Hotărârea nr. 32/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 31.01.2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 246/31.07.2017 privind aprobarea reluării procedurii de achiziţie de pe piaţa liberă, a unor imobile de locuinţe care vor avea destinaţia de locuinţe sociale.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 246/31.07.2017privind aprobarea reluării procedurii de achiziție de pe piața liberă, a unor imobile de locuințe care vor avea destinația de locuințe sociale

Nnz&nâ. Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 avizat de Direcția Juridică;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 246/31.07.2017 privind aprobarea reluării procedurii de achiziție de pe piața liberă, a unor imobile de locuințe care vor avea destinația de locuințe sociale;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.363/31.10.2017 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Gheorghe

Diaconu;

Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 31.01.2018; în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (5), teza a Il-a, art.80 , art. 81 alin. (2) lit. n) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației


republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:    \ ■    > n /

Art.I. Se modifică și se completează art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Setîîorhhii 1 nr. 246/31.07.2017 privind aprobarea reluării procedurii de achiziție de pe piața liberă, a unor imobile de locuințe care vor avea destinația de locuințe sociale și va avea următorul conținut:

“Art.2. Se constituie Comisia însărcinată să analizeze ofertele depuse în cadrul procedurii menționate la art. 1 alin. (2) și să identifice de pe piața liberă imobile de locuințe susceptibile a avea destinația de locuințe sociale, în următoarea componență:

-    Cristina Simona Munteanu    - consilier local    - nominalizat prin vot;

-    George Damian    - consilier local    - nominalizat prin vot;

-    Florea Iordan    - consilier local - nominalizat prin vot;

-    reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 -nominalizat prin act administrativ al conducătorului instituției;

-    reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 - nominalizat prin act administrativ al conducătorului instituției.”

Art.II. Se modifică și se completează art.3 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 246/31.07.2017 privind aprobarea reluării procedurii de achiziție de pe piața liberă, a unor imobile de locuințe care vor avea destinația de locuințe sociale și va avea următorul conținut:

“Art.3. Se constituie Comisia de negociere și stabilire a prețurilor de achiziție a imobilelor prevăzute la art. 2, în următoarea componență:

-    Dorina Luminița Bănișor    -    consilier local    - nominalizat prin vot;

-    Viorel Daniel Chirvasă    -    consilier local    - nominalizat prin vot;

-    Marian Cristian Neagu    -    consilier local    - nominalizat prin vot;

-    reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 -nominalizat prin act administrativ al conducătorului instituției;

-    reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 - nominalizat prin act administrativ al conducătorului instituției.”

Art.IIL Celelale prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 246/31.07.2017 privind aprobarea reluării procedurii de achiziție de pe piața liberă, a unor imobile de locuințe care vor avea destinația de locuințe sociale rămân nemodificate și se aplică în continuare.

Art.IV. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și membrii comisiilor menționate la art.I și art.II vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Nr.: 32 Data: 31.01.2018