Hotărârea nr. 30/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 31.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Lainici nr. 48, sector 1.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. LAINICI NR. 48 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 278/23.01.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 190/19.01.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 18836/03.11.2017;

- Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. LAINICI NR. 48 - SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 190/19.01.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2: Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost aprobată în Ședința ordinară ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București din data de 31.01.2018.

Nr.: 30

Data: 31.01.2018

t)


II. BUCUREȘTI

ORULl


MUNICIPIUL

SECT

www.primarîascctorl .ro


pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de Gliioca Georgeta iți Gliioca Petri cu adresa iu str. Lainici iir.-Ig^uctor 1. București, înregistrată la-


nr. 24043 din 27.06.2017, completată eu nr. 49748 din 21.12.2017, in conformitate cu prevederile Legii nr.35O/2OIII privind amenajarea’ teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul.


; ennte următorul:


AVIZ NR.

PENTRU'

PUD-STR. LAINICI NR. 48-SECTOR 1 Construire imobil tic locuințe colective S+P+2E+M (3 apartamente)GENERAT DE IMOBILUL: In suprafață de 304,00 mp, proprietate privată conform mențiunildr_rtjiv"

26913 I, eliberat la data de 27.06.2017.

INIȚIATOR:GHIOCA PETRI și CHIOCA GEORGETA PROIECTANT: S.C. ZAMFIRESCU ARHITECTURA și URBANISM S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Ana Maria Zamfircscu Boceanu (RUR:'Q, Șț)..

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prir imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - str.Lainici nr. 50B; Sud - str. Lainici nr. 317B: Vest - artera de circulație Str. Lainici.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. 269/2000 cu valabilitatea prelungită prin H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite ntansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă ntansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100 ni față de imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 900/38/L/I5199 din 08.06.2017. Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTntax.= 0,9 mp ADC/ntp teren pentru P+IE, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, Hntax. = IOm(cornișă). Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.


i n'WDTfpchtdt:, p a re i nr. 46A, Esi


fcel.iile îi


învecinate Ion Mihalache


Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctual cel mai înalt față de teren, dar nu cu ntai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita de proprietate (cu curte de lumină pe zona mediană) . Se prezintă acord notarial vecin autentificat sub nr. 614 din 04.1 1.2016 - BNP CIV1TAS. stânga - la limita de proprietate (cu curte de lumină pe zona mediană). Se prezintă acord notarial vecin autentificată sub nr. 615 din 14.06.2017 - BNP CIV1TAS.

Retrageri minime față de limita posterioară - retras minim 6,50m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din str. Lainici, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 18836/ 03.11.2017.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțita de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Ana Maria Zamfirescu Boceanu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 16/2/14.11.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 900/38/L/15 199 din 08.06.2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al


Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie de aprobare este în vigoaie.


Șef birou ,

Raluca Mihael
PRIMĂRIA A POM CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45012 ’AEROQ"
Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul ț București; Ol I222 Tel. +40-21 -319.10.13; Fax: +40-21 -319.10.06

Email: regislr.ilin.i o iiriinuriusl.ro httD://www.r>rimuri«iseetorI ro


Jimilfl de proprietate.


JiaulaJmaroBtiEime.


LEGENDA


PLAN CADAS


rent imobilului situat in Str.Lainici,nr.48, seo»r 1/Bucuresti


3943


217910


QJ x c

V g) AN

/a'Xai6


IE 2H021


LIMITE/RETRAGERI:

LIMITA ZONEI STUDIATE TEREN CARE A GENERAT P.U.D.-ul

■■T/Â

ALINIERE CLĂDIRI

LIMITELE DE PROPRIETATE ALE PARCELELOR «uriar. NUMĂR POȘTAL

s*e«E ,    r A

...... COTELE TERENULUI

CARE A GENERAT P.U.D.-ul

<1

ZONIFICARE FUNCȚIONALA:

î

LOCUINȚE INDIVIDUALE

< 1

LOCUINȚE COLECTIVE

r 1

CLĂDIRI ANEXE-PARTER

/    J

SPATII VERZI AMENAJATE

I

TROTUAR

Z /l

CAROSABIL

7    / I

TEREN CU DESTINAȚIA CURȚI- CONSTRUCȚII


Plan Urbanistic de
CONSTRURE LOCUNTĂI

BUCUREȘTI, SECTOR 1


Str. Lanid, nr.48

ANAUZASmiAȚEl REGLEMENT ’


IE 219043


K 219066

Inventar de coordonate

_ Sistam Stereo70    .

Nr. Coordonate contur Lungimi ,8*uri

prt- Nord    Est 0(1,141

1    330368 595    584220.640    11.9

2    3303787363    584227.548    0.66

3    330377.999    584228J 00    21.84

4    330365 976'584246 331 ;    _2.88

5    330364.391'584246.734    11.75


/£ 234203


^5 X

—£jr) ir înregistratB.ț.Xtf.— Sqpic conforma 3tiȘb(£sii. eliberata la rarifuCS^Mgw-cu^eferent.?>î-.........


CONSTRUCȚIE PROPUSA S+P+2E+M

/ .-    I

LIMITA LA NIVELUL PARTERULUI

CONSTRUCȚIE CE PASTREAZA AMPLASAMENTUL

‘    I I

PLANTAȚIE IN INTERIORUL PARCELELOR *    >4 I

PLANTAȚIE DE ALINIAMENT j i

ACCES EXISTENT IN .PARCELA

fi----------- ,    ,

PLATFORMA DEȘEURI 5 MENAJERE


iui .ui

BCHVĂ

JAN 2013

’RgȘEpINT&DI ^.L.


SITUAȚIA EXISTENTĂ

A teren = 304 m2 (cf. măsurătorilor cadastrale)


REGLEMENTARI conform R.L.U.


aferent P.U.G.


L1a - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, cu regim de construire continuu sau discontinuu


330357.6§7*ș|4^.S7r 330363.515 ' 584228.476”

Suprafața măsurată ■ 304 mp Suprafața din act» ■ 225 mp

BILANȚ TERITOF

UAL PRC

PUS

‘Parcările vor fi asigurate în incintă cf. HGMB 66 din 06.04.2006

Suprafața

(mp)

Procent

(%)

SUPRAFAȚA TEREN

304,00

100%

SUPRAFAȚA CONSTRUITA max.

136,80

45%

SUPRAFAȚA DESFASURATA

395,20/477,2B

P+2E/P+2E+M

ALEI SI PLATFORME BETONATE

106,40    35%

SPATII VERZI

60,80 20%

P.O.T

C.U.T

45%

1,3 (P+2E) inn—«0

mvitlnw n» <**«*»• Air t»j B •» AC.

NR. TOTAL DE APARTAMENTE

3

NR. TOTAL

LOCURI DE PARCARE

6

u al irte


Data: 20.03.2017 întocmit: Oabriela Craduneseu


X ROMÂNIA


S+P+2E


P.O.T. maximum = 45%

C.U.T. maximum = 1,3 ptr. P+2. în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC

Hmax.cornisa = 10,00 m


Prezentul proiect reprezintă proprietatea S.C. ZAMFIRESCU C


ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L. Toate drepturile sunt rezervate si protejate de legislația in vigoare privind drepturile de autor. Sunt interzise fara acordul scris, dat in prealabil de

S.C. ZAMFIRESCU ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L., a următoarelor:

-    reproducerea, totala sau parțiala a informației din proiect, prin orice mijloc

-    folosirea in alt scop sau mod a proiectului decât cele pentru care a fost întocmit


. arhltecti.fifis

- ■

ZAMFIRESCU ARHITECTURA SI URBANfSM^ft^.

J40/15167/2007


BENEFICIAR

GHIOCA PETRI si GEORGETA


PROIECT NR.

UL48/2017


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ /.    t

SU PROIECT

arh Ana-Maria Zamfirescu^

PROIECTAI'

arh Beatrice Baluta __

1

DESENAT

arh Beatrice Baluta


SCARA
1/500

TITLU PROIECT

PROIECT URBANISTIC DE DETALIU

Bucuroșii, sector 1. str. Lainici, nr.48


DATA TITLUL PLANȘA

08.2017 PLAN REGLEMENTĂRI


FAZA

P.U.D.


PLANȘA NR.

U8a