Hotărârea nr. 31/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 31.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Coralilor nr.20G, sector 1.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. CORALILOR NR. 20G - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 301/26.01.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 191/19.01.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-    Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 17269/20.10.2017;

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Mares;

Aviz Aeronautică Civila Româna nr. 697/28.08.2015;

Decizia etapei de incadrare nr. 82 din 15.12.2014;

-    Certificat Nr. Postai nr. 1579223/17826 din 14.12.2017.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    P.U.Z. - "Șos. Straulești nr.69-71, 69A, 69D aprobat cu H.C.G.M.B. nr.286/29.09.2016, Aviz S.U.-P.M.B. nr. 17/25.04.2016 ”.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului.


în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. CORALILOR NR. 20G - SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 191/19.01.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2: Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost aprobată în Ședința ordinară ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București din data de 31.01.2018.

Nr.: 31

Data: 31.01.2018

pentru cetățean, pentru bunăstare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

® sectorulI

www, primăria sector! .ro


BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de Asociația pentru Înființarea și Sprijinirea Școlii Germane din București cu adresa în Str. Aron Cotru.ș nr. 51-59, vila 2, 51,3,4,5, Sector 1, București, înregistrata la nr. 29076 din 01.08.2017, completată cu nr. 1935 din 18.01.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare^SC-emite următorul:


Z NR. ..Ă.Z/J.    ' 0? 0    1


AVIZI

PENTRU'

PUD - STR. CORALILOR NR. 20G - SECTOR I Construire complex invațamânt P - P+l E - P+2E


GENERAT DE IMOBILUL : în suprafață de 21.322,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor di 271355, eliberat la data de 13.11.2017.

INIȚIATOR: S.C. OMV PETROM SA, S.C. PETROM SA MEMBRU GRUP OMV, S.C. PETRO pentru Asociația pentru înființarea și Sprijinirea Școlii Germane clin București.

PROIECTANT: S.C. POINT ZERO S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh.urb Toader Popcscu (RUR: B, D, E, F6, G5 AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - Vest -artera de circulație Str. Coralilor; N.crr'cl-'fe'it Sud - Est - S.C. PROSPECȚIUNI S.A., Sud-Vest -artera de circulație B-dul Petroliștilor.PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Terenul este cuprins în P.U.Z. - "Șos. Straulești nr.69-71, 69A, 69D aprobat cu H.C.G.M.B. nr.286/29.09.2016, Aviz S.U.-P.M.B. nr. 17/25.04.2016 UTR 1- locuințe colective, birouri, servicii, comerț. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 sau la mai puțin de 100 nt față de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 895/98/S/l 7899 din 08.06.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: Pentru UTR I: POTmax.=55 %, CUT max. = 3,95 , Hmax.= 3lm.

Retragerea minimă față de aliniament - aliniere conform PUZ .

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - pentru clădirile publice, distanța minima față de oricare dintre limitele laterale ale parcelei va fi de 13 din inalțimea la cornișă a clădirii, dar nu mai puțin de 5,00m.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - pentru clădirile publice, distanța minimă fața de limitele posterioare ale parcelei va fi de ',3 din inalțimea la cornișă a clădirii, dar nu mai puțin de 7,00.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:


Retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale terenului- Conform plan de reglementări anexa.Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.


CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Coralilor si din B-dul Petroliștilor, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 17269/20.10.2017.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Mareș

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Toader Al. Popescu. Se prezintă Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Româna nr.21449/19217/18804/17569/16528/14667/14178/8697/31932/697/28.08.2015, prin care se avizeaza inalțimea maxim admisă, urmând ca la faza AC să se prezinte aviz pentru soluția tehnică finală care va face obiectul autorizației. Agenția pentru protecția mediului - Decizia etapei de incadrare nr.82 din 15.12.2014 și adresa nr. 9184/21.04.2016 privind decontaminarea terenului, Certificat Nr. Poștal nr. 1579223/17826 din 14.12.2017. Ridicare topografică insușită de topometrist autorizat ing. Dumitru George. în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 12/4/19.09.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 895/98/S/l7899 din


08.06.2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureș Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura de aprobare este în vigoare.
țtfirîi documentației PUD în plenul Consiliului Local al bare, acesta rămâne valabil atâta timp cât HotărâreaPRIMĂRIA^, FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII IN URMA AUOITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN 45012 AEROQBd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol I222 Tel. +40-21 -319.10.13; Fax: +40-21 -3 19.10.06

Email: rcuistratura u priinartas I ro httn://www.Di'iinariasectorl .ro37


A

d//

y


F    1/ x


Bilanț teritorial (situația reglementată)

Suprafață teren (inițială)

21.322

%

Suprafață trecută în domeniul public

60

Suprafață teren (final)

21.262

100

din

care

S construită (maximă)

7.650

36

Din care terase plantate

2.000

9

S plantate, curți și terenuri de sport (minimă)

7.018

33

S asfaltată / pavată (variabilă)

6.594

31

Locuri de parcare: 99

Număr minim de arbori plantați: 25 (în zona parcării) + 34 (în restul terenului) = 59Circulații și spații plantate publice


P+1

(H max = 12m)


Terenuri propuse pentru trecerea în domeniul public prin documentații de urbanism aprobate anterior

Accente de înălțime propuse (înălțime maximă)


Reglementări Șos. Străulești nr. 69-71

nr. cad. 271355, Sect. 1, București


Spații plantate private, curți și terenuri de sport


C. OMV PETROM S.A.

:233363


1

nginii

«un

l ARJI'

iiwlc pcUte «xilur

N

>1

E (m)

1

33291

369

584389.463

35.45

2

33291

.MWS

584371.057

13 23

’!    3

3329*

.977

584.164385

13.75

4

3330

729

584357:016

0,71

3330

104

584356.635

0.99

6

3330

77J

58435Î.SO2

70.16

7

3329*

.862

584296.769

Q.nn

8

3329'

412

584296.100

—7.8'’

I1    9

332<J<

I7Î

584289.481

0.51

i

13’4(

756

584289.’H*

5.46

332oi

140

584292.689

? î 1

12

*■<

i **3

431

584294354

1.05

!    13

409

584294.587

2.07

14

33?9<

.37-

584292. ?84

2870

IS

1329

.06?

584308.004

6.83

16

.316

584302.288

5.86

3329,

.442

584297,183

18,55

m

3329;

196

584281.592

3 49

19

3329

584279304

27 J 7

20

33289

e 406

584281.746

2 65

21

33289

396

584279.563

4.y4

22

512*1

[ 1W

584275.174

1.41

3 328H

584274.200

9.72

24

332Hll

6/49

584267.976

-2 43

ÎS

13281

» i 10

584266.093

3.14

36

332X1

082

584263.699

88 37

27

332K(

.559

584.309.579

23 95

332»

,022

584331.S75

15.43

29

3328

584345.748

20.92

30

3328:

.924

584364.722

10.33

31

3328.

M67

584374.142

12.07

32

810

584385.282

6.35

33

!60

584391.177

4.17 J

34

3328'

*53

584395.211

4.00

35

+128

340?

584.398.897

5.94

36

3 l.’.X-

764

584404,348

6.09

!    37

3 328-

.272

584409.895

10.84

38

3328-

.620

584419.820

4.63

39

1328:

.412

584424.094

5.50

«1

332K.<

.399

584429.218

”4.74

41

3328:

328

584433.546

16.04

1 42

31281

.299

584448.432

13 58

| S«2l322mf)


Edificabil maxim admis

Retrageri minime obligatorii

Autoturisme parcate în interiorul parcelei

Acces auto/ Acces pietonal în parcelă


Zonă mixtă (locuințe colective, birouri, servicii, comerț) (max. 20m)

Zonă mixtă (locuințe colective, birouri, servicii, comerț) (max. 31 m)


Grădiniță, școală, cantină cu bucătărie, parcare, sală de sport, anexe


NOTĂ: Situația zonei studiate a fost actualizată conform informațiilor și observațiilor de pe teren, ortofotoplanurilor precum și conform ridicărilor topografice disponibile.3.0    I 2 Q I    ISt

7.0

1.5 lunr. 2.0-2 5

I

23.5

var.

1 PROFIL PROPUS - STRADA CORALILOR


2J

I 1.4

3.5

15

114 r

31    I

1

5J_1-d


3.6

1 2,0

7.Q

LII

1.5 I 1-5 li.nT

2.0

26,4

| PROFIL EXISTENT Șl MENȚINUT - BULEVARDUL PETROLIȘTILOR