Hotărârea nr. 29/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 31.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Fagului nr. 47, sector 1.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. FAGULUI NR. 47 ■ SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 276/18.01.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 187/19.01.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 17143/24.10.2017;

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing Daniel Ghe. Stanciu.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    PUZ "închidere inel median de circulație în zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 294/28.11.2013 și Avizul Arhitectului Șef nr. 27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr. 292/27.11.2014 și Avizul Arhitectului Șef nr. 13/28.07.2014.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea administrației publice

locale nr. 215/2001, republicată,


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. FAGULUI NR. 47 - SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 187/19.01.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2: Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost aprobată în Ședința ordinară ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București din data de 31.01.2018.CONTRASEMNEAZĂ,Nr.: 29

Data: 31.01.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTORULi

www. pri mari a sectorTr ro


pentru cetă(ean,_pentru bunăstare

BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca urinare a cererii adresate de Markoș Luminița cu adresa în București, Sector I, Stf. Fagului nr. 47, înregistrată cu - jjj| ijj nr.6350 din 20.02.2017, completata cu nr. 47980 din 08.12.2017, în conformitate eu prevederile Legih.nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

aviz nr.    ......... 2$ j 3 1 JAi

PENTRU

PUD - STR. FAGULUI NR. 47 - SECTOR 1, BUCUREȘTI Etajare locuință individuală, regim final de înălțime S+P+1E


ruij


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 285,00mp (286,00 mp. din măsurători cadastrale), proprîi^u^Jyiyajța conform informațiilor din Extrasul de Carte Funciară nr.266505, eliberat la data de 01.03.2017.

INIȚIATOR:    MARKOȘ LUMINIȚA, MARKOȘ ALEXANDRU

PROIECTANT:    BIA OANȚĂ IULIAN COSMIN    l|sW( \\'i *'4\\

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh.Elisabeta Vlase (RUR: D, E).    V

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin U învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Est- Str. Fagului nr.49, Sud-EslĂ artera de circulgțje str. Fagului; Sud-Vest- Str. Fagului nr.45; Nord-Vest- Str. Smochinului nr. 48 și nr. 50.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Amplasamentul face parte din PUZ “închidere inel median dc circulație în zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina" aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 294/28.11.2013 și Avizul Arhitectului Șef nr. 27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr. 292/27.11.2014 și Avizul Arhitectului Șef nr. 13/28.07.2014 și plan de reglementări anexa vizat spre neschimbare - UTR - 7_19- subzona locuințelor individuale și colective mici eu maxim P+2 niveluri. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aliate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1499/63/F/16974 din 28.07.2016.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax= 45%, CUTmax= 0,9 pentru P+1E, CUTmax= 1,3 pentru P+2E, Hmax= lOm. Se admite un nivel mansarda! inscris in volumul acoperișului, in suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - pe aliniament sau pe respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retrageri minime față de limitele laterale - se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alaturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din inalțimea la cornișă in punctul cel mai inalt față de teren, dar nu mai puțin de 3,00m. Retragerea față de limita posterioară a terenului - va fi egală cu jumătate din inalțimea la cornișă, măsurată in punctul cel mai inalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.Om.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale: dreapta - pe conturul existent pe zona parter, cu etajul la limita proprietății ; stânga -la limita proprietății, pe conturul existent.

Retrageri minime față de limita posterioară - min. 9,30m;

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonul se va realiza din str. Fagului, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr. 17143/24.10.201 7, emis de Primăria Municipiului București. ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu dc rețele însușit de ing. Daniel Ghc. Stanciu.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de arh. Elisabeta Vlase și studiu de însorite însușit de arh. Iulian Cosmin Oanță.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 9/3/29.06.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate ti folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dexCfffsfiuire (P'JÂfc'i se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată 28 07.2016, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiulu Local al Sectorului 1, în termenul dc valabilitate al accsi timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.k

PRIMARIW A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND" SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII IN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITÂȚII SREN 45012 AEROQ'

de urbanism nr. 1499/63/F/16974 din îdbptfțrii documentației PUD în plenul Consiliului i(fc proceduAi'Vt^tțțSFelu.'iT.’i, După aprobare,


acesta rămâne valabil atâtaBd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol I222 Tel. +40-21 -3 19.10.13; Fax: +40-21 -319.10.06

Email: registraturafittiprimariasl.ro httD://ww\v.Drimariascctorl .ro