Hotărârea nr. 287/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 287 din 20.09.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului general centralizat pe anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. G/3007/19.09.2018 întocmit de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 19 si art. 20 alin (1) lit. a) și c) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Conform adresei nr. 60906/12.09.2018 transmisă de către Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit si repartizarea taxei pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale;

Conform Deciziei nr. 4397/12.09.2018 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si municipiului București;

Conform adresei nr. 61724/17.09.2018 transmisă de către Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pentru anul 2018;

în temeiul art. 45 alin.(2) lit. a), art.81 alin. (2) lit. d) și art.115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă majorarea veniturilor bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 în valoare de 1.367.233,93 mii lei cu 34.720,00 mii lei, devenind astfel 1.401.953,93 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și

dezvoltare, se prezintă astfel:


-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET RECTIFICAT 12 SEPTEMBRIE

BUGET RECTIFICAT 20 SEPTEMBRIE

INFLUENTE

VENITURILE BUGETULUI GENERAL

CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1

1.367.233,93

1.401.953,93

+34.720,00

Secțiunea de funcționare

1.069.684,09

1.073.754,09

+4.070,00

Secțiunea de dezvoltare

297.549,84

328.199,84

+30.650,00

VENITURILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

1.127.273,22

1.161.993,22

+34.720,00

Secțiunea de funcționare

1.043.933,88

1.048.003,88

+4.070,00

Secțiunea de dezvoltare

83.339,34

113.989,34

+30.650,00

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

26.040,21

26.040,21

0,00

Secțiunea de funcționare

25.750,21

25.750,21

0,00

Secțiunea de dezvoltare

290,00

290,00

0,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

195.294,00

195.294,00

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

195.294,00

195.294,00

0,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE

18.626,50

18.626,50

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

18.626,50

18.626,50

0,00

 • > Veniturile bugetului local pe anul 2018 sunt în valoare de 1.161.993,22 mii lei, conform anexei nr. 1.1 (1.1.1);

 • >  Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 sunt în sumă de 26.040,21 mii lei, nerectificandu-se;

 • > Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2018 sunt în sumă de 195.294,00 mii lei, nerectificandu-se;

 • > Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2018 sunt în sumă de 18.626,50 mii lei nerectificandu-se.

Art.2. - Se aprobă majorarea cheltuielilor bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 în sumă de 1.465.573,97 mii lei cu 34.720,00 mii lei, devenind astfel 1.500.293,97 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET RECTIFICAT 12 SEPTEMBRIE

BUGET RECTIFICAT 20 SEPTEMBRIE

INFLUENTE

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL

CENTRALIZAT CLS 1

1.465.573,97

1.500.293,97

+34.720,00

Secțiunea de funcționare

1.076.749,47

1.080.819,47

+4.070,00

Secțiunea de dezvoltare

388.824,50

419.474,50

+30.650,00

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

1.218.547,88

1.253.267,88

+34.720,00

Secțiunea de funcționare

1.043.933,88

1.048.003,88

+4.070,00

Secțiunea de dezvoltare

174.614,00

205.264,00

+30.650,00

CHELTUIELILE BUGETULUI

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

33.105,59

33.105,59

0,00

Secțiunea de funcționare

32.815,59

32.815,59

0,00

Secțiunea de dezvoltare

290,00

290,00

0,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

195.294,00

195.294,00

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

195.294,00

195.294,00

0,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE

18.626,50

18.626,50

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

18.626,50

18.626,50

0,00

1.        Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2018, în valoare de

91.274,66 mii lei, se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

 • a)    ca sursă de finațare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, (..

 • b)    Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2018 în valoare totală de 7.065,38 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

 • Pentru Cap. 65.10 învățământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014,

excedentul anilor precedenți în valoare de 4.119,38 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;

 • Pentru Cap. 70.10 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - Administrația Piețelor

Sector 1, conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 2.946,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

Art.2.1. - Se aprobă majorarea cu 34.720,00 mii lei a cheltuielilor bugetului local pe anul 2018 în valoare de 1.218.547,88 mii lei, devenind 1.253.267,88 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel:

 • (1)  1.253.267,88 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, din care:

 • -  SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 1.048.003,88 mii lei; SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 205.264,00 mii lei.

 • (2)  71.553,21 mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, din care:

 • -  Secțiunea de funcționare este în sumă de 66.993,21 mii lei;

Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 4.620,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.1 (1.2.1.1.1);

 • (3)   46.401,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 45.606,00 mii lei;

 • - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 795,00 mii lei, nerectificandu-se;

 • (4)    18.178,00 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publica capitolul 55.02, din care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 18.178,00 mii lei;

 • - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, nerectificandu-se;

 • (5)   1.094,00 mii lei pentru Aparare Naționala capitolul 60.02, din care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 700,00 mii lei;

 • - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 394,00 mii lei, nerectificandu-se;

 • (6)   49.652,00 mii lei pentru Ordine Publica si Siguranța Naționala capitolul 61.02, din care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 35.026,00 mii lei;

 • - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 14.626,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1);

 • (7) 273.631,14 mii lei pentru învățământ capitolul 65.02, din care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 255.233,14 mii lei;

 • - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 18.398,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1 ; 1.2.1.3.1.1; 1.2.1.3.1.1.1; 1.2.1.3.1.1.2 ; 1.2.1.3.1.2; 1.2.1.3.1.2.1; 1.2.1.3.1.2.2; 1.2.1.3.1.2.3; 1.2.1.3.1.3; 1.2.1.3.1.4; 1.2.1.3.2 ; 1.2.1.3.2.1 ; 1.2.1.3.2.2 ; 1.2.1.3.2.3);

 • (8)   59.297,00 mii lei pentru Sanatate capitolul 66.02, din care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 39.484,00 mii lei;

 • - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 19.813,00 mii lei, nerectificandu-se;

 • (9)  166.116,77 mii lei pentru Cultură, recreere și religie capitolul 67.02, din care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 117.648,77 mii lei;

 • - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 48.468,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.4 (1.2.1.4.1);

 • (10)   279.212,00 mii lei pentru Asigurări si Asistenta Sociala capitolul 68.02, din

care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 211.468,00 mii lei;

 • - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 67.744,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.5 (1.2.1.5.1);

 • (11)  70.345,00 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare

Publică, din care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 61.710,00 mii lei;

 • - Secțiunea de dezvoltare este în sumă 8.635,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.6 (1.2.1.6.1);

 • (12)   170.886,00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 163.750,00 mii lei;

 • - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 7.136,00 mii lei, nerectificandu-se;

 • (13)  46.901,76 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 32.266,76 mii lei;

 • - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 14.635,00 mii lei, nerectificandu-se.

Art.2.2. - Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 in valoare de 33.105,59 mii lei.

 • (1)    33.105,59 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care:

 • -  SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 32.815,59 mii lei;

 • -  SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 290,00 mii lei, nerectificandu-se;

 • (2)   16.195,59 mii lei pentru învățământ capitolul 65.10, din care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 15.985,59 mii lei,

 • - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 210,00 mii lei.

 • (3)        16.910,00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10, din care:

 • - Secțiunea de funcționare este în sumă de 16.830,00 mii lei;

 • - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 80,00 mii lei.

Art.2.3. - Se aprobă bugetul împrumuturilor externe pe anul 2018 în sumă de 195.294,00 mii lei, repartizat pe secțiuni astfel:

(1)   195.294,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care:

 • -  SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei; SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 195.294,00 mii lei.

(2)     195.294,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare

publică

Art.2.4. - Se aprobă bugetul împrumuturilor interne pe anul 2018 în sumă de 18.626,50 mii lei, repartizat pe secțiuni astfel:

(1) 18.626,50 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care:

 • - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

 • - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 18.626,50 mii Iei, nerecti fi candu-se;

(2) 18.626,50 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică.

Art.3. - Se aprobă cheltuielile de capital în valoare de 419.474,50 mii lei, conform programului de investiții publice, din care:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET RECTIFICAT 12 SEPTEMBRIE

BUGET RECTIFICAT 20 SEPTEMBRIE

INFLUENTE

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1

174.614,00

205.264,00

+30.650,00

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR ’     FINANȚATE

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

290.00

290,00

0,00

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

195.294,00

195.294,00

0,00

BUGETUL CREDITELOR INTERNE

18.626,50

18.626,50

0,00

Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unitățile de învățământ din Sectorul 1, Poliția Locală Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Direcția Management Economic, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 20.09.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.6