Hotărârea nr. 301/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 301 din 12.10.2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița Kinderakademie


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița Kinderakademie

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de raportul comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte,

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018, pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2018'2019, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa nr. 316/18.07.2018 a Asociației Prietenii Veseli - Grădinița Kinderakademie, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 28987/19.07.2018;

Luând în considerare Raportul comisiei de validare încheiat în data de 12.10.2018.

în temeiul art.45 alin.(l) și alin (5) teza a Il-a, și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.- Se numește doamna Raluca Condurachi reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița Kinderakademie, situată în Str. Sfinții Voievozi nr. 28, sector 1, București.

Art.2.- (1) Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.l și Grădinița Kinderakademie, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 301

Data: 12.10.2018