Hotărârea nr. 309/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 309 din 12.10.2018 privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei ”Miron Patriarhul” din București, sector 1, în valoare de 130.000,00 lei în vederea finanțării lucrărilor de restaurare catapeteasmă la biserică


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privitul acordarea unui ajutor financiar Parohiei “Miron Patriarhul” din București, sector 1, în valoare de 130.000,00 lei în vederea finanțării lucrărilor de restaurare catapeteasmă la biserică

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate al Direcției Investiții, Direcției Management Economic și Direcției Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, Raportul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și Raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte din cadrul Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”;

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare solicitarea înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 22706 din 08.06.2018 și a documentației depuse spre completare înregistrată cu nr. 24768 din 25,06.2018 de Parohia “Miron Patriarhul”;

în temeiul art. 45 alin (2), art. 81 alin. (2) lit. s), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei “Miron Patriarhul”, în valoare de 130.000,00 Iei, pentru finanțarea lucrărilor de restaurare catapeteasmă la biserica “Miron Patriarhul”.

Art. 2. -Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia “Miron Patriarhul”, potrivit Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.- Se vor identifica și asigura în buget sursele financiare necesare punerii în aplicare a acestui proiect.

Art. 4.- Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Sectorului 1 al Municipiului București protocolul de colaborare menționat Ia art. 2.

Art. 5. -Verificarea deconturilor justificative ale lucrărilor de execuție se va face de către Direcția Investiții și Direcția Management Economic din cadrul Sectorului 1 al Municipiului București, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 6.- (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONTRASEMNEAZĂ


TiETAR ♦coleta Cefalan


Nr.: 309

Data: 12.10.2018

PROTOCOL DE COLABORAREAvând în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea^progr-arriului Național “Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”;

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completări le ulterioare;

s-a încheiat prezentul

PROTOCOL DE COLABORARE

Art. 1. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, reprezentat prin Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, (Delegare de atribuții conform art. 57, alin. (2) coroborat cu art. 65 din Legea nr. 215/2001), Viccprimanii Sectorului 1 al Municipiului București, DANIELA POPA

și

PAROHIA “MIRON PATRIARHUL”, cu sediul în București, strada Iani Buzoiani, nr. 2, Sector 1 cont R037RNCB0069148632990001 deschis la Banca Comercială Română S.A., cod fiscal 16126561, reprezentată prin ________________, în calitate de_____________________, denumită

în cele ce urmează BISERICĂ

Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Obiectul prezentului protocol constă în acordarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a unui sprijin financiar Bisericii în valoare de 130.000,00 lei pentru finanțarea unor lucrări de restaurare catapeteasmă la biserica “Miron Patriarhul '.

Art. 3.


OGLIGAȚIILE PĂRȚILOR


 • 3.1   Sectorul 1 al Municipiului București va acorda un sprijin financiar Parohiei “Miron Patriarhul” în valoare de 130.000,00 lei pentru finanțarea unor lucrări de restaurare catapeteasmă la biserica “Miron Patriarhul” din cadrul celor cuprinse în listele de lucrări (anexa nr. 1 la Protocol) .

 • 3.2  Biserica va utiliza sprijinul financiar numai în scopul menționat la art. 3.1.

 • 3.3  Orice modificare adusă de Biserică listelor din Anexa 1 la Protocol vor fi prezentate spre aprobare Consiliului; după aprobarea acestora se va încheia un act adițional la Protocol. Nu vor fi acordate sume de bani pentru lucrări care nu sunt aprobate de Consiliu.

 • 3.4  Sectorul 1 al Municipiului București poate acorda în mod eșalonat sume de bani, în limita sprijinului financiar prevăzut la art. 3.1, pe baza documentelor justificative prezentate de Biserică, potrivit dispozițiilor art. 15 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, după verificarea acestora de către Sectorul 1 al Municipiului București, prin Direcția Investiții din cadrul Sectorului 1 al Municipiului București.

 • 3.5  Biserica va sprijini prin toate mijloacele de care dispune activitățile cu caracter cultural organizate de Consiliu, având ca obiect punerea în valoare a patrimoniului cultural.

 • 3.6  Biserica va menționa public și consecvent numele Sectorului 1 al Municipiului București și a! Consiliului Local al Sectorului 1 ca partener principal în fața celorlalți finanțatori publici din România și nu numai. Această menționare va continua și după darea în funcțiune a obiectivului.

Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI

 • 4.1  Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de un an, putând fi prelungit, cu acordul ambelor părți, în funcție durata lucrărilor finanțate.

 • 4.2  Biserica va notifica necesitatea prelungirii protocolului cu cel puțin 15 zile înainte data expirării acestuia.

Art. 5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI:

 • 5.1 Prezentul protocol poate înceta:

 • a)  Prin utilizarea întregii sume acordate;

 • b)  Prin neîndcplinirea de către oricare dintre părți. în mod culpabil și repetat, a obligațiilor asumate;

 • c)  Denunțare unilaterală;

  Art. 6.


  FORȚA MAJORĂ

  >


 • 6.1  Nici una dintre părțile prezentului protocol nu răspunde pentru neexecutarea totală sau parțială sau executarea necorespunzatoare a oricăreia dintre obligațiile asumate dacă acestea sunt determinate de forța majoră, așa cum este aceasta definită prin lege.

 • 6.2  Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare a obligațiilor în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

Art. 7. DISPOZIȚII FINALE

 • 7.1   Eventualele litigii/neînțelegeri între părți vor fi soluționate pe cale amiabilă de către părți, în cazul în care acestea nu se pot soluționa amiabil, se va recurge la instanțele judecătorești.

 • 7.2  Părțile pot conveni modificarea prezentului protocol, pe baza acordului de voință, prin încheierea de acte adiționale.

 • 7.3  Prezentul protocol s-a încheiat astăzi ___________, în două exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte.

PAROHIA “MIRON PATRIARHUL”


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

PRIMARUL SECTORULUI 1

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Delegare de atribuții conform art. 57, alin. (2) coroborat cu art. 65 din Legea nr. 215/2001, Viceprimarul

Sectorului 1 al Municipiului București

Direcția Managament Economic,

Director Executiv

Direcția Juridică Director

Serviciul Legislație și Spații cu altă destinație decât cea de locuință Consilier Juridic

Direcția Investiții, Director Executiv

Serviciul Urmărire Contracte Lucrări

Șef Serviciu

Vizat CFPP