Hotărârea nr. 312/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 312 din 12.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Renașterii nr. 56, sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. RENAȘTERII NR. 56 - SECTOR I AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 2362/30.07.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilutui Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 270/30.07.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 3493/26.03.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Eugen M. lonescu;

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Mircea Radu N. Savu.

Ținând seama de prevederile:

  • •    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • •    Legii nr. 350 /200I privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

  • •    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art. I 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. RENAȘTERII NR. 56 - SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 270/30.07.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.-Anexele nr. 1 și nr. 2 fac paite integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.AR, icoleta Cefalan


Nr.: 312

Data: 12.10.2018

pentru cetățean, pentru bunăstare


BIROUL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de S.C. Bamart Development S.R.L. cu adresa în Str. Nuvelei nr. 7131 din 22.02.2018, completat;) cu nr. 17694 din 04.05.2018, în conformitate cu prevederile teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:            ,,

♦vz.w wso.oy.^ PENTRU'

PUD-STR. RENAȘTERII NR.S6-SECTOR I Construire imobil locuințe colective S+P+2E+M (8 apartamente)

Prezentul Aviz modifică Aviz nr. 240/14.05.2018 în ceea ce privește nu mături


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 360.00 mp din acte (358.00 mp din măsurători cadastrale), proprietate privată coiiform mențiunilor din Extrasul dc Carte Funciară nr. 217610, eliberat la dala de 04.05.2018.                                o/ £%țL% ț "**

INIȚIATOR: S.C. BAMART DEVELOPMENT S.R.L.                                            I

P ROI ECTA NT; S.C. RA U M PROIECT S.R. L.                                               \\ u \

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Mircca Radu N. Savu (RUR: D, E)

AMPLASARE. DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD incluțl^harcelele inyecîtwfe imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Est - Str. Renașterii nr. 54; Sud-Est - artera de circulație Șirvffâtajitenîf Stid-Vest - Str. Renașterii nr. 58; Nord-Vest - Str. Triumfului nr. 63, Str. Triumfului nr. 67.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016. și nu se află la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 143/2/R/I502 din 02.02.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.- 45%; CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P— lE, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P i-2E; RHmax. = P+2E, Hmax. - (Om. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față <ie aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective. Retras față de aliniament cu minim 4,00 metri pe străzi dc categoria III și 5,00 metri pe străzi de categoria II și I.

Retragerea minimă față dc față de limitele laterale — Clădirile semi-cupiate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față dc cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față dc limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față dc limitele laterale - stânga -retras minim 3,0(1 metri, cu o curte de lumină pe zona mediană; dreapta - la limita de proprietate.

Retrageri minime față de limita posterioară - minim 5.00 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta ..Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Renașterii, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 3493/26.03.20! 8.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Eugen M. lonescu.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de insorire însușite de arh. Mircea Radu N. Savu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 7/14/17.04.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz. în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu

ohligaiivitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 143/2/R/I5O2 din 02.02.2018, emis dc Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, in termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După a e, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea dc aprobare este în vigoare.
d. Banii Manta nr. 9, Sectorul I București; 01 1222 Tel. -40-21-3 19.10.13; Fax: -40-21 -319.10.06

Email: registraturat&orimarias 1 ,ro

httD7'WW\v.t>rinitiriasectorl .ro


BILANȚ TERITORIAL

NR.

CRT

SUBZONE FUNCȚIONALE

SUPRAFAȚA

(mp)

SUPRAFAȚA

(*)

1.

CIRCULAȚII AUTO /PIETONALE

89,48mp

25,00%

2.

IMOBIL LOCUINȚE S + P+2E+M

161 mp

45,00%

3.

SPATII VERZI

107,50mp

30,00%

4.

SUPRAFAȚA PARCELA

357,98mp

1 00,00%

887îf/>^ i

INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI :


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

331489.330

582559.328

29.79

2

331503.432

582533.090

7.74

3

331510.260

582536.727

4.28

4

331514.039

582538.739

29.90

5

331499.838

582565.057

11.97

S(IE217610)=358mp  P=83.68m


rzi

. Nr. R»ț> Corn ■MoÂv’W'Ml prOieCt  cod  R1SI374S3

Desenat:

arh. M. Savu

\\

Proiectat:

arh. M. Savu

w

Sef proiect:

arh. M. S^tfâ^

Bonoficlar.                                                                        \

SC BAMART DEVELOPMENT SRL ]

Cod:

U 185/2018

Contract: 471 / 2018

Proiect

PUD - LOCUINȚE COLECTIVE

Str. Renașterii, Nr.56, Sector 1, București

Faza:

PUD.

Data:

02. 2018

Plan»:

REGLEMENTARI URBANISTICE

Scara:

1 : 500

Planșa nr.      U-07