Hotărârea nr. 283/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 283 din 20.09.2018 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr 171/30.06.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 133/23.04.2008


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr 171/30.06.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 133/23.04.2008

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/23.04.2008 privind trecerea imobilului format din construcție în suprafață de 65,04 mp și teren în suprafață de 48,00 mp, situat în București, Strada Gârlei nr. 2, Sector 1, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, în folosința gratuită a Direcției Generale de Poliție Comunitară Sector 1, având destinația de centru de asistență sanitar - veterinară socială;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sector 1 nr. 171/30.06.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 133/23.04.2008;

în considerarea dispozițiilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 50/2000 privind transmiterea spațiului cu altă destinație decât locuință, din domeniul public al Municipiului București, situat în strada Gârlei nr. 2, Sector 1, din administrarea C.G.M.B. în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

în temeiul art.45 alin. (1), art.81 alin. (1) și art.115 alin. (1) lit.b) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr 171/30.06.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 133/23.04.2008.

Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Poliția Locală a Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâre entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 20.09.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,


SEClR Daniela Nit


’efalan