Hotărârea nr. 328/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 328 din 30.10.2018 privind acordarea unui sprijin financiar Federaţiei Române de Rugby pentru lucrările de demolare a construcțiilor existente pe Stadionul Național de Rugby ”Arcul de Triumf” - baza sportivă din Bd. Mărăşti nr. 18-20


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar Federației Române de Rugby

pentru lucrările de demolare a construcțiilor existente pe Stadionul Național de Rugby "Arcul de Triumf’ - baza sportivă din Bd. Mărăști nr. 18-20

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Urmărire Contracte și Lucrări din cadrai aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art.3 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de adresa Federației Române de Rugby nr.4422/29.10.2018, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.45386/29.10.2018;

în temeiul art. 45, alin. (2), art. 81, alin. (2), lit. o) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în valoare de 1.067.252,19 lei Federației Române de Rugby pentru următoarele tipuri de lucrări:

 • a) Demontare structură metalică copertină, gradene scară exterioară și platformă filmare exterioară la tribuna principală;

 • b) Demontare structură metalică sală de forță;

 • c) Demontare construcții metalice și împrejmuiri în incintă;

 • d) Desfaceri învelitoare și închideri pereți cu tablă cutată la tribuna principală;

 • e) Desfaceri învelitoare și închideri pereți cu panori termoizolante la sala de forță;

 • f)  Desfaceri tavane casetate în sala de forță;

 • g) Desfaceri tâmplărie PVC la sala de forță;

 • h) Demontare scaune plastic la tribună;

 • i)  Demolare fundații beton (tribune, sală forță, tabele marcaj, platforme televiziune, panouri publicitare, stâlpi iluminat, stâlpi nocturnă, antenă telefinie, gard);

 • j)  Demolare platforme și pardoseli din beton armat în incintă, tribune, sala de forță.

Art. 2. - Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Federația Română de Rugby în vederea finanțării lucrărilor, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Durata acordului de finanțare este de 5 luni. Lucrările vor fi executate în perioada noiembrie 2018 - martie 2019.

Art. 4. - Se mandatează Primarul Sectorului 1 al Municipiului București să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1 protocolul de colaborare menționat la art. 2.

Art. 5. - Federația Română de Rugby va prezenta autorităților publice locale documente justificative privind modul de cheltuire a resurselor financiare menționate la art. 1. Verificarea deconturilor justificative ale lucrărilor se va face de către Direcția Investiții și Direcția Management Economic din cadrul Sectorului 1 al Municipiului București, potrivit competențelor.

Art.6. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Serviciul Urmărire Contracte și Lucrări și Federația Română de Rugby vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,Nr.: 328

Data: 30.10.2018

Anexa nr. 1

PROTOCOL DE COLABORARE

Având în vedere Protocolul încheiat în data de 19.09.2018 între Ministerul Tineretului și Sportului și Federația Română de Rugby prin care Federația se angajează să finanțeze lucrările de viabilizare a terenului pentru realizarea construcției Stadionul Național de Rugby "Arcul de Triumf’, respectiv realizarea lucrărilor de desființare a lucrărilor existente și defrișarea vegetației ce intră în incidență cu noua construcție;

Ținând cont de Hotărârea Guvernului României nr. 1093/2013, cu modificările și completările ulterioare, prin care organizarea unor meciuri din cadrai campionatului European de Fotbal 2020 a fost declarată de interes public și de importanță națională și de faptul că Stadionul Național de Rugby "Arcul de Triumf’ este inclus pe lista stadioanelor care fac parte din organizarea Campionatului European de Fotbal Euro 2020;

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Recunoscând importanța tuturor formelor de activitate fizică menite, printr-o participare organizată în special, să exprime sau să amelioreze condiția fizică și confortul spiritual, să stabilească relații sociale civilizate și să conducă la obținerea de rezultate în competiții de orice nivel;

în temeiul art. 45, alin. (2), art. 81, alin. (2), lit. o) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, reprezentat prin domnul Daniel Tudorache, în calitate de Primar al Sectorului 1 al Municipiului București, denumit în cele ce urmează Consiliul;

Ș'

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE RUGBY, cu sediul în Municipiul București, Bd. Mărăști nr. 18-20, Sector 1, reprezentată prin domnul Alin Petrache în calitate de Președinte, denumită în cele ce urmează Federația,

au convenit următoarele:

Art. 1. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Obiectul prezentului Protocol îl constituie acordarea de sprijin financiar în valoare de 1.067.252,19 lei Federației Române de Rugby pentru viabilizarea bazei sportive Stadionul Național de Rugby ”Arcul de Triumf’. Lucrările constau în:

 • a)     Demontare structură metalică copertină, gradene scară exterioară și platformă filmare exterioară la tribuna principală;

 • b)     Demontare structură metalică sală de forță;

 • c)     Demontare construcții metalice și împrejmuiri în incintă (tabele marcaj, cabină filmare, panouri publicitare, copertină, flash-inguri, balustrăzi, împrejmuiri interioare);

 • d)     Desfaceri învelitoare și închideri pereți cu tablă cutată la tribuna principală;

 • e)     Desfaceri învelitoare și închideri pereți cu panori termoizolante la sala de forță;

 • f)      Desfaceri tavane casetate în sala de forță;

 • g)     Desfaceri tâmplărie PVC la sala de forță;

 • h)     Demontare scaune plastic la tribună;

 • i)      Demolare fundații beton (tribune, sală forță, tabele marcaj, platforme televiziune, panouri publicitare, stâlpi iluminat, stâlpi nocturnă, antenă telefinie, gard);

 • j)     Demolare platforme și pardoseli din beton armat în incintă, tribune, sala de forță.

Art. 2. SCOPUL COLABORĂRII

Scopul general al Protocolului îl constituie realizarea unui parteneriat între părțile semnatare în vederea finanțării lucrărilor prevăzute la art. 1 din bugetul Consiliului Local al Sectorului 1, pentru asigurarea unor condiții corespunzătoare de pregătire a sportivilor și de relaxare și agrement a cetățenilor Sectorului 1, ca beneficiari direcți al prezentei inițiative.

Art. 3. DURATA PROTOCOLULUI

Prezentul Protocol se încheie pe o perioadă de 5 luni începând cu data semnării lui și poate fi prelungit numai cu acordul ambelor părți consemnat într-un act adițional.

Al t. 4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Obligațiile Consiliului:

 • a. să asigure, din bugetul Sectorului 1 al Municipiului București, resursele financiare necesare pentru realizarea obiectivului menționat art. 1 din prezentul protocol. Resursele financiare pe care Consiliul le va pune la dispoziția Federației vor fi acordate în urma unei solicitări scrise venite din partea Federației, solicitare ce trebuie însoțită de documente justificative;

 • b. împreună cu Federația, să stabilească de comun acord un orar în care baza sportivă să poată fi utilizată de către cetățenii Sectorului 1 care doresc să practice activități sportive specifice.

4.2.1. Obligațiile Federației:

 • a.      să asigure achiziția și finanțarea serviciilor de dirigenție de șantier pe perioada derulării contractului de execuție a lucrărilor, cu respectarea legislației în vigoare;

 • b.      să utilizeze sprijinul financiar numai în scopul menționat la art. 1. Orice modificare adusă de Federație lucrărilor menționate în anexa nr. 1 vor fi prezentate spre aprobare Consiliului; după aprobarea acestora, se va încheia un act adițional la Protocol. Nu vor fi acordate sume de bani pentru lucrări care nu sunt aprobate de Consiliu;

 • c.      să stabilească de comun acord cu Direcția de Investiții din cadrul instituției Sectorului 1 al Municipiului București principalele obligații și modul de derulare a contractului de servicii privind dirigenția de șantier înainte de demararea procedurii de achiziție;

 • d.     să pună bazinul la dispoziția Consiliului pentru desfășurarea evenimentelor sportive organizate de către acesta după un program stabilit de comun acord (ex. Cupa Sectorului 1, etc.);

 • e.      să permită, pe baza unui orar stabilit împreună cu Consiliul, accesul locuitorilor Sectorului 1 la bazinul amenajat și modernizat;

 • f.      să aducă la cunoștința publicului calitatea de partener a Consiliului și sprijinul acordat de acesta pentru modernizarea obiectivului;

 • g.      să urmărească calitatea lucrărilor executate de respectarea proiectelor tehnice și a autorizațiilor de construire aferente. Federația are obligația să verifice și să aprobe situațiile de lucrări și de plată cu specialiști autorizați (proiectant, diriginte de șantier, inginer de specialitate, după caz) în conformitate cu legislația vigoare;

 • h.      Federația este direct răspunzătoare de obținerea tuturor autorizațiilor și avizelor de specialitate.

Art. 5. METODOLOGIA DE LUCRU

Părțile semnatare convin ca, pentru atingerea scopului propus la art. 1, să procedeze la elaborarea unui Program comun de acțiuni care să pună în practică prevederile prezentului Protocol.

In situații deosebite, pentru soluționarea unor probleme punctuale, părțile pot constitui grupuri mixte de lucru.

Părțile convin ca fiecare, prin mijloace specifice, să mediatizeze acțiunile comune pe care intenționează să le realizeze în cadrul obiectivului reabilitat/modemizat.

Sectorul 1 al Municipiului București va efectua plăți în contul indicat de Federație în baza cererilor de plată intermediare sau finale.

Plățile se vor efectua în termen de 30 de zile de la primirea cererilor de plată însoțite de documentele justificative: facturi marcate "conform cu originalul", situații de lucrări vizate și aprobate de diriginte dc șantier.

Termenul limită pentru plăți poate fi suspendat de către Consiliu prin înștiințarea Federației, în orice moment în timpul perioadei indicate mai sus, în situația în care cererea de plată nu poate fi îndeplinită, în cazul în care suma nu este cea corespunzătoare sau în cazul în care nu au fost prezentate documentele confirmative corespunzătoare.

Art. 6. LITIGII

Eventualele litigii născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul protocol vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

în condițiile în care, în termen de 30 de zile de la începerea procedurii amiabile, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil divergența apărută se pot adresa instanței judecătorești competente.

Art. 7. ÎNCETAREA EFECTELOR PROTOCOLULUI

Constituie motiv de încetare a efectelor prezentului Protocol:

 • a.      ajungerea la termen, în condițiile în care părțile nu au convenit anterior cu privire la prelungirea duratei lui;

 • b.     nerespectarea de către părți a prevederilor sale;

 • c.      acordul expres al părților;

 • d.     schimbarea titularului dreptului de proprietate, de administrare ori de folosință asupra obiectivului prevăzut la art. 1, după caz, în măsura în care este afectată desfășurarea activităților convenite de părți;

 • e.      denunțarea lui de către una dintre părți;

 • f.      forța majoră, invocată în condițiile legii.

încetarea efectelor prezentului Protocol pentru motivele prevăzute la lit. b), d) și/sau e) va fi notificată celeilalte părți, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu cel puțin 30 de zile înainte.

în cazurile prevăzute la lit. b) și e) partea în culpă datorează celeilalte părți despăgubiri corespunzător valorii resurselor alocate ori obligațiilor asumate în legătură cu acesta raportat la timpul rămas până la sfârșitul anului în curs.

Art. 8. FORȚA MAJORĂ

Niciuna dintre părțile prezentului Protocol nu răspunde pentru neexecutarea totală sau parțială sau pentru executarea necorespunzătoare a oricăreia dintre obligațiile asumate dacă acestea sunt cauzate de forța majoră astfel cum este aceasta definita prin lege.

Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare a obligațiilor în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

Al t. 9. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul Protocol de colaborare are caracterul unui document-cadru și acoperă întreaga activitate destinată realizării a obiectivelor comune convenite.

Intenția de prelungire a efectelor Protocolului trebuie notificată celeilalte părți, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu cel puțin 30 de zile înainte de ajungerea la termenul prevăzut la art. 3.

Modificarea și/sau completarea prezentului protocol se poate face numai cu acordul scris al părților semnatare consemnat în act adițional ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse; partea care are inițiativa amendării prezentului Protocol are obligația de a transmite celeilalte părți, în scris, propunerile respective într-un termen rezonabil care să permită analiza legalității, oportunității și efectelor lor.

Legea aplicabilă prezentului Protocol este legea română.

Pentru a fi considerate valide, comunicările dintre părți se vor efectua numai în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin depunere și înregistrare la sediul părților.

Prezentul Protocol s-a încheiat la_____               ___. astăzi___________________, în______

exemplare, toate cu valoare de original.

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE RUGBY

PREȘEDINTE Alin PETRACHE


SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMAR

Daniel TUDORACHE

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Director Executiv

Ortansa FRONE-BORCEA

DIRECȚIA JURIDICĂ

Serviciul Legislație și Spații cu altă

Destinație decât cea de Locuință

Șef Serviciu

Beatrice MOJA

DIRECȚIA INVESTIȚII,

Director Executiv,

Cosmin Marius FODOROIU

Viza CFPP

5