Hotărârea nr. 3/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 31.01.2018 privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual de conducere si de executie din cadrul Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 – institutie subordonata Consiliului Local Sector 1.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractul "Administrație " ale Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 - subordonata Consiliului Local Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de către Administrația Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1, avizat de către Direcția Management din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având in vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale si raportul Comisiei pentru administrație publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățenilor si patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile apariției Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017;

Ținând seama de prevederile:

Legii nr. 1/2011 - educației naționale, cu completările și modificările ulterioare ;.

Legii nr. 24/2000 privind normele de de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

In concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (l)-(4), art. 15, art. 16, art. 37, art. 38 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și lit. e) și lit. f) și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare ;

Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare ;

Hotărârii Guvernului României nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al Municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului București ;

Hotărârii C.G.M.B. nr. 73/2002 - privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a unor atribuții privind protecția socială ;

Hotărârii C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în Administrația Consiliilor Locale ale sectoarelor 1 - 6 ;

Ordonanței Guvernului României nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare ;

Potrivit prevederilor art. 6 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2779 din 26.07.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, de 31 pentru Administrația Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând cont de Contractul Colectiv de Munca al Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1, aprobat prin H.C.L. nr. 43/31.03.2016 ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146/30.05.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții al Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere ca politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competență vizând administrația publică locală, Sectorul 1 al muncipiului București trebuie să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura un serviciu public calitativ și competent orientat către cetățean și nevoile acestuia;

Având in vedere urgența promovării acestui act, justificată de intrarea în vigoare, începând cu data de 01.01.2018, a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, dar și faptul că Sectorul 1 al Municipiului București trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp și fără întârzieri, plata întregii game de prestații gestionate de aparatul de specialitate;

întrucât aceste împrejurări vizează interesul public și constituie elementele unei situații extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 1 ianuarie 2018 se stabilesc salariile de bază brute ale personalului contractual din cadrul Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Stabilirea salariilor lunare, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul contractual din cadrul Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1, salarizat potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se face de către Administrația Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1, cu respectarea funcțiilor, gradelor/treptelor profesionale, gradațiilor corespunzătoare vechimii în muncă și vechimii în specialitate, cu respectarea salariilor de bază stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art.3. Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul încadrat în cadrul Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.01.2018.

Nr.:3

Data: 31.01.2018

ANEXAI

LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. PREȘEDINTE DE SEDINT


ALEXANDRU ȘTEFAN DEACONU


CU SALARIILE DE BAZA PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DE CONDUCERE SI DE EXECUȚIE DIN CADRUL    Țr-

UNITATILOR DE INVAT AMANT PREUNIVERSITAR SI UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1 STABILITE ÎNCEPÂND <'R1/ IANUARIE 2018, CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 153/2017 - PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLATTT DIN FONDURI PUBLICE    '

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

NUMĂRUL DE POSTURI

TOTALE

FUNCȚIA

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT GRADUL I

SALARIUL DE

BAZĂ GRADUL I

COEFICIENT GRADUL II

SALARIUL

DE BAZĂ GRADUL II

0

1

2

3=2*1.900 lei

4

4=3*1.900 lei

DIRECTOR

S

5.79

11001

5.99

11381

1

DIRECTOR

ADJUNCT

ADMINISTRATIV

s

5.29

10051

5.59

10621

1

FUNCȚIA

GRADUL/

TREAPTA

PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT GRADAȚIA 0

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA 0

SaLaRIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA

1

salariul

DE BAZĂ GRADAȚI A2

SALARIUL DE BAZĂ

GRADAȚIA 3

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA 4

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*1.900 lei

5=4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE

POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

AUDITOR INTERN

I

S

3.60

6840

7353

7721

8108

8311

8519

1

CONSILIER

JURIDIC

IA

S

3.40

6460

6945

7293

7658

7850

8047

1

CONSILIER

JURIDIC

II

s

2.90

5510

5924

6221

6533

6697

6865

1

FUNCȚIA

GRADUL/

TREAPTA

PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT GRADAȚIA 0

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA 0

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA

1

Salariul

DE BAZĂ GRADAȚI A2

SALARIUL DE BAZĂ

GRADAȚIA 3

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA 4

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*1.9001ei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

INSPECTOR DE

SPECIALITATE

IA

S

3.40

6460

6945

7293

7658

7850

8047

18

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

S

3.10

5890

6332

6649

6982

7157

7336

3

INSPECTOR DE

SPECIALITATE

II

s

2.90

5510

5924

6221

6533

6697

6865

1

FUNCȚIA

GRADUL/

TREAPTA

PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT GRADAȚIA 0

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA 0

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA

1

SALARIUL

DE BAZĂ GRADAȚI A2

SALARIUL DE BAZĂ

GRADAȚIA 3

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA 4

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*1.900 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

REFERENT

IA

M

2.30

4370

4698

4933

5180

5310

5443

2

MUNCITOR

CALIFICAT

I

M/G

1.66

3154

3391

3561

3740

3834

3930

2

TOTAL POSTURI:

31

Salariul de bază corespunzător gradației 0 se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți pentru gradația 0 cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

*Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază și incluse în acesta, sunt următoarele:

a)    gradația 1 - de la 3 ani la 5 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 0 cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;

b)    gradația 2 - de la 5 ani la 10 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 1 cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

c)    gradația 3 - de la 10 ani la 15 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 2 cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

d)    gradația 4 - de la 15 ani la 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 3 cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;

e) gradația 5 - peste 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 4 cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază. Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.