Hotărârea nr. 290/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 290 din 20.09.2018 privind aprobarea depunerii, în vederea finanțării, a Proiectului ,,Mecanisme și instrumente implementate la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București pentru fundamentarea deciziilor si planificării strategice pe termen lung”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea depunerii, în vederea finanțării, a Proiectului „Mecanisme și instrumente implementate la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București pentru fundamentarea deciziilor si planificării strategice pe termen lung”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul comun de specialitate întocmit dc Serviciul Cabinet Primar, Direcția Juridică, Direcția Investiții și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr.2.73/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul conveigență, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 — 2020, CP 10/2018 pentru regiunea mai dezvoltată, MySMIS: POCA/351/2/1;

în temeiul art.45 alin.(2) lit. d), art.81 alin.(2) lit.j) și art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se aprobă depunerea, în vederea finanțării, a Proiectului „Mecanisme și instrumente implementate la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București pentru fundamentarea deciziilor si planificării strategice pe termen lung”.

Art.2. - în situația în care Proiectul menționat la art. 1 va fi declarat eligibil în vederea finanțării, Consiliul Local al Sectorului 1 va asigura achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 80.000 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea Proiectului „Mecanisme și instrumente implementate la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București pentru fundamentarea deciziilor si planificării strategice pe termen lung”.

Art.3. - Se vor identifica și asigura în buget sursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Arț^-Șeîmputemicește domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1 și domnul ^^Bindentificat cu                                             în calitate de


în cadru

sa semneze actele necesare și contractul de finanțare

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1, Serviciul Cabinet Primar, Direcția Investiții, Direcția Management Economic, Direcția Juridică și domnul                       vor adduce la

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 20.09.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 290

Data: 20.09.2018