerar, care va fi virată de Sectorul 1 din bugetul local până la data de 20.11.2018.

(2) Aportul de capital în vederea majorării se va realiza în următorul cuantum:

  • a) 34.996,500 RON din partea Consiliului Local al Sectorului 1;

  • b) 3.500 RON din partea Administrației Domeniului Public Sector 1.

Art. 2. - Specificațiile tehnice privind turbina și lucrările necesare integrării acesteia în instalația existentă vor face obiectul Anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3. Personalul Direcției Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 va monitoriza modul de realizare a acțiunilor prevăzute la articolul 2; în acest scop societatea CET GRIVIȚA SRL va prezenta rapoarte privind stadiul acțiunilor, însoțite, după caz, de documentațiile tehnico-economice elaborate.

Art. 4. - (1) Adunarea Generală a Asociaților va aproba prin hotărâre modificarea actului constitutiv al societății CET GRIVIȚA SRL, în sensul majorării capitalului social în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

(2) Se ia act că valoarea nominală a unei părți sociale și cotele de participare la profit și pierdere ale asociaților nu se vor modifica.

Art. 5. Demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv și înregistrării acestuia în Registrul Comerțului vor fi efectuate de către societatea CET GRIVIȚA SRL.

Art.6. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic și Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Asociaților și societatea CET GRIVIȚA SRL, prin administrator, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,
1 Echipamente producere :

-Turbina cu abur in contrapresiune (stator - carcase, camera de distribuție, labirinti, diafragme, viror, lagare, etc) ;

-Sistemul de reglaj si protecție;

-Ventile de abur servo (inchidere rapida, reglare, etc);

-Sistemul de protecție (vibrații, temperaturi, lagare, supraturare, presiune ulei min, etc);

-Sistemul de lubrifiere (pompe ungere, racitor ulei, rezervor, filtre, incalzitor electric, ventile, etc);

-Generator electric 5,25 kV (inclusiv sistemul de excitație);

-Izolație termica si acustica;

-Dulap electric pentru auxiliare;

-Dulap electric automatizare si comanda (DCS, AMC turbina si generator, AMC, reglaj, protecție, ungere);

-Echipamente diverse (clapete esapare, capota protecție zgomot, ulei, etc);

-Montaj echipamente in locație;

-Transport, descărcare, manipulare, punere pc poziție;

-Dispozitive de securitate conform cerinteor legale in vigoare.

2 Racordări:

-Racordare linie abur viu, abur priza, abur contrapresiune, labirinti si condens (inclusiv auxiliare, pozare, susținere, etc);

-Racordare electrica (celule, protecții diverse, traseu, etc);

-Racordare hidraulica ape/racire/purje/drenajc.

3 Construcții civile :

-Demolare fundație existenta (inclusiv evacuare);

-Fundație beton (pentru turbina-generator);

-Amenajări diverse clădire existenta.

4 Prestații diverse :

-Studii, Project Management, avize, acorduri, Securitate si Protecția muncii.

  • 5 Cheltuieli aleatorii de șantier.

TOTAL INVESTIȚII DE BAZA (fara TVA)

31.366.2001ei.

37.325.780 lei.


Respcctiv(cu TVA)