Hotărârea nr. 295/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 295 din 12.10.2018 privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2018-2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2018-2019

Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul comun de Specialitate întocmit de Direcția Utilități Publice, Direcția Management Economic și Direcția Juridică;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniului.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 82/09.03.2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/28.04.2015 prin care a fost aprobată Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București;

Ținând seama de prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 178/27.10.2016;

Văzând contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008 având ca părți Consiliul Local al Sectorului 1 și SC. Compania Romprest Service S.A. și art. 5 alin. (3) din Actul Adițional nr. 1 Ia contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008;

Luând act de adresa S.C. Compania Romprest Service S.A. nr.2774/07.09.2018 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 sub nr. 36761/07.09.2018 având ca obiect transmiterea spre aprobare către Consiliul Local al Sectorului 1 a Programului de deszăpezire pentru iarna 2018-2019;

Luând în considerare adresa nr. D/36764/17.09.2018 a Serviciului Utilități Publice din cadrul Primăriei Sectorului 1 către Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și al Unităților Sanitare Publice;

Ținând cont de adresa S.C. Compania Romprest Service S.A. nr.2776/07.09.2018 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 sub nr. 36764/07.09.2018 privind suplimentarea parcului de utilaje specifice cu un număr de 10 (zece) utilaje de dimensiuni mai mici (tractoare, multicar), dotate cu plug și sărăriță, ce pot interveni în spații mai aglomerate din incinta unităților școlare și sanitare de pe raza Sectorului 1;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) coroborate cu prevederile art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă programul de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2018-2019 potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă decontarea orelor de așteptare și pentru cele 10 (zece) utilaje suplimentare, menționate în programul de deszăpezire pentru iarna 2018-2019, utilaje de mici dimensiuni, care să poată interveni în incinta unor instituții publice și/sau obiective sociale (grădinițe, unități de învățământ, spitale, etc.)

Art. 3. (1) - Primarul Sectorului 1, Direcția Utilități Publice, Direcția Inspecție din cadrul Poliției Locale Sector 1 și Direcția Management Economic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Danie             falan


Nr.: 295

Data: 12.10.2018


Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Delegare de atribuții conform art. 57 alin. (2) coroborat cu art. 65 din Legea nr. 215/2001

Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București DANIELA POPA

PROGRAMUL

DE DESZĂPEZIRE

al

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. pentru SECTORUL 1

- București -

2018-2019

Director Direcția Operațională SORIN VELICU


Director Divizia Salubritate SORIN STOICA

CUPRINS

ORGANIZAREA PROGRAMULUI DE IARNĂ

 • a. Combaterea poleiului

 • b. Degajarea stratului de zăpadă de pe carosabil

 • c. Degajarea și transportul zăpezii

 • d. Executarea salubrizării pe timp de iarnă

LISTA ARTERELOR PE CARE SE VOR DESFĂȘURA ACTIVITĂȚI DE DESZĂPEZIRE

LISTA ARTERELOR PE CARE SE VA ACȚIONA CU PRIORITATE

LISTA ARTERELOR PE CARE SE AFLĂ OBIECTIVE SOCIALE

LISTA INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI SOCIALE ÎN PERIMETRUL CĂRORA SE VA ACȚIONA PE CAROSABIL ȘI TROTUARE

LISTA TROTUARELOR DUBLE SAU DIN PERIMETRUL IMOBILELOR UNDE NU SE CUNOSC DEȚINĂTORII LEGALI

REPARTIZAREA PERSONALULUI DE CONTROL

SITUAȚIA UTILAJELOR CARE PARTICIPĂ LA PROGRAMUL DE IARNĂ

PLAN DE ACȚIUNE

 • a. Plan de acțiune - Combatere preventivă a poleiului

 • b. Plan de acțiune în caz de ninsoare abundentă

FIȘE DE CALCUL ȘI CARACTERISTICI ALE MATERIALELOR DEGIVRANTE / ANTIDERAPANTE

 • a. Fișă de calcul - Material degivrant / antiderapant lichid - CaCl2 77%

 • b. Fișă de calcul - Material degivrant / antiderapant solid - NaCl vrac (tratat cu inhibitor de coroziune)

 • c. Fișă de calcul - Material degivrant / antiderapant solid - NaCl ambalat saci

 • d. Fișă de calcul - Inhibitor de coroziune - Trietanolamină tehnică 99%

SINTEZA PE UTILAJE A PROGRAMULUI DE DESZĂPEZIRE

 • 12. PROGRAM DE COMBATERE POLEI ȘI PLUGUIT ZĂPADA - URGENȚA 1 -ARTERE PRINCIPALE

 • 13. PROGRAM DE COMBATERE POLEI ȘI PLUGUIT ZĂPADA - URGENȚA 2 -ARTERE SECUNDARE

 • 14. PROGRAM DE COMBATERE PREVENTIVĂ A POLEIULUI CU ACȚIUNE DIN PUNCTE FIXE

 • 15. PROGRAM SITUAȚII EXTREME (NINSOARE ABUNDENTĂ)

 • 16. PROGRAM DE DEGAJARE ȘI TRANSPORT ZĂPADĂ

 • a. Program pentru deszăpezire unități de învățământ, unități sanitare și unități asistență socială de pe raza sectorului 1

 • b. Program pentru degajat zăpada care acoperă rigola, gurile de canal, refugiile de tramvai, trecerile de pietoni

 • c. Amplasamente depozitare temporară a zăpezii pe arterele principale

 • d. Amplasamente depozitare a zăpezii

1. ORGANIZAREA PROGRAMULUI DE IARNĂ

15.11.2018 -15.03.2019

Programul de iarnă are patru componente principale:

 • a.     Combaterea poleiului.

 • b.     Degajarea stratului de zăpadă de pe carosabil.

 • c.     Degajarea și transportul zăpezii.

 • d.     Executarea salubrizării pe timp de iarnă.

Acestea pot fi aplicate separat sau combinate în funcție de situația meteorologică existentă.

Utilajele cuprinse în acest program nu pot executa alte lucrări decât cu acordul Primăriei Sectorului 1.

la. COMBATEREA POLEIULUI

Acțiunea de combatere a poleiului constă în împrăștierea materialelor degivrante / antiderapante - Clorură de Calciu soluție sau Clorură de Sodiu umectată cu inhibitor de coroziune soluție Clorură de Calciu 30% - în vederea combaterii poleiului pe arterele principale și pe arterele de penetrație de pe raza Sectorului 1 conform programului.

Planul de combatere a poleiului se pune în practică la ordinul Comandamentului de iarnă al Consiliului Local, pe baza informațiilor meteo, a controalelor executate în teren ziua și noaptea precum și informațiilor primite la dispeceratul central semnalate de:

 • -   Poliția Rutieră;

 • -   Primăria Sectorului 1;

Primăria Generală a Capitalei;

 • -   Alte surse oficiale;

Pentru punerea în aplicare a planului de combatere a poleiului există 64 de programe pe care acționează utilaje speciale pentru împrăștierea soluției lichide ecologice și a materialului degivrant / antiderapant solid pe artere principale și secundare.

Mod de acțiune în cazul situațiilor care pot fi întâlnite, funcție de condițiile meteo:

 • 1. In cazul în care cad precipitații sub forma de ploaie, iar temperatura scade sub limita de 0 C, cu acordul Comandamentului de deszăpezire, se acționează preventiv în maxim 2 ore de la avertizare cu material degivrant / antiderapant Clorură de Calciu (soluție) în cantitate de 0,05 1/m2.

O               Q

 • 2. La temperaturi cuprinse între 0 C și -10 C, în condițiile de cădere a precipitațiilor și a formării poleiului și / sau variații de temperatură care duc la topirea zăpezii / gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se acționează cu Clorură de Calciu (soluție) în cantitate de 0,10 1/m2 sau cu Clorură de Sodiu (umectată cu inhibitor de coroziune) în cantitate de 50 g/m2.

O               O                                                                                                                                             _

 • 3. Intre -10 Cși-15 C,în condițiile în care nu s-a depus strat de zăpadă sau acesta nu depășește 5 cm, se acționează cu Clorură de Calciu (soluție) în cantitate de 0,15 1/m2 sau cu Clorură de Sodiu (umectată cu inhibitor de coroziune) în cantitate de 75 g/m2.

o

 • 4. Dacă temperatura scade sub -15 C se acționează cu Clorură de Calciu (soluție) în cantitate de 0,20 1/m2.

în condițiile în care stratul de zăpadă crește peste 5 cm se procedează la degajarea zăpezii dinspre axul drumului spre bordură, acțiune care se va derula până la încetarea ninsorii.

După încheierea procesului de degajare a zăpezii de pe toate arterele cuprinse în program, pentru a evita ca stratul de zăpadă rămas în urma procesului de degajare să se transforme în pod de gheață, se procedează la tratarea carosabilului cu material degivrant / antiderapant, Clorură de Calciu (soluție) sau Clorură de Sodiu (umectată cu inhibitor de coroziune) în următoarele cantități:

 • -   la 0°C în cantitate de 0,05 1/m2;

 • -  între 0°C și -10°C în cantitate de 0,10 1/m2, respectiv 50 g/m2;

 • -  între -10°Cși-15°Cîn cantitate de 0,15 1/m2, respectiv 75 g/m2;

 • -  sub -15°C în cantitate de 0,20 1/m2.

Timpul total pentru punerea în aplicare a programelor este de până la 4 ore de la ora declanșării acțiunii, în funcție de viteza de deplasare a utilajelor în condițiile meteo existente și a traficului rutier.

lb. DEGAJAREA STRATULUI DE ZĂPADĂ DE PE CAROSABIL

Degajarea stratului de zăpadă de pe carosabil constă în întrebuințarea formațiilor (bateriilor) de utilaje cu lame pe arterele Sectorului 1 în scopul degajării zăpezii de pe carosabil.

Se aplică pentru toate arterele rutiere ale Sectorului 1 conform programului.

Se pune în practică la ordinul Comandamentului de deszăpezire atunci când stratul de zăpadă depășește 5 cm.

Constituirea dispozitivului de lucru (în punctele de intrare pe programe) este de maxim 40 de minute de la ora declanșării alarmei meteo.

Se acționează simultan pe toate programele din faza I care cuprind arterele principale, arterele pe care circulă mijloacele de transport în comun, arterele de penetrație și cele de legătură, atât timp cât ninsoarea nu se întrerupe sau stratul de zăpadă este mai mare de 5 cm.

Pentru ca această acțiune să fie eficientă este necesară încheierea unor protocoale de colaborare cu Poliția Rutieră și Poliția Locală.

După degajarea stratului de zăpadă de pe arterele principale, urgența I, se acționează pentru degajarea stratului de zăpadă de pe arterele secundare, urgența II.

Acțiunea se întrerupe numai în următoarele situații:

 • -  când se alimentează utilajele cu combustibil;

la schimbarea șoferilor între ture;

 • -   în condiții de viscol.

Schimbarea programelor, scoaterea utilajelor din programe pentru a le folosi la intervenții de deszăpezire pentru diverse situații se face numai cu aprobarea Comandamentului de deszăpezire al Primăriei Sectorului 1.

în scopul punerii în aplicare a planului se acționează cu 56 utilaje cu lamă pe 35 de programe la urgența I (artere principale și artere secundare de legătură, în special spitale, stații salvare, trasee R.A.T.B. și alte instituții publice) și cu 29 de utilaje cu lamă pe 29 de programe la urgența II (artere secundare).

Lungimea programelor de deszăpezire au la bază calcule fundamentate și anume:

 • -  performanțele tehnice ale utilajelor;

 • -  vitezele de deplasare în situație de lucru (10-30 km/h);

 • -  cantitatea maximă de precipitații transformată în strat de zăpadă (30 cm) pe unitatea de timp de lh.

După declanșarea alarmei, utilajele și personalul deservent și de control intră în programele stabilite.

Acțiunea de degajare a zăpezii de pe carosabil se consideră terminată la 4 ore de la încetarea ninsorii.

Ic. DEGAJAREA ȘI TRANSPORTUL ZĂPEZII

Pe arterele unde banda unu de circulație, de la bordură, este ocupată de autovehicule, degajarea zăpezii se face dinspre bordură spre axul central al drumului și se depozitează în locurile libere.

Pentru a degaja și transporta zăpada de pe aceste artere acțiunea se va executa cu sprijinul Poliției Rutiere și Poliției Locale conform protocolului încheiat.

Pe arterele unde banda întâi este liberă degajarea zăpezii se face dinspre axul central al drumului către bordură.

Concomitent cu acțiunea de degajare a zăpezii de pe carosabil cu mijloace mecanizate se execută degajarea zăpezii din jurul instituțiilor publice. Acțiunea se execută cu mijloace mecanizate și manuale.

Imediat după încetarea ninsorii se execută degajarea zăpezii care constă în executarea următoarelor activități principale:

 • -   degajarea zăpezii de la rigole;

 • -   degajarea zăpezii de pe gurile de canal;

degajarea zăpezii de la trecerile de pietoni și de pe trotuarele aferente acestora;

degajarea zăpezii de pe refugiile de tramvai;

transportul zăpezii din piețe și principalele intersecții.

Aceste operațiuni se execută manual și mecanizat și vor fi executate cu sprijinul Poliției Rutiere și Poliției Locale conform protocolului încheiat.

ld. EXECUTAREA SALUBRIZĂRII PE TIMP DE IARNĂ

Pe timpul punerii în aplicare a programului de iarnă salubrizarea stradală se execută astfel:

 • a) Pe timpul acțiunii de combatere a poleiului:

 • - se execută salubrizarea confonn programelor aprobate de Primăria Sectorului 1.

 • b) Pe timpul acțiunii de deszăpezire:

 • - se salubrizează coșurile;

 • - se ridică deșeurile din stradal;

 • - se execută operațiunea de întreținere curățenie.

Pe perioada executării programului de iarnă se folosește un număr minim de 150 de muncitori prezenți pe tot parcursul zilei, care execută operațiunile de la punctele lc. și ld.

Notă: După definitivarea tuturor fazelor, programul de salubrizare intră în normalitate.

S.C. Compania Romprest Service S.A.

Divizia Salubritate - Sector 1

2. LISTA ARTERELOR PE CARE SE VOR DESFĂȘURA ACTIVITĂȚI DE DESZĂPEZIRE

Nr. crt.

Tip arteră

Denumire arteră

Tronson

Dimensiune tronson arteră

Lungime arteră [ml

Lățime med ic [ml

Suprafața |mp[

1

strada

16 Februarie

698,00

20,00

13.960,00

2

strada

Abrud

836,00

7,00

5.852,00

3

strada

Abuș

152,00

7,00

1.064,00

4

strada

Academiei (tronson Piața Revoluției - Bd. Regina Elisabeta)

478,00

12,00

5.736,00

5

strada

Acetilenci

475,00

7,50

3.562,50

6

strada

Aciliu

146,00

7,00

1.022,00

7

strada

Acordeonului

191,00

7,00

1.337,00

8

strada

Acordului

347,00

8,20

2.845,40

9

strada

Acumulatorului

213,00

8,00

1.704,00

10

strada

Adalin

250,00

7,00

1.750,00

11

strada

Adrian Pătru

270,00

9,00

2.430,00

12

strada

Ady Endre

272,00

8,00

2.176,00

13

bulevard

Aerogării

530,00

12,00

6.360,00

14

strada

Aeromodelului

596,00

9,00

5.364,00

15

intrare

Aeronavei

79,00

4,00

316,00

16

strada

Aeroportului

2,740,00

5,00

13.700,00

17

strada

Afânată

122,00

6,00

732,00

18

strada

Afluentului

248,00

7,50

1.860,00

19

strada

Agapia

221,00

4,00

884,00

20

strada

Agronomiei (tronson Str. Neculai Stamatin - Piața Aurel Popoviciu)

225,00

11,13

2.504,25

21

strada

Aiud

528,00

10,00

5.280,00

22

strada

Albac

165,00

5,00

825,00

23

strada

Aldeni

610,00

10,00

6.100,00

24

strada

Aleksandr Serghecvici Puskin

108,00

7,00

756,00

25

intrare

Alexandrescu Grigore

76,00

6,00

456,00

26

strada

Alexandrina

358,00

8,00

2.864,00

27

alee

Alexandru

799,00

9,00

7.191,00

28

bulevard

Alexandru Averescu

661,00

9,00

5.949,00

29

Strada

Alexandru Câmpeanu

500,00

8,00

4.000,00

30

intrare

Alexandru Câmpeanu

55,00

3,00

165,00

31

strada

Alexandru Cernat

304,00

7,00

2.128,00

32

strada

Alexandru Constantinescu (scuar central)

685,00

14,00

9.590,00

33

strada

Alexandru D. Xenopol

190,00

9,00

1.710,00

34

strada

Alexandru Depărățeanu

311,00

7,00

2.177,00

35

strada

Alexandru Făclie

114,00

7,00

798,00

36

bulevard

Alexandru Ioan Cuza

1.104,00

12,00

13.248,00

37

piața

Alexandru Lahovary

250,00

0,00

38

strada

Alexandru Lăpușneanu

712,00

8,00

5.696,00

39

intrare

Alexandru Macedonski

37,00

4,00

148,00

40

Strada

Alexandru Nasta

500,00

7,00

3.500,00

41

strada

Alexandru Șerbănescu

777,00

26,00

20.202,00

42

Strada

Alion

217,00

7,00

1.519,00

43

strada

Alrnaș

600,00

7,00

4.200,00

44

intrare

Alpini ști lor

54,00

8,00

432,00

45

strada

Alunului

360,00

8,20

2.952,00

46

strada

Amforei

205,00

7,00

1.435,00

47

strada

Amiciției

572,00

7,00

4.004,00

48

Strada

Amintirii

678,00

11,00

7.458,00

49

strada

Amman

198,00

6,00

1.188,00

50

intrare

Ainzei

93,50

3,50

327,25

51

intrare

Anasenului

82,00

4,00

328,00

52

strada

Anastasie Simu

133,00

10,00

1.330,00

53

intrare

Audă Calugăreanu

71,00

3,20

227,20

54

strada

Andrei Mureșanu

375,00

8,00

3.000,00

55

strada

Andrei Popovici

417,00

7,00

2.919,00

56

strada

Anina

112,00

5,70

638,40

57

strada

Aninoasa

150,00

8,00

1.200,00

58

strada

Aninului

350,00

7,00

2.450,00

59

strada

Ankara

156,00

13,00

2.028,00

60

strada

Anton Pavlovici Cehov

112,00

5,50

616,00

61

bulevard

Apicultorilor

694,00

6,20

4.302,80

62

strada

Arad

482,00

7,00

3.374,00

63

strada

Arcașilor

277,00

6,00

1.662,00

64

piața

Arcul de Triumf (scuar central)

250,00

24,00

6.000,00

65

strada

Ardealului

Cireșoaia - Palisandrului

790,00

8,00

6.320,00

66

strada

Ardealului

Mitropolit Varlaam - Episcop Vulcan

290,00

8,00

2.320,00

67

strada

Ardealului

Palisandrului - Mitropolit Varlaant

212,00

8,00

1.696,00

68

strada

Ardeziei

134,00

3,00

402,00

69

strada

Argentina

352,00

8,00

2.816,00

70

strada

Ariei

188,00

10,00

1.880,00

71

strada

Aripilor

213,00

5,90

1.256,70

72

strada

Aristia Costache

227,00

7,00

1.589,00

73

strada

Aristide Demetriade

59,00

7,00

413,00

74

strada

Aristotel Pappia

274,00

7,00

1.918,00

75

intrare

A rotașului

98,00

7,00

686,00

76

strada

Armindenului

247,00

11,50

2.840,50

77

strada

Aron Cotruș

213,00

5,90

1.256,70

78

strada

Arthur Vârtejeanu

120.00

7,00

840,00

79

strada

Arthur Verona

396,00

8,00

3.168,00

80

strada

Arțarului

412,00

7,15

2.947,00

81

strada

Astronomului

61,00

7,00

427,00

82

strada

Atelierele Noi

333,00

9,00

2.997,00

83

strada

Atelierului

154,00

8,00

1.232,00

84

strada

Atena

368,00

9,00

3.312,00

85

strada

Athanasie Enescu

626,00

10,00

6.260,00

86

strada

Atlasului

597,58

6,43

3.842,44

87

Strada

Aurel Băeșu

650,00

8,00

5.200,00

88

intrare

Aurora

76,00

6,00

456,00

89

strada

Automatizării

482,76

6,39

3.084,84

90

strada

Avântului

249,00

7,00

1.743,00

91

bulevard

Aviatorilor

Piața Charles de Gaulle - Mircea Eliade

478,00

20,00

9.560,00

92

bulevard

Aviatorilor

Piața Victoriei - Piața Charles de Gaulle

1.300,00

20,00

26.000,00

93

strada

Aviației

255,00

7,00

1.785,00

94

intrare

Aviației

114,00

4,00

456,00

95

strada

Avionului

1.113,00

11,00

12.243,00

96

intrare

Avram Păcuraru

256,00

5,50

1.408,00

97

strada

Avrămeni

167,48

6,60

1.106,00

98

strada

Axinte Uricariul

177,00

7,00

1.239,00

99

strada

Bacului

343,00

7,00

2.401,00

100

strada

Bahluiului

364,00

6,00

2.184,00

101

strada

Baia

160,00

8,00

1.280,00

102

strada

Baia de Criș

222,00

6,00

1.332,00

103

strada

Baia Sprie

343,00

8,20

2.812,60

104

strada

Baldovin Pârcălabul

135,00

7,00

945,00

105

intrare

Baldovin Pârcălabul

86,00

2,50

215,00

106

strada

Balonului

91,00

7,00

637,00

107

strada

Balota

30,00

5,00

150,00

108

strada

Balsamului

221,00

6,80

1,502,80

109

strada

Banat

224,00

8,00

1,792,00

110

strada

Banul Antonachc

554,00

7,00

3.878,00

111

bulevard

Banul Manta (scuar central)

671,00

13,00

8.723,00

112

strada

Banului

165,00

7,10

1.171,50

113

strada

Barajul Argeș

432,00

5,45

2.354,40

114

strada

Barbu lscovescu

393,00

6,00

2.358,00

115

strada

Barbu Lăutaru

466,00

6,00

2.796,00

116

strada

Barbu ȘtefSnescu Delavrancea

833,00

8,00

6.664,00

117

strada

Barbu Vlâdoianu

343,00

7,00

2.401,00

118

strada

Barierei

242,00

6,00

1.452,00

119

strada

Baru Marc

197,00

6,00

1.182,00

120

pasaj

Bas arab

3.200,00

6,00

19.200,00

121

strada

Bauxitei

665,00

8,20

5.453,00

122

strada

Băiculeșli

1.677,00

6,00

10.062,00

123

alee

Băicu Iești

364,00

4,20

1.528,80

124

strada

Bălănescu

100,00

5,00

500,00

125

strada

Bălăria

303,00

5,00

1.515,00

126

pasaj

Bănoasa

pasaj subteran Antena 1 (DN1)

300,00

8,00

2.400,00

127

pasaj

Băneasa

pasaj suprateran Elvila

300,00

8,00

2.400,00

128

strada

Băneasa

422,00

8,00

3.376,00

129

strada

Bârgăului

192,00

7,00

1.344,00

130

strada

Bârlogeni

Bucureștii Noi - Chitila

756,00

8,00

6.048,00

131

strada

Bârlogeni

Bucureștii Noi - Circșoaia

320,00

8,00

2.560,00

132

bulevard

Beijing

502,00

20,00

10.040,00

133

strada

Belgrad

134,00

8,00

1.072,00

134

strada

Belizarie

500,00

5,00

2.500,00

135

strada

Benjamin Franklin

255,00

10,00

2.550,00

136

strada

Berea

414,00

6,00

2.484,00

137

intrare

Berheci

228,00

7,30

1.664,40

138

strada

Berna

118,00

8,00

944,00

139

strada

Berveni

831,00

8,00

6.648,00

140

strada

Berzei

Buzești - Știrbei Vodă

880,00

7,00

6.160,00

141

strada

Berzei

Știrbei Vodă - Calea Plevnei

370,00

7,00

2.590,00

142

strada

Betonierei

341,00

7,20

2.455,20

143

strada

Biborțeni

108,00

6,00

648,00

144

strada

Biharia

675,00

7,00

4.725,00

145

strada

Bihor

271,00

8,00

2.168,00

146

sfrada

Bilciurești

115,00

8,00

920,00

147

strada

Biruinței

317,00

7,00

2.219,00

148

intrare

Biserica Albă

47,00

5,00

234,84

149

strada

Biserica Amzei

464,00

8,00

3.712,00

150

strada

Biserica Enei

242,00

10,00

2.420,00

151

strada

Bistrița

292,00

8,00

2.336,00

152

intrare

Bitolia

404,00

7,00

2.828,00

153

intrare

Blaj

66,00

5,00

330,00

154

strada

Bogdan Vodă

136,00

5,80

788,80

155

intrare

Bogdănița

72,00

4,00

288,00

156

strada

Bogota

65,00

5,80

377,00

157

strada

Borșa

154,00

4,00

616,00

158

strada

Boteanu

154,00

10,00

1.540,00

159

strada

Bratocea

127,00

7,00

889,00

160

intrare

Bravurii

80,00

6,00

480,00

161

strada

Brazilia

507,00

7,00

3.549,00

162

Strada

Brânarul

Cireșoaia - Palisandrului

486,00

10,00

4.860,00

163

strada

Brânarul

Palisandrului - Episcop Vulcan

500,00

10,00

5.000,00

164

Strada

Brodina

300,00

12,00

3.600,00

165

intrare

Broșteni

61,00

7,20

439,20

166

strada

Bruxelles

265,00

7,00

1.855,00

167

strada

Bucegi

720,00

8,00

5.760,00

168

intrare

Buciumeni

97,00

3,50

339,50

169

strada

Buclei

387,00

8,00

3.096,00

170

șosea

București - Ploiești (scuar central)

Aerogării - Pod Otopcni

4.466,00

20,80

92.892,80

171

șosea

București - Ploiești (scuar central)

Piața Presei Libere - Aerogării

1.880,00

20,80

39.104,00

172

șosea

București - Târgoviște

1.684,00

8,00

13.472,00

173

bulevard

Bucureștii Noi

Jiului - Laminorului

1.500,00

16,90

25.350,13

174

bulevard

Bucureștii Noi

Laminorului - București Târgoviște

1.033,00

16,90

17.457,79

175

bulevard

Bucureștii Noi

Pod Constanța - Jiului

1.000,00

16,90

16.900,08

176

strada

Bujorului

616,00

3,30

2.032,80

177

strada

Bumbești

258,00

6,00

1.548,00

178

strada

B unești

322,00

7,20

2.318,40

179

strada

Butuceni

489,00

6,00

2.934,00

180

strada

Buze ști

702,00

19,00

13.338,00

181

intrare

Buze ști

20,30

2,00

40,60

182

strada

Buziaș

319,00

8,10

2.583,90

183

strada

C. A. Rosetti

470,00

7,00

3.290,00

184

strada

C. C. Arion

172,00

7,00

1.204,00

185

intrare

Caierului

146,00

5,00

730,00

186

strada

Calcarului

194,00

7,00

1.358,00

187

strada

Cameliei

308,00

7,50

2.310,00

188

intrare

Camil Petrescu

81,00

5,00

405,00

189

strada

Cantonului

408,00

5,00

2.040,00

190

strada

Carafoli Elie

358,00

7,00

2.506,00

191

strada

Caraiman

901,00

7,00

6.304,00

192

strada

Caransebeș

334,00

9,00

3.006,00

193

drum

Carierei

661,50

4,00

2.646,00

194

intrare

Carol Knappe

167,00

7,00

1.169,00

195

strada

Carol Knappe

553,00

7,00

3.871,00

196

strada

Carpați

988,00

7,00

6.916,00

197

strada

Carpenului

764,00

3,50

2.674,00

198

alee

Cartier Parcului - Alee intervenție 1

56,50

3,50

197,75

199

platforma

Cartier Parcului - Parcare

36,00

4,00

144,00

200

strada

Cartier Parcului - Strada 1

89,00

6,80

605,20

201

strada

Cartier Parcului - Strada 2

155,00

6,80

1.054,00

202

strada

Cartier Parcului - Strada 3

116,00

6,80

788,80

203

strada

Cartier Parcului - Strada 4

180,00

6,80

1.224,00

204

strada

Castanului

310,00

7,00

2.170,00

205

strada

Cașin

488,00

7,00

3.416,00

206

intrare

Cașului

218,00

5,00

1.090,00

207

intrare

Catedrei

168,00

0,00

0,00

208

strada

Căderea Bastiliei

624,00

8,50

5.304,00

209

intrare

Căderea Bastiliei

45,00

5,00

225,00

210

strada

Căiuți

205,00

7,00

1.435,00

211

strada

Căldărușani

230,00

7,20

1.656,00

212

strada

Căpâlna

280,00

7,50

2.100,00

213

intrare

Căpriorilor

33,00

2,50

82,50

214

strada

Căpriorilor

268,00

8,50

2.278,00

215

strada

Cărbunarilor

356,50

5,04

1.798,00

216

strada

Câineni

243,00

7,00

1.701,00

217

strada

Câmpinița

729,50

6,81

4.967,90

218

intrare

Câmpul cu Maci

188,00

6,00

1.128,00

219

strada

Câmpul cu Maci

493,50

10,00

4.935,00

220

strada

Cântarului

122,00

7,00

854,00

221

strada

Ceasornicului

sens unic

339,00

10,00

3.390,00

222

strada

Cerceilor

146,00

6,00

876,00

223

strada

Ceremușului

382,00

7,00

2.674,00

224

strada

Cernești

242,19

6,90

1.671,11

225

strada

Cetatea Neamțului

220,00

4,50

990,00

226

piața

Charles de Gaulle

600,00

0,00

227

strada

Chile

128,00

4,00

512,00

228

strada

Chișcani

306,00

6,60

2.019,60

229

strada

Chitila Triaj

750,00

20,00

15.000,00

230

șosea

Chitilei

4,716,00

20,60

97.150,00

231

intrare

Christian Teii

40,00

5,00

200,00

232

strada

Christian Tel)

384,00

9,00

3.456,00

233

strada

Ciacova

166,00

6,00

996,00

234

strada

Ciprian Porumbcscu

123,00

5,00

615,00

235

intrare

Cireșoaia

102,00

3,50

357,00

236

strada

Cireșoaia

1.179,00

9,00

10.611,00

237

strada

Cisnădie

78,00

6,00

468,00

238

intrare

Ciucului

96,00

3,50

336,00

239

strada

Ciulnița

90,00

1,80

162,00

240

strada

Clăbucel

400,00

7,60

3.040,00

241

strada

Clopotarii Vechi

277,00

8,50

2.354,50

242

strada

Clucerului

Alexandru Averescu - Postelnicului

630,00

22,00

13.860,00

243

strada

Clucerului

Postelnicului - Ion Mincu

165,00

22,00

3.630,00

244

strada

Cluj

672,00

7,00

4.704,00

245

intrare

Cofiței

33,00

3,00

99,00

246

strada

Colecției

213,00

5,00

1.065,00

247

intrare

Colierului

114,00

4,00

456,00

248

strada

Comana

331,00

7,00

2.317,00

249

intrare

Condeiului

79,00

2,50

197,50

250

strada

Constantin Bălăcescu

202,00

5,00

1.010,00

251

strada

Constantin Bălescu

384,00

10,00

3.840,00

252

strada

Constantin Blareinberg

67,00

9,00

603,00

253

strada

Constantin Boghiu

229,00

6,00

1.374,00

254

strada

Constantin Budișteanu

294,00

7,80

2.293,20

255

strada

Constantin Buzdugan

310,00

7,00

2.170,00

256

strada

Constantin Caracaș

429,00

7,00

3.003,00

257

strada

Constantin Căpitanu

158,00

7,00

1.106,00

258

strada

Constantin Coandă

276,00

8,00

2.208,00

259

strada

Constantin Cristescu

192,00

8,00

1.536,00

260

strada

Constantin D. Aricescu

442,00

8,00

3.536,00

261

strada

Constantin D. Stahi

253,00

7,00

1.771,00

262

strada

Constantin Daniel Rosenthal

339,00

4,50

1.525,50

263

strada

Constantin Dissescu

329,00

7,50

2.467,50

264

strada

Constantin Dobrogeanu Gherea

2.261,45

6,45

14.590,00

265

strada

Constantin Esarcu

45,00

6,00

270,00

266

strada

Constantin Godeanu

1.886,00

17,70

33.382,20

267

strada

Constantin Miile

261,00

7,00

1.827,00

268

bulevard

Constantin Prezan

530,00

12,00

6.360,00

269

alee

Constantin Sandu A Idea

132,00

5,00

660,00

270

strada

Constantin Sandu Aldea

90,60

70,00

6.342,00

271

strada

Constantin Stere

250,00

6,00

1.500,00

272

pasaj

Constanta

200,00

8,00

1.600,00

273

strada

Copilului

316,00

10,00

3.160,00

274

strada

Copșa Mică

297,00

7,00

2.079,00

275

strada

Coralilor

1.114,00

8,60

9.580,40

276

strada

Cornățel

205,00

8,00

1.640,00

277

Strada

Corneliu Roman (tronson Str. Agronomiei - Str. Lascăr Buruiană)

400,00

4,67

1.868,00

278

strada

Cornescu

428,00

8,00

3.424,00

279

strada

Cosmești

324,00

7,00

2.268,00

280

strada

Costache Marinescu

373,00

7,00

2.611,00

281

strada

Costache Sibiceanu

542,00

7,00

3.794,00

282

strada

Cotești

593,00

7,00

4.151,00

283

strada

Cotiturii

87,00

4,20

365,40

284

strada

Cotnari

359,00

8,10

2.907,90

285

intrare

Craiovei

124,00

7,00

868,00

286

strada

Crăciun

182,00

6,00

1.092,00

287

strada

Crângul cu Arțari

95,00

7,00

665,00

288

strada

Crângului

206,00

5,50

1.133,00

289

strada

Cretei

133,00

7,00

931,00

290

strada

Cricovului

Bucureștii Noi - Floare de Crâng

300,00

6,60

1.980,00

291

strada

Cricovului

Floare de Crâng - Oașului

241,00

6,60

1.590,60

292

strada

Crinului

Bucureștii Noi - Chitila

600,00

7,00

4.200,00

293

strada

Crinului

Bucureștii Noi - Circșoaia

160,00

7,00

1.120,00

294

strada

Crinului

Chitila - Poetului

284,00

7,00

1.988,00

295

strada

Cristianul Mare

536,00

5,00

2.680,00

296

strada

Cristofor Columb

134,00

6,50

871,00

297

strada

Crișana

275,00

7,00

1.925,00

298

strada

Cri vesti

117,00

7,20

842,40

299

strada

Cronicarilor

167,00

8,00

1.336,00

300

strada

Crușovat

589,00

8,00

4.712,00

301

intrare

Cupșani

543,00

5,00

2.715,00

302

strada

Curtișoara

611,00

11,00

6.721,00

303

bulevard

Dacia (tronson Calea Grivîtei - str. Polona)

Calea Griviței - Piața Romană

700,00

12,00

8.400,00

304

bulevard

Dacia (tronson Calea Grivitei - str. Polona)

Piața Romană - Polonă

461,00

12,00

5.532,00

305

intrare

Dacilor

29,00

4,00

116,00

306

strada

Dakar

195,00

6,00

1.170,00

307

intrare

Dan Augustin

46,00

5,40

248,40

308

strada

Daniel Ciugureanu

289,00

7,00

2.023,00

309

strada

Daniel Constantin

230,00

7,00

1.610,00

310

strada

Daniel Danielopolu

352,00

8,00

2.816,00

311

strada

Dante Alighieri

78,00

5,00

390,00

312

strada

David Emmanuel

877,00

1,30

1.140,10

313

intrare

David Ionescu

78,00

4,30

335,40

314

strada

Dăeni

286,00

7,00

2.002,00

315

Strada

Dărmănești

566,67

6,86

3.887,36

316

strada

Dârza

312,00

6,40

1.996,80

317

strada

Dealul Negru

340,00

9,00

3.060,00

318

strada

Dej

482,00

7,00

3.374,00

319

Strada

Delta Dunării

227,00

5,00

1.135,00

320

strada

Demetru 1. Dobrescu

269,00

6,00

1.614,00

321

strada

Demnității

437,00

6,00

2.622,00

322

strada

Despina Doamna

90,00

6,00

540,00

323

strada

Diaconul Coresi

600,00

8,00

4.800,00

324

intrare

Difuzorului

63,00

7,00

441,00

325

strada

Dima Dumitru

110,00

7,00

770,00

326

strada

Dimitri Ivanovici Mertdeleev

418,00

9,00

3.762,00

327

strada

Dimitrie Giurescu

127,00

7,00

889,00

328

strada

Dimitrie Guști

132,00

3,90

514,80

329

bulevard

Dinicu Golescu

Orhideelor-> Berzei

1.398,00

12,00

16.776,00

330

strada

Diocheți

200,00

7,00

1.400,00

331

strada

Dionisie Fotino

251,00

6,00

1.506,00

332

strada

Dionisie Lupu

313,00

9,00

2.817,00

333

strada

Dirijorului

1.029,00

10,00

10.290,00

334

strada

Doamna Stanca

318,00

9,00

2.862,00

335

Strada

Dobrogei

94,00

6,00

564,00

336

strada

Docenților

520,00

6,00

3.120,00

337

strada

Doctor Rațiu

122,00

7,00

854,00

338

strada

Documentului

293,00

7,50

2.197,50

339

strada

Doiomitului

340,00

8,20

2.788,00

340

strada

Domnița A nouța

117,00

7,00

819,00

341

strada

Doinei

863,00

7,00

6.041,00

342

cale

Dorobanți

Jancu de Hunedoara - Piața Alex. Lahovary

900,00

11,20

10.080,00

343

cale

Dorobanți

Piața Charles de Gaulle - lancu dc Hunedoara

2.164,00

11,20

24.236,80

344

piața

Dorobanți

187,00

11,00

2.057,00

345

intrare

Dragomirna

121,00

4,00

484,00

346

strada

Dragoslavele

77,00

7,00

539,00

347

strada

Dridu

250,00

5,00

1.250,00

348

intrare

Dridu

757,00

6,00

4.542,00

349

strada

Duetului

216,00

8,00

1.728,00

350

strada

Duiliu Zamfirescu

176,00

8,00

1.408,00

351

strada

Duioșiei

420,00

7,20

3.024,00

352

strada

Dumitru Darian

430,00

8,00

3.440,00

353

strada

Dumitru Florescu

209,00

6,00

1.254,00

354

strada

Dumitru Iordan

430,50

6,00

2.583,00

355

intrare

Dumitru Lemne a

51,00

5,00

255,00

356

strada

Dumitru Radu Durbac

1.039,00

8,20

8.519,80

357

strada

Dumitru Zosima

692,00

7,00

4.844,00

358

strada

Dunăcești

1.224,00

5,00

6.120,00

359

strada

Dunei

556,00

8,00

4,448,00

360

strada

Du rău

Bucureștii Noi - Fabrica de cărămidă

831,00

8,00

6.648,00

361

strada

Durău

Bucureștii Noi - Laminorului

470,00

8,00

3.760,00

362

intrare

Ecaterina Teodoroiu

46,00

5,00

230,00

363

strada

Ecaterina Teodoroiu

202,00

8,00

1.616,00

364

strada

Echipajului

293,00

7,10

2.080,30

365

strada

Ecluzei

198,00

7,00

1.386,00

366

strada

EdgarQuinet

277,00

8,00

2.216,00

367

strada

Elanului

202,00

8,00

1.616,00

368

strada

Elena Caragiani

1.091,00

10,00

10.910,00

369

strada

Elena Clucereasa

606,00

7,00

4.242,00

370

strada

Elena Doamna

190,00

9,00

1.710,00

371

strada

Elena Văcărescu

605,00

8,00

4.840,00

372

strada

Eliberării

186,00

8,00

1.488,00

373

intrare

Eliza Zamfirescu Leonida

348,00

6,00

2.088,00

374

strada

Elizeu

139,00

8,00

1.112,00

375

strada

Elocinței

662,00

9,00

5.958,00

376

strada

Emanoil Ionescu

272,00

7,00

1.904,00

377

strada

Emanoil Porumbaru

776,00

8,00

6.208,00

378

strada

Emil Balaban

112,00

7,00

784,00

379

strada

Emile Zola

230,00

10,00

2.300,00

380

intrare

Episcop Ambrozie

129,00

9,00

1.161,00

381

strada

Episcopiei

129,00

9,00

1.161,00

382

strada

Episcopul Timuș

168,00

4,00

672,00

383

strada

Episcopul Vulcan

Ardealului - Fabrica de cărămidă

655,00

8,00

5.240,00

384

strada

Episcopul Vulcan

Bucureștii Noi - Ardealului

150,00

8,00

1.200,00

385

strada

Episcopul Vulcan

Bucureștii Noi - Laminorului

150,00

8,00

1.200,00

386

intrare

Epistolei

24,00

3,00

72,00

387

intrare

Epocii

175,00

4,80

840,00

388

strada

Epurești

222,00

6,00

1.332,00

389

strada

Eraclie Arion

295,00

20,00

5.900,00

390

strada

Eremia Grigorescu

259,00

7,50

1.942,50

391

strada

Ermil Pangratti

665,00

9,50

6.317,50

392

strada

Ernest Broșteanu

295,00

8,00

2.360,00

393

strada

Eugen Lovincscu

325,00

7,00

2.275,00

394

bulevard

Expoziției

1,519,00

12,50

18.988,00

395

intrare

Ezăreni

81,00

5,00

405,00

396

strada

Fabrica de cărămidă

Cireșoaia - Palisandrului

150,00

10,00

1.500,00

397

strada

Fabrica de cărămidă

Palisandrului - Laminorului

750,00

10,00

7.500,00

398

strada

Cartier Fabrica de cărămidă 1A -Strada 1

-

-

1.141,00

399

strada

Cartier Fabrica de cărămidă IA -Strada 2

-

-

940,00

400

strada

Cartier Fabrica de cărămidă 1A -Strada 3

-

-

717,00

401

strada

Cartier Fabrica de cărămidă 1A -Strada 4

-

-

425,00

402

strada

Cartier Fabrica de cărămidă IA -Strada 5

-

-

1.002,00

403

strada

Cartier Fabrica de cărămidă IA -Strada 6

-

-

1.142,00

404

intrare

Fabulistului

55,00

3,00

165,00

405

strada

Fagului

390,00

7,00

2.730,00

406

strada

Fanionului

601,00

8,00

4.808,00

407

strada

Făgăraș

403,00

8,00

3.224,00

408

alee

Făurei

135,00

3,50

472,50

409

strada

Făurei

593,00

8,00

4.744,00

410

strada

Feldioara

240,00

9,00

2.160,00

411

strada

Feleacu

442,00

8,00

3.536,00

412

strada

Feroviarilor

590,00

7,00

4.130,00

413

bulevard

Ficusului

632,00

12,00

7.584,00

414

intrare

Filioara

34,00

6,00

204,00

415

strada

Finlanda

268,00

6,00

1.608,00

416

strada

Fiordului

597,00

6,00

3.582,00

417

strada

Floare de Crâng

70,00

5,70

399,00

418

cale

Floreasca

Mircea Eliade - Ștefan cel Mare

1.413,00

11,00

15.543,00

419

cale

Floreasca

Pipera - Mircea Eliade

1.670,00

11,00

18.370,00

420

Strada

Florilor

165,00

7,00

1.155,00

421

strada

Florin Nicolae Crețu

683,00

7,00

4.781,00

422

strada

Fluviului

432,00

8,00

3.456,00

423

strada

Fortunei

795,00

6,80

5.406,00

424

intrare

Fosforului

64,00

3,50

224,00

425

strada

Frasinului

222,00

7,00

1.554,00

426

strada

Frații Golescu

192,00

9,00

1.728,00

427

intrare

Frezorilor

138,00

7,00

966,00

428

strada

Frosa Sarandy

214,00

7,00

1.498,00

429

strada

Frumoasă

453,00

7,00

3.171,00

430

intrare

Frumoasă

72,00

5,00

360,00

431

strada

Fruntașului

99,00

8,00

792,00

432

intrare

Fulgerului

84,00

4,00

336,00

433

strada

Gala Gal act ion

522,00

7,00

3.654,00

434

strada

Galileia

205,00

7,00

1.435,00

435

piața

Gara Băneasa

95,00

30,00

2.850,00

436

strada

Gara de Nord

402,00

17,00

6.834,00

437

piața

Gara de Nord

300,00

36,00

10.800,00

438

strada

Garofiței

318,00

4,00

1.272,00

439

strada

Gavriil Musicescu

87,00

8,00

696,00

440

intrare

Gădinți

63,00

5,00

315,00

441

strada

Găliceni

261,00

6,50

1.696,50

442

drum

Gării

1.431,00

7,00

10.017,00

443

intrare

Găvana

28,00

4,00

112,00

444

strada

Gârlei

1.932,50

5,52

10.667,40

445

strada

Gemeni

574,00

7,00

4.018,00

446

intrare

Geneva

42,00

7,00

294,00

447

strada

Gcorge Barițiu

354,00

7,00

2.478,00

448

strada

George Călinescu

531,00

6,00

3.186,00

449

strada

George Denietrescu Mirea

68,00

8,00

544,00

450

strada

George Enescu

Gheorghe Magheru - Luterana

420,00

8,00

3.360,00

451

strada

George Enescu

Piața Lahovary - Gheorghe Magheru

420,00

8,00

3.360,00

452

intrare

George Enescu

144,00

8,00

1.152,00

453

strada

George Valentin Bibcscu

400,00

5,00

2.000,00

454

strada

George Vraca

116,00

7,00

812,00

455

strada

Georges Clemenceau

329,00

8,00

2.632,00

456

strada

Gheorghe Anghel

79,00

8,00

632,00

457

strada

Gheorghe Balș

181,00

8,00

1.448,00

458

strada

Gheorghe Brătianu

508,00

6,10

3.098,80

459

intrare

Gheorghe Buciumat

155,00

6,00

930,00

460

strada

Gheorghe Buciumat

268,00

7,00

1.876,00

461

strada

Gheorghe Cal pan

293,00

5,40

1.582,20

462

strada

Gheorghe Constantinide

101,00

7,00

707,00

463

bulevard

Gheorghe D. Duca

338,00

10,00

3.380,00

464

strada

Gheorghe Demetriade

254,00

11,00

2.794,00

465

șosea

Gheorghe Ionescu - Șișcști

3.272,00

10,00

32.720,00

466

strada

Gheorghe Lazăr

286,00

6,00

1.716,00

467

bulevard

Gheorghe Magheru

693,00

26,00

18.018,00

468

strada

Gheorghe Mânu

1.200,00

22,00

26.400,00

469

strada

Gheorghe Mărășoiu

355,00

7,00

2.485,00

470

strada

Gheorghe Missail

666,00

6,00

3.996,00

471

strada

Gheorghe Moceanu

129,00

6,11

788,20

472

strada

Gheorghe Pripu

210,00

7,90

1.659,00

473

intrare

Gheorghe Simionescu

144,00

6,00

864,00

474

alee

Gheorghe Stâlpeanu

661,00

3,00

1.983,00

475

strada

Gheorghe Stâlpeanu

661,00

3,00

1.983,00

476

strada

Gheorghe Ștefan

880,60

3,29

2.900,80

477

strada

Gheorghe Vâlceanu

170,00

6,50

1.105,00

478

strada

Ghețarilor

145,00

5,00

725,00

479

strada

Ghiozdanului

162,00

4,00

648,00

480

strada

Ghoeghe Șonțu

165,00

8,00

1.320,00

481

strada

Glastrei

86,80

6,00

520,80

482

intrare

Gliei

176,00

4,00

704,00

483

bulevard

Gloriei

806,00

8,10

6.528,60

484

strada

Godeni

490,50

7,00

3.433,50

485

strada

Golovița

647,00

8,20

5.305,40

486

strada

Gorunului

415,00

7,00

2.905,00

487

pod

Grant

975,00

7,00

6.825,00

488

strada

Grațioasă

729,35

7,00

5.105,45

489

strada

Grăuntelui

202,00

7,00

1.414,00

490

strada

Grigore Alexandrescu

924,00

12,50

11.550,00

491

intrare

Grigore Cantilli

101,00

6,00

606,00

492

strada

Grigore Cerchez

166,00

6,20

1.029,20

493

strada

Grigore Cobălcescu

564,00

11,00

6.204,00

494

strada

Grigore Gafencu

162,00

4,00

648,00

495

intrare

Grigore Manolescu

289,00

7,00

2.023,00

496

strada

Grigore Manolescu

470,00

8,00

3.760,00

497

strada

Grigore Mora

501,00

8,00

4.008,00

498

strada

Grigore Răducanu

195,00

7,00

1.365,00

499

strada

Grigore St a mate seu

149,00

6,50

968,50

500

cale

Griviței

Gltcorghe Duca - Calea Victoriei

1.350,00

36,93

49.858,20

501

cale

Griviței

Polizu - Turda

1.420,00

36,93

52.443,44

502

cale

Griviței

Turda - Bucureștii Noi

2.710,00

36,93

100.085,72

503

strada

Grohotișului

202,00

5,50

1.111,00

504

strada

Guatemala

195,50

6,00

1.173,00

505

strada

Ha ga

122,00

8,00

976,00

506

strada

Magi Ghiță

520,00

7,00

3.640,00

507

strada

Halta Grivița

172,00

8,00

1.376,00

508

strada

Haltei

189,00

7,00

1.323,00

509

piața

Haralambie Botescu

225,00

10,00

2.250,00

510

strada

Harghita

537,00

7,30

3.920,10

511

strada

Haricleea Darclee

113,00

7,00

791,00

512

strada

Hatmanul Arbore

208,00

7,50

1.560,00

513

alee

Havana

100,50

6,00

603,00

514

strada

Heleșteului

343,00

5,00

1.715,00

515

strada

Heliului

446,60

7,00

3.126,20

516

strada

Henri Coandă

560,00

9,00

5.040,00

517

strada

Henri Mathias Berthclot

1.074,00

6,00

6.444,00

518

strada

Herăstrău

431,00

5,50

2.370,50

519

pod

Herăstrău - Băneasa

DN1 - Elena Văcărescu

100,00

20,00

2.000,00

520

pod

Fierăstrău - Pescăruș

Beijing - Nordului

0,00

521

strada

Hermann Oberth

467,00

11,00

5.137,00

522

strada

Herminei

88,00

11,00

968,00

523

strada

Horațiu

209,00

8,00

1.672,00

524

strada

Horia Măceiariu

707,00

8,00

5.656,00

525

strada

Hotin

575,00

11,00

6.325,00

526

alee

Hrisovului

722,00

8,00

5.776,00

527

strada

Hrisovului

73,00

5,00

365,00

528

strada

Hristache Pitarul

268,00

4,00

1.072,00

529

strada

Hubert Dumitru

102,00

9,33

952,00

530

strada

Hulubiței

419,00

6,00

2.514,00

531

strada

I.C. Visarion

Lascăr Catargiu - Constantin Daniel

160,00

8,00

1.280,00

532

strada

I.C. Visarion

Nicolae lorga - Lascăr Catargiu

141,00

8,00

1.128,00

533

strada

Iacob Felix

Banu Manta - Nicolae Titulescu

425,00

12,50

5.312,74

534

strada

lacob Felix

Nicolae TituJescu - Gheorghe Polizu

466,00

12,50

5.825,26

535

intrare

Iacob Felix

176,00

3,00

528,00

536

strada

lacob Negruzzi

372,00

7,00

2.604,00

537

strada

lalomicioarei

285,00

7,00

1.995,00

538

bulevard

Iancu de Hunedoara

669,00

17,80

11.908,20

539

strada

lani Buzoiani

622,00

9,00

5.598,00

540

strada

lenupărului

219,00

5,00

1.095,00

541

intrare

Ierbarului

26,00

6,20

161,20

542

strada

Iezeru

615,00

6,83

4.200,45

543

pod

IKEA

300,00

20,00

6.000,00

544

splai

Independenței

864,00

7,80

6.739,20

545

strada

Inovatorilor

308,00

7,00

2.156,00

546

strada

Institutul Medico - Militar

134,00

6,00

804,00

547

strada

Insulei

213,00

7,00

1.491,00

548

strada

loan Bianu

364,00

6,00

2.184,00

549

strada

loan Cantacuzino

345,00

8,00

2.760,00

550

intrare

loan D. Do bre

230,00

4,90

1.127,00

551

strada

loan Slavici

104,00

7,00

728,00

552

strada

loan Vodă Caragca

274,00

8,00

2.192,00

553

strada

Ion Bogdan

213,00

8,00

1.704,00

554

strada

Ion Brezoianu (tronson str. Poiana Narciselor - Bd. Regina Elisabeta)

703,00

8,00

5.624,00

555

strada

Ion Câmpineanu

Calea Victoriei - Nicolae Bălcescu

284,00

6,00

1.704,00

556

strada

Ion Câmpineanu

Calea Victoriei - Știrbei Vodă

544,00

6,00

3.264,00

557

strada

Ion G. Bibicescu

109,00

6,00

654,00

558

strada

Ion Inculeț

300,00

6,00

1.800,00

559

bulevard

Ion loncscu de la Brad

1.500,00

6,00

9.000,00

560

strada

Ion Mărășescu

224,00

7,00

1.568,00

561

bulevard

Ion Milialache

Banu Manta - Piața Victoriei

340,00

18,00

6.120,00

562

bulevard

Ion Milialache

Calea Griviței - Turda

2.100,00

18,00

37.800,00

563

bulevard

Ion Mihalache

Turda - Banu Manta

1.425,00

18,00

25.650,00

564

strada

Ion Mincu

680,00

15,00

10.200,00

565

strada

Ion Neculce

661,00

7,00

4.627,00

566

strada

Ion Negulici

390,00

5,50

2.145,00

567

strada

Ion Oteteleșanu

94,00

8,00

752,00

568

strada

Ion Slătineanu

242,00

8,00

1.936,00

569

strada

Ion Z. Zalomit

166,00

5,20

863,20

570

strada

Ion Zăvoi (tronson Șos. București-Ploiești - Str. Radu Vlădescu)

660,00

8,09

5.339,40

571

strada

Ionel Femic

214,00

5,00

1.070,00

572

strada

Ionel Perlea

229,00

8,00

1.832,00

573

strada

lordache Golescu

200,00

8,00

1.600,00

574

strada

Iorga NicoJae

400,00

6,80

2.720,00

575

intrare

lorga Nicolae

48,00

3,50

168,00

576

strada

losiflyer

171,00

7,00

1.197,00

577

strada

Irești

187,00

7,00

1.309,00

578

strada

Islaz

476,00

7,00

3.332,00

579

strada

lulia Hașdcu

131,00

8,00

1.048,00

580

intrare

Iulia Hașdeu

53,00

4,00

212,00

581

strada

luliu Tetrat

404,00

7,00

2.828,00

582

strada

Ivan Pelrovici Pavlov

615,00

7,00

4.305,00

583

strada

Ivan Sergheevici Turgheniev

282,00

6,00

1.692,00

584

intrare

Ivan Vladimirovici Miciurin

69,00

6,00

414,00

585

strada

Izbândei

375,00

7,00

2.625,00

586

strada

Izbiceni

1,498,00

18,00

26.964,00

587

strada

înfrățirii

615,00

6,00

3.690,00

588

strada

Jandarmeriei

4.563,00

7,00

31.941,00

589

strada

Jcan Baptiste Moliere

236,00

6,00

1.416,00

590

strada

Jcan Monnet

653,00

6,80

4.440,40

591

strada

Jean Texier

330,00

5,00

1.650,00

592

strada

Jijia

60,00

5,00

300,00

593

strada

Jimbolia

Bucureștii Noi - Chitila

1.174,00

8,00

9.392,00

594

strada

Jimbolia

Bucureștii Noi - Fabrica de cărămidă

810,00

8,00

6.480,00

595

strada

Jitia

45,00

7,00

315,00

596

pasaj

Jiului

bretea urcare sens Jiului + bretea coborâre Piața Presei

500,00

8,00

4.000,00

597

pasaj

Jiului

bretea urcare sens Piața Presei + bretea coborâre sens Jiului

0,00

598

strada

Jiului

1.383,00

16,00

22.128,00

599

strada

Johannes Honterus

110,00

6,55

720,00

600

strada

Jugastrului

595,00

7.00

4.165,00

601

intrare

Jugului

96,00

6,00

576,00

602

strada

Jules Miclielet

224,00

8,00

1.792,00

603

intrare

Lacul Razelm

81,00

3,00

243,00

604

intrare

Lacul Roșu

64,00

3,00

192,00

605

intrare

Lacul Sărat

82,00

4,00

328,00

606

intrare

Lacul Suhaia

73,20

3,00

219,60

607

alee

Lagos

85,00

6,00

510,00

608

strada

Lainici

481,00

7,50

3.607,50

609

bulevard

Laminorului

2.223,00

19,50

43.348,50

610

strada

Lascâr Buruiană (tronson Str. Radu VI ud eseu - Piața Aurel Popoviciu)

275,00

8,24

2.266,00

611

bulevard

Lascăr Catargiu (scuar central)

962,00

20,00

19.240,00

612

strada

Lăculeț

167,00

3,50

584,50

613

strada

Lămâiului

1.760,00

7,00

12.320,00

614

drum

Lăpuș

1.235,00

12,00

14.820,00

615

strada

Lăstărișului

660,00

3,00

1.980,00

616

strada

Lăutei

194,00

4,50

873,00

617

strada

Leagănului

50,00

10,00

500,00

618

strada

Leandrului

429,00

6,50

2.788,50

619

strada

Lebedei

125,00

7,00

875,00

620

strada

Lectorului

174,00

9,00

1.566,00

621

strada

Lemnarilor

557,00

10,00

5.570,00

622

strada

Leonida Varnali

194,00

7,00

1.358,00

623

strada

Leordina

299,00

5,40

1.614,60

624

strada

Lev Nikolaevici Tolstoi

398,00

8,00

3.184,00

625

strada

Libelulei

522,00

9,00

4.698,00

626

strada

Liliacului

286,00

7,00

2.002,00

627

strada

Limanului

634,00

8,00

5.072,00

628

strada

Limpejoarei

215,00

7,00

1.505,00

629

strada

Liniștei

693,00

8,00

5.544,00

630

strada

Lipova

376,00

6,80

2.556,80

631

strada

Lisabona

130,00

14,00

1.820,00

632

intrare

Liteni

127,00

5,00

635,00

633

strada

Liță

455,00

8,00

3.640,00

634

strada

Londra

634,00

9,00

5.706,00

635

strada

Lonea

776,00

12,00

9.312,00

636

strada

Lotru

339,00

8,00

2.712,00

637

strada

Louis Blanc

276,00

8,00

2.208,00

638

strada

Luduș

878,00

7,00

6.146,00

639

strada

Lugoj

570,00

8,00

4.560,00

640

strada

Luigi Cazzavilan

425,00

8,00

3.400,00

641

intrare

Luigi Cazzavilan

80,00

5,00

400,00

642

intrare

Luncani

66,00

4,00

264,00

643

bulevard

Luptătorilor

1.002,00

11,00

11.022,00

644

strada

Luterană

257,00

17,00

4.369,00

645

strada

Macarie Cântărețul

73,00

5,00

365,00

646

strada

Macedonia

238,00

6,00

1,428,00

647

strada

Macului

349,00

7,00

2.443,00

648

strada

Madrid

123,00

7,00

861,00

649

strada

Madrigalului

359,00

11,80

4.236,20

650

strada

Mahatma Gandhi

121,00

6,50

786,50

651

strada

Maica Alexandra

244,00

5,00

1.220,00

652

strada

Maica Tcofana

369,00

8,20

3.025,80

653

strada

Maltopol

245,00

7,00

1.715,00

654

strada

Malul Marc

377,00

7,70

2.902,90

655

strada

Malul Mic

595,00

1,00

595,00

656

strada

Mamaia

342,50

5,20

1.781,00

657

strada

Managua

110,00

5,50

605,00

658

intrare

Mandolinei

364,50

5,33

1.944,00

659

intrare

Manuscrisului

79,00

10,00

790,00

660

strada

Maramureș

182,00

7,00

1.274,00

661

intrare

Marcel Andreescu

348,00

8,00

2.784,00

662

strada

Margine i

1.356,75

7,00

9.497,25

663

strada

Maria Hagi Moscu

225,00

7,00

1.575,00

664

intrare

Marin Alexe

25,00

4,00

100,00

665

strada

Marin Ilinca

43,00

10,00

430,00

666

strada

Marin Popa

200,00

10,00

2.000,00

667

strada

Marinarilor

454,00

7,00

3.178,00

668

strada

Marmurei

1.070,00

8,00

8.560,00

669

intrare

Matei Corvin

70,00

3,50

245,00

670

strada

Matei Corvin

507,00

6,60

3.346,20

671

strada

Matei Millo

238,00

8,00

1.904,00

672

alee

Mateloților

829,00

6,00

4.974,00

673

strada

Maxim Gorki

407,00

5,00

2.035,00

674

strada

Măgirești

159,00

7,00

1.113,00

675

strada

Măgura Florilor

101,00

7,00

707,00

676

strada

Măgura Odobesti

417,00

7,00

2.919,00

677

strada

Măgura Slătioarei

83,00

10,00

830,00

678

strada

Măguricea

829,00

7,00

5.803,00

679

intrare

Măguricea Nouă

68,00

8,00

544,00

680

strada

Măicănești

Circșoaia - Palisandrului

640,00

7,00

4.480,00

681

strada

Măicănești

Palisandrului - Episcop Vulcan

494,00

7,00

3.458,00

682

strada

Mănăstirea Horezu

124,00

5,00

620,00

683

bulevard

Mărăști

1.520,00

12,00

18.240,00

684

Strada

Măslinului

414,00

8,00

3.312,00

685

strada

Mănăstirea Bistrița

230,00

7,20

1.656,00

686

strada

Mănăstirea Dealu

Bucureștii Noi - Romeo Popescu

50,00

7,00

350,00

687

strada

Mănăstirea Dealu

Romeo Popescu - Sfântul Gheorghe

167,00

7,00

1.169,00

688

Strada

Mănăstirea Neamț

103,00

3,00

309,00

689

strada

Mănăstirea Putna

124,00

5,00

620,00

690

strada

Mânzului

976,50

7,00

6.835,50

691

strada

Mârșa

206,00

6,00

1.236,00

692

strada

Medclnicerului

111,00

3,00

333,00

693

strada

Mediaș

139,00

9,00

1.251,00

694

strada

Meditației

113,00

6,70

757,10

695

strada

Med re ști

381,00

6,00

2.286,00

696

strada

Menuetului

322,00

4,30

1.384,60

697

strada

Mesteacănului

216,00

8,00

1,728,00

698

pod

METRO

300,00

20,00

6.000,00

699

strada

Mexic

125,00

5,00

625,00

700

strada

Mezeș

470,00

8,20

3.854,00

701

strada

Miercani

Bucureștii Noî - Fabrica de cărămidă

800,00

9,00

7.200,00

702

strada

Miercani

Bucureștii Noi - Olteniei

374,00

9,00

3.366,00

703

intrare

Mibai Crăciun

156,00

7,00

1.092,00

704

strada

Mihai Eminescu

311,00

12,00

3.732,00

705

strada

Mihai Viteazul

687,00

11,50

7.900,50

706

strada

Mihail Jora

136,00

7,00

952,00

707

strada

M iha ii Moxa

305,00

8,00

2.440,00

708

strada

Mihăileni

206,00

6,00

1.236,00

709

strada

Milcov

151,00

7,00

1.057,00

710

strada

Mimozei

1.503,00

8,00

12.024,00

711

strada

Minervei

690,00

7,00

4.830,00

712

intrare

Ministerului

97,00

12,00

1.164,00

713

bulevard

Mircea Eliade

1.450,00

12,00

17.400,00

714

strada

Mircea Petre

268,00

7,00

1.876,00

715

strada

Mircea Vulcăncscu

Calea Griviței - Dinicu Golescu

762,00

8,00

6.096,00

716

strada

Mircea Vulcănescu

Dinicu Golescu - Plevnei

535,00

8,00

4.280,00

717

strada

Mircea Zorileanu

838,00

7,00

5.866,00

718

strada

Mircești

652,00

7,00

4.564,00

719

strada

Miron Costin

373,00

7,00

2.611,00

720

strada

Miruței

89,00

7,50

667,50

721

strada

Mitropolit Andrei Șaguna

Bucureștii Noi - Fabrica de cărămidă

829,00

8,00

6.632,00

722

strada

Mitropolit Andrei Șaguna

Bucureștii Noi - Laminorului

150,00

8,00

1.200,00

723

strada

Mitropolit Varlaam

Ardealului - Fabrica de cărămidă

650,00

7,50

4.875,00

724

strada

Mitropolit Varlaam

Bucureștii Noi - Ardealului

150,00

7,50

1.125,00

725

strada

Mitropolit Varlaam

Bucureștii Noi - Ocna Mureș

190,00

7,50

1.425,00

726

strada

Mitropolit Varlaam

Ocna Mureș - Laminorului

434,00

7,50

3.255,00

727

strada

Mlădiței

83,00

8,00

664,00

728

strada

Modestiei

714,00

7,00

4.998,00

729

strada

Modrogan

445,00

8,00

3.560,00

730

intrare

Moeciu

69,00

4,00

276,00

731

strada

Moeciu

190,00

9,00

1.710,00

732

intrare

Moi grad

250,00

6,00

1.500,00

733

strada

Moldovei

Laminorului - Subcetate

650,00

8,00

5.200,00

734

strada

Moldovei

Subcetate - Renașterii

718,00

8,00

5.744,00

735

intrare

Moneasa (fosta Orizontului)

64,00

4,00

256,00

736

strada

Monetăriei

193,00

8,50

1.640,50

737

piața

Montreal

0,00

738

intrare

Moviliței

112,00

2,00

224,00

739

strada

Moviliței

256,00

2,00

512,00

740

drum

Muntele Găina

1.046,00

17,50

18.305,00

741

strada

Munteniei

Laminorului - Subcetate

680,00

7,50

5.100,00

742

strada

Munteniei

Subcetate - Renașterii

742,00

7,50

5.565,00

743

strada

Munții Gutinului

45,50

5,20

236,60

744

strada

Munții Tatra

249,00

7,00

1.743,00

745

strada

Mureș

428,00

7,00

2.996,00

746

strada

Murfatlar

183,00

6,20

1.134,60

747

intrare

Murmurului

68,00

8,00

544,00

748

strada

Mușetești

520,00

8,60

4.472,00

749

strada

Muzeul Zambaccian

620,00

8,00

4.960,00

750

strada

Muzicuței

93,00

6,00

558,00

751

strada

Nadeș

612,00

14,00

8.568,00

752

strada

Napoca

148,00

9,00

1.332,00

753

strada

Natației

896,00

10,00

8.960,00

754

strada

Naturaliștilor

51,00

8,00

408,00

755

strada

Naum Râmniccanu

312,00

7,00

2.184,00

756

intrare

Navigatorilor

68,00

8,00

544,00

757

strada

Navigației

726,00

10,00

7.260,00

758

strada

Nazarcea

Bucureștii Noi - Vârful înalt

120,00

7,30

876,00

759

strada

Nazarcea

Vârful înalt - Mihai Viteazul

784,00

7,30

5.723,20

760

strada

Nâmăești

436,00

8,00

3.488,00

761

strada

Năvodari

143,00

7,00

1.001,00

762

strada

Neagoe Vodă

565,00

7,00

3.955,00

763

strada

Neaj Iovului

1.084,00

8,00

8.672,00

764

strada

Neamului

640,00

7,00

4.480,00

765

intrare

Neatârnării

169,00

6,00

1.014,00

766

strada

Neatârnării

394,00

8,00

3.152,00

767

strada

Neculai Stamatin + Piața Ion Maier (tronson $os. București-Ploiești -Str. Agronomiei)

931,00

14,00

13.034,00

768

strada

Niagara

1.071,00

11,00

11.781,00

769

strada

Nicoalc Racotă

222,00

7,00

1.554,00

770

strada

Nicoalc Șerban

565,50

7,00

3.958,50

771

bulevard

Nicolac Bâlcescu

612,00

40,00

24.480,00

772

strada

Nicolae Beldiceanu

129,00

7,00

903,00

773

strada

Nicolac C. Dona

208,00

7,00

1.456,00

774

strada

Nicolae Capșa

100,00

7,00

699,99

775

strada

Nicolac Coculescu

470,00

5,50

2.585,00

776

strada

Nicolae Constantinescu

431,00

8,00

3.448,00

777

strada

Nicolac Cucu Starostescu

107,00

8,00

856,00

778

intrare

Nicolae Dascălu

78,00

4.50

351,00

779

Strada

Nicolac Drossu

336,00

14,00

4.704,00

780

strada

Nicolae G. Caranfil

1.440,00

8,00

11.520,00

781

strada

Nicolae Giuleșteanu

214,00

9,00

1.926,00

782

strada

Nicolae Golescu

317,00

6,00

1.902,00

783

strada

Nicolae Minovici

250,00

3,11

778,30

784

strada

Nicolae Nicoleanu

520,00

8,20

4.264,00

785

șosea

Nicolae Titulescu (scuar central 750 ml)

1.475,00

14,00

20.650,00

786

intrare

Nicorești

67,00

5,00

335,00

787

strada

Niculae Costinescu

62,00

9,00

558,00

788

strada

Niculae Crețulescu

68,00

6,50

442,00

789

strada

Niculae lonescu

248,00

7,00

1.736,00

790

strada

Niculae Velescu

70,00

7,00

490,00

791

strada

Nikolai Gogol

78,00

5,00

390,00

792

strada

Nisipari

360,00

3,60

1.296,00

793

drum

Nisipoasa

930,00

6,00

5.580,00

794

șosea

Nordului

1.894,00

8,80

16.667,20

795

strada

Nuferilor

500,00

5,00

2.500,00

796

strada

Nuvelei

Bucureștii Noi - Chitila

500,00

8,00

4.000,00

797

strada

Nuvelei

Bucureștii Noi - Cireșoaia

225,00

8,00

1.800,00

798

strada

Nuvelei

Chitila - Poetului

185,00

8,00

1.480,00

799

bulevard

Oaspeților

1.020,00

8,00

8.160,00

800

strada

Oastei

754,00

8,00

6.032,00

801

strada

Oașului

659,00

8,20

5.403,80

802

strada

Occidentului

347,00

8,00

2.776,00

803

strada

Ocheanului

86,00

7,00

602,00

804

strada

Ocna Mureș

344,00

8,00

2.752,00

805

strada

Ocna Sibiului

prelungire Berea pe sub Pod Baneasa spre Horia Macelariu

300,00

5,00

1.500,00

806

strada

Octav Cocărăscu

617,00

7,00

4.319,00

807

strada

Octavian Moraru

58,00

8,00

464,00

808

șosea

Odăii

4.703,00

12,00

56.436,00

809

strada

Oinei

273,00

7,00

1.911,00

810

strada

Olteniei

813,00

8,00

6.504,00

811

strada

Omului

398,00

7,00

2.786,00

812

șosea

Orhideelor

368,00

12,00

4.416,00

813

strada

Orlando

195,00

6,00

1.170,00

814

strada

Oslo

124,00

6,00

744,00

815

strada

Ostașilor

258,00

7,50

1.935,00

816

pod

Otopeni

DN1 - Centură

300,00

20,00

6.000,00

817

strada

Padina

2.532,00

5,50

13.926,00

818

strada

Paharnicului

221,00

6,00

1.326,00

819

strada

Pajurei

168,00

6,00

1.008,00

820

alee

Pajurei

1.135,00

11,00

12.485,00

821

strada

Palisandrului

817,00

7,00

5.719,00

822

strada

Panait Istrati

634,00

7,00

4.438,00

823

alee

Panama

90,00

6,00

540,00

824

strada

Pană Bucscu

500,00

7,00

3.500,00

825

strada

Pane iu

454,00

8,00

3.632,00

826

strada

Pândele Țârușanu

187,00

7,50

1.402,50

827

strada

Parapetului

182,00

7,00

1.274,00

828

strada

Paraschiva Gherghel

278,00

7,00

1.946,00

829

strada

Parângului

400,00

8,00

3.200,00

830

strada

Parcului

1.600,00

11,00

17.600,00

831

strada

Paris

795,00

11,00

8.745,00

832

strada

Paul Ionescu

175,00

7,00

1.225,00

833

șosea

Pavel Dimitrievici Kiselcff (1250 in cu 2 seu ar uri centrale)

Arcul de Triumf - Piața Victoriei

1.519,00

24,00

36.456,00

834

șosea

Pavel Dimitrievici KiselefT (1250 m cu 2 scuaruri centrale)

Piața Presei Libere - Arcul de Triumf

1.250,00

24,00

30.000,00

835

drum

Pădurea Neagră

500,00

7,00

3.500,00

836

drum

Pădurea Pustnicu

500,00

7,00

3.500,00

837

strada

Pădurii

417,66

6,94

2.898,56

838

strada

Pătulea

152,00

7,00

1.064,00

839

strada

Păunilor

120,00

5,00

600,00

840

strada

Pârâul Rece

81,00

7,60

615,60

841

strada

Pecete i

278,00

8,00

2.224,00

842

strada

Pechea

440,10

6,00

2.640,60

843

strada

Peluzei

160,00

7,00

1.120,00

844

strada

Perfecționării

288,00

7,00

2.016,00

845

strada

Petofi S an dor

366,00

8,00

2.928,00

846

strada

Petre Crețu

683,00

7,00

4.781,00

847

bulevard

Petrila

495,00

18,00

8.910,00

848

strada

Petru Maior

841,00

7,00

5.887,00

849

strada

Petru Poni

171,00

7,00

1.197,00

850

strada

Petru Rareș

286,00

7,00

2.002,00

851

strada

Petru și Pavel

804,00

9,00

7.236,00

852

strada

Piatra Morii

343,00

25,00

8.575,00

853

strada

Piața Amzei

542,00

9,00

4.878,00

854

strada

Piculinei

221,00

7,00

1.547,00

855

strada

Pietroșița

494,00

8,60

4.248,40

856

strada

Pieței

Bucureștii Noi - Chitila

710,00

10,00

7.100,00

857

strada

Pieței

Bucureștii Noi - Cireșoaia

387,00

10,00

3.870,00

858

strada

Pinului

284,00

7,00

1.988,00

859

pasaj

Pipera

235,00

16,10

3.783,50

860

șosea

Pipera

704,00

12,00

8.448,00

861

strada

Piscu Nou

154,50

5,00

772,50

862

strada

Piscu Pietrei

181,50

5,00

907,50

863

strada

Pisoni

274,00

7,00

1.918,00

864

strada

Pitar Moș

362,00

7,00

2.534,00

865

strada

Pivnicerului

160,00

8,00

1.280,00

866

strada

Plaiul Muntelui

677,00

8,00

5.416,00

867

strada

Plaurului

310,00

7,60

2.356,00

868

strada

Plaviei

600,00

6,00

3.600,00

869

strada

Pieșoianu Elena

70,00

7,00

490,00

870

strada

Pleșoianu Virgil

734,00

7,00

5.138,00

871

cale

Plevnei

Mircea Vulcăncscu - Ionel Perlea

1.400,00

7,60

10.640,00

872

strada

Plopului

197,00

6,60

1.300,20

873

strada

Plutașilor

817,00

8,00

6.536,00

874

strada

Podgoria

92,00

9,00

828,00

875

strada

Podului

682,00

6,90

4.705,80

876

strada

Poemului

136,00

7,00

952,00

877

strada

Poetului

342,00

7,00

2.394,00

878

intrare

Poiana

135,00

6,00

810,00

879

strada

Poiana Codrului

226,00

7,00

1.582,00

880

strada

Poiana Narciselor

247,00

6,00

1.482,00

881

bulevard

Poligrafiei (scuar central)

1.600,00

16,00

25.600,00

882

strada

Polizu Gheorghe

350,00

11,00

3.850,00

883

strada

Polonă

955,00

15,00

14.325,00

884

intrare

Polonă

98,00

6,00

588,00

885

strada

Pompiliu Eliade

171,00

8,00

1.368,00

886

strada

Popa Savu

747,00

8,00

5.976,00

887

strada

Popa Tatu

703,00

9,00

6.327,00

888

strada

Popasului

66,00

5,00

330,00

889

strada

Postelnicului

136,00

6,50

884,00

890

strada

Povernei

399,00

8,00

3.192,00

891

strada

Praga

189,00

9,00

1.701,00

892

strada

Prahova

688,00

6,00

4.128,00

893

strada

Presei

277,00

11,00

3.047,00

894

piața

Presei Libere

600,00

11,00

6.600,00

895

platforma

Primăria Sectorului 1

150,00

10,00

1.500,00

896

bulevard

Primăverii (scuar central)

564,00

14,00

7.896,00

897

strada

Primo Nebiolo

262,00

7,80

2.043,60

898

alee

Pri porului

sens unic

577,00

8,00

4.616,00

899

alee

Privighetorilor

2.767,00

10,00

27.670,00

900

strada

Producției

396,00

6,70

2.653,20

901

strada

Proletarului

803,00

8,20

6.584,60

902

strada

Prometeu

169,00

5,60

946,40

903

strada

Promoroaca

360,00

6,00

2.160,00

904

strada

Propășirii

458,00

11,00

5.038,00

905

intrare

Protonilor

125,00

5,00

625,00

906

strada

Prunaru

121,00

7,00

847,00

907

strada

Pușcașului

193,00

7,00

1.351,00

908

strada

Puțul cu Plopi

172,00

7,00

1.204,00

909

strada

Puțul de Piatră

165,00

6,00

990,00

910

strada

Puțul lui Crăciun

254,00

4,00

1.016,00

911

strada

Puțul lui Zamfir

442,00

8,00

3.536,00

912

piața

Quito

120,00

10,00

1.200,00

913

strada

Rabat

287,00

9,00

2.583,00

914

strada

Racordării

451,00

12,00

5.412,00

915

strada

Radu Beller

629,00

15,00

9.435,00

916

strada

Radu Boiangiu

249,00

7,00

1.743,00

917

strada

Radu Dragoș

687,00

9,00

6.183,00

918

strada

Radu Greceanu

132,00

5,00

660,00

919

strada

Radu Popescu

178,00

7,00

1.246,00

920

intrare

Radu Sterie

230,00

5,00

1.150,00

921

strada

Radu Vlădescu (tronson Str. Ion Zăvoi - acces Metrou)

1,336,00

11,44

15.283,84

922

strada

Raiciu Mihalachc

945,00

7,00

6.615,00

923

strada

Razelor

514,00

7,00

3.598,00

924

strada

Rămurele

423,00

5,00

2.115,00

925

intrare

Răsadului

75,00

3,00

225,00

926

intrare

Rășchița

45,00

2,50

112,50

927

intrare

Răzeșu

54,00

3,50

189,00

928

intrare

Recea

34,00

5,40

183,60

929

strada

Redea

497,00

11,00

5.467,00

930

strada

Redișoara

46,25

11,60

536,50

931

drum

Regimentului

855,00

7,00

5.985,00

932

strada

Renașterii

Chiti la - Marginei

690,00

7,00

4.830,00

933

strada

Renașterii

Lăstărișului - Chitila

305,00

7,00

2.135,00

934

strada

Retortei

556,00

6,50

3.614,00

935

piața

Revoluției

570,00

5,00

2.850,00

936

intrare

Rigas

147,00

8,50

1.249,50

937

strada

Robănești

454,00

7,00

3.178,00

938

strada

Rocadei

84,15

8,00

673,20

939

strada

Rodului

262,35

4,85

1.272,00

940

strada

Roma

728,00

9,00

6.552,00

941

intrare

Roma

66,00

6,50

429,00

942

piața

Romană

100,00

9,00

900,00

943

intrare

Românești

163,00

6,00

978,00

944

strada

Romeo Popescu

Mănăstirea Dealu - C-tin Godcanu

565,00

7,10

4.011,50

945

strada

Romeo Popescu

Nazarcea - Mănăstirea Dealu

150,00

7,10

1.065,00

946

strada

Rosetti Bălănescu

257,00

5,00

1.285,00

947

strada

Rotașului

130,00

6,50

845,00

948

strada

Rucăr

324,00

7,00

2.268,00

949

intrare

Ruginița

92,00

3,70

340,40

950

intrare

Ruguleț

63,00

3,00

189,00

951

strada

Rușcova

430,50

3,33

1.435,00

952

intrare

Sagna

84,00

6,00

504,00

953

alee

Sala Palatului

225,00

7,00

1.575,00

954

strada

Salubrității

2.484,00

6,00

14.904,00

955

strada

Salva

610,00

10,00

6.100,00

956

strada

Samuil Micu Klein

98,00

5,00

490,00

957

strada

Santiago

170,00

6,00

1.020,00

958

strada

Sava Henția

201,00

6,00

1.206,00

959

strada

Săcele

505,00

7,00

3.535,00

960

strada

Sălăjeni

690,00

8,20

5.658,00

961

strada

Sălătruc

146,00

7,00

1,022,00

962

strada

Sălcuței

218,00

6,60

1.438,80

963

strada

Săvârșin

189,10

6,00

1.134,60

964

strada

Săveni

961,00

5,00

4.805,00

965

strada

Sângerului

770,00

7,00

5.390,00

966

strada

Scărișoara

261,00

6,50

1.696,50

967

strada

Scărlătescu

340,00

6,50

2.210,00

968

bulevard

Schitu Măgurcanu

652,00

13,00

8.476,00

969

alee

Scroviștea

380,00

5,00

1.900,00

970

strada

Semicercului

224,00

5,50

1.232,00

971

intrare

Serdarului

116,00

6,00

696,00

972

strada

Serdarului

136,00

4,00

544,00

973

strada

Sergiu Dumitru.dr.

120,00

7,00

840,00

974

strada

Sevastopol

385,00

7,50

2.887,50

975

intrare

Sevastopol

76,00

5,50

418,00

976

intrare

Sfatului

52,00

5,00

260,00

977

strada

Sfânta Maria

647,00

7,00

4.528,00

978

strada

Sfanțul Constantin

370,00

8,00

2.960,00

979

strada

Sfântul Gheorghe

667,00

7,00

4.669,00

980

intrare

Sfântul Sava

56,00

5,10

285,60

981

strada

Sfinții Constantin și Elena

459,00

7,00

3.213,00

982

piața

Sfinții Voievozi

150,00

10,00

1.500,00

983

strada

Sfinții Voievozi

540,00

8,00

4.320,00

984

intrare

Sibioara

66,00

4,80

316,80

985

strada

Simeria

420,00

3,86

1.620,00

986

strada

Simion Bărnuțiu

278,00

9,00

2.502,00

987

strada

Simon Bolivar

105,00

8,00

840,00

988

strada

Șiret

490,00

7,00

3.430,00

989

strada

Siriului

350,00

6,00

2.100,00

990

intrare

Slătinița

60,00

6,00

360,00

991

strada

Slăvești

135,00

4,00

540,00

992

strada

Smaranda Brâescu

1,076,00

12,00

12.912,00

993

strada

Smochinului

420,00

7,00

2.940,00

994

alee

Snagov

400,00

7,00

2.800,00

995

strada

Solia

371,00

8,00

2.968,00

996

intrare

Solzilor

221,00

4,90

1.082,90

997

strada

Someșul Rece

394,00

7,00

2.758,00

998

alee

Someșul Rece

474,00

8,00

3.792,00

999

strada

Someșului

128,00

7,00

896,00

1000

strada

Soveja

784,00

7,00

5.488,00

1001

strada

Spicului

140,00

7,00

980,00

1002

strada

Spiru Haret

227,00

7,00

1.589,00

1003

strada

Stanislav Cihoschi

282,00

8,00

2.256,00

1004

strada

Stănilești

Cireșoaia - Palisandrului

326,00

8,00

2.608,00

1005

strada

Stănilești

Palisandrului - Laminorului

825,00

8,00

6.600,00

1006

drum

Stegarului

368,00

5,00

1.840,00

1007

strada

Steluței

352,00

5,00

1.760,00

1008

strada

Stephan Ludwig Roth

111,00

7,00

777,00

1009

strada

Stindardului

218,00

7,00

1.526,00

1010

strada

Stockholm

202,00

7,00

1.414,00

1011

strada

Stoica Ludescu

560,00

7,00

3.920,00

1012

intrare

Stolnicului

35,00

6,00

210,00

1013

strada

Stolnicului

143,00

7,00

1.001,00

1014

strada

Străbună

Bucureștii Noi - Chitila

545,00

7,00

3.815,00

1015

strada

Străbună

Cliitila - Marginei

678,00

7,00

4.746,00

1016

pod

Străulești

cap linie RATB 97

0,00

1017

șosea

Străulești

801,00

7,00

5.607,00

1018

intrare

Străulești

1.453,00

6,00

8.718,00

1019

strada

Studina

277,00

3,90

1.080,30

1020

strada

Subcetate

Bucureștii Noi - Brânarul

470,00

11,00

5.170,00

1021

strada

Subcetate

Bucureștii Noi - Chitila

858,00

11,00

9.438,00

1022

strada

Surorilor

Bucureștii Noi - Chitila

500,00

6,00

3.000,00

1023

strada

Surorilor

Chitila - Niagara

448,00

6,00

2.688,00

1024

intrare

Sutașului

51,00

7,00

357,00

1025

strada

Sutașului

278,00

7,00

1.946,00

1026

intrare

Șantierului

54,00

3,00

162,00

1027

strada

Șaradei

Bucureștii Noi - Chitila

635,00

11,00

6.985,00

1028

strada

Șaradei

Bucureștii Noi - Cireșoaia

452,00

11,00

4.972,00

1029

strada

Școala Floreasca

332,00

8,00

2.656,00

1030

intrare

Școala Herăstrău

122,00

5,00

610,00

1031

strada

Șerban Petrescu

370,00

6,00

2.220,00

1032

intrare

Șetrarului

122,00

3,00

366,00

1033

strada

Sinea

327,00

6,00

1.962,00

1034

strada

Șîpotul Fântânilor

66,00

9,00

594,00

1035

strada

Șoimăreștilor

347,00

8,20

2.845,40

1036

strada

Șoimului

347,00

8,20

2.845,40

1037

intrare

Ștefan Burcuș

30,00

5,00

150,00

1038

strada

Ștefan Burcuș

205,00

5,30

1.086,50

1039

strada

Ștefan Burileanu (scuar central)

350,00

10,00

3.500,00

1040

șosea

Ștefan cel Marc

176,00

24,00

4.224,00

1041

intrare

Ștefan Furtună

93,00

5,00

465,00

1042

strada

Ștefan Iulian

202,00

4,00

808,00

1043

strada

Ștefan Magheri

376,00

14,00

5.264,00

1044

strada

Ștefan Negulescu

311,00

7,00

2.177,00

1045

strada

Ștefan Protopescu

431,00

6,00

2.586,00

1046

strada

Ștefan Sănătescu

548,00

6,50

3.562,00

1047

strada

Ștefan Stoika

257,00

7,00

1.799,00

1048

strada

Știrbei Vodă

Dini cu Golcscu - Luterană

930,00

21,50

19.995,00

1049

strada

Știrbei Vodă

Luterană - Calea Victoriei

200,00

21,50

4.300,00

1050

strada

Știrbei Vodă

Splaiul Independenței - Dinicu Golcscu

690,00

21,50

14.835,00

1051

intrare

Știrbei Vodă

154,00

4,80

739,20

1052

strada

Șușița

226,00

5,00

1.130,00

1053

strada

Tache D, lonescu

275,00

8,00

2.200,00

1054

intrare

Tarafului

189,00

8,50

1.606,50

1055

strada

Tăbliței

131,00

4,00

524,00

1056

strada

Târnava

169,00

7,00

1.183,00

1057

strada

Târnăveni

207,00

7,00

1.449,00

1058

strada

Teheran

282,00

6,10

1.720,20

1059

alee

Teișani

1.234,00

8,00

9.872,00

1060

strada

Telega

60,00

10,10

606,00

1061

strada

Telescopului

98,00

6,00

588,00

1062

strada

Temișana

378,00

7,00

2.646,00

1063

intrare

Temișana

95,00

7,00

665,00

1064

intrare

Teodor Iliescu

375,00

7,00

2.625,00

1065

strada

Teodor Neagoe

433,00

15,00

6.495,00

1066

strada

Teodosie Rudeanu

450,00

7,00

3.150,00

1067

strada

Theodor Aman

345,00

6,00

2.070,00

1068

strada

Theodor Burada

101,00

8,00

808,00

1069

strada

Timișului

634,00

8,00

5.072,00

1070

strada

Timotei Cipariu

39,00

5,00

195,00

1071

strada

Tipografilor

1.485,00

7,00

10.395,00

1072

strada

Tirana

228,00

14,00

3.192,00

1073

intrare

Tocului

105,00

3,80

399,00

1074

strada

Tokio

129,00

6,00

774,00

1075

strada

TomaTomescu

100,00

3,00

300,00

1076

strada

Topraisar

337,00

9,00

3.033,00

1077

strada

Traian Vasile

712,00

7,00

4.984,00

1078

strada

Transilvaniei

624,00

8,00

4.992,00

1079

intrare

Tribunei

418,00

5,00

2.090,00

1080

strada

Trifești

298,00

7,80

2.324,40

1081

alee

Tripoli

280,00

6,00

1.680,00

1082

strada

Triumfului

Bucureștii Noi - Chitila

500,00

11,00

5.500,00

1083

strada

Triumfului

Chrtila - Marginei

690,00

11,00

7.590,00

1084

strada

Tro tușului

998,00

7,00

6.986,00

1085

strada

Trușești

602,00

7,00

4.214,00

1086

strada

Tuberozelor

132,00

6,00

792,00

1087

strada

Tudor Ștefan

358,00

7,00

2.506,00

1088

strada

Tudor Vianu

353,00

7,00

2.471,00

1089

strada

Turda (scuar central)

1.200,00

14,00

16.800,00

1090

strada

Turnul Chindiei

114,00

7,00

798,00

1091

strada

Turnul Roșu

205,00

7,00

1.435,00

1092

strada

Țărmului

514,50

6,00

3.087,00

1093

strada

Ți atașului

205,00

7,00

1.435,00

1094

strada

Țintea

109,00

5,70

621,30

1095

intrare

Undiței

93,00

5,30

492,90

1096

piața

Universității

100,00

34,00

3.400,00

1097

intrare

UraJi

111,00

6,00

666,00

1098

strada

Uruguay

565,00

8,00

4.520,00

1099

strada

Vacanței

461,00

7,10

3.273,10

1100

strada

Valea Merilor

290,00

7,00

2.030,00

1101

strada

Valea Morii

112,00

7,00

784,00

1102

strada

Valsului

243,00

8,20

1.992,60

1103

piața

Valter Mărăcineanu

200,00

8,00

1.600,00

1104

intrare

Valului

172,00

5,50

946,00

1105

strada

Varnița

192,00

7,00

1.344,00

1106

strada

Varșovia

118,00

8,00

944,00

1107

strada

Vasile Alecsandri

229,00

8,00

1.832,00

1108

strada

Vasile Dorobațu

120,00

6,50

780,00

1109

strada

Vasile Fui că

585,00

7,00

4.095,00

1110

strada

Vasile Gherghel

775,00

7,00

5.425,00

1111

strada

Vasile Gheție (tronson Str. Corneliu Roman - Piața Popoviciu)

158,00

7,02

1.109,16

1112

strada

Vasile Lupu

164,00

6,00

984,00

1113

strada

Vasile Mironiuc

254,00

7,00

1.778,00

1114

strada

Vasile Pârvan

275,00

17,00

4.675,00

1115

strada

Vasile Popișteanu

830,00

13,00

10.790,00

1116

strada

Vasile Sion

107,00

9,00

963,00

1117

strada

Vasile Urseanu

74,00

7,25

536,50

1118

intrare

Vădeni

64,00

4,00

256,00

1119

strada

Vălenii de Munte

678,00

16,00

10.848,00

1120

strada

Văliug

293,00

5,90

1.728,70

1121

strada

Vânju Mare

123,00

6,00

738,00

1122

strada

Vârful înalt

693,00

8,90

6.167,70

1123

intrare

Vârful Plaiului

85,00

4,40

374,00

1124

strada

Venezuela

303,00

23,00

6.969,00

1125

strada

Verbinelor

608,00

10,00

6.080,00

1126

intrare

Verde

50,00

7,00

350,00

1127

strada

Veronica Micle

270,00

8,00

2.160,00

1128

intrare

Veronica Micle

59,00

7,00

413,00

1129

strada

Vespasian

493,00

7,00

3.451,00

1130

Strada

Vestei

485,00

7,00

3.395,00

1131

strada

Vetrișoara

159,00

9,10

1.446,90

1132

intrare

Victor Dainiaca

147,00

7,50

1.102,50

1133

strada

Victor Daimaca

234,00

7,00

1.638,00

1134

intrare

Victor Eftimiu

131,00

7,00

917,00

1135

piața

Victoriei

180,00

190,00

34.200,00

1136

cale

Victoriei

1.600,00

8,00

12.800,00

1137

pasaj

Victoriei

100,00

6,00

600,00

1138

strada

Viișoarei

108,00

6,00

648,00

1139

strada

Viorel Citirea

500,00

7,00

3.500,00

1140

strada

Virgil Drăghiceanu

158,00

8,00

1.264,00

1141

strada

Virgil Madgearu

176,00

6,60

1.161,60

1142

strada

Virgil Stoianovici

72,00

6,80

489,60

1143

strada

Virgiliu

555,00

8,00

4.440,00

1144

strada

Vizantea

459,00

4,67

2.142,00

1145

strada

Vlad Munteanu

330,00

11,99

3.956,70

1146

strada

Volga

322,00

6,00

1.932,00

1147

Strada

Volumului

360,00

7,00

2.520,00

1148

strada

Vorniceni

414,50

6,83

2.831,04

1149

strada

Vrancea

246,00

7,00

1.722,00

1150

strada

Washington

609,00

7,50

4.567,50

1151

strada

Witing

406,00

8,00

3.248,00

1152

intrare

Witing

41,00

2,70

110,70

1153

intrare

Zablăului

64,00

3,00

192,00

1154

strada

Zablovschi

553,00

7,00

3.871,00

1155

intrare

Zablovschi

39,00

5,00

195,00

1156

strada

Zaharia

284,00

6,00

1.704,00

1157

strada

Zăgazului

68,00

3,30

224,40

1158

strada

Zăpada Mieilor

374,00

6,00

2,244,00

1159

strada

Zeletin

296,00

7,00

2.072,00

1160

strada

Zilot Românul

118,00

2,50

295,00

S.C. Compania Romprest Service S.A. Divizia Salubritate - Sector I

3. LISTA ARTERELOR PE CARE SE VA ACȚIONA CU PRIORITATE

Nr. crt.

Tip arteră

Denumire arteră

Tronson

Dimensiune tronson arteră

Lungime arteră [ml

Lățime medie lm[

Suprafața [mp]

1

strada

Abrud

836,00

7,00

5.852,00

2

strada

Academiei (tronson Piața Revoluției - Bd. Regina Elisabeta)

478,00

12,00

5.736,00

3

strada

Ady Endre

272,00

8,00

2.176,00

4

bulevard

Aerogării

530,00

12,00

6.360,00

5

strada

Agronomiei (tronson Str. Neculai Stamatin - Piața Aurel Popoviciu)

225,00

11,13

2.504,25

6

strada

Al bac

165,00

5,00

825,00

7

strada

Aleksandr Sergheevici Puskin

108,00

7,00

756,00

8

strada

Alexandrina

358,00

8,00

2.864,00

9

alee

Alexandru

799,00

9,00

7.191,00

10

bulevard

Alexandru Averescu

661,00

9,00

5.949,00

11

strada

Alexandru Câmpeanu

500,00

8,00

4.000,00

12

strada

Alexandru Cernat

304,00

7,00

2.128,00

13

strada

Alexandru Constantinescu (scuar central)

685,00

14,00

9.590,00

14

strada

Alexandru D. XenopoJ

190,00

9,00

1.710,00

15

bulevard

Alexandru loan Cuza

1.104,00

12,00

13.248,00

16

piața

Alexandru Lahovary

250,00

0,00

17

strada

Alexandru Nasta

500,00

7,00

3.500,00

18

strada

Alexandru Serbănescu

777,00

26,00

20.202,00

19

strada

Almaș

600,00

7,00

4.200,00

20

strada

Amman

198,00

6,00

1.188,00

21

Strada

Andrei Mureșanu

375,00

8,00

3.000,00

22

strada

Andrei Popovici

417,00

7,00

2.919,00

23

strada

Anton Pavlovici Cehov

112,00

5,50

616,00

24

piața

Arcul de Triumf (scuar central)

250,00

24,00

6.000,00

25

strada

Ardealului

Mitropolit Varlaam - Episcop Vulcan

290,00

8,00

2.320,00

26

strada

Ardeziei

134,00

3,00

402,00

27

strada

Argentina

352,00

8,00

2.816,00

28

strada

Aristide Demetriade

59,00

7,00

413,00

29

strada

Aristotel Pappia

274,00

7,00

1.918,00

30

strada

Armindenului

247,00

11,50

2.840,50

31

strada

Aron Cotruș

213,00

5,90

1.256,70

32

strada

Arthur Verona

396,00

8,00

3.168,00

33

strada

Atena

368,00

9,00

3.312,00

34

strada

Athanasie Enescu

626,00

10,00

6.260,00

35

bulevard

Aviatorilor

Piața Charles de Gaulle - Mircea Eliade

478,00

20,00

9.560,00

36

bulevard

Aviatorilor

Piața Victoriei - Piața Charles de Gaulle

1.300,00

20,00

26.000,00

37

strada

Aviației

255,00

7,00

1.785,00

38

strada

Avionului

1.113,00

11,00

12.243,00

39

strada

Axinte Uricariul

177,00

7,00

1.239,00

40

strada

Baldovin Pârcălabul

135,00

7,00

945,00

41

strada

Banul Antonache

554,00

7,00

3.878,00

42

bulevard

Banul Manta (scuar central)

671,00

13,00

8.723,00

43

Strada

Barajul Argeș

432,00

5,45

2.354,40

44

strada

Barbu lscovescu

393,00

6,00

2.358,00

45

strada

Barbu Lăutaru

466,00

6,00

2.796,00

46

strada

Barbu Ștelănescu Delavrancea

833,00

8,00

6.664,00

47

strada

Barbu VJădoianu

343,00

7,00

2.401,00

48

pasaj

Basarab

3.200,00

6,00

19.200,00

49

strada

Băiculești

1.677,00

6,00

10.062,00

50

alee

Băiculești

364,00

4,20

1.528,80

51

strada

Bălănescu

100,00

5,00

500,00

52

pasaj

Băneasa

pasaj subteran Antena 1 (DN1)

300,00

8,00

2.400,00

53

pasaj

Băneasa

pasaj suprateran Elvila

300,00

8,00

2.400,00

54

strada

Bănoasa

422,00

8,00

3.376,00

55

bulevard

Beijing

502,00

20,00

10.040,00

56

strada

Belizarie

500,00

5,00

2.500,00

57

strada

Berzei

Buzești - Știrbei Vodă

880,00

7,00

6.160,00

58

strada

Berzei

Știrbei Vodă - Calea Plevnei

370,00

7,00

2.590,00

59

strada

Biharia

675,00

7,00

4.725,00

60

strada

Biserica Ainzci

464,00

8,00

3.712,00

61

strada

Biserica Etici

242,00

10,00

2.420,00

62

intrare

Bitolia

404,00

7,00

2.828,00

63

strada

Bocșa

154,00

4,00

616,00

64

strada

Bote an u

154,00

10,00

1.540,00

65

strada

Bratocea

127,00

7,00

889,00

66

strada

Brazilia

507,00

7,00

3.549,00

67

strada

Brodina

300,00

12,00

3.600,00

68

șosea

București - Ploiești (scuar central)

Aerogării - Pod Otopeni

4.466,00

20,80

92.892,80

69

șosea

București - Ploiești (scuar central)

Piața Presei Libere - Aerogării

1.880,00

20,80

39.104,00

70

șosea

București - Târgoviște

1.684,00

8,00

13.472,00

71

bulevard

Bucureștii Noi

Jiului - Laminorului

1.500,00

16,90

25.350,13

72

bulevard

Bucureștii Noi

Laminorului - București Târgoviște

1.033,00

16,90

17.457,79

73

bulevard

Bucureștii Noi

Pod Constanța - Jiului

1.000,00

16,90

16.900,08

74

strada

Buzești

702,00

19,00

13.338,00

75

strada

C. A. Rosetti

470,00

7,00

3.290,00

76

strada

Cameliei

308,00

7,50

2.310,00

77

strada

Caraiman

901,00

7,00

6.304,00

78

strada

Cașin

488,00

7,00

3.416,00

79

intrare

Catedrei

168,00

0,00

0,00

80

strada

Căderea Bastiliei

624,00

8,50

5.304,00

81

strada

Căpâlna

280,00

7,50

2.100,00

82

strada

Câmpinița

729,50

6,81

4.967,90

83

strada

Ceasornicului

sens unic

339,00

10,00

3.390,00

84

piața

Charles de Gaulle

600,00

0,00

85

strada

Chile

128,00

4,00

512,00

86

strada

Chișcani

306,00

6,60

2.019,60

87

șosea

Chitilei

4.716,00

20,60

97.150,00

88

intrare

Christian Tel!

40,00

5,00

200,00

89

strada

Christian Tcll

384,00

9,00

3.456,00

90

strada

Ciprian Porumbescu

123,00

5,00

615,00

91

strada

Cisnădie

78,00

6,00

468,00

92

strada

Clopotarii Vechi

277,00

8,50

2.354,50

93

strada

Clucerului

Alexandru Averescu - Postelnicului

630,00

22,00

13.860,00

94

intrare

Condeiului

79,00

2,50

197,50

95

strada

Constantin Bălescu

384,00

10,00

3.840,00

96

strada

Constantin Budișteanu

294,00

7,80

2.293,20

97

strada

Constantin Buzdugan

310,00

7,00

2.170,00

98

strada

Constantin Caracas

429,00

7,00

3.003,00

99

strada

Constantin Coandă

276,00

8,00

2.208,00

100

strada

Constantin D. Ari ce seu

442,00

8,00

3.536,00

101

strada

Constantin Daniel Rosenthal

339,00

4,50

1.525,50

102

strada

Constantin Dobrogeanu Gherea

2.261,45

6,45

14.590,00

103

strada

Constantin Miile

261,00

7,00

1.827,00

104

bulevard

Constantin Prezan

530,00

12,00

6.360,00

105

strada

Constantin Stere

250,00

6,00

1.500,00

106

pasaj

Constanța

200,00

8,00

1.600,00

107

strada

Copilului

316,00

10,00

3.160,00

108

strada

Coralilor

1.114,00

8,60

9.580,40

109

strada

Corncliu Roman (tronson Str. Agronomiei - Str. Lascâr Buruiană)

400,00

4,67

1.868,00

110

strada

Corne seu

428,00

8,00

3.424,00

III

strada

Crăciun

182,00

6,00

1.092,00

112

strada

Crângul cu Arțari

95,00

7,00

665,00

113

strada

Crângului

206,00

5.50

1.133,00

114

strada

Cretei

133,00

7,00

931,00

115

strada

Cricovuluî

Bucureștii Noi - Floare de Crâng

300,00

6,60

1.980,00

116

strada

Cristofor Colurnb

134,00

6,50

871,00

117

strada

Crișana

275,00

7,00

1.925,00

118

strada

Cronicarilor

167,00

8,00

1.336,00

119

bulevard

Dacia (tronson Calea Grivitei - str. Polona)

Calea Griviței - Piața Romană

700,00

12,00

8.400,00

120

bulevard

Dacia (tronson Calea Grivitei - str Polona)

Piața Romană - Polonă

461,00

12,00

5.532,00

121

strada

Daniel Ciugureanu

289,00

7,00

2.023,00

122

strada

Daniel Constantin

230,00

7,00

1.610,00

123

strada

Danie] Danielopolu

352,00

8,00

2.816,00

124

strada

Dante Alighieri

78,00

5,00

390,00

125

strada

Demetru I, Dobrescu

269,00

6,00

1.614,00

126

strada

Dima Dumitru

110,00

7,00

770,00

127

strada

Dimitri îvanovici Mendeleev

418,00

9,00

3.762,00

128

bulevard

Dinicu Golcscu

Orhideelor -> Berzei

1.398,00

12,00

16.776,00

129

strada

Dionisie Fot i no

251,00

6,00

1.506,00

130

strada

Dionisie Lupu

313,00

9,00

2.817,00

131

strada

Docenților

520,00

6,00

3.120,00

132

cale

Dorobanți

lancu de Hunedoara - Piața Alex. Lahovary

900,00

11,20

10.080,00

133

cale

Dorobanți

Piața Charles de Gaulle - lancu de Hunedoara

2.164,00

11,20

24.236,80

134

piața

Dorobanți

187,00

11,00

2.057,00

135

strada

Dridu

250,00

5,00

1.250,00

136

intrare

Dridu

757,00

6,00

4.542,00

137

strada

Duiliu Zamfirescu

176,00

8,00

1.408,00

138

strada

Dumitru Darian

430,00

8,00

3.440,00

139

strada

Edgar Quinet

277,00

8,00

2.216,00

140

strada

Elena Caragiani

1.091,00

10,00

10.910,00

141

strada

Elena Văcărescu

605,00

8,00

4.840,00

142

strada

Eliberării

186,00

8,00

1.488,00

143

strada

Emanoil lonescu

272,00

7,00

1.904,00

144

strada

Emanoil Poruntbaru

776,00

8,00

6.208,00

145

intrare

Episcop Ambrozie

129,00

9,00

1.161,00

146

strada

Episcopul Tirnuș

168,00

4,00

672,00

147

strada

Episcopul Vulcan

Bucureștii Noi - Ardealului

150,00

8,00

1.200,00

148

intrare

Epocii

175,00

4,80

840,00

149

strada

Eraclie Arion

295,00

20,00

5.900,00

150

strada

Eremia Grigorescu

259,00

7,50

1.942,50

151

strada

Ermil Pangratti

665,00

9,50

6.317,50

152

bulevard

Expoziției

1.519,00

12,50

18.988,00

153

aice

Făurei

135,00

3,50

472,50

154

strada

Făurei

593,00

8,00

4.744,00

155

strada

Feleacu

442,00

8,00

3.536,00

156

strada

Feroviarilor

590,00

7,00

4.130,00

157

bulevard

Ficusului

632,00

12,00

7.584,00

158

strada

Floare de Crâng

70,00

5.70

399,00

159

cale

Florcasca

Mircca Eliade - Ștefan ccl Mare

1.413,00

11,00

15.543,00

160

cale

Florcasca

Pipera - Mircea Eliade

1.670,00

11,00

18.370,00

161

strada

Fluviului

432,00

8,00

3.456,00

162

strada

Frumoasă

453,00

7,00

3.171,00

163

strada

Fruntașului

99,00

8,00

792,00

164

strada

Gala Galaction

522,00

7,00

3.654,00

165

piața

Gara Băneasa

95,00

30,00

2.850,00

166

strada

Gara de Nord

402,00

17,00

6.834,00

167

piața

Gara de Nord

300,00

36,00

10.800,00

168

strada

GavriiI Musiccscu

87,00

8,00

696,00

169

strada

Gârlei

1.932,50

5,52

10.667,40

170

strada

George Călinescu

531,00

6,00

3.186,00

171

strada

George Enescu

Gheorghe Magheru - Luterana

420,00

8,00

3.360,00

172

strada

George Enescu

Piața Lahovary - Gheorghe Magheru

420,00

8,00

3.360,00

173

strada

George Valentin Bibescu

400,00

5,00

2.000,00

174

Strada

George Vraca

116,00

7,00

812,00

175

strada

Georges Clemenceau

329,00

8,00

2.632,00

176

strada

Gheorghe Angliei

79,00

8,00

632,00

177

strada

Gheorghe Brătianu

508,00

6,10

3.098,80

178

bulevard

Gheorghe D. Duca

338,00

10,00

3.380,00

179

strada

Gheorghe Denietriade

254,00

11,00

2.794,00

180

șosea

Gheorghe lonescu - Șișești

3.272,00

10,00

32.720,00

181

bulevard

Gheorghe Magheru

693,00

26,00

18.018,00

182

strada

Gheorghe Mânu

1.200,00

22,00

26.400,00

183

strada

Gheorghe Mărășoiu

355,00

7,00

2.485,00

184

strada

Gheorghe Moceanu

129,00

6,11

788,20

185

intrare

Gheorghe Simionescu

144,00

6,00

864,00

186

strada

Ghețarilor

145,00

5,00

725,00

187

strada

Ghiozdanului

162,00

4,00

648,00

188

intrare

Gliei

176,00

4,00

704,00

189

bulevard

Gloriei

806,00

8,10

6.528,60

190

pod

Grant

975,00

7,00

6.825,00

191

strada

Grațioasă

729,35

7,00

5.105,45

192

strada

Grigore Alexandrescu

924,00

12,50

11.550,00

193

Strada

Grigore Cobălcescu

564,00

11,00

6.204,00

194

strada

Grigore Gafencu

162,00

4,00

648,00

195

strada

Grigore Mora

501,00

8,00

4.008,00

196

cale

Griviței

Gheorghe Duca - Calea Victoriei

1,350,00

36,93

49.858,20

197

cale

Gri viței

Polizu - Turda

1.420,00

36,93

52.443,44

198

cale

Griviței

Turda - Bucureștii Noi

2,710,00

36,93

100.085,72

199

strada

Halta Gri vița

172,00

8,00

1.376,00

200

piața

Haralambie Botescu

225,00

10,00

2.250,00

201

strada

Hatmanul Arbore

208,00

7,50

1.560,00

202

strada

Heleșteului

343,00

5,00

1.715,00

203

strada

Henri Coandă

560,00

9,00

5.040,00

204

strada

Henri Matbias Berthelot

1.074,00

6,00

6.444,00

205

strada

Herăstrău

431,00

5,50

2.370,50

206

pod

Herăstrău - Bane as a

DN1 - Elena Văcărescu

100,00

20,00

2.000,00

207

pod

Herăstrău - Pescăruș

Beijing - Nordului

0,00

208

strada

Hermann Oberth

467,00

11,00

5.137,00

209

strada

Horațiu

209,00

8,00

1.672,00

210

strada

Horia Măcelariu

707,00

8,00

5.656,00

211

alee

Hrisovului

722,00

8,00

5.776,00

212

strada

Hrisovului

73,00

5,00

365,00

213

strada

Hristache Pitarul

268,00

4,00

1.072,00

214

strada

I.C. Visarion

Lascăr Catargiu - Constantin Daniel

160,00

8,00

1.280,00

215

strada

Iacob Felix

Banu Manta - Nicolae Titulescu

425,00

12,50

5.312,74

216

Strada

Iacob Felix

Nicolae Titulescu - Gheorghe Polizu

466,00

12,50

5.825,26

217

strada

Iacob Negruzzi

372,00

7,00

2.604,00

218

bulevard

Iancu de Hunedoara

669,00

17,80

11.908,20

219

strada

lani Buzoiani

622,00

9,00

5.598,00

220

pod

IKEA

300,00

20,00

6.000,00

221

splai

Independenței

864,00

7,80

6.739,20

222

strada

Ion Brezoianu (tronson str. Poiana Narciselor - Bd. Regina Elisabeta)

703,00

8,00

5.624,00

223

strada

Ion Câmpineanu

Calea Victoriei - Nicolae Bălcescu

284,00

6,00

1.704,00

224

strada

Ion Câmpineanu

Calea Victoriei - Știrbei Vodă

544,00

6,00

3.264,00

225

strada

Ion Inculeț

300,00

6,00

1.800,00

226

bulevard

Ion lonescu de la Brad

1.500,00

6,00

9.000,00

227

bulevard

Ion Mihalache

Banu Manta - Piața Victoriei

340,00

18,00

6.120,00

228

bulevard

Ion Mihalache

Calea Griviței - Turda

2.100,00

18,00

37.800,00

229

bulevard

Ion Mihalache

Turda - Banu Manta

1.425,00

18,00

25.650,00

230

strada

Ion Mincu

680,00

15,00

10.200,00

231

strada

Ion Neculce

661,00

7,00

4.627,00

232

strada

Ion Negulici

390,00

5,50

2.145,00

233

strada

Ion Oteteleșanu

94,00

8,00

752,00

234

strada

Ion Slătineanu

242,00

8,00

1.936,00

235

strada

Ion Z. Zalomit

166,00

5,20

863,20

236

strada

Ion Zăvoi (tronson Șos. București-Ploiești - Str. Radu Vlădescu)

660,00

8,09

5.339,40

237

strada

lorga Nicolae

400,00

6,80

2.720,00

238

strada

lulia Hașdcu

131,00

8,00

1,048,00

239

strada

luliu Tetrat

404,00

7,00

2.828,00

240

strada

Ivan Petrovici Pavlov

615,00

7,00

4.305,00

241

strada

Ivan Sergheevici Turgheniev

282,00

6,00

1.692,00

242

strada

Jandarmeriei

4.563,00

7,00

31.941,00

243

strada

Jean Baptiste Moliere

236,00

6,00

1.416,00

244

strada

Jean Monnct

653,00

6,80

4.440,40

245

strada

Jean Texier

330,00

5,00

1.650,00

246

strada

Jimbolia

Bucureștii Noi - Chitila

1.174,00

8,00

9.392,00

247

pasaj

Jiului

bretea urcare sens Jiului + bretea coborâre Piața Presei

500,00

8,00

4.000,00

248

pasaj

Jiului

bretea urcare sens Piața Presei + bretea coborâre sens Jiului

0,00

249

strada

Jiului

1.383,00

16,00

22.128,00

250

strada

Johannes Honterus

110,00

6,55

720,00

251

strada

Jules Michelet

224,00

8,00

1.792,00

252

intrare

Lacul Razelm

81,00

3,00

243,00

253

strada

Lainici

481,00

7,50

3.607,50

254

bulevard

Laminorului

2.223,00

19,50

43.348,50

255

strada

Lascăr Buruiană (tronson Str. Radu Vlădescu - Piața Aurel Popoviciu)

275,00

8,24

2.266,00

256

bulevard

Lascăr Catargiu (scuar central)

962,00

20,00

19.240,00

257

drum

Lăpuș

1.235,00

12,00

14.820,00

258

strada

Lăstărișului

660,00

3,00

1.980,00

259

strada

Leagănului

50,00

10,00

500,00

260

strada

Lconida Vamali

194,00

7,00

1.358,00

261

strada

Lev Nikolaevici Tolstoi

398,00

8,00

3.184,00

262

Strada

Londra

634,00

9,00

5.706,00

263

Strada

Louis Blanc

276,00

8,00

2.208,00

264

Strada

Lugoj

570,00

8,00

4.560,00

265

strada

Luigi Cazzavilan

425,00

8,00

3.400,00

266

bulevard

Luptătorilor

1.002,00

11,00

11.022,00

267

strada

Luterană

257,00

17,00

4.369,00

268

strada

Madrigalului

359,00

11,80

4,236,20

269

strada

Mahatma Gandhi

121,00

6,50

786,50

270

strada

Maltopol

245,00

7,00

1.715,00

271

strada

Maramureș

182,00

7,00

1.274,00

272

intrare

Marcel Andreescu

348,00

8,00

2.784,00

273

strada

Marin Popa

200,00

10,00

2.000,00

274

strada

Marinarilor

454,00

7,00

3.178,00

275

strada

Matei Mîllo

238,00

8,00

1.904,00

276

strada

Maxim Gorki

407,00

5,00

2.035,00

277

strada

Măgura Slătioarei

83,00

10,00

830,00

278

strada

Măguricea

829,00

7,00

5.803,00

279

bulevard

Mărăști

1.520,00

12,00

18.240,00

280

strada

Mănăstirea Dealu

Bucureștii Noi - Romeo Popescu

50,00

7,00

350,00

281

pod

METRO

300,00

20,00

6.000,00

282

strada

Mihai Eminescu

311,00

12,00

3.732,00

283

strada

Mihail Jora

136,00

7,00

952,00

284

strada

Mihail Moxa

305,00

8,00

2.440,00

285

bulevard

Mircea Eliade

1.450,00

12,00

17.400,00

286

strada

Mircea Vulcănescu

Calea Griviței - Dinicu Golcscu

762,00

8,00

6.096,00

287

strada

Mircea Vulcănescu

Dinicu Golescu - Plevnei

535,00

8,00

4.280,00

288

strada

Mitropolit Varlaam

Bucureștii Noi - Ardealului

150,00

7,50

1.125,00

289

strada

Mitropolit Varlaam

Bucureștii Noi - Ocna Mureș

190,00

7,50

1.425,00

290

strada

Mlădiței

83,00

8,00

664,00

291

strada

Modrogan

445,00

8,00

3.560,00

292

strada

Moldovei

Laminorului - Subcetate

650,00

8,00

5.200,00

293

strada

Moldovei

Subcetate - Renașterii

718,00

8,00

5.744,00

294

piața

Montreal

0,00

295

drum

Muntele Găina

1.046,00

17,50

18.305,00

296

strada

Munteniei

Laminorului - Subcetate

680,00

7,50

5.100,00

297

strada

Munteniei

Subcetate - Renașterii

742,00

7,50

5.565,00

298

intrare

Murmurului

68,00

8,00

544,00

299

strada

Muzeul Zambaccian

620,00

8,00

4.960,00

300

strada

Natației

896,00

10,00

8.960,00

301

strada

Naum Râmniceanu

312,00

7,00

2.184,00

302

intrare

Navigatorilor

68,00

8,00

544,00

303

strada

Nazarcea

Bucureștii Noi - Vârful înalt

120,00

7,30

876,00

304

strada

Năvodari

143,00

7,00

1.001,00

305

strada

Neagoe Vodă

565,00

7,00

3.955,00

306

strada

Neculai Stamatin + Piața Ion Maier (tronson Șos. Bucurcști-Ploiești -Str. Agronomici)

931,00

14,00

13.034,00

307

bulevard

Nicolae Bălcescu

612,00

40,00

24.480,00

308

strada

Nicolae Beldiceanu

129,00

7,00

903,00

309

strada

Nicolae Constantinescu

431,00

8,00

3.448,00

310

strada

Nicolae G. Caranfil

1.440,00

8,00

11.520,00

311

strada

Nicolae Gol eseu

317,00

6,00

1.902,00

312

șosea

Nicolae Titulescu (scuar central 750 ml)

1.475,00

14,00

20.650,00

313

strada

Niculae Veiescu

70,00

7,00

490,00

314

strada

Nikolai Gogol

78,00

5,00

390,00

315

strada

Nisipuri

360,00

3,60

1.296,00

316

șosea

Nordului

1.894,00

8,80

16.667,20

317

bulevard

Oaspeților

1.020,00

8,00

8.160,00

318

strada

Occidentului

347,00

8,00

2.776,00

319

strada

Ocna Mureș

344,00

8,00

2.752,00

320

strada

Octav Cocărăscu

617,00

7,00

4.319,00

321

strada

Octavian Moraru

58,00

8,00

464,00

322

șosea

Odăii

4.703,00

12,00

56.436,00

323

strada

Olteniei

813,00

8,00

6.504,00

324

șosea

Orhideelor

368,00

12,00

4.416,00

325

strada

Orlando

195,00

6,00

1.170,00

326

pod

Otopeni

DN1 - Centură

300,00

20,00

6.000,00

327

strada

Padina

2.532,00

5,50

13.926,00

328

strada

Pajurei

168,00

6,00

1.008,00

329

alee

Pajurei

1.135,00

11,00

12.485,00

330

strada

Pană Buescu

500,00

7,00

3.500,00

331

Strada

Parcului

1.600,00

11,00

17.600,00

332

Strada

Paris

795,00

11,00

8.745,00

333

șosea

Pavel Dimitrievici Kiseleff (1250 m cu 2 scuaruri centrale)

Arcul de Triumf - Piața Victoriei

1.519,00

24,00

36.456,00

334

șosea

Pavel Dimitrievici Kiseleff (1250 m cu 2 scuaruri centrale)

Piața Presei Libere - Arcul de Triumf

1.250,00

24,00

30.000,00

335

drum

Pădurea Neagră

500,00

7,00

3.500,00

336

drum

Pădurea Pustnicu

500,00

7,00

3,500,00

337

strada

Pecete!

278,00

8,00

2.224,00

338

strada

Pechea

440,10

6,00

2.640,60

339

strada

Petru Maior

841,00

7,00

5.887,00

340

strada

Piatra Morii

343,00

25,00

8.575,00

341

strada

Piața Amzei

542,00

9,00

4.878,00

342

strada

Pieței

Bucureștii Noi - Chitila

710,00

10,00

7.100,00

343

pasaj

Pipera

235,00

16,10

3.783,50

344

șosea

Pipera

704,00

12,00

8.448,00

345

strada

Pitar Moș

362,00

7,00

2.534,00

346

cale

Plevnei

Mircea Vulcănescu - Ionel Perlea

1.400,00

7,60

10.640,00

347

intrare

Poiana

135,00

6,00

810,00

348

strada

PoianaNarciselor

247,00

6,00

1.482,00

349

bulevard

Poligrafiei (scuar central)

1.600,00

16,00

25.600,00

350

strada

Polizu Ghcorghe

350,00

11,00

3.850,00

351

strada

Polonă

955,00

15,00

14.325,00

352

strada

Popa Savu

747,00

8,00

5.976,00

353

strada

Popa Tatu

703,00

9,00

6.327,00

354

strada

Popasului

66,00

5,00

330,00

355

strada

Povernei

399,00

8,00

3.192,00

356

strada

Presei

277,00

11,00

3.047,00

357

piața

Presei Libere

600,00

11,00

6.600,00

358

bulevard

Primăverii (scuar central)

564,00

14,00

7.896,00

359

strada

Primo Nebiolo

262,00

7,80

2.043,60

360

alee

Pri porul ui

sens unic

577,00

8,00

4.616,00

361

alee

Privighetorilor

2.767,00

10,00

27.670,00

362

strada

Promcteu

169,00

5,60

946,40

363

strada

Pușcașului

193,00

7,00

1.351,00

364

strada

Puțul cu Plopi

172,00

7,00

1.204,00

365

Strada

Puțul lui Zamfir

442,00

8,00

3.536,00

366

piața

Quito

120,00

10,00

1.200,00

367

strada

Radu Beller

629,00

15,00

9.435,00

368

strada

Radu Boiangiu

249,00

7,00

1.743,00

369

strada

Radu Vlădescu (tronson Str. Ion Zăvoi - acces Metrou)

1.336,00

11,44

15.283,84

370

piața

Revoluției

570,00

5,00

2.850,00

371

intrare

Rigas

147,00

8,50

1.249,50

372

strada

Roma

728,00

9,00

6.552,00

373

piața

Romană

100,00

9,00

900,00

374

strada

Romeo Popescu

Mănăstirea Dealu - C-tin Godeanu

565,00

7,10

4.011,50

375

strada

Rosetti Bălănescu

257,00

5,00

1.285,00

376

strada

Rotașului

130,00

6,50

845,00

377

strada

Rucăr

324,00

7,00

2.268,00

378

alee

Sala Palatului

225,00

7,00

1.575,00

379

strada

Sava Henția

201,00

6,00

1.206,00

380

strada

Scări ătescu

340,00

6,50

2.210,00

381

bulevard

Schitu Măgureanu

652,00

13,00

8.476,00

382

strada

Sevastopol

385,00

7,50

2.887,50

383

strada

Sfântul Constantin

370,00

8,00

2.960,00

384

piața

Sfinții Voievozi

150,00

10,00

1.500,00

385

strada

Sfinții Voievozi

540,00

8,00

4.320,00

386

strada

Simon Bolivar

105,00

8,00

840,00

387

strada

Șiret

490,00

7,00

3.430,00

388

strada

Siriului

350,00

6,00

2.100,00

389

strada

Smaranda Brăescu

1.076,00

12,00

12.912,00

390

strada

Sofia

371,00

8,00

2.968,00

391

intrare

Solzilor

221,00

4,90

1.082,90

392

strada

Someșul Rece

394,00

7,00

2.758,00

393

strada

Someșului

128,00

7,00

896,00

394

strada

Spiru Haret

227,00

7,00

1.589,00

395

strada

Stanislav Cihoschi

282,00

8,00

2.256,00

396

strada

Stcphan Ludwig Roth

111,00

7,00

777,00

397

strada

Stoica Ludescu

560,00

7,00

3.920,00

398

strada

Străbună

Bucureștii Noi - Chitila

545,00

7,00

3.815,00

399

pod

Străulești

cap linie RATB 97

0,00

400

șosea

Străulești

801,00

7,00

5.607,00

401

strada

Subcetate

Bucureștii Noi - Chitila

858,00

11,00

9.438,00

402

intrare

Satașului

51,00

7,00

357,00

403

strada

Sutașului

278,00

7,00

1.946,00

404

strada

Școala Floreasca

332,00

8,00

2.656,00

405

intrare

Școala Herăstrău

122,00

5,00

610,00

406

strada

Șerban Petrescu

370,00

6,00

2.220,00

407

strada

Și potul Fântânilor

66,00

9,00

594,00

408

strada

Ștefan Burileanu (scuar central)

350,00

10,00

3.500,00

409

șosea

Ștefan cel Mare

176,00

24,00

4.224,00

410

strada

Ștefan Ncgulescti

311,00

7,00

2.177,00

411

strada

Ștefan Protopescu

431,00

6,00

2.586,00

412

strada

Știrbei Vodă

Dinicu Golescu - Luterană

930,00

21,50

19.995,00

413

strada

Știrbei Vodă

Luterană - Calea Victoriei

200,00

21,50

4.300,00

414

strada

Știrbei Vodă

Splaiul Independenței - Dinicu Golescu

690,00

21,50

14.835,00

415

Strada

Tache D.Ionescu

275,00

8,00

2.200,00

416

Strada

Tăbliței

131,00

4,00

524,00

417

strada

Teheran

282,00

6,10

1.720,20

418

alee

Tcișani

1.234,00

8,00

9.872,00

419

strada

Temișana

378,00

7,00

2.646,00

420

intrare

Teodor lliescu

375,00

7,00

2.625,00

421

strada

Teodosie Rudeanu

450,00

7,00

3.150,00

422

strada

Theodor Aman

345,00

6,00

2.070,00

423

strada

Tipografilor

1.485,00

7,00

10.395,00

424

Strada

Tirana

228,00

14,00

3.192,00

425

intrare

Tocului

105,00

3,80

399,00

426

strada

Transilvaniei

624,00

8,00

4.992,00

427

strada

Triumfului

Bucureștii Noi - Chitila

500,00

11,00

5.500,00

428

strada

Trotușului

998,00

7,00

6.986,00

429

strada

Tudor Ștefan

358,00

7,00

2.506,00

430

strada

Tudor Vianu

353,00

7,00

2.471,00

431

strada

Turda (scuar central)

1.200,00

14,00

16.800,00

432

strada

Turnul Chindiei

114,00

7,00

798,00

433

strada

Țărmului

514,50

6,00

3.087,00

434

strada

Țintarului

205,00

7,00

1.435,00

435

intrare

Undiței

93,00

5,30

492,90

436

piața

Universității

100,00

34,00

3.400,00

437

strada

Uruguay

565,00

8,00

4.520,00

438

piața

Valter Mărăcineanu

200,00

8,00

1.600,00

439

intrare

Valului

172,00

5,50

946,00

440

strada

Vasile Alecsandri

229,00

8,00

1.832,00

441

strada

Vasile Glteție (tronson Str. Corneliu Roman - Piața Popoviciu)

158,00

7,02

1.109,16

442

strada

Vasile Pârvan

275,00

17,00

4.675,00

443

strada

Vasile Popișteanu

830,00

13,00

10.790,00

444

strada

Vasile Sion

107,00

9,00

963,00

445

strada

Vârful înalt

693,00

8,90

6.167,70

446

intrare

Vârful Plaiului

85,00

4,40

374,00

447

strada

Venezuela

303,00

23,00

6.969,00

448

strada

Veronica Micle

270,00

8,00

2.160,00

449

strada

Vespasian

493,00

7,00

3.451,00

450

intrare

Victor Eftitniu

131,00

7,00

917,00

451

piața

Victoriei

180,00

190,00

34.200,00

452

cale

Victoriei

1.600,00

8,00

12.800,00

453

pasaj

Victoriei

100,00

6,00

600,00

454

strada

Viorel Ciurea

500,00

7,00

3.500,00

455

strada

Virgil Madgearu

176,00

6,60

1.161,60

456

strada

Virgil Stoianovici

72,00

6,80

489,60

457

strada

Virgiliu

555,00

8,00

4.440,00

458

strada

Vlad Munteanu

330,00

11,99

3.956,70

459

strada

Volga

322,00

6,00

1.932,00

460

strada

Washington

609,00

7,50

4.567,50

461

strada

Witing

406,00

8,00

3.248,00

462

strada

Zablovschi

553,00

7,00

3.871,00

463

strada

Zăgazului

68,00

3,30

224,40

464

strada

Zeletin

296,00

7,00

2.072,00

S.C. Compania Romprest Service S.A.

Divizia Salubritate - Sector 1

4. LISTA ARTERELOR l*E CARE SE AFLÂ OBIECTIVE SOCIALE

Nr, crt.

Tip arteră

Denumire arteră

Tronson

Dimensiune tronson arteră

Obiectiv

Lungime mteră

Iml

Lățime medie Iml

Suprafața |mp|

1

ulec

Alexandru

799,00

9,00

7.191,00

Gjfldinira Nr.252

2

bulevard

Alexandru loan Cuza

l 104,00

12,00

13.248,00

Școala Gimnazială "Sfinții Voievozi"

3

piața

Alexandru Lahovary

250,00

0,00

Spitalul Clinic de Urgențe Oftai Biologice

4

strada

Amintirii

678,00

11,00

7.458,00

Școala Gimnazială "Alexandru Costescu"

5

strada

Arad

■182,00

7,00

3.374.00

Grădinița Nr.222

6

strada

Ardealului

Cireșoaia - Palisandrului

790,00

8,00

6.320.00

Școala Gimnaziali Nr.179

7

strada

Archezi Tudor

Centrul Medical Batistei

8

strada

Arthur Vârtejeau u

120,00

7,00

840.00

Grădinița Nr.248

9

strada

Atelierului

154,00

8,00

1.232,00

Școala Gimnazială "Sfinții Voievozi"

10

strada

Baibu LQutam

466,00

6,00

2 796,00

Școala Gimnazială "Gco Bogza”

11

strada

Băiculesti

1.677,00

6,00

10062,00

Liceul "Diminic Pnciurea"

12

strada

Bănea sa

422,00

8,00

3.376,00

Grădinița Nr. 122

13

sta ada

Băneasa

422.00

8,00

3.376,00

Grădinița Ni.283

14

stiada

Bârloueni

Bulclijeșiii Noi - Civcșoaia

320.00

8,00

2.560,00

Gjddinițn Nr.44

15

stiada

Bihor

271.00

8,00

2.168,00

Școala Gimnazială "Uruguay"

16

strada

Biserica Am zei

464.00

8.00

3.712,00

Liceul Teoretic "George Călincscu"

17

stiada

Borșa

154.00

4.00

616,00

Școala Gimnazială Herăstrău

18

stiada

Bucegi

720.00

8.00

5,760,00

Liceul Grcco-Carolic "Tiinotei Cipariu"

19

șosea

București - Târgoviște

1.684,00

8,00

13.472,00

Dispensarul Medical Bucuiești-Tâigoviștc

20

bulevard

Bucureștii Noi

Pod Constanța - Jiului

1.000.00

16.90

16,900,08

Dispensarul Medical Bucureștii Noi

21

bulevard

Bucureștii Noi

Jiului - Laminorului

1.500,00

[6.90

25,350,13

Școala Gimnazială Specială Nr.10

22

strada

Butuceni

489,00

6,00

2.934,00

Colegiul Tehnic Feroviar "Mihai lM

23

strada

C. A. Rosetli

470.00

7.00

3.290,00

Grădinița Nr.203

24

strada

Căderea Bastilici

624.00

8.50

5.304,00

Grădinița Nr.50

25

strada

Christian Teii

384,00

9.00

3.456,00

Grădinița Colegiului German Gocthc

26

strada

Clăbucet

400.00

7,60

3,040,00

Dispensaj-ul Medical Clâbucet

27

strada

Constantin Cristescu

192,00

8.00

1,536,00

Grădinița M.Ap.N. Nr.2

28

strada

Constantin Dissescu

329,00

7,50

2,467,50

Școala Gimnazială de Alte "losif Sava"

29

strada

Constantin Dissescu

329,00

7,50

2,467,50

Grădinița Nr.206

30

strada

Constantin Dobrogeanu Ghcrea

2.261,45

6.45

14,590,00

Școala Gimnazială Nr.6

31

strada

Constantin Dobrogeanu Ghcrea

2.261,45

6.45

14.590,00

Grădinița Nr.206

32

strada

Coosa Mică

297,00

7.00

2,079,00

Școala Gimnazială Nr. 162

33

strada

Copșa Mică

297,00

7.00

2,079,00

Giădinița (fosta nr. 186)

34

stToda

Coralilor

1.114.00

8.60

9,580,40

Școala Gimnazială Nr.13

35

stiada

Coralilor

1.114,00

8.60

9,580,40

Grădinița (fosta nr. 115)

36

strada

Coralilor

1.114,00

8.60

9.580,40

Școala Gimnazială "Nicolae Grigorcseu”

37

bulevard

Dacia (tronson Calea Gri vitei - stT Polona'i

Piața Roman fi - Polonă

461,00

12.00

5.532,00

Colegiul Economic "Virgil Madgearti"

38

strada

Dimitri Ivanovici Mendeleev

418,00

9.00

3,762,00

Grădinița Nr. 116

39

strada

Dionisie Lupu

313,00

9,00

2.817,00

Laboratorul de Sănătate Mintală

40

strada

Docenților

520,00

6.00

3.120,00

Grădinița Nr.52

41

cale

Dorobanți

loncu de Hunedoara - Piața Alcx. Lahoviuy

900,00

11,20

10.080,00

Ambulatoriul Dorobanți

42

cale

Dorobanți

lancu de Hunedoara - Piața Alex. Lahovaiy

900.00

11,20

10.080,00

Grădinița Nr.252

43

cale

Dorobanți

Piața Charles de Gaulle - lancu de Hunedoara

2.164,00

11.20

24.236,80

Colegiu] Național "l.L.Caragjale"

44

cale

Dorobanți

Piața Charles de Gaulle - lancu de Hunedoara

2.164,00

11,20

24.236,80

Școala Gimnazială "Titu Moioiescu"

45

strada.

Dridu

250.00

5,00

1.250,00

Școala Gimnazială Nr. 178

46

strada

Dunei

556.00

8,00

4.448,00

Școala Gimnazială Nr. 183

47

strada

Episcopul Vulcan

Ardealului - Fabrica de cărămidă

655,00

8,00

5.240,00

Grădinița Nr.47

48

strada

Feroviarilor

590.00

7,00

4.130,00

Colegiul Tehnic "Mircea cel Bătrân"

49

bulevard

Ficusului

632.00

12,00

7.584,00

Colegiul Tehnologic "V Hamai1

50

bulevard

Ficusului

632.00

12.00

7.584.00

Grădinița Nr.2 8 3

51

bulevard

Ficusului

632,00

12,00

7.584,00

Colegiul Național de Aeronautică "Henri

Cotind?.11

52

cale

Floreasca

Mircea Eliode - Ștefan cel Mare

1.413.00

11.00

15,543,00

Spitalul Clinic de Urgență Floreasca

53

cale

Hoțeasca

Mircca Eliadc - Ștefan cel Mare

1.413.00

11.00

15,543.00

Grădinița Nr.283

54

cale

Floreasca

Mircca El iade - Ștefan cel Mare

1.413.00

11.00

15.543,00

Liceul Teoretic "Jean Monnet"

55

strada

Frumoasă

453.00

7.00

3.171,00

Grădinița Nr.252

56

strada

Gala Galaction

522,00

7.00

3 654.00

Grădinița Nr,42

57

bulevard

Gheorphe D. Duca

338.00

10.00

3.380,00

Dispensarul Medical "Ghcorghc Duca1

58

șosea

Gheorpho Ionescu - Șișesti

3.272,00

10.00

32.720,00

Școala Gimnazială Nr.6

59

strada

Ghcoruhe Mânu

1.200.00

22.00

26.400,00

Liceul de Muzică "George Enescu"

60

calea

Gi ui ești

Colegiul Tehnic "Dinicu Golescu"

61

calc

Gi ivitei

Gheorghc Duca - Calea Victoriei

1.350,00

36.93

49 858,20

Liceul Teoretic Bulgar "Hristo Botcv"

62

calc

Gri viței

Turda - Bucureștii Noi

2.710.00

36.93

100.085.72

Colegiul Tehnic Mecanic Griyița

63

cule

Griviței

Turda - Bucureștii Noi

2.710,00

36,93

100.085.72

Spitutui Clinic de Chirurgie Plastică,

Rp.nnrntnrip. «J Arsuri

64

strada

Henri Coandâ

560,00

9,00

5.040,00

Școala Gimnazială "Ion HeJiadc Rădulcscu"

65

strada

Henri Mathias Berthelot

1,074.00

6,00

6.444.00

Colegiul National "Sf. Sava"

66

Strada

Henri Mathios Berthelot

1.074,00

6,00

6.444,00

Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza"

67

strada

Hrisovului

73,00

5.00

365.00

ȘcodIq Gimnazială '‘Nicolae Grigorescu"

68

bulevard

lancu de Hunedoara

669,00

17.80

11.908.20

Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii "Griiioi'c Alexandicscu"

69

bulevard

lancu de Hunedoara

669,00

17,80

11 908,20

Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitzn”

70

stradQ

Ion htculeț

300,00

6.00

1.800.00

Grădinița Nr.43

71

stiada

Ion lnculcț

300,00

6.00

1.800.00

Grădinița "Steaua"

72

bulevard

Ion Mihalache

Calea Gri vitei ■ Turda

2.100,00

18.00

37.800,00

Liceul Teoretic "Nicolae Iorga"

73

strada

Ion Mtncu

680,00

15,00

10.200,00

Cotegiul Național de Infoimatică "Tudor Vianu"

74

strada

Ion Neculce

661.00

7.00

4.627,00

Liceul Teoretic "Ion Neculce"

75

strada

Iorga Nicolae

400.00

6.80

2.720,00

Grădinița Nr.50

76

strada

Islaz

476,00

7.00

3.332.00

Grădinița Nr.97

77

Strada

Ivan Pcirovici Pavlov

615,00

7.00

4.305,00

Școala Gimnazială "Eugen Borbu"

78

strada

Ivan Petrovici Pavlov

615,00

7.00

4,305.00

Grădinița Nr 43

79

strada

kbiceni

1.498,00

18.00

26.964,00

Grădinița Nr.44

80

strada

Jeon Monneî

653,00

6.80

4.440.40

Liceul Teoretic "Jcan Monnet"

81

strada

Jiului

1 383,00

16.00

22.128,00

Colegiul Tehnic Media

82

strada

Lainici

481,00

7.50

3.607.50

Școala Gimnazială "Sfântul Nicolae”

83

strada

Lăculcț

167,00

3.50

584.50

Guldinita Nr.206

84

strada

Marmurei

1,070,00

8.00

8 560.00

Grădinița Nr.46

85

strada

Miercani

Bucureștii Noi - Olteniei

374,00

9.00

3.366,00

Grădinița Nr.251

86

strada

Minervci

690,00

7.00

4 830.00

Grădinița Nr.97

87

sanda

Mitropolit Vaiiamn

Ocna Mureș - Lom i norul ui

434,00

7.50

3.255.00

Grădinița Nr.47

88

strada

Monctărici

193,00

8,50

1.640,50

Școala Gimnazială "Ion Heliadc

Rădulescu”

89

strada

Munteniei

Subcctatc - Renașterii

742,00

7.50

5.565.00

Școala Gimnazială Nr.l 92

90

Strada

Naznrcca

Vârful înalt - Mihai Viteazul

784,00

7.30

5.723.20

Școala Gimnazială Nr. 181

91

strada

Nengoe Vodă

565,00

7.00

3.955,00

Dispensarul Medico! Băncasa

92

strada

Nengoe Vodă

565,00

7.00

3,955.00

Școala Gimnazială Nr.7

93

strada

Neatârnării

394,00

8,00

3.152,00

Școala Gimnazială Specială pentru Surzi Nr.l

94

strada

Nicolae G. Caranfil

1.440,00

8,00

11.520,00

Grădinița Speciala pentru Hipoacuziei

Nr.65

95

șosea

Nicolae Tilulescu (scuar central 750 inb

1.475,00

14,00

20.650,00

Școala Gimnaziala "Nicolae Tilulescu"

96

strada

Occidentului

347,00

8,00

2.776,00

Colegiul Tehnic dc Artltectură și Luciari

Publice "loan N. Socolescu"

97

strada

Ostașilor

258.00

7,50

1.935,00

Grădinița Nr 248

98

strada

Pnjurei

168,00

6.00

1.008,00

Liceul Teoretic "Constantin Brâncoveanu"

99

șosea

Pavel Diinitricvici Kise!efT(1250 sn cu 2 scuaruri centrale)

Arcul de Triumf - Piața Victoriei

1.519,00

24,00

36.456,00

Școala Gimnazială "Ion 1 lelindc Râdulescu"

ioo

strada

Pciofi Sandor

366.00

8.00

2.928.00

Școala Gimnazială "Pia Brfltinnu"

101

strada

Pctofi Sandor

366.00

8,00

2.928.00

Grădinița Nr.52

102

bulevard

P chila

495.00

18,00

8 910.00

Școala GimnazialăNr.l3

103

bulevard

Pehilâ

495,00

18,00

8.910.00

Grădinița (fosta nr.l 15)

104

strada

Pleșoianu Elena

70,00

7,00

490,00

Grădinița Nr.222

105

cale

Plcvnei

Mircea Vulcăncscu - Ionel Perlcu

1.400,00

7.60

10.640,00

Liceul Teoretic "Migucl Ccrvantcs"

106

cale

Plcvnei

Mircea VulcAncscu - Ionel Perlca

1.400.00

7,60

10.640,00

Dispensarul Stomatologic Plevnci

107

strada

Popa Tatu

703,00

9,00

6.327,00

Școala Gimnazială "Uruguay”

108

strada

SSngcrului

770.00

7.00

5.390,00

Școala Gimnazială Nr.162

109

strada

Sângcrului

770,00

7.00

5.390,00

Grădinița (fosia nr. 186)

110

bulevard

Schitu Măgurennu

652.00

13,00

8.476,00

Dispensarul Medical Dihani

111

strada

Sfântul Constantin

370.00

8.00

2.960.00

Liceul Teoretic “Migucl Ccrvantes"

112

strada

Smaninda Brăescu

1.076.00

12,00

12.912,00

Dispensarul Medical Herăstrău

113

strada

Sfanislav Cihoschi

282,00

8.00

2.256,00

Colegiul Gcnnun "Jolmnn Wolfgang von Goeilrc”

JI4

strada

Stanislav Cihoschi

282.00

8.00

2.256,00

Școala Gimnazială "Elena Văcăiescu"

115

strada

Stcphan Ludwig Roth

111.00

7.00

777,00

Liceul Teoretic "Aurel Vlaicu"

116

strada

Surorilor

Bucureștii Noi - Chitila

500.00

6.00

3.000,00

Școala Gimnazială Specială Nr.7

117

strada

Școala Florcasca

332.00

8.00

2.656,00

Liceul Teoretic "Alexandru Vlahuță"’

118

strada

Ștefan Magheri

376.00

14.00

5.264.00

Școala Gimnazială Nr. 184

119

strada

Știrbei Vodă

Dinicu Gol eseu - Luterană

930.00

21.50

19.995,00

Școala Gimnazială "Vasile Alecsandri”

120

strada

Știrbei Vodă

Splaiul Independenței - Dinicu Golescu

690.00

21.50

14.835,00

Școala Gimnazială de Arte Nr.3

121

strada

Vasile Gherghcl

775.00

7.00

5.425.00

Școala Gimnazială "Petre Ispirescu"

122

strada

Venezuela

303.00

23.00

6.969,00

Grădinița Nr.251

123

strada

Victor Daimaca

234.00

7.00

1.638,00

Școala Gimnazială Specială Nr.8

124

cale

Victoriei

1.600.00

8.00

12.800,00

Școala Gimnazială Nr.5

125

strada

Virgilîu

555,00

8.00

4.440,00

Școaln Gimnazială "Uruguay"

126

strada

Witing

406,00

8.00

3.248,00

Grădinița Nr.206

S.C. Compania Romprest Service S.A.

Divizia Salubritate - Sector 1

5. LISTA INSTITUȚIILOR PUBLICE $1 SOCIALE ÎN PERIMETRUL CĂRORA SE VA ACȚIONA PE CAROSABIL SI TROTUARE

Nr.

cri.

OBIECTIV

DESZĂPEZIRE CAROSABIL

DESZĂPEZIRE TROTUAR

1

Grădinița Nr.252

MECANIZAT

MANUAL

2

Școala Gimnazială "Sfinții Voievozi"

MECANIZAT

MANUAL

3

Spitalul Clinic de Urgențe Ofialntologice

MECANIZAT

MANUAL

4

Școala Gimnazială "Alexandru Costescu"

MECANIZAT

MANUAL

5

Grădinița Nr.222

MECANIZAT

MANUAL

6

Școala Gimnazială Nr.l 79

MECANIZAT

MANUAL

7

Centrul Medical Batiștei

MECANIZAT

MANUAL

8

Grădinița Nr.248

MECANIZAT

MANUAL

9

Școala Gimnazială "Sfinții Voievozi"

MECANIZAT

MANUAL

10

Școala Gimnazială "Geo Bogza"

MECANIZAT

MANUAL

11

Liceul "Dimitrie Paciurca"

MECANIZAT

MANUAL

12

Grădinița Nr. 122

MECANIZAT

MANUAL

13

Grădinița Nr.283

MECANIZAT

MANUAL

14

Grădinița Nr.44

MECANIZAT

MANUAL

15

Școala Gimnazială "Uruguay"

MECANIZAT

MANUAL

16

Liceul Teoretic "Georgc Cătinescu"

MECANIZAT

MANUAL

17

Școala Gimnazială Herăstrău

MECANIZAT

MANUAL

18

Liceul Greco-Catolic "Timotei Cipariu"

MECANIZAT

MANUAL

19

Dispensarul Medical București- Târgoviște

MECANIZAT

MANUAL

20

Dispensarul Medical Bucureștii Noi

MECANIZAT

MANUAL

21

Școala Gimnazială Specială Nr. 10

MECANIZAT

MANUAL

22

Colegiul Tehnic Feroviar "Mihai I"

MECANIZAT

MANUAL

23

Grădinița Nr.203

MECANIZAT

MANUAL

24

Grădinița Nr.50

MECANIZAT

MANUAL

25

Grădinița Colegiului German Goethe

MECANIZAT

MANUAL

26

Dispensarul Medical Clăbucet

MECANIZAT

MANUAL

27

Grădinița M.Ap.N. Nr.2

MECANIZAT

MANUAL

28

Școala Gimnazială de Arte "Iosif Sava"

MECANIZAT

MANUAL

29

Grădinița Nr.206

MECANIZAT

MANUAL

30

Școala Gimnazială Nr.6

MECANIZAT

MANUAL

31

Grădinița Nr.206

MECANIZAT

MANUAL

32

Școala Gimnazială Nr. 162

MECANIZAT

MANUAL

33

Grădinița (fosta nr. 186)

MECANIZAT

MANUAL

34

Școala Gimnazială Nr 13

MECANIZAT

MANUAL

35

Grădinița (fosta nr.l 15)

MECANIZAT

MANUAL

36

Școala Gimnazială "Nicolae Grigorescu"

MECANIZAT

MANUAL

37

Colegiul Economic "Virgil Madgearu"

MECANIZAT

MANUAL

38

Grădinița Nr.l 16

MECANIZAT

MANUAL

39

Laboratorul de Sănătate Mintală

MECANIZAT

MANUAL

40

Grădinița Nr.52

MECANIZAT

MANUAL

41

Ambulatoriul Dorobanți

MECANIZAT

MANUAL

42

Grădinița Nr.252

MECANIZAT

MANUAL

43

Colegiul Național T.L.Caragiale"

MECANIZAT

MANUAL

44

Școala Gimnazială "Titu Maiorescu"

MECANIZAT

MANUAL

45

Școala Gimnazială Nr. 178

MECANIZAT

MANUAL

46

Școala Gimnazială Nr. 183

MECANIZAT

MANUAL

47

Grădinița Nr.47

MECANIZAT

MANUAL

48

Colegiul Tehnic "Mircea cel Bătrân"

MECANIZAT

MANUAL

49

Colegiul Tehnologic "V. 1 larnaj"

MECANIZAT

MANUAL

50

Grădinița Nr.283

MECANIZAT

MANUAL

51

Colegiul Național de Aeronautica "Henri Coandă"

MECANIZAT

MANUAL

52

Spitalul Clinic de Urgență Floreasca

MECANIZAT

MANUAL

53

Grădinița Nr.283

MECANIZAT

MANUAL

54

Liceul Teoretic "Jean Monnet"

MECANIZAT

MANUAL

55

Grădinița Nr.252

MECANIZAT

MANUAL

56

Grădinița Nr.42

MECANIZAT

MANUAL

57

Dispensarul Medical "Gheorghe Duca"

MECANIZAT

MANUAL

58

Școala Gimnazială Nr.6

MECANIZAT

MANUAL

59

Liceul de Muzică "George Enescu"

MECANIZAT

MANUAL

60

Colegiul Tehnic "Dinicu Golescu"

MECANIZAT

MANUAL

61

Liceul Teoretic Bulgar "Hristo Botev"

MECANIZAT

MANUAL

62

Colegiul Tehnic Mecanic Grivița

MECANIZAT

MANUAL

63

Spitalul Clinic de Chirurgie Plastică, Reparatorie ?i Arsuri

MECANIZAT

MANUAL

64

Școala Gimnazială "Ion Heliade Rădulescu"

MECANIZAT

MANUAL

65

Colegiul Național ”Sf. Sava"

MECANIZAT

MANUAL

66

Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza"

MECANIZAT

MANUAL

67

Școala Gimnazială "Nicolae Grigorescu"

MECANIZAT

MANUAL

68

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu"

MECANIZAT

MANUAL

69

Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza”

MECANIZAT

MANUAL

70

Grădinița Nr.43

MECANIZAT

MANUAL

71

Grădinița "Steaua"

MECANIZAT

MANUAL

72

Liceul Teoretic “Nicolae Iorga"

MECANIZAT

MANUAL

73

Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu"

MECANIZAT

MANUAL

74

Liceul Teoretic “Ion Neculce'

MECANIZAT

MANUAL

75

Grădinița Nr.50

MECANIZAT

MANUAL

76

Grădinița Nr97

MECANIZAT

MANUAL

77

Școala Gimnazială "Eugen Barbu"

MECANIZAT

MANUAL

78

Grădinița Nr.43

MECANIZAT

MANUAL

79

Grădinița Nr.44

MECANIZAT

MANUAL

80

Liceul Teoretic "Jean Monnet"

MECANIZAT

MANUAL

81

Colegiu! Tehnic Media

MECANIZAT

MANUAL

82

Școala Gimnazială "Sfântul Nicolae”

MECANIZAT

MANUAL

83

Grădinița Nr.206

MECANIZAT

MANUAL

84

Grădinița Nr.46

MECANIZAT

MANUAL

85

Grădinița Nr.251

MECANIZAT

MANUAL

86

Grădinița Nr.97

MECANIZAT

MANUAL

87

Grădinița Nr.47

MECANIZAT

MANUAL

88

Școala Gimnazială "Ion Heliade Rădulescu"

MECANIZAT

MANUAL

89

Școala Gimnazială Nr. 192

MECANIZAT

MANUAL

90

Școala Gimnazială Nr. 181

MECANIZAT

MANUAL

91

Dispensarul Medica! Bănoasa

MECANIZAT

MANUAL

92

Școala Gimnazială Nr.7

MECANIZAT

MANUAL

93

Școala Gimnazială Specială pentru Surzi Nr. 1

MECANIZAT

MANUAL

94

Grădinița Speciala pentru Hipoacuziei Nr.65

MECANIZAT

MANUAL

95

Școala Gimnaziala "Nicolae Titulescu"

MECANIZAT

MANUAL

96

Colegiul Tehnic de Artitectură și Lucrări Publice "loanN, Socoiescu"

MECANIZAT

MANUAL

97

Grădinița Nr.248

MECANIZAT

MANUAL

98

Liceul Teoretic "Constantin Brâncoveanu"

MECANIZAT

MANUAL

99

Școala Gimnazială "Ion Heliade Rădulescu"

MECANIZAT

MANUAL

100

Școala Gimnazială "Pia Brătianu"

MECANIZAT

MANUAL

101

Grădinița Nr.52

MECANIZAT

MANUAL

t02

Școala Gimnazială Nr. 13

MECANIZAT

MANUAL

103

Grădinița (fosta nr.l 15)

MECANIZAT

MANUAL

104

Grădinița Nr.222

MECANIZAT

MANUAL

105

Liceul Teoretic "Miguel Cervantes"

MECANIZAT

MANUAL

106

Dispensarul Stomatologic Plevnei

MECANIZAT

MANUAL

107

Școala Gimnazială "Uruguay"

MECANIZAT

MANUAL

108

Școala Gimnazială Nr. 162

MECANIZAT

MANUAL

109

Grădinița (fosta nr. 186)

MECANIZAT

MANUAL

110

Dispensarul Medical Diham

MECANIZAT

MANUAL

111

Liceul Teoretic "Miguel Cervantes"

MECANIZAT

MANUAL

112

Dispensarul Medical Herăstrău

MECANIZAT

MANUAL

113

Colegiul German "Johann Wolfgang von Goethe"

MECANIZAT

MANUAL

114

Școala Gimnazială "Elena Văcărescu"

MECANIZAT

MANUAL

115

Liceul Teoretic "Aurel Vlaicu"

MECANIZAT

MANUAL

116

Școala Gimnazială Specială Nr.7

MECANIZAT

MANUAL

117

Liceul Teoretic "Alexandru Vlahuță"

MECANIZAT

MANUAL

118

Școala Gimnazială Nr. 184

MECANIZAT

MANUAL

119

Școala Gimnazială “Vasile Alecsandri"

MECANIZAT

MANUAL

120

Școala Gimnaziată de Arte Nr.3

MECANIZAT

MANUAL

121

Școala Gimnazială "Petre Ispirescu”

MECANIZAT

MANUAL

122

Grădinița Nr.251

MECANIZAT

MANUAL

123

Școala Gimnazială Specială Nr.8

MECANIZAT

MANUAL

124

Școala Gimnazială Nr.5

MECANIZAT

MANUAL

125

Școala Gimnazială "Uruguay"

MECANIZAT

MANUAL

126

Grădinița Nr.206

MECANIZAT

MANUAL

S.C. Compania Romprest Service S.A.

Divizia Salubritate - Sector 1

 • 6. LISTA TROTUARELOR DUBLE SAU DIN PERIMETRUL IMOBILELOR UNDE NU SE CUNOSC DEȚINĂTORII LEGALI

  Nr. crt.

  Tip arteră

  Denumire arteră

  Tronson

  1

  bulevard

  Aviatorilor

  Piața Charles de Gaulle - Mircea Eliade

  2

  bulevard

  Aviatorilor

  Piața Victoriei - Piața Charles de Gaulle

  3

  pasaj

  Băneasa

  pasaj suprateran Elvila

  4

  bulevard

  Beijing

  5

  șosea

  București - Ploiești (scuar central)

  Aerogării - Pod Otopeni

  6

  bulevard

  Constantin Prezan

  7

  cale

  Floreasca

  Pipera - Mircea Eliade

  8

  cale

  Gri viței

  Muzeul CFR - Pod Grant

  9

  strada

  Jandarmeriei

  10

  strada

  Neculai Stamatin + Piața ion Maier (tronson Șos. București-Ploicști -Str. Agronomiei)

  11

  șosea

  Odăii

  12

  șosea

  Pavel Dimitrievici Kiseleff (1250 m cu 2 scuaruri centrale)

  Arcul de Triumf - Piața Victoriei

  13

  șosea

  Pavel Dimitrievici Kiseleff (1250 m cu 2 scuaruri centrale)

  Piața Presei Libere - Arcul dc Triumf

  14

  bulevard

  Poligrafiei (scuar central)

  Str. Jiului - Str. Tipografilor

  15

  alee

  Privighetorilor

S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

DIVIZIA SALUBRITATE - SECTOR I

7. REPARTIZAREA PERSONALULUI DE CONTROL

Coordonatori activitate deszăpezire

Manager Departament CCP Obiectivul Sector 1

CIRLIGVASILE

0752.440.909

1909

Șef Secție Departament CCP Obiectivul Sector 1

NICULCIOlU MARIN

0755.154.811

4811

Adjunct Șef Secție Departament CCP Obiectivul Sector 1

BUZATU MIRAI

0755.154.808

4808

« S O N

Artere cuprinse în perimetrul

Tural

Tura U

Tehnician

Telefon

Extensie

Tehnician

Telefon

Extensie

Șef echipă

Șef echipă

1

P-ța Universității - Bd. Nicolae Bălcescu - A.D. Xenopol - Polonă - Cal. Florcasca (Ștefan cel Mare -M. Eliade) - Mircea Eliade - Bd. Aviatorilor - C-tin Prezatt - Arcul dc Triumf - Kiseleff - Cal. Victoriei

Potecaru Constantin

0758.100.350

1350

Clim Nicolae

0752.019.2S2

9882

DincS Alexandru

0756.169.914

9914

Marin Alexandro

0756.053.443

3443

Tatutajeni Mihaela

0756.169.903

9903

Racovila Dotu

0752.063.715

3715

Enache Maricica

0743 227 550

7550

Popescu Dragos

0754.041.881

1881

Nicolae Cristinel

0743.363.681

368)

Negurescu Nicolae

0755.746.141

6141

Soare Florica

0756 169.904

9904

Dan Aurica

0745.094.517

4517

Constau tinescu Florina

0755.746.147

6147

Popa Gherghina

0741.161.650

8003

Rosoga Vladimtr

0756 169.S95

9895

Gavauescu Sorin Dan

0742.138.306

8306

Dobrica Florica

0748.221.152

1152

Copăcel Mihaela

0745.170.312

1312

Cațaonu Sandu

0752.271.483

1483

Ciortescu Liliana

0754.226.660

6660

Olteanu Silviu

0742.296.805

6805

Tildei r Octavian

0745.046.404

6404

2

Pod Constanța - C.F. - Bă icu le$ti - Străukști - Lac Grivița - Nadeș - Odăii - Aeroportului - Vălenii de Munte - Mimozei - Margine!

Costachi Constantin

0756,053.495

3495

Rosescu Mihail Emanoîl

0756.169.911

9911

Simîon Cristinel

0755.154.809

4809

Miricescu Ion

0762.749.646

9646

Vasiliu Iulian

0758.097.693

7693

Constantinescu Gheorghe

0745.170.499

1499

Vasile Ionela Cristina

0756 053.401

3401

Nastase Marian

0745.170.327

1327

Angheluta Gabriel

0762.177.061

7061

Ciocănel Carmen Nicoleta

0742.141.485

1485

Sandu Petronela

0748.221.156

1156

Olani Iu li ana

0755.154.803

4830

Irofte Daniela

0751 280.076

3076

Sorohan Viorel Gabnel

0756.053.412

3412

3

Șos. București-Ploiești - Elena Văcărescu - Nordului - Beijing - Mircea Eliade - Cal. Floreasca (M. Eliade - Pipera) - Avionului - Dr. Nisipoasa - Salubrității - Biharia - Aerogării - Șos. Bucurcști-Ploiești - Privighetorilor - Vadul Moldovei - Șoseaua de centură - Muntele Găina - Drumul Stegarului - Jandarmeriei - Regimentului - Ghe. lonescu Și$ești - Madrigalului - Gârlei

Anton Corneanu

0752.019.270

9270

Rosescu Mihail Emu noii

0756.169.911

9911

Ni ta Adrian

0742.138.311

8311

Miricescu Ion

0762.749.646

9646

Mangeavas Elena

0752.110.208

1208

Tirpescu Iulian

0752.317.093

7093

Dobrin Marian

0752.091.287

9887

Filip Marian

0756.169.932

9932

Iamandache Ni coleta

0745.170.346

1346

Simion Elena

0758090.071

1271

4

Aviatorilor - C-tin Prczan - Șos. Kiseleff - Poligrafiei - Tipografilor - Parcului - Carpați - C.F.-Calea Griviței (Pod Constanța- N. Titulescu) - Nicolae Titulcscu

Tanasc Constantin

0751.139.609

9609

Stoicca Cristian

0753.082.616

2616

Dincă Alexandru

0756.169.914

9914

Pisica Viorel Marian

0758.096.835

6835

Avram Georgeta

0756 053.479

3479

Arfire Jenei

0754.226.758

6758

Marin llie Marin

0754.017 911

7911

Lipa Costel Cosmin

0734.028.534

8534

Mitrea Daniel Valentin

0758.081.614

1614

David Gheorghe

0741.161.647

1647

Danciu Gheorghe Emil

0752.271.486

1486

Dobrica Radu

0754.017.445

7445

Istodor Constantin

0755.097.611

7611

5

Calea Griviței (N. Titulescu - Cal. Victoriei) - Cartier Ciulești - Orhideelor - Calea Plevnei -Splaiu Independenței - Calea Plevnei - Vasilc Pârvan - Bd. Regina Elisabeta - Calea Victoriei - Nicolae Titulescu

Anton Corneanu

0752.019.270

9270

Stoieea Cristian

0753.082.616

2616

Simion Cristinel

0755.154.809

4809

Pisica Viorel Marian

0758.096.835

6835

Miron Mihai Gabriel

0758.073.412

3412

Lipa Stelica Viorel

0756 169.872

9872

Marin Dumitru

0745.123.830

3830

Ganea Marin

0743.229024

9024

Dobra Gica

0755.746.142

6142

Preda Comeliu

0741.161.645

1645

Burdulea Cristian

0752.271.481

1481

S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

DIVIZIA SALUBRITATE - SECTOR 1

8. SITUAȚIA UTILAJELOR CARE PARTICIPĂ LA PROGRAMUL DE IARNĂ

Nr. Crt.

Tip Utilaj

Marca / Model

ID

Nr. înmatriculare

Dotare

ȘOFER TURA 1

ȘOFER TURA 2

Observații

Pluguit

Combatere Polei

Transport zapadă (m3)

Solid (m3)

Lichid (litri)

Nume și prenume

Nume și prenume

1

?\brollkipper

Volvo FM 64 R

214

IF 04 RBH

Plug 3.0 m

10.000

Morocan Marin

Ciocirlan Iulica

Așteptare

2

Abrollkipper

Volvo FM 64 R

216

1F 04 PGH

Plug 3,0 m

10.000

Stoica Florin Gcorge

lonita Ion Silviu

Așteptare

3

Abrollkipper

Volvo FM 64 R

217

1F 04 PNK

Piue 3.0 ni

10.000

Manache Ilie

Nae Liviu Ionul

Așteptare

4

Abrollkipper

Volvo FM 64 R

219

JF 04 PGJ

Piua 3,0 m

10.000

Pintica Marian

Radu Nicolae

Așteptare

5

Abrollkipper

Volvo FM 64 R

227

B 39 GXS

Plug 3,3 m

9

Stan Florin Victor

Tudose Ionel

Așteptare

6

Abrollkipper

Volvo FM 64 R

228

B 39 GXT

Piue 3,3 m

9

Lauric Florin

Ștefan Ion

Așteptare

7

Abrollkipper

Volvo FM 64 R

229

B 39 GWP

Piue 3,3 m

9

Vasile Costel

MihalacheTraian

Așteptare

8

Abrollkipper

Volvo FM 64 R

231

B 39 GWS

Piua 3.3 m

9

Petre Aurel

lonita Eugen

Așteptare

9

Unimog

Mercedes U 500

614

B 89 YLW

Piua 2,2 m

4

Di cu Ion

Ciobanete Cătălin

Așteptare

10

Basculantă

Volvo FE 64 R

801

IF 04 PNS

Plug 3,0 m

9

Manolache C-tin Gabriel

Tanase Adrian

Așteptare

11

Basculantă

Volvo FE 64 R

802

IF 04 PNR

Plug 3,0 m

9

Branzaru Ion

Tanase nicolae Iulian

Așteptare

12

Basculantă

Volvo FE 64 R

803

IF 04 PNU

Plug 3,0 m

9

Dinca Marin

Costea Mihai

Așteptare

13

Basculantă

Volvo FE 64 R

804

IF04PNP

Plug 3,0 m

9

Nastase Marius

Tudorache Dumitru

Așteptare

14

Basculantă

Volvo FE 64 R

805

IF 04 PNO

Plug 3.0 m

9

Grigore Ilie George

Dobrica Nicu

Așteptare

15

Basculantă

Volvo FE 64 R

817

IF 04 PNH

Plug 3,0 m

9

Dumitru V. Marian

Așteptare

16

Basculantă

Volvo FE 64 R

818

IF 04 PNI

Piua 3.0 m

9

Păun Sandu

Radu Dumitru Daniel

Așteptare

17

Basculantă

Volvo FE 64 R

820

IF 04 PNJ

Plug 3,0 m

9

Dumitru Costel

Așteptare

18

Basculantă

Volvo FE 64 R

821

B 85 SSE

Plug 3.0 ui

9

Mantescu Iulica

Dumitrascu Nicolae

Așteptare

19

Basculantă

Volvo FE 64 R

822

B 85 SSF

Plug 3,0 ni

9

Chivu Nicolae

Gionete Iie

Așteptare

20

Basculantă

Volvo FE 64 R

823

B 85 SSH

Plug 3.0 m

9

Voinac Marian

Tudor Marian

Așteptare

21

Basculantă

Volvo FE 64 R

824

B 85 SS.I

Plug 3,0 m

9

Niculita Ionel

David Gheorgbe

Așteptare

22

Basculantă

Volvo FE 64 R

825

B 85 SSK

Plug 3,0 m

9

Așteptare

23

Basculantă

Volvo FE 64 R

826

B 85 SSU

Plug 3,0 m

9

Stefanescu Petre

Păun Ionel

Așteptare

24

Basculantă

Volvo FM 4x4 R

827

IF 04 PHN

Plug 2,8 m

6

Dumitrean Dumitru

Stoica Cristian Petre

Așteptare

25

Basculantă

Volvo FM 4x4 R

829

IF 04 PHH

Plug 2,8 m

6

Dragornir Vladut Marian

Tanase Dorel

Așteptare

26

Basculantă

Volvo FM 4x4 R

831

IF 04 PHB

Plug 2,8 m

6

Petre Gabriel Marius

Gltiuea Ionel

.Așteptare

27

Basculantă

Volvo FM 4x4 R

833

IF 04 PHR

Plug 2,8 m

6

Foamete Ștefan

Manolache Marian

Așteptare

28

Basculantă

Volvo FM 4x4 R

834

IF04PGY

Plug 2,8 m

6

Așteptare

29

Basculantă

Volvo FM 4x4 R

835

IF 04 PGK-

Plug 2,8 m

7.000

Dragornir Gheorglie

Nastase Daniel

Așteptare

30

Basculantă

Volvo FM 4x4 R

836

IF 04 PGN

Plug 2,8 m

7.000

Așteptare

31

Basculantă

Volvo FM 4x4 R

839

IF 04 PGM

Plug 2,8 m

7.000

Mateescu Adrian

Pitulice Nicolae

Așteptare

32

Basculantă

Volvo FM 4x4 R

840

IF 04 PGA

Plug 2,8 m

7.000

Deaconu 11 iuta

Petre Daniel

Așteptare

33

Basculantă

Volvo FM 4x4 R

841

IF 04 PHM

Plug 2,8 m

7.000

Dumitrache Danut

Stefanescu Mihaita

Așteptare

34

Auto-Cistemă

Volvo FE 6x4

1005

B 32 YGA

Plug 3,0 m

10.000

Andrei Ion

Sandu Ion

Așteptare

35

Auto-Cisternă

Volvo FE 6x4

1006

B 32 YFZ

Plug 3,0 m

10.000

Panait Valentin

Miu Alexandru

Așteptare

36

Auto-Cistemă

Volvo FM 6x4

1007

B 39 GXG

Plug 3.3 m

10.000

Cornan Vasile

Așteptare

37

Auto-Cistemă

Volvo FM 6x4

1008

B39GXN

Plug 3,0 m

10.000

Stoica Tudor

Așteptare

38

Auto-Cistemă

Volvo FM 6x4

1009

B39 GXP

Plug 3,3 m

10.000

lonita Dumitru

Costacbc Constantin

Așteptare

39

Auto-Cislemă

Volvo FM 6x4

1010

8 39 GXT

Plug 3.0 ni

10.000

Dinu George Cristian

Așteptare

40

Abrollkipper

Scania 6x4

2090

IF 17 RPS

Plug 3,0 ni

10.000

24

Necula Toinita

Așteptare

41

Tractor

Case JXU 75

711

B 95 LOE

Plug 2,3 m

1.1

Micu Alexandru

Ghita Ion

Așteptare - Suplimentar

42

Tractor

Case JXU 95

714

B 95 LNS

Plug 2.3 ni

1.1

Agapie Cătălin

Cristea Mihai

Așteptare - Suplimentar

43

Tractor

Case JXU 75

723

B 97 AOG

Plug 2,3 m

1,1

Ion Niculae

Obrete Marian

Așteptare - Suplimentar

44

Tractor

Case JXU 75

724

B 97 AKK

Plug 2,3 m

1,1

Milea Ion

Stan Bogdan

Așteptare - Suplimentar

45

Autospecială multifuncțională

Multicar FUMO 6x4

1501

B 169 RPS

Plug 1,8 m

2

Stancu Cătălin

Toader Vasile Valentin

Așteptare - Suplimentar

46

Autospecială multifuncțională

Multicar FUMO 6x4

1502

B 167 RPS

Plug 1,8 m

2

Antonescu Marin

Surugiu Alexandru

Așteptare - Suplimentar

47

Autospecială multifuncțională

Multicar FUMO 6x4

1503

B 166 RPS

Plug 1,8 m

2

Zanfircscu Adrian

Florea George Daniel

Așteptare - Suplimentar

48

Autospecială multifuncțională

Multicar FUMO 6x4

1504

B 168 RPS

Plug 1,8 m

2

Ene Gheorghe

Baltaretu Marius

Așteptare - Suplimentar

49

Autospecială multifuncțională

Multicar FUMO 6x4

1505

B 135 RPS

Plug 1,8 m

2

Ologel Cristian

Gheorghe Ion

Așteptare - Suplimentar

50

Autospecială multifuncțională

Multicar FUMO 6x4

1506

B 133 RPS

Plug 1,8 m

2

Ionica Gheorgh

Ștefan Vasile

Așteptare - Suplimentar

51

Abrollkipper

Volvo FM 64 R

215

IF 04 PNW

Plug 3,0 m

10.000

Achim Marian

Ștefan Florian

Suplimentar

52

Abrollkippcr

Volvo FM 64 R

218

IF 04 PK.V

Plug 3,0 ra

10.000

Suplimentar

53

Unimog

Mercedes U 400

610

B 89 YLC

Plug 2,2 m

4

Iuia Nicolae

Hanganu Ion

Suplimentar

54

Unimo®

Mercedes U 400

612

B89YLH

Plug 2.2 m

4

Mitroi Nicolae

Marinescu Aurelian

Suplimentar

55

Unimog

Mercedes U 400

613

B 89 YJM

Plug 2,2 m

4

Ranga Ion

Alecu Mihai

Suplimentar

56

Basculantă

Volvo FM 4x4 R

828

IF 04 PHI

Plug 2.8 m

7.000

Ionita M Ionut

Suplimentar

57

Basculantă

Volvo FM 84 R

806

IF 04 PJA

Plug 3,0 m

20

Tudor Mihai Marius

Ninsoare abundentă Transport zăpadă

58

Basculantă

Volvo FM 84 R

807

IF 04 PHE

Plug 3,0 ni

20

Badea Gigi

Ninsoare abundentă Transport zăpadă

59

Basculantă

Volvo FM 84 R

808

IF 04 PKJL

Plug 3,0 m

20

Ștefan Vasile

Ninsoare abundentă Transport zăpadă

60

Basculantă

Volvo FM 84 R

809

IF 04 PHD

Plug 3,0 m

20

Nicolae Sorin Ionut

Ninsoare abundentă Transport zăpadă

61

Basculantă

Volvo FM 84 R

811

IF 04 PJB

Plug 3,0 m

20

Vasile Manuel

Ninsoare abundentă Transport zăpadă

62

Basculantă

Volvo FM 84 R

812

IF 04 PHJ

Plug 3,0 m

20

Ninsoare abundentă Transport zăpadă

63

Basculantă

Volvo FM 84 R

815

IF 04 PHG

Plug 3,0 m

20

Serban Vasile Giani

Ninsoare abundentă Transport zăpadă

64

Basculantă

Volvo FM 84 R

816

IF 04 PJC

Plug 3,0 m

20

Bana Nicusor

Ninsoare abundentă Transport zăpadă

65

Basculantă

Volvo FM 84 R

819

IF 04 PHC

Plug 3,0 m

20

Ghita Gheorghe

Ninsoare abundentă Transport zăpadă

66

Abrollkipper

Scania 6x4

2087

IF 14 RPS

Plug 3,0 ni

9

24

Tarascu Alexandru

Vlad Danut

Ninsoare abundentă Transport zăpadă

67

Abrollldpper

Scania 6x4

2088

IF 15 RPS

Plug 3,0 m

9

24

Turcu Vasile

Lazar Daniel

Ninsoare abundentă Transport zăpadă

68

Abrollkipper

Scania 6x4

20S9

IF 16 RPS

Plug 3,0 m

9

24

Dumitru Adrian

Rado! Lucian

Ninsoare abundentă Transport zăpadă

69

încărcător frontal

JCB 409 ZX

905

OTP 065

Toma Gica

încărcat zăpadă

70

Încărcător frontal

JCB416 4CX

906

OTP 0155

Dogaru Marin

Enache George

încărcat zăpadă

71

încărcător frontal

Bobeai S130

915

OTP 512

Duta Vasile

încărcat zăpadă

72

încărcător frontal

JCB 3CX

919

OTP 0285

Nedelea Constantin

Oprea Vasile

încărcat zăpadă

73

încărcător frontal

JCB 3CX

920

OTP 0297

Manolc Ghcorghita

Popescu Iulian

încărcat zăpadă

74

Abrollkipper

Volvo FM 64

209

B 71 YBT

Plug 3,0 m

9

Polezache Mitica

Marin Liviu

Rezervă

75

Abrollkipper

Volvo FM 64

213

B71 YBS

Piue 3,0 m

9

Baluta Cristian

Iacob Niculai

Rezervă

76

Abrollkipper

Volvo FM 64 R

222

IF 04 RHF

piue 3.0 ni

9

Preda ionel

Moldoveanu Georgica

Rezervă

77

Abrollkipper

Scania 6x4

232

IF 12 RPS

Piue 3.0 m

9

Ștefan Marius

Cucuva Petrica

Rezervă

78

Autospecială multifuncțională

Volvo FM 64

312

B39GWU

Plug 3,0 m

6

Albu Iulian

Stoica Victor

Rezervă

79

Autospecială multifuncțională

Volvo FM 64

313

B 39 GWY

Plug 3,0 m

6

Dragu Sorin

Tatu Mihai Viorel

Rezervă

80

Autospecială multifuncțională

Volvo FM 64 R

314

B 39 GXC

Plug 3,3 m

6

Mihai Alexandru

Tudor Marian

Rezervă

81

Autospecială multifuncțională

Volvo FM 64

315

B39GXE

Plug 3,0 m

6

Albita Cornel

Păun Dumitru

Rezervă

82

Unimoe

Mercedes U 300

601

B 59 RPS

Plug 2.5 m

4.000

Anica Marin

Barlea Florian

Rezervă

83

Unimos

Mercedes U 400

607

B 71 FPB

Plug 2.5 m

4.000

Albu Aurel

Nae Sorin Vasile

Rezervă

84

Unimog

Mercedes U 290

608

B 71 TWB

Piue 2.5 m

4.000

Filip Marin

Apostol Marian

Rezervă

85

Unimoe

Mercedes U 300

609

B 71 TWD

Plug 2,5 m

4.000

Crăciun Gheorghe

Andronache Marin

Rezervă

86

Unimoe

Mercedes U 400

611

B 89 YMN

Plug 2.5 m

4.000

Dan Constantin

Nica Mihai Gabriel

Rezervă

87

Unimoe

Mercedes U 500

615

B71 YBP

Plug 2,5 m

4.000

Stoica C-tin

Nae Mugurel

Rezervă

88

Unimog

Mercedes U 400

622

B 71 FOV

Plug 2.5 m

2.5

Rezervă

89

Unimoș

Mercedes U 500

625

B 71 TVZ

Plug 2,5 m

4.000

Zimbrea Petre

Dinu Titi

Rezervă

90

Tractor

CaseJX 1070

701

B72KKA

Plug 2.2 m

1.1

Lita Sorin

Zavoianu Cătălin

Rezervă

91

Tractor

CaseJX 1070

702

B72 KKB

Piue 2.2 m

1.1

Chira Lucian

Rezervă

92

Tractor

CaseJX 1070

710

B72KKM

Plug 2,2 m

1,1

Negoi Gheorghe

Nastase Ionut

Rezervă

93

Tractor

Case JXU 75

712

B 95 LOH

Piue 2.3 m

1.1

Coiocaru Vasile

Rezervă

94

Tractor

Case JXU 85

713

B 96 YEB

Plug 2.2 m

1,1

Rezervă

95

Tractor

CaseJXU 75

715

B 95 LOB

Piua 2.2 m

1.1

Rezervă

96

Tractor

CaseJXU 95

717

B97 JB1

Piue 2.2 m

1.1

Cucuva Florin

Dumitrean Daniel

Rezervă

97

Tractor

CaseJXU 75

719

B97AKP

Plug 2.2 m

1,1

Rezervă

98

Tractor

Case JXU 95

720

B 97 AOD

Plug 2,3 m

1,1

Gheorghe Marian

Trifan Marian

Rezervă

99

Tractor

Case JXU 75

721

B 97 AKJ

Piue 2.2 m

1.1

Cherciu Gabriel

Ciubotaru Vasile

Rezervă

100

Tractor

Case JXU 95

722

B 97 EER

Plug 2,3 m

1.1

Dragomir Sorin

Voinea Marius

Rezervă

101

Tractor

Case JXU 75

725

B 97 AKG

Plug 2.2 m

1.1

Rezervă

102

Tractor

U 483 DT

727

IF 80 RPS

1.4

0.2

Rezervă

103

Tractor

U 483 DT

728

IF 90 RPS

1.4

0.2

Rezervă

104

Tractor

U483DT

729

IF 60 RPS

1.4

0.2

Rezervă

105

Basculantă

Volvo FM 4x4 R

830

IF 04 PHP

Piue 2.8 m

7.000

Ion Marian Cristian

Gheorghe Marius Vasile

Rezervă

106

Basculantă

Volvo FM 4x4 R

832

1F04PHA

Plug 2,8 m

7.000

Pituni Adrian Ilie

Savu Florin

Rezervă

107

Basculantă

Volvo FM 4x4 R

837

IF 04 PGL

Piue 2.8 m

7.000

Tanase Marian

Chirila Gheorghe

Rezervă

108

Basculantă

Volvo FM 4x4 R

838

IF 04 PHK

Plug 2,8 m

7.000

Anca Laurentiu Costel

Tanase Cristian

Rezervă

109

Basculantă

Volvo FE 64 R

843

IF 03 KGX

Plug 3.0 ni

9

Miclea Nicolae

Laru Cătălin

Rezervă

110

Buldoexcavator

JCB

901

OTP 0152

Coman Gheorehita

Rezervă

III

Mini încărcător

JCB Robot 160

903

OTP 060

Crudu Gheorghe

Ursu Gigi

Rezervă

112

Mini încărcător

JCB Robot 160

904

OTP 061

Rezervă

113

încărcător frontal

JCB 436

907

IF 00393

Rezervă

114

încărcător frontal

JCB 3CX

9xx

IF 00521

Tutunea Nicolae

Cavaleru Viorel

Rezervă

115

Auto-Cisternă

Multifuncțională

Volvo FM 410 6x4

1109

B 41 ZEC

Plug 3,0 m

12.000

Negrescu Mihai

Preda Nicolae

Rezervă

116

Auto-Cisternă Multifuncțională

Volvo FM 410 6x4

1110

B41 ZED

Plug 3,0 m

12.000

Petrus Ion

Onea Daniel

Rezervă

NOTĂ: Toate autospecialele sunt dotate eu stații radio de entisic-rcccpțic, iar pentru operativitate toți șoferii dețin telefoane mobile.

9. PLAN DE ACȚIUNE

Alarmarea personalului participant la programul de deszăpezire și combatere a poleiului se face la ordinul Comandamentului de deszăpezire, prin sistemul propriu de comunicație, când stratul de zăpadă depășește 5 cm sau când se formează polei.

După declanșarea alarmei, personalul operativ se prezintă la garaj.

Utilajele, după alimentarea cu combustibil și încărcarea cu material, se grupează în formațiunile de lucru și se deplasează, cu plugul jos, în programele repartizate.

Timpul de constituire a dispozitivului de lucru și intrarea în acțiune este de maxim 40 de minute de la declanșarea alarmei.

în cadrul Programului de degajare a zăpezii se acționează simultan pe toate programele de la urgența I atât timp cât ninsoarea nu se întrerupe sau stratul de zăpadă este mai mare de 5 cm. După degajarea stratului de zăpadă de pe arterele de la urgența I, se acționează pentru degajarea arterelor cuprinse în urgența II.

Pentru combaterea poleiului se acționează pentru împrăștierea soluției lichide sau a materialului degivrant / antiderapant pe toată suprafața carosabilă a arterelor cuprinse în urgența I, după care se acționează pe arterele cuprinse în urgența II.

Acțiunea se întrerupe în următoarele situații:

când se alimentează utilajele cu combustibil;

la schimbarea șoferilor între ture;

 • -   în condiții de viscol.

în intervalul în care se desfășoară activități de deszăpezire, personalul care execută operațiuni de curățare manuală a zăpezii și gheții va avea asigurat loc de repaus fizic în interiorul autobuzelor (puse la dispoziție de societate) încălzite, unde vor beneficia și de ceaiuri calde.

Deservenții autovehiculelor angrenate în activitățile de deszăpezire vor beneficia de loc de odihnă (spațiu amenajat cu paturi) în cadrul bazei operaționale a societății.

Schimbarea programelor, scoaterea utilajelor din programe pentru a le folosi la intervenții de deszăpezire pentru diverse situații se face numai cu aprobarea Comandamentului de deszăpezire al Primăriei Sectorului 1.

Puncte depozitare soluție și material degivrant / antiderapant:

 • -   Punct de lucru: Intr. Străulești nr. 17-35, Sector 1

 • -   Baza operațională: Str. Fortului, nr. 31, Chitila, jud. Ilfov

Date de contact:

 • -  Divizia Salubritate:

Caii center: +4 021.9460

Adresa: Strada Izbiceni, nr. 117-119, Sector 1, București Tel: 021.668.10.50; 021.668.10.84; 021.668.10.87; 021.206.36.00; 021.206.36.99; Fax: 021.668.10.45;

E-mail: secretariat.salubritate@romprest.ro

 • -  Baza Operațională:

Adresa: Str. Fortului, nr. 31, Chitila, jud. Ilfov

Tel: 021.490.20.12;

Fax: 021.490.20.10;

E-mail: mecanizare@romprest.ro

9a. PLAN DE ACȚIUNE - COMBATERE PREVENTIVĂ A POLEIULUI CU ACȚIUNE DIN PUNCTE FIXE

în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariției poleiului/gheții și/sau în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se va proceda la împrăștierea de material degivrant / antiderapant. Acțiunea se realizează în maxim 2 ore de la avertizare.

Pentru o mai bună operativitate, utilajele încărcate cu material degivrant / antiderapant vor fi poziționate în locații vizibile, denumite „Puncte fixe”, din care să poate interveni cu ușurință în orice moment pe un program repartizat (vezi „PROGRAM DE COMBATERE PREVENTIVĂ A POLEIULUI CU ACȚIUNE DIN PUNCTE FIXE”).

în scopul punerii în aplicare a planului se acționează pe tura de ZI cu 18 utilaje cu material degivrant / antiderapant lichid și 3 utilaje cu material degivrant / antiderapant solid, iar pe tura de NOAPTE cu 21 utilaje cu material degivrant / antiderapant solid, pe 21 programe (tură de ZI / tură de NOAPTE) ce cuprind artere principale de circulație.

9b. PLAN SUPLIMENTAR DE ACȚIUNE ÎN CAZ DE SITUAȚII EXTREME

(NINSOARE ABUNDENTĂ)

în cazul în care stratul de zăpadă depusă se situează între 30 și 50 de cm se va acționa după cum urmează:

 • - în prima fază se acționează, cu prioritate, pe arterele de transport în comun în vederea degajării stratului de zăpadă;

 • - se acționează la degajarea zăpezii de la instituțiile de stat, școli, spitale, piețe agroalimentare;

 • - se acționează la degajarea zăpezii din intersecțiile principale, trecerile de pietoni, stații RATB.

în condițiile în care stratul de zăpadă depusă este între 50 și 150 cm, pentru degajarea zăpezii se va acționa numai în condițiile întreruperii totale a traficului auto pentru decongestionarea cu prioritate a arterelor de intrare în oraș, a arterelor de pe axa nord-sud, a arterelor principale și a instituțiilor publice și administrative.

Pentru decongestionarea arterelor principale zăpada degajată se depozitează temporar în spațiile stabilite și va fi transportată ulterior în locațiile stabilite conform anexelor.

După încheierea acțiunii de degajare a zăpezii de pe arterele principale se va acționa pentru degajarea zăpezii de pe arterele secundare.

în continuare se va proceda la încărcarea și transportul zăpezii din intersecții și de pe arterele principale.

în scopul punerii în aplicare a planului se acționează cu 68 utilaje cu lamă pe 35 de programe (artere principale și artere secundare de legătură, în special spitale, stații salvare, trasee R.A.T.B. și alte instituții publice).

5ă.

10. FIȘE DE CALCUL ȘI CARACTERISTICI ALE MATERIALELOR DEGIVRANTE / ANTIDERAPANTE

Date privind caracteristicile soluției

Clorură de Calciu*

Clorura de Calciu (soluție) este concepută să răspundă cu succes necesităților participanților la trafic, de a beneficia de drumuri sigure pe timpul iernii, iar mijloacele și căile de transport să nu fie afectate de aplicarea acestui produs.

Performanțele și caracteristicile produsului sunt acceptabile, aplicarea acestuia având rezultate foarte bune la temperaturi de până la -30°C.

Clorura de Calciu are următoarele caracteristici:

 • -  dizolvarea în apă este un proces exoterm;

 • -   este hidroscopică;

 • -  este un compus nedistructiv pentru asfalt;

 • -   are un efect benefic asupra vegetației și solului;

 • -  nu are un efect corosiv;

 • -   poate fi utilizat ca inhibitor de coroziune a cloruri! de sodiu.

Avantajele utilizării Clorurii de Calciu (soluție) sunt:

 • -  tratamentele preventive și curative se pot realiza cu cantități mici de soluție, pentru

o

temperaturi de până la -7 C;

absoarbe rapid umezeala din aer și de pe șosele, menținând uscat carosabilul;

o

 • -  penetrează rapid stratul de zăpadă sau gheață, topind gheața chiar și la temperaturi de -30 C, când alte produse sunt ineficiente;

 • -  aplicarea în cantități mici, de la primele ninsori, va reduce considerabil efortul de curățare a drumurilor;

 • -  previne fenomenul de îngheț și dezgheț repetat;

scade temperatura de îngheț a apei și a abrazivelor utilizate pe șosele;

 • -   este sigură pentru mediu, nu lasă sedimente și se spală ușor;

 • -  nu distruge betonul și suprafețele asfaltate și se reduce deteriorarea vehiculelor;

are un impact benefic asupra calității și structurii solului, fiind folosită ca microelement nutritiv pentru culturi;

costul redus al tratamentului.

Tratamentul preventiv se aplică înainte de începerea ninsorii, pe șosea uscată sau umedă. Tratamentul preventiv presupune pulverizarea unor cantități minime de lichid înainte sau la începutul fenomenului de îngheț.

* Date conform documentației tehnice elaborată de S.C. Chimcomplex S.A. Borzești (anexă).


CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI


Reg. Com. J04/493/1991, Cod unic 960322, str. Industriilor nr. 3, Onești - 601J24, jud.Bacău

Cont: RO30 RNCB 0030 0138 0465 0001 BCR Onești, Fax 0234 302402, Tel. 0234 302042

E-tnail: niarketing@chimcomplcx.ro, www.chimcomplex.ro

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI, unul dintre cei mai importanți fabricanți de produse chimice din România, cu o experiență de peste 50 de ani in acest domeniu, vă poate oferi următoarele grupe de produse:

produse clorosodice

- solvenți organici

cloruri anorganice

alchilamine

gaze comprimate

produse pentru protecția plantelor

Fabricarea și comercializarea produselor CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI se realizează în cadrul Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu, în conformitate cu cerințele Standardelor ISO 9001/2000 și ISO 14001/2004.


CLORURĂ DE CALCIU

agent destinat dezghețului

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI oferă pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă clorură de calciu, produs recomandat pentru combaterea poleiului, gheții și zăpezii de pe drumuri.

Sortimentele destinate întreținerii drumurilor pe timpul iernii sunt CLORURĂ DE CALCIU SOLUȚIE 30%, CLORURĂ DE CALCIU FULGI și CLORURĂ DE CALCIU PELEȚI, conform caracteristicilor de calitate prezentate mai jos:

CARACTERISTICA

CLORURĂ DE CALCIU SOLUȚIE 30%

CLORURĂ DE CALCIU FULGI

CLORURĂ DE CALCIU PELEȚI

Aspect

lichid limpede sau slab opalescent

fulgi

peleți

Conținut în clorură de calciu, % min.

30

77

90

Conținut în clorură de sodiu și alte cloruri, % max.

0,5

1,2

1,4

Conținut în substanțe insolubile în apă, % max.

0,1

0,25

0,3

Conținut în sulfați (S04), % max.

lipsă

0,2

Conținut în fier. % max.

0,01

-

pH sol. 30 %

7-9

-

CLORURĂ DE CALCIU SOLUȚIE 30% conține un Inhibitor de coroziune care li permite produsului să satisfacă necesitatea participanților la trafic de a beneficia de drumuri sigure pe timpul iernii. Aplicarea acestui tip de agent de dezgheț nu afectează mijloacele și căile de transport.

Clorură de calciu este utilizată din anul 1940 la combaterea înghețului datorită temperaturii de îngheț deosebit de scăzute, capacității de a absorbi rapid umezeala și de a degaja căldura la dizolvare în apă. Aceste caracteristici sunt superioare celor întâlnite la alte produse utilizate în acest scop: clorură de sodiu și clorură de magneziu.

PRODUSE DE CALITATE PENTRU O VIAȚA MAI BUNA, INTR-UN MEDIU SĂNĂTOS 1
PRODUCȚIE SI COMERCIALIZARE dc: produse clorosodice, solvcnti organici, cloruri anorganice, pesticidc si intermediari peslicide, alchil-amine, gaze comprimate si lichefiate

SERVICII de: verificare metrologica, întreținere si reparații instalații si echipamente asociate activităților de producție


Din punct de vedere al temperaturii la care performanța produsului este acceptabilă, aplicarea cloruri! de calciu dă rezultate chiar sub -30°C.

Produsul utilizat pentru dezgheț

Temperatura minimă de înregistrare a unor performanțe acceptabile

CLORURĂ DE CALCIU SOLUȚIE 30%

-32°C

Clorură de magneziu soluție 22%

-15°C

Clorură de sodiu soluție 23%

-7°C


Dizolvarea cloruri! de calciu în apă este un proces exoterm. Căldura degajată este de aproape 7 ori mai mare decât căldura degajată la dizolvarea cloruri! de sodiu. Acest fapt determină o viteză ridicată de penetrare a stratului de zăpadă sau gheață, iar efectele vor fi vizibile după 20-30 minute (la temperaturi de -15°C).

Clorura de calciu este hlgroscopică. Ea poate absorbi umezeala din aer chiar și la valori ale umidității relative de 42%, în timp ce clorura de sodiu absoarbe umezeala doar la o umiditate relativă a aerului de 76%. Caracteristica se păstrează și la clorura de calciu în soluție concentrată.

Clorura de calciu s-a dovedit a fi un compus nedistructiv pentru asfalt. Mai mult, ea se utilizează ca aditiv datorită capacității de a mări viteza de uscare a straturilor de asfalt în condiții de temperaturi scăzute. Folosirea clorurii de calciu în amestecurile de asfalt face ca acestea să reziste la mai multe cicluri de contractare - dilatare, ca urmare a variațiilor de temperatură.

Clorura de calciu are un efect benefic asupra vegetației și solului, in timp ce alți agenți antiîngheț au un efect distructiv. în anumite doze, clorura de calciu este folosită ca microelement nutritiv pentru culturi. Din acest punct de vedere, în doze reduse clorura de calciu nu dăunează populației, animalelor sau mediului înconjurător.

în ceea ce privește efectul coroziv al agenților destinați dezghețului, acesta constituie subiectul multor studii și cercetări. Efectul coroziv al clorurii de calciu asupra oțelului neprotejat este considerat ca fiind de 70% în comparație cu cel al clorurii de sodiu, iar prin utilizarea inhibitorului de coroziune această valoare poate să scadă sub 30%. Testele privind efectul coroziv asupra oțelului carbon, la temperaturi cuprinse între -15°C și 40°C arată că valoarea indicelui de penetrare este foarte mică: 0,005 mm/an. Conform standardului SR ISO 9223-96, oțelul carbon în contact cu soluția de clorură de calciu este stabil, bine utilizabil. De asemenea, pH-ul ușor bazic al produsului nostru (8,0 - 8,5) constituie un alt avantaj: prin diluare cu apa din precipitații, pH-ul scade la 7,0 - 7,5, valoare la care oțelul se pasivizează.

Avantajele utilizării clorurii de calciu soluție:

 • - tratamentele preventive și curative se pol realiza cu cantităti mici de soluție, pentru temperaturi de până la -7°C;

 • - tratamentele cu soluție fac posibilă împrăștierea uniformă, comparativ cu produsele solide, la viteze relativ mari de deplasare a utilajelor de aplicare;

 • - aplicarea facilă, cu utilajele folosite la spălarea cu apă a carosabilului;

 • - absoarbe rapid umezeala din aer și de pe șosele, menținând uscat carosabilul;

 • - penetrează rapid stratul de zăpadă sau gheață, topind gheața chiar și la temperaturi de -30 °G, când alte produse sunt ineficiente;

 • - aplicarea în cantități mici, de la primele ninsori, va reduce considerabil efortul de curățare a drumurilor;

 • - previne fenomenul de îngheț și dezgheț repetat;

 • - scade temperatura de îngheț a apei și a abrazivelor utilizate pe șosele (nisip, zgură);

 • - este sigură pentru mediu, nu lasă sedimente și se spală ușor;

 • - nu distruge betonul și suprafețele asfaltate și se reduce deteriorarea vehiculelor;

 • - costul redus a! tratamentului.

Recomandări de aplicare

 • 1. Tratamentul preventiv

Aplicarea preventivă a agenților antiîngheț nu se poate face după un program rigid, prestabilit. Strategia de prevenire a înghețului pe carosabil va ține cont de:

PRODUSE DE CALITATE PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ, ÎNTR-UN MEDIU SĂNĂTOS IPRODUCȚIE SI COMERCIALIZARE de: produse clorosodicc, solvcnti organici, cloruri anorganice, pesticidc si intermediari pesticide, alchll-amine, gaze comprimate si lichefiate

SERVICII de; verificare metrologica, întreținere si reparații instalații si echipamente asociate activităților de producție

 • - condițiile meteorologice locale: tipul și nivelul precipitațiilor (lapoviță, ninsoare), temperatură, viteza vântului, evoluția regimului termic și a nivelului de precipitații în intervalul imediat următor;

 • - determinări ale nivelului frecării la alunecare (derapaje).

Tratamentul preventiv presupune pulverizarea unor cantități minime de lichid sau împrăștierea unor mici cantități de solid umezit, înainte sau la începutul apariției fenomenului de îngheț pe carosabil. Studiile în teren arată că pentru prevenirea formării poleiului, la temperaturi de-2 °C + +2 °C, sunt suficiente doze de 0,04 - 0,05 l/m2soluție 30 - 32 % clorură de calciu, dacă se utilizează sisteme performante de pulverizare a acestei soluții.

Tratamentul preventiv se aplică înainte de începerea ninsorii, pe șoseaua uscată sau umedă.

 • 2. Tratamentul curativ

Aplicarea agenților destinați dezghețului în scop curativ presupune un tratament preliminar de îndepărtare a stratului grosier de zăpadă cu ajutorul plugurilor. Apoi se aplică agenți sub formă de soluție, solid uscat sau solid umezit cu soluție în funcție de temperatura, nivelul și felul precipitațiilor.

în cazul în care precipitațiile sunt sub forma de lapoviță nu se recomandă utilizarea soluțiilor deoarece sunt necesare cantități mari de produs pentru menținerea concentrației optime. Pentru aceste cazuri se recomandă aplicarea de clorură de calciu solidă umezită cu soluție.

Dacă precipitațiile sunt sub formă de ninsoare se aplică soluții de clorură de calciu 30-32%, in doze de 0,05-0,1 I/ m2, în funcție de cantitatea de precipitații.

In cazul furtunilor de zăpadă se recomandă aplicarea solidului umezit, iar utilizarea produselor abrazive poate fi necesară la modificarea bruscă a condițiilor climaterice sau când se impune creșterea rapidă a aderenței la carosabil.

în tabelul următor sunt prezentate tipurile de tratament și dozele necesare, în funcție de condițiile climaterice:

Nr. crt.

Evenimente climatice

Temperatura °C

Starea carosabilului

Doza

Obs.

Tratamentul preventiv

1

Polei

-2+2

gheață sau gheață pe zăpadă

0,04 - 0,05 l/m2

se aplică eventual, produs solid umed

2

Ninsori slabe

0 și peste

zăpadă umedă sau uscată, strat subțire

0,05 1/ m2-

se aplică produs sub formă de soluție

-7+0

umezeală, mâzgă, strat subțire de zăpadă

0,05 1/ m2

-10 + -/

uscat, umed, mâzgă, strat subțire de zăpadă

0,1 l/m2

fratamentui curativ

3

Alternativ ninsori moderate sau puternice

sub -10

strat zăpadă afânat sau bătătorit

0,05 — 0.1 1/ m2

se aplică produs sub formă de soluție, după îndepărtarea zăpezii cu plugurile

4

Furtună de zăpadă

sub -10

strat neuniform de zăpadă

0,15-0,18 kg/m2

se aplica produs solid in amestec cu materiale abrazive

5

Lapoviță

-2+0

umezeală, mâzgă

0,15-0,18 kq/m2

se aplică produs solid umezit

Factorii care influențează doza și efectul clorurii de calciu

Dozele necesare și lipul de agent utilizat depind de următorii factori:

 • - temperatură;

 • - nivelul și tipul precipitațiilor;

 • - viteza vântului;

PRODUSE DE CALITATE PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ, ÎNTR-UN MEDIU SĂNĂTOS I
PRODUCȚIE SI COMERCIALIZARE de: produse clorosodice, solventi organici, cloruri anorganice, peslicidesi intermediari pcslicide, alchil-amine, gaze comprimate si lichefiate

SERVICII de: verificare metrologica, intretincre si reparații instalații si echipamente asociate activităților de producție


Din datele tabelului prezentat anterior se poate observa modul in care influențează temperatura și nivelul de precipitații doza de aplicare și tipul de agent utilizat.

In ceea ce privește vântul, acesta poate împiedica distribuirea uniformă a soluției. Pentru viteze de peste 25 km/h se recomandă ca duzele de pulverizare să fie poziționate cât mai aproape de carosabil pentru a împiedica împrăștierea neuniformă a lichidului.

Traficul poate avea influențe pozitive sau negative: compactarea stratului de zăpadă sau dislocarea și împrăștierea acestuia, favorizarea fenomenului de topire a zăpezii datorită căldurii emise de motor, împrăștierea mai bună a agenților antiîngheț solizi dar și scoaterea tor de pe carosabil.

Pretratarea produselor abrazive și solide

în general nu este recomandată folosirea abrazivelor în prevenirea înghețului, dacă se utilizează tratamentul preventiv cu soluție de clorură de calciu. Abrazivele umezite cu soluție sunt recomandate doar în caz de furtuni puternice de zăpadă și temperaturi mai mari de -15 °C -s- -10 °C.

Utilizarea unor cantități mari de materiale abrazive poate crea probleme la îndepărtarea acestora de pe carosabil, pentru a împiedica înfundarea canalizărilor și a reduce conținutul de praf din aer.

Umezirea agenților antiîngheț solizi cu soluție, înainte de aplicarea pe carosabil, are un efect benefic. Particulele de solid uscat rămân inerte până la apariția unei pelicule de lichid pe suprafața lor, deci procesul de trecere sub formă de soluție (prin topirea gheții sau zăpezii de pe carosabil) va fi accelerat de stropirea cu soluție.

Utilizarea cloruri! de calciu solide umezite are și alte avantaje cum ar fi: aderența crescută a granulelor la carosabil, viteza de aplicare poate fi mai mare, un grad de acoperire mai ridicat și uscare mai rapidă a suprafeței șoselei (în lipsa altor precipitații).

Abrazivele de tipul nisipului, stocate în aer liber, se pot îmbiba cu apa provenită din precipitații, iar după primul îngheț se compactează, fiind necesară sfărâmarea înainte de împrăștiere pe carosabil. Umectarea prealabilă cu soluție de clorură de calciu previne în totalitate compactarea abrazivului la temperaturi scăzute.

Studiile arată că o doză de 30 - 35 litri de soluție de clorură de calciu 30% este suficientă pentru umectarea a 1000 kg de produs solid.

Ambalare, manipulare, transport


CLORURĂ DE CALCIU FULGI I PELEȚI se ambalează în saci de polipropilenă cașerați cu masa netă de 25 kg și în big-bagsuri cu masa netă de 1000 kg.

CLORURĂ DE CALCIU SOLUȚIE 30% se livrează în cisterne CF, autocisterne, containere tip ecobulk depozitate pe paleți de lemn și în bidoane de plastic, în funcție de solicitările clientului.

Produsul clorură de calciu nu este încadrat în. nici o clasă de periculozitate și nu este supus prescripțiilor RID/ADR, IMDG, IATA/ICAO. Produsul nu se descompune, iar în condiții normale de manipulare și transport este stabil.

Pentru informații suplimentare adresați-vă firmei producătoare CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Adresai str. Industriilor nr. 3, Onești 601124, jud. Bacău

Persoane de contact: dr. ing. Virgiliu Băncilă, Director General

Tel. 0234 - 302000, Fax; 0234 - 302002 ing. Leonard Toth, Director Comercial

Tel. 0234 - 302400, Fax; 0234 - 302402, e-mail: toth@aisa.ro ing. Camelia Misoagă, Șef Birou Strategii și Prognoze de Marketing

Tel. 0234 - 302042, Fax: 0234 - 302402, e-mail: marketing@chimcomplex.ro ec. Aldea Avram, Șef Birou Marketing Operațional și Vânzări Intern

Tel. 0234 - 302050, Fax: 0234 - 302402

PRODUSE DE CALITATE PENTRU O VIATĂ MAI BUNĂ, ÎNTR-UN MEDIU SĂNĂTOS IPRODUCȚIE SI COMERCIALIZARE de; produse clorosodice, solvent! organici, cloruri anorganice, pesiicîde si intermediari pesticidc, nlchil-omino, gaze comprimate si lichefiate

SERVICII de: verificare metrologica, întreținere si reparații instalații si echipamente asociate activitaliJor de producție

Reg. Com. J04/493/1991, Cod unic 960322, str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud.Bacau Cont: R.O30 RhICB 0030013804650001 BCR Onești, Fax 0234 302002, Tel. 0234 302000 E-mail: aq@chimcomplex.ro, vvww.chimcpmplcx.ro

FISA CU DATE DE SECURITATE

CLORURA DE CALCIU

1. IDENTIFICAREA SUBS1

rANTEI/PREPARATULUI SI A FIRMEI

Identificarea substanței

CLORURA DE CALCIU

Utilizarea substanței

Industria chimica, a hârtiei, in tehnica frigului, industria farmaceutica, metalurgia neferoasa, construcția si exploatarea șoselelor, agent de uscare a gazelor si a lichidelor, combaterea prafului pe drumuri, terenuri de sport si in minerit, combaterea poleiului, ghetii si zăpezii de pe drumuri, industria alimentara la rafinarea zahărului, ca adaos in noroaie de foraj.

Identificarea firmei

S.C. Chimcomplex S.A. Borzesti, Str. Industriilor, Nr.3, Onești

Tel. +40 234 302000, Fax. +40 234 302002,

Telefon pentru urgente Chimcomplex : Dispecerat producție: +40 234 302480; 302481 Program permanent

Telefon ANPM

+ 40 21 4934236

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

Clasificare conf. D 67/548/EEC,

Anexa 1

Xi; R36

Pericole pentru om si sanatate

 • - inhalare

 • - contactul cu pielea /ochii

 • - inahitire

Iritant pentru sistemul respirator.

Iritant in contact cu ochii; irita pielea in urma contactului prelungit cu aceasta.

Nociv prin înghițire.

Pericole pentru mediu

Produsul nu prezintă pericol pentru factorii de mediu (aer, apa, sol) in condițiile in care sunt respectate regulile privind manipularea, deDozitarea si transportul acestuia.

Efecte adverse:

- ale proprietăților fizico-chimice

Produsul in stare anhidra este extrem de higroscopic.

La temperaturi ridicate, in prezenta de acid sulfuric, acid fosforic sau apa poate forma acid clorhidric

- asupra sanatatii >

Produsul prezintă un grad de toxicitate scăzut, dar prin expunerea prelungita poate cauza iritatii asupra tractului respirator; prin ingerare irita mucoasele provocând tulburări gastrointestinale asociate cu stări de voma, dureri abdominale.

- asupra mediului

Nu este periculos pentru organismele acvatice.

Alte pericole

Produsul poate deveni instabil in condiții de depozitare neadecvata.

3. COMPOZIȚIE / INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII ( INGREDIENTELE)

Produsul este considerat

Substanța

Nr. EINECS

233-140-8

Nr. CAS

10043-52-4

Nr. INDEX

017-013-00-2

Conținut in clorura de calciu (%)

£ 30

Denumire aenerlca

Sare alcalino-pamantoasa

ELABORAT: aprilie1999

REVIZUIT; septembrie 2008

Reg. Com. J04/493/I991, Cod unic 960322, str. Industriilor nr. 3, Onești -601124, jud.Bacau Cont: RO30 RNCB 0030013804650001 BCR Onești, Fax 0234 302002, Tel. 0234 302000 E-mail: aq@chimcomplex.ro, www.chimcomplcx.ro

FISA CU DATE DE SECURITATE

CLORURA DE CALCIU

4 MASURI DE’PRIM AJUTOR

Simptome si efecte in urma expunerii

Este iritant pentru ochi. In contact prelungit cu pielea produce iritatii.

Masuri de prim ajutor

Se indeparteaza îmbrăcămintea contaminata cu acest produs.

inhalare

Se scoate victima din zona contaminata si se transporta intr-un loc bine aerisit. Se anunța medicul.

Contact cu pielea

Se spala cu multa apa locul afectat; se scoate imbracamintea contaminata, se spala cu apa. Se acorda asistenta medicala.

Contact cu ochii

Se vor face spălaturi cu apa din abundenta. In cazul iritării ochilor solicitați sfatul medicului. •

Ingestie

Se va solicita ajutor medical si daca este posibil se va arata eticheta ambalajului. Se provoacă voma daca este posibil de o persoana cu aptitudini medicale.

Este necesara existenta unor surse de apa pentru spalare.

5. MASURI DE STINGERE A INCENDIILOR

Mijloace ( subst.) de stingere

 • - recomandate

 • - nerecomandate

Apa pulverizata pentru stingerea ambalajelor combustibile Spuma, pulberi stingatoare, abur, gaze inerte, haloni

Pericole de expunere speciale

La temperatura normala produsul nu este inflamabil si nici exploziv. Produsul prezintă un înalt grad de higroscopicitate.

Echipamente de proiecție pentru pompieri

Folosiți aparatura de protecție respiratorie - masca de protecție contra gazelor cu cartuș filtrant polivalent si echipament de protecție pentru intervenții: costum de protecție contra apei, casca de protecție cu vizor, cizme lungi din cauciuc, centura de siguranța.

Echipamentul utilizat este in conformitate cu legislația specifica privind situațiile de urgenta.

Alte informații

Nu evacuați apele de incendiu la canal fara dilutie cu apa.

6. MASURI IN CAZUL PIERDERILOR ACCIDENTALE

.Masun de precauție pentru personal____

Se va evita contactul produsului cu pielea si ochii.

Se respecta masurile de igiena personala înainte si după expunerea la acest produs: spalarea mâinilor, a fetei cu apa si săpun. Folosiți echipament de protecție personal si mânuși corespunzătoare (vezi cap. 8). Masuri de precauție pentru mediu______

Deseurile sau deversările accidentale in cantitati mici nu se vor arunca in ape curgătoare, rețele de alimentare cu apa, canalizări sau pe sol fara dilutie cu apa corespunzătoare.___

Metode de curatare___  _________________________________

In cazul deversarilor accidentale in cantitati mari (pentru produsul soluție), se va acționa in sensul decopertarii si înlocuirii solului afectat atat cat este posibil.

In cazul imprastierilor accidentale de produs solid, acesta va fi colectat si depozitat in containere care se vor închide cu capac etanș. Se vor respecta prevederile legislației specifice in vigoare privind eliminarea deșeurilor, (vezi cap.13)________________________________________________________.

Alte informații __ __ __________ __ ____ ______

Zona contaminata se va spala cu apa, aceasta se va elimina controlat.___________________

Evacuarea deșeurilor se face in conformitate cu reglementările legale in vigoare.___________________________

Reg, Corn. J04/493/1991, Cod unic 960322, str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud.Bacau Cont; RO30 RNCB 0030013804650001 BCR Onești, Fax 0234 302002, Tel. 0234 302000 E-mail; aq@eliimcoinplcx.ro, www.chimcomplcx.ro

FISA CU DATE DE SECURITATE

CLORURA DE CALCIU

/. MANIPULARE si depozitare

Manipularea impune masuri de precauție specifice pentru un produs iritant.____

Manipulare            ________________________________________ _________________________

Prevedeți in apropierea zonei de lucru sursa de apa pentru spalare.

Evitati contactul direct cu produsul.

In timpul manipulării se va utiliza obligatoriu echipament de protecție si mânuși corespunzătoare (vezi

,cap.8).__________

Depozitare______________________

Produsul se obține si comercializează sub forma de: soluție (lichid slab opalescent), solida (granule, fulgi, solzi, pelete).

Produsul solid se depozitează si se pastreaza in ambalajul original, inchis etanș, ir» incaperi acoperite, uscate, curate, ferite de umezeala si substanțe incompatibile.

Produsul soluție se depozitează si se pastreaza in ambalajul original, inchis etanș sau in rezervoare in care sa nu isi modifice proprietățile. Produsul are proprietăți higroscopice.

Se prevăd scurgeri astfel incat in cazul deversărilor accidentale evacuarea produsului sa se faca in siguranța.

Este recomandata verificarea periodica a etanseitatii recipientelor cu produs.

Gradul maxim de umplere al ambalajului este de 98%.

Materiale de ambalare

Utilizate

Produsul soluție;

 • - cisterne CF. autocisterne

 • - containere din materiale compatibile cu produsul, depozitate pe paiet de lemn -ecobulk

 • - alte recipiente din materiale compatibile cu produsul, de diferite capacitati, funcție de cerințele clientului; ambalajele utilizate trebuie sa asigure integritatea cantitativa si calitativa a produsului

Produsul solid:

 • - saci din polietilena asigurați prin legare, introduși in saci de polipropilena cusuti

Recomandate

Materiale plastice: Noryl, PPS (Ryton), PTFE (Teflon), PVDF (Kynar) Elastomeri: cauciuc - Buna N, Hypalon, cauciuc natural

Metale: titan, Hastelloy-C

Nemetale: carbon-arafit. Al2 O3 ceramica.

Nerecomandate

Materiale plastice tip: Acetal, PVC

Metale: aluminiu si aliajele acestuia, alama

8. CONTROLUL EXPUNERII /PROTECȚIA PERSONALA

Valori limita de expunere

Legislația specifica din domeniul sanatatii si securității in munca (Directiva Europeana 98/24/CE, respectiv HG 1218/2006 anexa 1, nu prevede valori limita de expunere ocupationala (VLE) si nici valori limita biologice tolerabile (LBT) pentru acest produs.

Controlul expunerii

Asigurați in zona de lucru si in spatiile de depozitare o buna ventilație generala si locala. Prevedeți surse de apa pentru spalare.

ELABORAT: aprilie1999

REVIZUIT: septembrie 2008

Reg, Corn. 704/493/1991, Cod unic 960322, str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud.Bacau Cont: RO30 RNCB 0030013804650001 BCR Onești, Fax 0234 302002, Tel. 0234 302000 E-mail: .-iq@diimcoiiiplcx.ro, www.chiincomplcx.ro

FISA CU DATE DE SECURITATE

CLORURA DE CALCIU

Controlul expunerii ocupationale

- Protecția cailor respiratorii

Masca de gaze cu cartuș filtrant polivalent, masca de praf

- Protecția mâinilor

Mânuși cauciuc

- Protecția ochilor

Ochelari de protecție

- Protecția pielii

Costum antiacid, sort de protecție cauciuc, cizme rezistente la acizi. După lucrul cu acest produs se schimba echipamentul de protecție si se spala fata si mâinile cu multa apa.

- Masuri de igiena specifice

Evitati contactul cu pielea, ochii precum si inhalarea vaporilor.

Controlul expunerii mediului

Apele cu conținut de clorura de calciu se vor deversa controlat (diluate cu apj L

9. PROPRIETĂȚI FIZICE SI CHIMICE

Informații generale

- Aspect fizic

Lichid limpede la slab opalescent Solid (granule, fulgi, solzi, pelete)

- Culoare

Incolora pana la gălbui sau cenușiu (soluție) Alb-cenusiu cu nuanțe roșcate (solida)

- Miros

Fara miros

Informații importante pentru sanatate, securitate si mediu

-pH

7-9 (soluție)

-Continui in clorura de calciu

Min. 30% (soluție)

Min. 70% (solida)

- Punct de fierbere

1Î4°C (sol. 34%); >1600°C (produs anhidru)

- Punct de congelare/topire

-55°C (sol. 30%); -20.5°C (sol. 34%); -13.5°C (sol.35%);

-51.6°C (produs de conc. 68.7%); 772°C (produs anhidru)

- Temperatura de inflamabilitate

Neinflamabil

- Temperatura de autoaprindere

Neinflamabil

- Proprietari explozive

Nu

- Proprietari oxidante

Nu

- Presiune de vapori la 20°C

- Densitate

1.29 g/cm3 (sol. 30%); 1.32 g/cm3 (sol. 34%); 1.34 g/cm3 (sol. 35%);

2.1 g/cm3 (produs de conc. 77-80%)

Densitate vrac

800-900 kg/m3 (produs de conc. 77-80%)

-Solubilitate la 20° C

Ușor solubil in apa

-Coeficient de partiție

-

Sursa

luclid Chemical Data Sheet; literatura

10. STABILITATE SI REACTIVITATE______

Date despre stabilitatea substanței sau a preparatului

Acest produs este stabil in condiții normale de manipulare si depozitare.______

Condiții de evitat_____________________ __________________________ ______ _________

Produsul se depozitează in locuri bine ventilate, ferit de lumina si surse directe de căldură, protejat de umezeala, separat de substanțe incompatibile.___________

Reg. Corn. J04/493/I991, Cod unic 960322, str. Industriilor nr. 3, Onești-601124, jud.Bacau Cont: RO30 RNCB 0030013804650001 BCR Onești, Fax 0234 302002, Tel. 0234 302000 E-mai): aq@chimcomplcx.ro, www.chimcomplcx.ro

FISA CU DATE DE SECURITATE

CLORURA DE CALCIU

Materiale de evitat

Baze tari (hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu s.a), oxid de calciu si bor, zinc, clorura de bariu, apa, metil vinii eter, aluminiu si aliajele acestuia, alama.                     ____________________________________________

Reacții periculoase__ _________________________________________________

Clorura de calciu poate forma hidrati de calciu, cel mai stabil este hexahidratul de calciu, produs cu aspect de cristale trigonale, incolore a căror dizolvare in apa este insotita de o puternica absorbție de căldură. Reacțiile cu oxidul de calciu si de bor sunt reacții exoterme; cu metil-vinil eter se initiaza polimerizarea, reacție in urma careia se generează căldură. ________________________

Produsede descompunere periculoase_______________________________

Atunci când produsul este incalzit pana la descompunere au loc emisii de gaze toxice cu conținut de clor. La temperaturi ridicate, in prezenta de acid sulfuric, acid fosforic sau apa se poate forma acid clorhidric -produs coroziv.

11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE Produsul este nociv daca este inghitit.

- Inhalare

Ușor iritant.

- Contactul cu ocliii/pielea

Ușor iritant.

- înghițire

Nociv in caz de inghitire; cauzeaza iritatii si tulburări gastrointestinale inducând greața, voma, dureri abdominale.

- Efecte pe termen lung Toxicitate acuta: LC50 /inha LD50 /cutanat /iepure = 2630 LD50 /oral /șobolan = 1000 mc

Inhalarea vaporilor poate provoca iritatii asupra tractului respirator, are /șobolan = Nu deținem date

ng/kg corp

/kg corp

Toxicitate (sub) cronica

Nu deținem date

Sursa bibligrafica

IUCLID Chemical Data Sheet; literatura

12. INFORMAȚII ECOLOGICE Ecotoxicitate

Este un produs cu un înalt grad de higroscopicitate.

- Toxicitate pentru organisme acvatice

Produsul nu este periculos pentru organismele acvatice.

- Toxicitate acuta/prelungita la organismele acvatice

LC50/ 96h/ pești = 10650 mg/l

LC50/ 48h/ daphnia magna = 3005mg/l

LC50/ l20h/ alge = 3130 mg/l

- Toxicitate pentru micro si macroorganismele din sol

Nu deținem date

-Toxicit. pentru alte organisme

Nu deținem date

Mobilitate

Nu deținem date

Persistenta si degradabilitate

Neaplicabil

Potențial bioacumulator

Produsul nu este bioacumulabil (log Pow - neaplicabil)

Sursa

luclid Chemical Data Sheet

ELABORAT: aprîlie1999

REVIZUIT: septembrie 200S

Reg. Com. J04/493/1991, Cod unic 960322, str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud.Bacau Cont: RO30 RNCB 0030013804650001 BCR Onești, Fax 0234 302002, Te). 0234 302000 E-mail: aq@chimcotnplex.ro, wvw.chimcomplcx.ro

FISA CU DATE DE SECURITATE

CLORURA DE CALCIU

 • 13. CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

Eliminarea substanței

Deseurile de produs se elimina in conformitate cu reglementările locale in vigoare. Apele de spalare vor fi diluate cu apa si apoi eliminate, (vezi cap 6).____

Eliminarea ambalajului____________

Cisternele CF si alte ambalaje (butoaie) se vor reutiliza după spalarea acestora cu apa.

Ambalajele provenite de la produsul solid, care nu mai pot asigura integritatea cantitativa si calitativa a produsului se trimit către operatori autorizați pentru valorificare (incinerare).

Deseurilejde ambalaje contaminate nu se vor refolosi pentru depozitareaajțor produse.________

Reglementari naționale si europene

 • - OUG 16/2001 privind gestionarea deșeurilor reciclabile; HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor; HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurilerinclusiv cele periculoase; OUG 78/2000 privind regimul deșeurilor/ cu modificările si completările ulterioare.

 • - Directiva Europeana 94 /62/EC privind ambalajele si deseurile de ambalaje cu modificări ulterioare;

Directiva Europeana 99/ 31/ EC privind depozitarea deșeurilor; Directiva Europeana 91/689/EEC privind deseurile periculoase; Directiva Europeana 2000/76/EC privind incinerarea deșeurilor__________________

 • 14. INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL

Produsul nu este supus,prescripțiilor RID, ADR, IMDG, IATA/ICAO._______________

Nr. UN/HI                   1 Produsul nu este incadrat in nici o clasa de periculozitate.

 • 15. INFORMAȚII PRIVIND REGLEMENTAREA

Conform Directivei Europene 67/ 548/EEC - Anexa 1, cu modificări si completări ulterioare, in funcție de adaptările la progresul tehnic

Etichete

R 36_ Iritant pentru ochi

S 2_ A nu se lașa la indemana copiilor

S 22_ A nu se inspira praful

S 24_ A se evita contactul cu pielea

Nr. EC (EINECS): 233-140-8

‘'Eticheta EC'"

u

Reg. Com, J04/493/1991, Cod unic 960322, str. Industriilor nr. 3, Onești -601124, jud.Bacau Cont: RO30 RNCB 0030013804650001 BCR Onești, Fax 0234 302002, Tel. 0234 302000 E-mail: ac|@cl>imcoinplcx.ro, www.chimcomplex.ro

FISA CU DATE DE SECURITATE

CLORURA DE CALCIU

16. ALTE INFORMAȚII

Fraze de risc               R 36_ Iritant pentru ochi

Fata de ediția din ianuarie 2008, au fost operate modificări la capitolele: 1,2, 3, 8,13,15, 16.

Surse ale celor mai importante date utilizate

Directiva Europeana 67/ 548/ EEC privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substanțelor periculoase, cu modificările si completările ulterioare

Directiva 1999/45/CE privind clasificarea, ambalarea si etichetarea preparatelor periculoase cu modificări si completări ulterioare

Directiva Europeana 2006/102CE privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substanțelor periculoase, avand in vedere aderarea Bulgariei si României la UE

Directiva 2006/121/CE care amendeaza D 67/548/CEE pentru aproximarea legilor, regulamentelor si prevederilor administrative privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substanțelor periculoase in scopul adaptarii la Regulamentul (EC) nr. 1907/2006 (REACH) si înființarea unei Agenții Europene pentru Chimicale

ADR/RID - ediția 2007; IMDG - ediția 2004

Regulamentul nr. 1907/2006 - REACH, Anexa li - Ghid pentru intocmirea fiselor cu date de securitate

ECB -ESIS - European Chemical Substances Information System - (Sistem european de informații despre substanțe chimce)

HG 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe plata si a utilizării anumitor substanțe si preparate chimice periculoase (anexa 1) cu modificări si completări ulterioare.

Ordin 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor

Norme departamentale de prevenire si stingere a incendiilor si de protecția muncii in industria chimica si petrochimica

Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca

HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentelor individuale de protecție la locul de munca, respectiv Directiva Europeana 89/656/CEE

OUG 195/2005 privind protecția mediului; Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului

Directiva Europeana 75/442/EEC privind deseurile cu modificări si completări ulterioare

Biroul AQ - responsabil cu intocmirea Fisei de securitate

Fisa de securitate a fost revizuita in conformitate cu legislația in vigoare.

Informațiile conținute in aceasta fisa provin din literatura de specialitate si din experiența noastra. Acestea caracterizează produsul cu respectarea cerințelor de siguranța fara a oferi o garanție a proprietăților particulare ale acestuia.

Este responsabilitatea utilizatorului sa ia toate masurile de precauție, astfel ca produsul sa fie utilizat in siguranța.

(A

Fisa cu date de securitate elaborata contorm Anexei II la Regulamentul European Nr. 453/2010 care modifica Regulamentul (EC) Nr. 1907/2006 privind înregistrarea, Evaluarea, _____________Autorizarea si Restrictionarea Substanțelor Chimice (REACH)_____________

FISA CU DATE DE SECURITATE CLORURA DE CALCIU

1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI SI A SOCIETĂȚII / ÎNTREPRINDERII
1.1 Identificarea produsului

Denumire chimica a produsului

Număr EC:

CLORURA DE CALCIU

233-140-8

Număr CAS:

Număr INDEX: Denumire IUPAC: Formula moleculara:

10043-52-4

017-013-00-2

CLORURA DE CALCIU

CaCI2

Masa moleculara:

Tip de produs;

Numărul de înregistrare REACH

110.98

substanța anorganica mono-constituent

01-2119494219-28-0005

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului si utilizări contraindicate

Utilizări in domeniul industrial, profesional, consumatori: agent de dezghețare; combaterea poleiului, ghetii si zăpezii de pe drumuri; combaterea prafului de pe caile rutiere; agent industrial de procesare; aditiv pentru fabricarea maselor plastice; obținerea de săruri de calciu; agent pentru tratare ape reziduale; in industria hârtiei; in industria farmaceutica, in metalurgia neferoasa, la construcția si exploatarea șoselelor, agent de uscare a gazelor si a lichidelor, industrua miniera, industria alimentara: agent de procesare, aditiv alimentar; aditiv in erbicide, regulator de pH, reactiv de laborator.

Tabelul 1. Descrierea utilizărilor identificate

Utilizare identif.

Număr UI

Sector de utilizare finala (SU)

Categorie de produs (PC)

Categorie de proces (PROC)

Categorie de eliberare in mediu (ERC)

Categorie de articol (AC)

Scenariu de expunere

1

SU 3,8

Neaplicabil

PROC 1-4, 6, 8a, 8b,

9. 15. 26

ERC 1

-

ES 1- Fabricarea clorurii de calciu

2

SU 1, 2, 3, 4, 5, 6b,

8, 9, 14

Neaplicabil

PROC 1-4, 6, 8a, 8b,

9, 15, 22a/ 22b, 22c, 23a/23b. 23c

ERC 6a

ES 2- Utilizarea clorurii de calciu ca si intermediar chimic

3

SU 10

(SU 1-5, 6b, 8, 11-15, 19, 20. SU 0 )

Neaplicabil

PROC 1,2, 3, 5, 6,

8a, 8b, 9, 14, 15

ERC 2

ES 3- Formulare si /sau distribuția clorurii de calciu

4

SU3

(SU 1, 2a, 2b, 4, 5, 6b, 8-17)

Neaplicabil

PROC 1-4,6, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 15, 22a/22b, 22c, 23a/23b, 23c

ERC 4

ES 4- Utilizarea clorurii de calciu ca agent de procesare

5

SU 3, 1, 2a

Neaplicabil

PROC 1,2, 7, 8a, 8b,

9, 13, 19

ERC 4

ES 5- Utilizarea industriala a clorurii de calciu, in spatii deschise

6

SU 22 (SU 1, 10, 11,

20, SU 0 -altele)

Neaplicabil

PROC 1-5, 8a, 8b, 9,

10, 11, 15, 19, 20

ERC 8a, 8d

ES 6- Utilizarea profesionala a clorurii de calciu, in spatii inchise

7

SU 22

(SU 1,5, 10, 13,19,

20. SU O-altele)

Neaplicabil

PROC 1,2, 5, 8a, 8b,

9, 10, 11, 13, 19, 20

ERC 8d

ES 7 Utilizarea profesionala a clorurii de calciu, in spatii deschise

8

SU 3, 22 (SU 1,2a, 4, 5, 6b, 8 -15, 19,

20. SUO -altele)

Neaplicabil

PROC 1 -7, 8a, 8b, 9,

10, 11, 13, 14, 15

ERC 1,2, 4, 6a,

8a, 8d

ES 8- Manipularea soluțiilor apoase de clorura de calciu

9

SU 3

(SU 1,2a, 4, 5, 6b, 8 -15, 19, 20, SUO -altele)

Neaplicabil

PROC 1-7,

ERC 1,2, 4, 6a,

8a, 8d

ES 9- Manipularea clorurii de calciu de pulverulenta scăzută

10

SU21

PC 2, 4, 12, 16, 27, 35, 37, 0

Neaplicabil

ERC 8a, 8d,

ES 10- Utilizarea clorurii de calciu de către consumatori-publicul larg

Utilizări nerecomandate: nu au fost identificate.

Elaborata: Mai 1999


Revizuita: Mai 2015

Fisa cu date de securitate elaborata conform Anexei II la Regulamentul European Nr. 453/2010 care modifica Regulamentul (EC) Nr. 1907/2006 privind înregistrarea, Evaluarea, _____________Autorizarea si Restrictionarea Substanțelor Chimice (REACH)_____________ FISA CU DATE DE SECURITATE

CLORURA DE CALCIU

 • 1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

  Numele companiei:

  Adresa:

  Telefon/Fax:

  Adrese de email:

  Adresa de email persoana competenta cu FDS:

  CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

  Str. Industriilor, Nr. 3, 601124, Onești, Bacau, ROMANIA +40 234 302250; +40 234 302102 tehnic@chimcomplex.ro; marketing@chimcomplex.ro

  reach@chimcomplex.ro

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Birou pentru Regulamentul Sanitar International si Informare Toxicologica -București:

Telefon unic de urgenta:

+ 40 21 318 3606 (orele 8:00 -15:00)

112

 • 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificarea substanței conform Regulamentului European (EC) nr. 1272/2008, precum si in urma evaluării securității chimice:

Clasa de pericol

Codul pentru clasa de pericol si categoria de pericol

Fraza de pericol

Iritarea ochilor

Eye Irrit 2

H 319 - Provoacă o iritare grava a ochilor.

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sanatatii umane si asupra mediului:

Clorura de calciu produce iritatii asupra ochilor. Produsul nu este încadrat ca fiind periculos pentru mediul inconj urător.

2.2 Elemente pentru eticheta

Etichetare conform Regulamentului European (EC) nr. 1272/2008, cu modificări si completări ulterioare: Denumirea etichetei: CLORURA DE CALCIU

Cuvânt de avertizare: ATENTIE

Simbol de pericol:

Fraze de pericol: H 319: Provoacă o iritare grava a ochilor.

Fraze de precauție:

Prevenire: P 264: Spalati-va mainile/fata bine după utilizare.

P 280: Purtati mânuși de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a fetei.

Intervenție: P 305+ P 351+ P 338: IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentiecu apa timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu ușurința. Continuați sa clatiti.

P 337+ P 313: Daca iritarea ochilor persista: consultați medicul.

"Eticheta EC”

2.3 Alte pericole

Acest produs nu îndeplinește criteriile de clasificare ca PBT- persistent, bioacumulabil si toxic sau vPvB -foarte persistent, foarte bioacumulabil.

Fisa cu date de securitate elaborata conform Anexei II la Regulamentul European Nr. 453/2010 care modifica Regulamentul (EC) Nr. 1907/2006 privind înregistrarea, Evaluarea, _____________Autorizarea si Restrictionarea Substanțelor Chimice (REACH)_____________

FISA CU DATE DE SECURITATE CLORURA DE CALCIU

3. COMPOZIȚIE / INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

Produsul este considerat:

Identitatea chimica a substanței

Clasificare conform Reg. European nr. 1272/2008 -CLP:

Număr EINECS (EC):

Număr CAS:

Număr INDEX :

Concentrație %:

Denumire generica:

Impurități:


Substanța

CLORURA DE CALCIU

Eye Irrit 2; H 319 - Provoacă o iritare grava a ochilor

233-140-8

10043-52-4

017-013-00-2

£30

Sare alcalino-pamantoasa

Produsul nu conține impurități care pot influenta clasificarea acestuia.

 • 4. MASURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

Produce iritatii asupra mucoaselor si sistemului respirator.

In caz de contact accidental cu produsul se solicita asistenta medicala (daca este posibil se arata eticheta)

Se indeparteaza de urgenta imbracamintea contaminata cu acest produs.

In caz de inhalare

Se scoate victima din zona contaminata si se transporta intr-un loc bine aerisit si cald. Se solicita asistenta medicala.

In caz de contact cu pielea

Se spala cu multa apa locul afectat; se scoate imbracamintea contaminata, se spala cu multa apa.

In caz de contact cu ochii

Se vor face spălaturi cu multa apa, timp de cel puțin 15 minute, mișcând pupilele in toate direcțiile. Se consulta un oftalmolog.

In caz de inghitire

Se va clăti gura cu multa apa. Se solicita asistenta medicala (daca este posibil se va arata eticheta).

Nu provocat: voma.

 • 4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si întârziate

Inhalare

Cauzeaza iritatii asupra ochilor, sistemului respirator, leziuni ale tractului respirator, senzatiii de tuse.

Contact cu pielea

Cauzeaza ușoare iritatii.

Contact cu ochii

Cauzeaza iritatii asupra ochilor. Semnele iritării sunt observate pe cornee, iris si/sau conjuctiva.

Ingerare

Daca este ingerata, substanța irita mucoasele provocând tulburări gastrointestinale asociate cu stări de voma, dureri abdominale.

4.3 Indicații privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale

Se indeparteaza imbracamintea contaminata cu acest produs. Se spala pielea/ochii cu multa apa.

Se scoate victima din zona contaminata si se transporta intr-un loc bine aerisit si cald. Se solicita asistenta medicala.

 • 5. MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor:
 • - recomandate : Apa pulverizata pentru stingerea ambalajelor combustibile

 • - nerecomandate: Spuma, pulberi stingatoare, abur, gaze inerte, haloni

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul in cauza

La temperatura normala produsul nu este inflamabil si nici exploziv. Produsul prezintă un inalt grad de higroscopicitate.

Fisa cu date de securitate elaborata conform Anexei II la Regulamentul European Nr. 453/2010 care modifica Regulamentul (EC) Nr. 1907/2006 privind înregistrarea, Evaluarea, _____________Autorizarea si Restrictionarea Substanțelor Chimice (REACH)_____________

FISA CU DATE DE SECURITATE CLORURA DE CALCIU

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Folosiți aparatura de protecție respiratorie - masca de protecție contra gazelor cu cartuș filtrant polivalent si echipament de protecție pentru intervenții: costum de protecție contra apei, casca de protecție cu vizor, cizme lungi din cauciuc, centura de siguranța. Echipamentul utilizat este in conformitate cu legislația specifica privind situațiile de urgenta.

 • 6. MASURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA

  • 6.1 Precauții personale, echipament de protecție si proceduri de urgenta

Recomandări pentru personalul care nu este implicat in situațiile de urgenta:

încercați sa limitați pierderile de produs, daca este posibil. Limitați contactul produsului cu alte produse incompatibile cu acesta.

Recomandări pentru personalul care intervine in situațiile de urgenta:

Indepartati din zona poluata cu acest produs persoanele neimplicate. Utilizați echipament individual de protecție adecvat (vezi capitolul 8).

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Deseurile sau deversările nu se vor arunca in ape curgătoare, rețele de alimentare cu apa, canalizați sau pe sol.

Produsul clorura de calciu nu prezintă pericol de afectare pe termen lung a calitatii solului, insa se va evita deversarea necontrolata.

Se recomanda anunțarea autoritatilor in caz de imprastieri accidentale.

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curățenie

In caz de pierderi accidentale se incearca limitarea deversării si se actioneaza prin colectarea produsului intr-un recipient/container adecvat (in cazul deversărilor accidentale de produs in forma solida). In caz de deversare a produsului sub forma de soluție se incearca deasemenea limitarea pierderilor. Zona afectata se va spala cu apa, urmata de o neutralizare utilizând soluții alcaline de var, carbonat de calciu, carbonat de sodiu. Se vor respecta prevederile legislației specifice in vigoare privind eliminarea deșeurilor rezultate.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Masurile privind combaterea incendiilor sunt descrise la cap. 5. Echipamentul adecvat de protecție este descris la cap. 8.

7. MANIPULARE SI DEPOZITAREA

Manipularea impune masuri de precauție specifice pentru un produs iritant.

 • 7.1 Precauții pentru manipularea in condiții de securitate

Masuri de protecție

Manipularea produsului se face cu precauție. Personalul care desfasoara activitati specifice cu acest produs va fi instruit corespunzător, respectiv i se va prezenta un set de masuri ce vor fi respectate la manipularea produsului, dar si aplicarea masurilor de prim ajutor. Personalul va utiliza echipament de protecție individual, ochelari de protecție, mânuși de protecție (vezi cap. 8).

Spatiile de lucru inchise vor fi dotate cu sisteme de ventilație generala si locala. Se recomanda dotarea cu dusuri si fântâni pentru spălări oculare, aceasta daca situația de la locul de munca o impune.

Masuri de igiena personala

Se va evita inhalarea, ingerarea produsului, precum si contactul cu pielea sau ochii.

Este obligatorie spalarea mâinilor si schimbarea echipamentului contaminat, după desfasurarea de activitati cu acest produs. Este interzis consumul de alimente, băutură, fumatul in timpul lucrului cu acest produs.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusive eventuale incompatibilități

Produsul se obține si comercializează sub forma de: soluție (lichid slab opalescent), solida (granule, fulgi, solzi, pelete). Produsul solid se depozitează si se pastreaza in ambalajul original, inchis etanș, in încăperi acoperite, uscate, curate, ferite de umezeala si substanțe incompatibile. Produsul soluție se depozitează si se pastreaza in ambalajul original, inchis etanș sau in rezervoare in care sa nu isi modifice proprietățile. Produsul are proprietăți higroscopice. Se prevăd scurgeri (cuve de retentie) astfel incat in căzui deversărilor accidentale evacuarea produsului sa se faca in siguranța. Este recomandata verificarea periodica a etanseitatii recipientelor cu produs.

Gradul maxim de umplere al ambalajului este de 98%.

Cod: FDS-Chim 11

Pag: 4/ 10

Fisa cu date de securitate elaborata conform Anexei II la Regulamentul European Nr. 453/2010 care modifica Regulamentul (EC) Nr. 1907/2006 privind înregistrarea, Evaluarea, _____________Autorizarea si Restrictionarea Substanțelor Chimice (REACH)_____________

FISA CU DATE DE SECURITATE CLORURA DE CALCIU

Incompatibilități; acizi tari - acid sulfuric, acid fosforic.

Ambalaje utilizate

Produsul soluție: cisterne CF, autocisterne; containere din materiale compatibile cu produsul, depozitate pe paiet de lemn - ecobulk; alte recipiente din materiale compatibile cu produsul, de diferite capacitati, funcție de cerințele clientului; ambalajele utilizate trebuie sa asigure integritatea cantitativa si calitativa a produsului

Produsul solid: saci din polietilena asigurați prin legare, introduși in saci de polipropilena cusuti

Materiale recomandate

Materiale plastice: Noryl, PPS (Ryton), PTFE (Teflon), PVDF (Kynar) Elastomeri: cauciuc - Buna N, Hypalon, cauciuc natural Metale: otel -carbon, otel inoxidabil, titan, Hastelloy-C

Nemetale: carbon-qrafit, AI?Oa ceramica.

Materiale nerecomandate

Materiale plastice tip: Acetal, poliamide Metale: aluminiu, cupru si aliajele acestora

7.3 Utilizări finate specifice

Utilizările generale ale produsului sunt descrise in secțiunea 1.2.

Informații detaliate se găsesc in scenariile de expunere, cuprinse in anexa la prezenta fisa cu date de securitate.

 • 8. CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALA

Valori limita naționale de expunere profesionala pentru clorura de calciu:

Legislația specifica din domeniul sanatatii si securității in munca - Directiva Europeana 98/24/CE, preluata in legislația naționala prin HG 1218/2006 (cu modificări si completări) nu prevede valori limita de expunere ocupationala (VLE) si nici valori limita biologice tolerabile (LBT) pentru acest produs.

Niveluri calculate fara efect (DNELs -derived No-Effect levels) la nivel european:

DNEL = 10 mg/mc (expunere prin inhalare, pe termen scurt);

DNEL = 5 mg/mc (expunere prin inhalare, pe termen lung).

Concentrații predictibile fara efect (PNECs -Predictible No-Effect Concentrations):

PNEC apa = 0.06- 210 mg/l (valori generice); produsul nu afecteaza ecosistemul,

 • 8.2 Controale ale expunerii

8.2.1 Controale tehnice corespunzătoare

Se vor asigura sisteme de ventilare locala și generala.

8.2.2 Masuri de protecție individuala, precum echipamentul de protecție personala

Lucratorii vor fi dotati cu echipament complet de protecție individuala. Tipul si materialele din care acesta este confecționat vor respecta normele legale naționale in vigoare, din domeniul sanatatii si securității in munca.

Protecția cailor respiratorii:

In cazul ventilației insuficiente se va folosi echipament de protecție - masca de protecție cu cartuș filtrant polivalent.

Protecția mâinilor

Mânuși de protecție: materiale recomandate - cauciuc;

Materiale nerecomandate: nu deținem date.

Protecția ochilor/fetei

Ochelari de protecție pentru toate operațiile industriale efectuate cu acest produs.

Daca exista risc de stropire se va utiliza masca de protecție respiratorie.

Protecția pielii

Costum antiacid, camasa bumbac, cizme de cauciuc sau bocanci antiacizi.

Masuri de igiena specifice

După lucrul cu acest produs se schimba echipamentul de protecție si se face dus. Se va asigura existenta surselor de apa, fântâni pentru spălări oculare in vecinătatea spațiului de lucru cu produsul, aceasta daca situația de la locul de munca o impune. Este interzis contactul cu pielea si ochii.

Fisa cu date de securitate elaborata conform Anexei lila Regulamentul European Nr. 453/2010 care modifica Regulamentul (EC) Nr. 1907/2006 privind înregistrarea, Evaluarea, _____________Autorizarea si Restrictionarea Substanțelor Chimice (REACH)_____________

FISA CU DATE DE SECURITATE CLORURA DE CALCIU

8.2.3 Controlul expunerii mediului

Apele contaminate cu acest produs nu se vor deversa in cursurile de apa, pe sol sau canalizări fara neutralizare prealabila (a se vedea cap. 6). Se va evita eliberarea in mediu a acestui produs.

Descrierea detaliata a masurilor de gestionare ale riscurilor privind expunerea mediului se găsesc in scenariile de expunere, anexate la fisa cu date de securitate.

 • 9. PROPRIETĂȚILE FIZICE SI CHIMICE

  • 9.1 Informații privind proprietățile fizice si chimice de baza

   Aspect

   Lichid limpede la slab opalescent Solid (granule, fulgi, solzi, pelete)

   Coloare

   Incolora pana la gălbui sau cenușiu (soluție) Alb-aalbui (solida)

   Miros

   Fara miros

   dH

   7-9 (produsul soluție)

   pKa

   Nu deținem date

   Conținutul in clorura de calciu

   min. 30% (soluție) min. 70% (solida)

   Punct de fierbere

   114'JC (sol. 34%); >1600uC (produs anhidru)

   Punct de topire

   -55°C (sol. 30%); -20.5°C (sol. 34%); -13.5°C (sol.35%); -51.6°C (produs de conc. 68.7%); 772°C (produs anhidru)

   Temperatura de aprindere

   Neinflamabil

   Viteza de evaoorare

   Nu deținem date

   Inflamabilitate (solid, oasl

   Neinflamabil

   Presiune de vapori 20 °C

   Neaplicabil

   Densitatea relativa la 20°C

   2.15

   Densitate

   1.29 g/cmJ (sol. 30%); 1.32 g/cmJ (sol. 34%); 1.34 g/cmJ (sol. 35%); 2.1 a/cm3 (orodus de conc. 77-80%)

   Solubilitate in aoa

   745 g/l la 20°C ; i 590 g/l la 100 °G

   Coeficient de partiție (n-octanol/water) la 20 °C

   Neaplicabil

   Temperatura de autoaprindere

   Neaplicabil

   Temperatura de descompunere

   Neaplicabil

   Viscozitate la 25UC

   In jur de 2.6 CSt (produs soluție concentrație 30-35%)

   ProDrietati exDlozive

   Nu este exploziv

   Proprietăți oxidante

   Nu este oxidant

10. STABILITATE SI REACTIVITATE
 • 10.1 Reactivitate: Acest produs este stabil in condiții normale de manipulare si depozitare; activitatile care presupun lucrul cu acest produs se vor desfasura in locuri special amenajate, bine ventilate, separat de substanțe inflamabile, combustibile, incompatibile.

10.2 Stabilitate chimica

Se recomanda depozitarea si transportul produsului separat de substanțele incompatibile.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Clorura de calciu poate forma hidrati de calciu, cel mai stabil este hexahidratul de calciu, produs cu aspect de cristale trigonale, incolore a căror dizolvare in apa este insotita de o puternica absorbție de căldură.

Reacțiile cu oxidul de calciu si de bor sunt reacții exoterme; cu metil-vinil eter se initiaza polimerizarea, reacție in urma careia se generează căldură.

10.4 Condiții de evitat

Evitati utilizarea ambalajelor cu urme de alte produse, cu accesorii defecte, cu sisteme de închidere neetanse.

10.5 Materiale incompatibile

acizi tari, metale -aluminiu, cupru si aliaje

Fisa cu date de securitate elaborata conform Anexei II la Regulamentul European Nr. 453/2010 care modifica Regulamentul (EC) Nr. 1907/2006 privind înregistrarea, Evaluarea, _____________Autorizarea si Restrictionarea Substanțelor Chimice (REACH)_____________

FISA CU DATE DE SECURITATE CLORURA DE CALCIU

10.6 Produși de descompunere periculoși

Atentie: La prepararea unei soluții apoase de clorura de calciu adaugati produsul solid treptat in apa (nu invers).

 • 11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE

  • 11.1 Informații privind efectele toxicologice

11.1.1 Toxicitate acuta: orala, inhalare, dermaia

Efectele de toxicitate ale acestui produs sunt scăzute. In urma inhalării acestui produs pot aparea iritatii asupra mucoaselor, gatului, senzații neplăcute la nivelul cavitatii bucale.

LC 50 / oral/ șobolan = 2301 mg/kg corp

LD 50/ dermal/ iepure > 5000 mg/kg corp

LC 50/ inhalare/ șobolan = 40-160 mg/m3

11.1.2 Corodarea/iritarea pielii

Produsul este iritant pentru piele.

11.1.3 Lezarea grava/iritarea ochilor

Produsul este iritant pentru ochi.

11.1.4 Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii

Acest produs nu prezintă pericole privind sensibilizarea pielii sau a cailor respiratorii.

11.1.5 Mutagenicitate

Clorura de calciu nu prezintă efecte genotoxice/ mutagenice.

11.1.6 Cancerigenitate

Acest produs nu prezintă potențial cancerigen.

11.1.7 Toxicitate pentru reproducere

Produsul nu se acumulează in organism si nu prezintă efecte adverse privind fertilitatea/reproducerea.

11.1.8 Toxicitate in urma expunerii repetate

Nu deținem date.

12. INFORMAȚII ECOLOGICE
 • 12.1 Toxicitate -teste de toxicitate acuta pentru organismele acvatice Clorura de caiciu nu produce efecte adverse asupra mediului acvatic.

LC 50 / 96h / pești (apa dulce, pimephales promelas) = 4630 mg/l

LC 50 / 48h / nevertebrate (apa dulce, daphnia magna) = 2400 mg/l

LC 50 / 72h/ algae (apa dulce, pseudokirchneriella subcapitata) = 2900 mg/

Teste de toxicitate cronica pentru organismele acvatice

EC 16/ EC50/ nevertebrate (apa dulce, daphnia magna) = 320 mg/l

 • 12.2 Persistenta si degradabilitate

Degradare abiotica

Clorura de calciu este prezenta in mediu ca si ioni de calciu si ioni clorura; substanța nu se adsoarbe la nivelul particulelor de sediment.

12.3 Potențial de bioacumulare

Clorura de calciu nu este bioacumulabila sau bioconcentrabila.

12.4 Mobilitate -Apa/Sol/Sedimente

Clorura de calciu este prezenta in mediu ca si ioni de calciu si ioni clorura; substanța nu se absoarbe la nivelul particulelor de sediment.

Ionul de calciu ar putea sa se absoarba la nivelul particulelor de sediment sau ar putea forma săruri anorganice stabile cu ionii sulfat sau cabonat, insa calciul este prezent in mod natural in sol. Astfel, expunerea in compartimentul sol nu este relevanta.

Cod: FDS-Chiin 11


Pag: 7/10


Elaborata: Mai 1999

Revizuita: Mai 2015Fisa cu date de securitate elaborata conform Anexei II la Regulamentul European Nr. 453/2010 care modifica Regulamentul (EG) Nr. 1907/2006 privind înregistrarea, Evaluarea, _____________Autorizarea si Restrictionar