Hotărârea nr. 277/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 277 din 12.09.2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/12.07.2018 privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Fundația Academiei de Studii Economice, în vederea finanțării și derulării în comun a Proiectului „ASE – 105 ANI DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/12.07.2018privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Fundația Academiei de Studii Economice, în vederea finanțării și derulării în comun a Proiectului „ASE -105 ANI DE PERFORMANȚA ACADEMICĂ”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului i;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.353/14.06.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Fundația Academiei de Studii Economice din București, în vederea organizării evenimentelor desfășurate cu ocazia aniversării a 105 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București ”ASE - 105 ANI DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ”;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/12.07.2018 privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Academiei de Studii Economice, în vederea desfășurării în comun a proiectului ”ASE-105 ani de performanță academică”;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. k) și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Anexa nr.l a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/12.07.2018 privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Fundația Academiei de Studii Economice, în vederea finanțării și derulării în comun a Proiectului “ASE - 105 ANI DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ“, se înlocuiește cu Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Anexa nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/12.07.2018 privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Fundația Academiei de Studii Economice, în vederea finanțării și derulării în comun a Proiectului “ASE - 105 ANI DE PERFORMANȚĂ ACADEM1CĂ“ se modifică și se completează, după cum urmează:

1. CAP. II - OBIECTUL SI DURATA PROTOCOLULUI, art.2.1. se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

”Art. 2.1. Prezentul Protocol are ca obiect finanțarea în valoare de 170.425 lei acordată Fundației Academiei de Studii Economice de către Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București în vederea desfășurării proiectului denumit „ASE-105 ani de performanță academică” în perioada iulie-decembrie 2018, care va cuprinde cele 3 evenimente: ”Gala Excelentei ASE — Ediție Aniversară 105”, ”ASE - Consiliul Consultativ Aniversar de Vară”, ”ASE - Consiliul consultativ Aniversar de iarnă”.

2. CAP. III - OBLIGAȚIILE PÂRTILOR, art.3.1. se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

”Art. 3.1. CENTRUL CULTURAL se obligă sa acorde finanțarea proiectului denumit „Ase-105 ani de performanță academică” prin susținerea cu suma de 170.425 lei, reprezentând cheltuieli efectuate în scopul organizării și desfășurării proiectului „ASE-105 ani de performanță academică” care va cuprinde cele 3 evenimente: ”Gala Excelenței ASE -Ediție Aniversară 105”, ”ASE - Consiliul Consultativ Aniversar de Vară”, ”ASE - Consiliul consultativ Aniversar de iarnă”, în conformitate cu Petiția nr. 20103/18.05.2018 anexată.”

Art. III. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/12.07.2018 privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Fundația Academiei de Studii Economice, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului “ASE - 105 ANI DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ” rămân nemodificate.

Art.IV. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRA MNEAZĂ,>RETAR,

Icta Cefalan


Nr.: 277

Data: 12.09.2018"ASE-105 ANI DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ "

1.                           Buget Gala Excelentei

Total lei

80.500

Cheltuieli finanțate de Sectorul 1

68.425

Denumire indicatori

a. Cheltuieli generate de organizarea evenimentului

Afișe, roll-up-uri, spidere, wave curbe

4.500

b. Documentarea foto-video a evenimentului

Materiale pentru producție foto-video prom,ovare eveniment, 5 ore servicii foto-video

4.500

c. Servicii terti

Servicii de organizare, tehnica de înregistrare si translație, inchiriere spatii, moderare

12.425

Cheltuieli protocol

Recepție pentru 100 persoane

12.000

d. Cheltuieli pentru premii

14 laptop-uri

35.000

Cheltuieli finanțate din fonduri proprii

12.075

a) Cheltuieli generate de organizarea evenimentului

Servicii de grafica &webȘpagina web eveniment si grafica pentru materialele de comunicare

9.000

b) tipărituri

100 broșuri si 500 pliante

2.500

c) Servicii terti

translație: 2 translatori

575

II.    Buget Consiliul Consultativ de vara- Ediție aniversara

Total lei

60.000

Cheltuieli finanțate de Sectorul 1

51.000

Denumire indicatori

a. Cheltuieli cu servicii de masa

3 x Coffeebreake

  • 1 x Prânz

  • 2 x Cina

12.000

b. Cheltuieli generate de organizarea evenimentului

Servicii de organizare, închiriere spatii, cheltuieli protocol, cheltuieli tehnica, transport

39.000

Cheltuieli finanțate din fonduri proprii

9.000

a. Cheltuieli generate de organizarea evenimentului

III. Buget Consiliul Consultativ de iarna - Ediție aniversara

Total lei

60.000

Cheltuieli finanțate de Sectorul 1

51.000

Denumire indicatori

a. Cheltuieli cu serviciile de masa pentru 30 de persoane

3 x Coffeebrak

  • 1 x Prânz

  • 2 x Cina

12.000

b. Cheltuieli generate de organizarea evenimentului

Servicii de organizare, inchiriere spatii, cheltuieli de protocol, cheltuieli tehnica, transport

39.000

Cheltuieli finanțate din fonduri proprii

9.000

a. Cheltuieli generate de organizarea evenimentului

Editare si tipărire de materiale ionformative

9.000