Hotărârea nr. 28/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 31.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Aleea Meteorologiei nr.15A, sector 1.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

ALEEA METEOROLOGIEI NR. 15A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 385/31.01.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 192 / 31.01.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 18183/19403/16.11.2017;

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Daniel Ghe. Stanciu;

Aviz Aeronautică Civila Româna nr. 29522/1349 din 06.12.2017.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

« P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    PUZ „ Str. Jandarmeriei- Al. Meteorologiei”, S1, aprobat cu HCGMB nr. 28/16.01.2008, aviz DUAT PMB nr. 3/1/6/31.01.2007 . PUZ - ul menționat are valabilitatea expirată dar a produs efecte prin autorizațiile de construire emise in baza sa.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - ALEEA METEOROLOGIEI NR. 15A -SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 192 Z 31.01.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2: Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta de hotărâre.

Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost aprobată în Ședința ordinară ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București din data de 31.01.2018.Nr.: 28

Data: 31.01.2018

pentru cetățean, pentru bunăstare

MUTMICIPIUI. BUCUREȘTI

sectorul!

wAvw.primariascctorl.ro


BIROUL REGLEMENTĂRI

URBANISTICE ȘI ARHIVACa urmare a cererii adresate de S.C. OGGY KIDS S.R.L. cu sediul in Str. Benjamin Franklin r r. 9, Sector I, București, înregistrată la nr. 29652 din 04.08.2017, completată cu nr.4870l din 14.12.2017, în conformitate cu prevederile L.t gii. nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite urniătorul    .__

PENTRU

PUD - Aleea Meteorologici nr.lSA - SECTOR 1 Construire imobil eu funcțiune mixtă și servicii publice 2S+P+4E+5Er Prezentul aviz modifica Aviz nr. 189 din 19.01.2018 in ceea ce privește retragcr


Z c    '

GENERAT DE IMOBILUL: In suprafață de 1.000,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 221346, eliberat la data de 26.10.2017.

INIȚIATOR: S.C. OGGY CITY DEVELOPMENT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Vlad I. Cavarnali (RUR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Est - Aleea Meteorologiei nr. 11-15, nr. i

■ffliD inefude parcelele învecinate daslral 227145; Sud-Esț - Aleea

.-A' ' •


Meteorologiei nr. 11-15 nr. cadastral 227145; Nord-Vest - artera de circulație Aleea Meteorologiei.    -y

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbănism a! Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională; CB1 -subzona serviciciilor publice despersate in afara zonelor protejate, ce prevede următorii indicatori urbanistici: pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului cu recomandarea de a se opta pentru POTmaxim=50%, dar fără a depăși CUT maxim=2,4mp, pentru clădiri cu 6 sau mai multe niveluri și CUT maxim 2,2 pentru clădiri cu 3-4 niveluri. Amplasamentul a fost cuprins in PUZ „ Str. Jandarmeriei- Al. Meteorologiei”, SI, aprobat cu HCGMB nr. 28/16.01.2008, aviz DUAT PMB nr. 3/1/6/31.01.2007 . PUZ - ul menționat are valabilitatea expirată dar a produs efecte prin autorizațiile de construire emise in baza sa. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 955/91/ M/20518 din 20.06.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 50%, CUTmax.= 2,4 mp ADC/mp teren, RH=2S+P+4E+5Eretras, Hmax. = I9m. Retragerea minimă față de aliniament - aliniere conform PUZ .

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - clădirile publice se vor amplasa de regulă in regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi de cel puțin jumătate din inalțimea clădirii măsurată Ia cornișă, dar nu mai puțin de 5,0 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga - min. 5,0()m, cu etajul 5 retras cu l,50m față de planul vertical al fațadei; dreapta -min. 3,00 m, cu etajul 5 retras cu 3,00m față de planul vertical al fațadei..

Retrageri minime față de limita posterioară - min. 5,00 m, cu balcoanele ieșite in consolă.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retragerile astfel definite sunt maximale - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Aleea Meteorologiei, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 18183/19403/16.11.2017.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Daniel Glie. Stanciu.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușit de arh Vlad I. Cavarnali. Se prezintă Aviz Aeronautică Civila Româna nr. 29522/1349 din 06.12.2017.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 12/25/19.09.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valnbUUate a certificatului de urbanism nr. 955/91/ M/20518 din 20.06.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București In .^pĂîf^tețidop.tării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuieZffițahf. După aprobaițî,acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.    Ar N


ARItlȚJCCI

Ciobanu fîfțrcscu GtțfvjirAtia

Șef birou,    X    întocmit,

Raluca Mihaela Epifan    Alina Miru
PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45012 AEROQ”


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul l București; Ol I222 Tel. +40-21-319. IO. 13; Fax: +40-21-3 19.10.06

Email: regi sl rut urata primarias I .ro httn://www iirimariaseetorl.ro


Suprafața imobilului, conform cadastru IE 221346

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

Y [m]

X [m]

1

585455.909

335042.053

24.59

2

585447.977

335065.326

42.38

3

585490.211

335068.824

24.01

4

585498.108

335046.150

42.40

S(1)=999.92mp F

=133.37m


Suprafața ocupata de trama stradala.

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i.i+1)

Y [m]

x [m]

1

585455.909

335042.053

24.59

2

585447.977

335065.326

4.49

2’

585452.454

335065.697

24.44

1’

585459.977

335042.448

4.09

S(2)=102.34mp F

=57.60m


Suprafața neocupata de trama stradala.

, Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i.i+1)

Y [m]

x [m]

2’

E385452.454

335065.697

37.89

3

585490.211

335068.824

24.01

4

585498.108

335046.150

38.31

1’

585459.977

335042.448

24.44

S(3)=897.5Bmp

>=124.64m


PROFIL A-A' CONFORM PUZ APROBAT CU HCGMB NR. 427/2016

s

oi

9

u

1

I

X

ra

1 1

£ |

w 2

O

I L-

H 1

I 3    | 2 |

3.5

ll.sll.5

15


BILANȚ TERITORIAL

Categorie

mp

%

Construcții

457,0

45.7%

Circulații

243,0

24.3%

Spatii verzi

300,0

30%

Total

1000

100%

Funcțiune mixta: locuințe, birouri, servicii publice Suprafața terenului cf. acte de proprietate = 1000 mp POT max = 50%

CUT max = 2.4

Rh max = 2S+P+4E+5Er

H max = 19.00 m


ARH. VLAD CAVARNALI

proiect nr.

faza

03|2017

PUD

cota scara

rev. data

±0.00    1:500

02 01/18

desenat

ARH. VLAD CAVARNALI