Hotărârea nr. 294/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 294 din 12.10.2018 privind privind numirea unei comisii de negociere a prețului și a condițiilor pentru cumpărarea imobilului din str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București, în care funcționează Grădinița nr. 252


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind numirea unei comisii de negociere a prețului și a condițiilor pentru cumpărarea imobilului din str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București, în care funcționează Grădinița nr. 252

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preu ni verși tar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și de Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Contractului de închiriere nr. 286/08.09.2014 și ale actului adițional la acesta, conform cărora termenul de închiriere a imobilului din Str. Venezuela nr. 7-9 Sector 1 de către Grădinița nr. 252 a expirat la data de 31.08.2018;

Ținând seama de Raportul Comisiei de validare din data de 12.10.2018.

în temeiul art. 45 alin.(3), alin.(5) teza a 11-a, art.80 și art. 115 alin.(l), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se numește Comisia pentru negocierea prețului de cumpărare a imobilului situat în str. Venezuela nr. 7-9 Sector 1, București, compus dintr-un corp de clădire CI = S+P+E+M cu o suprafață totală desfășurată de 469,55 mp și un teren în suprafață de 1.176 mp, precum și a condițiilor transferului dreptului de proprietate asupra acestui imobil, în următoarea componență:

Raluca Condurachi

- Mihail Teodor Purcărea Alexandru Ștefan Deaconu Raluca Suditu

  • - consilier local;

  • - consilier local;

  • - consilier local;

  • - consilier local;

reprezentant al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 desemnat prin decizia directorului instituției.

Art. 2. La finalul negocierilor, în raport de rezultatul acestora, modelul contractului de vânzare - cumpărare va fi înaintat, însoțit de raportul comisiei, spre aprobarea finală a Consiliului Local al Sectorului 1, iar transferul asupra imobilului va avea Joc numai în cazul încheierii valabile a contractului de vânzare-cumpărare, în forma aprobată de Consiliul Local al Sectorului 1.

Art, 3. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, membrii comisiei menționate la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 294

Data: 12.10.2018