Hotărârea nr. 325/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 325 din 12.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. București-Târgoviște nr.9F, sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

ȘOSEA UA BUCUREȘTI TÂRGOVIȘTE NR.9F - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 2489/02.08.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 284/02.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr, 7092/29.07.2016;

Avizul Comisiei dc Coordonare Lucrări Edilitare P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing.

Cristian I. Căiță;

Aviz S.C. Mrtrorex S.A. nr. M.03.02/672/19.04.2018.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Patrie Cornel Frecan Petre.

Ținând seama de prevederile:
  • •    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • •    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 259/21.12.2000 și prelungitcu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/201 1, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

  • •    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art. I 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI i HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - ȘOSEAUA BUCUREȘTI TÂRGOVIȘTE NR.9F - SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 284/02.08.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.-Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DJLȘEDINȚÂ,

SuvacCONTRASEMNEAZĂ,
impieta Cefalan


Nr.: 325

Data: 12.10.2018


( . n ni; : j ..■■,i\|'.i -dr,'- i .ir 1'' i            V u

578 din 08.01. 2018, corn pictat cu nr. 24457 din 21.06.2018, în conformitate cu prevederile Legii rtr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

av,zsB 2^/^


pentru

Nr.


PUD-ȘOSEAUA BUCUREȘTI-TÂRGOVIȘTE NR. 9F-SECTOR 1,BUC|JREȘ

Construire a două imobile de locuințe colective S+P+2E+3-4Er

(24 apartamente)

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 1.500 mp (l.518mp din măsurătorile cadastrale) mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 216320, eliberat la data de 05.01.2018.

INIȚIATOR: PANTELE! VIOLETA

PROIECTANT: BIA FPPC

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Patrie Cornel Frccan Petre (D2, El) AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Est - artera de circulație Șo Est- Șes. București Târgoviște nr. 9D; Sud-Vest-drumul de halaj și Lacul Străulești, Nord - Vest- Șt și nr.9R.

PREVEDERI PUC/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de >ănishȚgl.Mdnicipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona M3 - subzona mixta cu clădiri avanei regim de construire continuu sau discontinuu si înălțimi maxime dc P 14 niveluri și parțial in V4- spații verzi pentru protecția cursurilor de apa. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, dar se află la mai puțin de 100 m de imobile atlatc pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 2091/21 l/B/36474 din 11.12.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați pentru subzona M3: POTmax.= 60 % cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri) 8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje,etc., CUTmax.= 2,5 mp ADC/mp.teren; înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente.

Retragerea minimă față de aliniament-minim 5,00m;

Retragerea față de limita posterioară a terenului - jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă dar nu mai puțin de 5.0()m.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre ncschimbare.

CIRCULAȚI) Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta ..Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Șos. București Târgoviște, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB nr. 7092/29.07.2016.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor (a rețelele publice dc alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu dc rețele însușit dc ing. Cristian I. Căiță. Se prezintă Aviz dc amplasament S.C. Melrorex S.A. nr. M.03.02/672/19.04.2018. Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Patrie Cornel Frccan Petre.

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism nr. 4/18/22.02.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2091/2) l/B/36474 din 11.12.2017, emis de Primăria Sectorului 1 ai Municipiului București. In cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul dc valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.RIA A FOST CERTIFICATA ISO 9P PRIVIND SISTEMUL DE CALITĂȚII ÎN CERI IFICARE ACREDITA’’

SISTEMELOR DC MANAGFMrNI AL SR-N4M1:! AEROQMANAGEMENT

URMA AUDITULUI

DE CĂTRE ORGANISMUL •-’EN’RU CERTIFICAREA :alitAti'Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; 011222

Tel. -40-21 -319.10.13; Fax: +40-21-3 19.10.06

Email: registraturawmriinariasI.ro

http://www.priniariascctorl.ro


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


UCURESTI-TARGOVISTE 9F wT-i P.U.D


UTR1

coordonate

pct. de contur

lungimi

NR.PCT

X

Y

1

334,650.919

581,612.105

15.18

2

334,638,968

581,621.464

64.56

2"

334,599.157

581,570.632

15.22

1"

334,610.498

581,560.472

65.57

S(UTR1) = 988mp

UTR2

coordonate pct. de contur

lungimi

NR.PCT

X

Y

1"

334,610.498

581,560.472

15.22

2"

334,599.157

581,570.632

35.43

3

334,577.309

581,542.735

15.20

4

334,589.343

581,533.450

34.31

S(UTR2) = 530mp


INDICI URBANISTICI

TEREN

1,518.00

mp

M3

UTR1

988.00

mp

POT

52.63%

CUT

2.34

AC

520.00

mp

ADC

2,310.00

mp

V4

UTR2

530.00

mp

POT

15.00%

CUT

0.20

AC

0.00

mp

ADC

0.00

mp


SECTORUL I AL

•- Lîlk

\l’- A|\V\NĂ avi\'.M' ,<■ r">


%\\

: v

W,CUl % x

X

A


’nv

- JX

4

NE

r

'   7 /

/ 1

M

sv

f   SE


TER.CEDAT

coordonate pct. de contur

lungimi

NR.PCT

X

Y

4"

334,596.412

581,542.480

15.25

3"

334,583.654

581,550.836

10.29

3

334,577.309

581,542.735

15.20

4

334,589.343

581,533.450

11,46

S(cedat) = 166mp

IE211518


_

Z .              ib

X < \

cu ct,ri£,nU111 -


funcțiune

— _


LOCUINȚA COLECTIVA regim de înălțime S+P+2E+3-4ER Șos București-Târgoviște, nr.9F sect.1, București


LEGENDA


LIMITA TEREN PUD - S = 1518,00mp


DELIMITARE UTR - CF. PUG PMB


EDIFICABILE PUZ APROBAT


LEA 20kV - și zonă protecție 5,00m - cf. aviz


FUNCȚIUNI

J


A? CERTIFICAT X /S      n e

Ți autorizare •g\ | SERIA RO-B-FNR. 2053 f) alexandru

Mtz a /-'i j


SUBZONA M3

/ // -

SUBZONA V4

ZONE PROTECTI^bRU&W


CIRCULAȚII

---------- 9


CIRCULAȚII CAROSABILE


■ /X: '•                 ANEX lLA rÎO?>•

CIRCULAȚII PIETONALE I oca:, ai £               NrJ---

ACCESE 1    32 5  12


II


ELEMENTE DE REGULAMENT ..j-,..

,____X ' V_ ’Ț'X

I_____q EDIFIty\BIL/ RETRAGERI (M3)x^Tj

------- "—i          \

-----BALCOANE ÎN CONSOLĂ /WIU


BILAh

Ț TERITORIAL

S.teren

1,518.00

100.00%

AC

520.00

34.26%

S.betonat

410.00

27.01%

S.sp.verzi

588.00

38.74%


PARCĂRILE SE VOR ^XMEt LA SUBSOL, CF. HCGMfe€ PENTRU 24 APARTĂM^Nl 29 LOCURI DE PARCARE


ULUI


Ă

4/CK2-


INDICATORI URBANISTICI

CONFORM RLU - PUG. PMB

M3 - subzona mixtă cu clădiri de maxim P+4 niveluri POTmaxim = 60%, CUTmaxim = 2,50

RH = P+3E+4ER - Hmax = 18,00m

V4 - spații verzi pentru protecția cursurilor de apă construcții, circulații, platforme, POTmaxim=15% CUTmaxim = 0,2


REGLEMENTARI

FUNCȚIUNI/CIRCULAȚII

J                                                                    5


TEREN CE SE TRECE ÎN DOMENIUL PUBLIC


SPECIFICAȚIE


NUME


SEMN.


BIA FPPC

CIF 28764458


Beneficiar: PENTELEl VIOLETA


Proiect nr:


13/2015


Scara:

1:1000


VERIFICAT coorodnat PROIECTAT


urb.

arh. P.Frecan


Data:

01/2018


Titlu proiect:

LOCUINȚĂ COLECTIVA S+P+2E+3-4ER

BUCUREȘTI,BUCUREȘTI-TÂRGOVIȘTE, nr.9F, S1

Titlu planșa:


Faza:

P.U.D


Planșa nr:


REGLEMENTĂRI - FUNCȚIUNI/ CIRCULAȚII U2.1-1