Hotărârea nr. 273/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 273 din 12.09.2018 privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, si Parohia Sfântul Vasile-Victoria, în vederea finanțării proiectului religios „Calea Sfintei Cruci, Scară către Cer!”, în perioada 13 -14 septembrie 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, si Parohia Sfântul Vasile-Victoria, în vederea finanțării proiectului religios „Calea Sfintei Cruci,

Scară către Cer!”, în perioada 13 -14 septembrie 2018

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul cultelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 592/06.09.2018;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 194/12.07.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Parohia Sfanțul Vasile-Victoria, în vederea desfășurării evenimentului religios „Calea Sfintei Cruci, Scara către Cer!”, în perioada 07.09’.2018-14.09.2018;

Ținând seama de adresa Arhiepiscopiei Bucureștilor - Protoieria Sector 1 Capitală -Biserica Sfântul Vasile - Victoria, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 24691/22.06.2018, prin care se solicită finanțare, în vederea finanțării evenimentului religios „Calea Sfintei Cruci, Scara către Cer!”, ce se va desfășura în perioada 07.09.2018-14.09.2018;

Luând în considerare adresa nr. 1921/11.09.2018 prin care se comunică modificarea perioadei de desfășurare a evenimentului, perioada inițială de desfășurare a evenimentului fiind 7-14 septembrie 2018, s-a impus modificarea acesteia ca urmare a procedurii de aprobare și transmitere a celor două hotărâri;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. k), alin (3) și art.l 15 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă acordarea finanțării în valoare de 57.519,50 lei Parohiei Sfântul Vasile-Victoria în vederea desfășurării proiectului religios „Calea Sfintei Cruci, Scară către Cer!”, în perioada 13-14 septembrie 2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Drepturile și obligațiile părților sunt stabilite în protocol conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se mandatează directorul Centralului Cultural al Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1 Protocolul cu Parohia Sfântul Vasile-Victoria.

Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1 si Central Cultural al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entității menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

/7


71  / /

contrase™ ează,

Daniela NiCole


Nr.: 273

Data: 12.09.2018

Anexa nr. 1

Privind desfășurarea proiectului religios „Calea Sfintei Cruci, Scară către Cer!”

N

r.

cr

Denumire indicatori

Unit

Preț/ unitate

TOTAL

Trim III 13 septembrie 2018

Observații

I.

VENITURI-TOTAL, din care:

lei

1,

Contribuția beneficiarului

10.440,72

a).

Contribuție proprie -fondurile Parohiei Sf. Vasile-Victoria

10.440,72

a.l)

obiecte cult -oferite, potrivit rânduielilor bisericești de bună primire, Invitaților de seamă la Conferință, Procesiune și Slujitorilor care vor oficia Slujba pentru înălțarea Sf. Cruci,

6

140,65

843,94

Icoana înălțării

Sfintei Cruci 27x32

LUX 1001A

1

2.295

2.295

Candelă 3 lumini pahar cristal 63939

1

880

880

Cădelniță      nr.3

cizelată 6 turnulețe aurita 28210953

10

51

510

Cruce metalică pe suport de lemn 11x1421345

a.2) Diferite cărți, acatiste, C.D-uri dăruite invitaților și tinerilor ce participă activ prin susținerea unor cuvântări, cântări sau alte tipuri de lucrări în cadrul

50

3,825

191.25

Acatistul        Sf.

Calinic    de    la

Cernica 9003382

50

3,825

191.25

Acatistul    Sfintei

Cruci 9002705

întregului eveniment.

70

12,7398

891,78

Icoane pal cu

Sf.Calinic 18x24 , 4985

50

5.1

255

Viata si activitatea Sf Calinic -broșura

10

38,25

382,5

Viata si activitatea Sf Calinic de la Cemica Album 65014

a.4) Alimente, apă, sucuri sau masă pentru invitații care participă           la

eveniment și în limita       locurilor

disponibile tineri și credincioși.

4.000

4.000

Agapă     (masa)

frățească

Total

10.440,72 LEI

J

Finanțare      din

bugetul local

57.519,50 LEI

II.

CHELTUIELI -

TOTAL, din care:

57.519,50 LEI

1.

Scenă 10/8m cu acoperiș + montaj doar    pe    13

septembrie

1

19.848

19.848

2

Servicii

2,1) Sonorizare: -biserica 13 și 14 septembrie 2016

  • - în timpul procesiunii-13 septembrie (pe

Calea Victoriei, de la biserică și până în parcul Nicolae Iorga

  • - cca. 300-400 m)

  • - pe scenă

6 microfoane mobile(la biserică, în            timpul

procesiunii,       pe

scenă)

1

14.913

14.913

2.2) Lumini scenă + luminare troită de 3m se va afla lângă troită în parcul Nicolae Iorga

1

4.831

4.831

3

Tipărituri

3,1) Pliant 1/3 A4, închis 10x21

DCL 130g 4+0

5.000

0,195

975

3.2) Carte Poștală 165/120mm,

DCM 300g 4+4

5.000

0,31

1.550

3.3) Iconița 2 fețe cu Sf. Calinic și Sf. Cruce 9x6,5cm

5000

0.29

1.450

3.4)Afise A3

100

2,94

294

3.5)Afise A2

150

4,32

648

3.6) Grafica si DTP

4 ore

100

400

3.7) Steag 0,8x2,5 m, fata/spate Sf. Calinic

10

310

3.100

3.8) Steag 0,8 x 2 m, fata    Sf.    Ierarh

Calinic

1

210

210

3.9) Steag tricolor +    steag    stema

patriarhala

6

98

588

3.10) Cocarde cu tricolor

150

5.75

862,50

4

Publicitate

4,1)    Montaj 40

steaguri, pe stâlpi 2 messh-uri,         8

bennere

50

20

1000

5

Servicii Florale

5.1) Flori pentru eveniment        în

biserică la Sf. Icoane și SF. Raclă cu Sf. Cruce, Icoana Maicii Domnului Prodromița,-*la mobilierul    pentru

procesiune

1

2.200

2.200

Flori

6

Corul Te Deum Laudamus - pe scena 13 sept.2018

1

4.650

4.650

57.519,50 LEI

TOTAL

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local nr. 273 / 12.09.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Vji'glT Adrian Șjirac--—

PROTOCOL


Preambul

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 592/06.09.2018;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr.194/12.07.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul cultelor;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea educației fizice si sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. k) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

S-a încheiat prezentul Protocol.

CAP. I. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

Art. 1 CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Str. Piața Amzei, nr. 13, Sector 1, având Codul de înregistrare fiscală ni'. 38281523, Contul nr. RO0TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentat prin Director Bogdan Mihăilescu, numit în continuare CENTRUL CULTURAL, pe de o parte

si

PAROHIA SFANȚUL VASILE-VICTORIA cu Domiciliul Fiscal Calea Victoriei, ni’. 198, Sector 1, Municipiul București, având codul fiscal nr. 11831790 și contul R074RNCB0072049696610001 deschis la BCR, reprezentată prin Preot Paroh Trandafir Cristinel, numit în continuare Parohia ,

CAP. II - OBIECTUL SI DURATA PROTOCOLULUI

Art. 2.1. Prezentul Protocol are ca obiect finanțarea in valoare de 57.519,50 lei acordata Parohiei Sfântul Vasile-Victoria de către Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București în vederea desfășurării proiectului denumit „Calea Sfintei Craci, Scară către Cer!” in perioada 13-14 septembrie 2018.

Art. 2.2. Protocolul intră în vigoare începând cu data semnării lui de ambele părți și încetează la......................

CAP. III - OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art. 3.1. CENTRUL CULTURAL se obligă sa acorde finanțarea proiectului denumit „Calea Sfintei Craci, Scară către Cer!” prin susținerea cu suma de 57.519,50 lei, reprezentând cheltuieli efectuate în scopul organizării si desfășurării proiectului „Calea Sfintei Craci, Scară către Cer!”, in conformitate cu proiectul înregistrat cu nr. 24691/22.06.2018 si a Anexei tehnico-financiare care face parte integranta din prezentul Protocol.

Art. 3.2. Plata se va face în una sau mai multe tranșe, prin transfer bancar, în lei, în contul Parohiei Sfântul Vasile-Victoria, după:

finalizarea parțiala sau totala a activitatilor specifice proiectului „Calea Sfintei Craci, Scară către Cer!”;

predarea Raportului parțial sau final de activitate si Raportului financiar; prezentarea documentelor justificative de plata.

Art. 3.3. Plata se va efectua pe baza documentelor justificative de plata : ordine de plata, chitanțe sau state de plata si numai după ce s-a făcut dovada plății cofinantarii din partea Parohiei. Nu se acorda plata in avans. Nu se face plata retroactiv, nedecontandu-se cheltuieli efectuate inainte datei semnării prezentului Protocol.

Art. 3.4 Confirmarea serviciilor prestate se va realiza printr-un proces verbal de recepție. Recepția se va realiza pe baza faptica, atat cantitativa, cat si calitativa si pe baza documentelor justificative de plata privind serviciile achiziționate corespunzătoare fiecărui element, prezentate in copie, stampilate si certificate pentru conformitate cu originalul.

Art. 3.5. Parohia Sfântul Vasile-Victoria se obligă să desfășoare activitățile proiectului denumit „Calea Sfintei Craci, Scară către Cer!”, astfel cum au fost stipulate în proiectul cu nr. 24691/22.06.2018.

Art. 3.6. Parohia Sfântul Vasile-Victoria se obligă să asigure suportul administrativ necesar desfășurării acțiunilor specifice proiectului denumit „Calea Sfintei Craci, Scară către Cer!”.

Art. 3.7. Parohia Sfântul Vasile-Victoria se obligă să utilizeze suma de bani care face obiectul finanțării numai pentru realizarea activităților eligibile și atingerea scopurilor specificate în proiectul denumit „Calea Sfintei Craci, Scară către Cer!”.

Art. 3.8. Parohia Sfântul Vasile-Victoria se obligă să efectueze numai cheltuieli care se încadrează în limitele și categoriile aprobate ale proiectului denumit „Calea Sfintei Cinci, Scară către Cer!”. Cheltuielile efectuate înainte și după perioada de derulare a proiectului nu sunt eligibile și nu pot fi decontate.

Art. 3.9. Parohia Sfântul Vasile-Victoria se obligă să redacteze materialele informative și de promovare cu respectarea prevederilor cuprinse în Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, referitor la scrierile literare și publicistice, conferințele, prelegerile si orice alte opere scrise sau orale, precum și operele fotografice și orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;

Art. 3.10. Parohia Sfântul Vasile-Victoria se obligă să solicite și să obțină autorizația neexclusivă de la organismul de gestiune colectivă și să plătească remunerațiile cu titlu de drepturi patrimoniale de autor, în situația în care vor fi comunicate public unele opere muzicale în cadrul Proiectului, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică în concerte, spectacole ori manifestări artistice, publicată prin Decizia ORDA nr. 203/2011, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420/16/06.2011;

Art. 3.11. Parohia Sfântul Vasile-Victoria se obligă să transmită CENTRULUI CULTURAL informații privind derularea proiectului denumit „Calea Sfintei Cruci, Scară către Cer!”și utilizarea sumei finanțate. în acest scop, pentru validarea cheltuielilor efectuate, la Raportul de activitate si Raportul financiar, Parohia Sfântul Vasile-Victoria va anexa documente justificative privind activitatile desfășurate si cheltuielile efectuate, în termen de 15 zile calendaristice de la încheierea activităților prevăzute în Proiect.

Art. 3.12. Raportul de activitate va cuprinde obligatoriu poze cu toate activitatile desfășurate, descrierea activitatilor desfășurate, gradul de realizare a acestora, precum si rezultatele obținute, inclusiv, documente privind realizarea măsurilor de informare și publicitate

Art. 3.13. Raportul financiar final trebuie să precizeze decontul aferent atât sumei primite de la CENTRUL CULTURAL, prevăzută în prezentul Protocol, în art. 3.1. cât și pentru contribuția proprie si documentele justificative de plata.

Art. 3.14. Parohia Sfântul Vasile-Victoria se obligă să furnizeze CENTRULUI CULTURAL, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens, toate informațiile referitoare la derularea Proiectului și să permită, pe toată durata Protocolului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, accesul neîngrădit al reprezentanților autorității sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul Protocolului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Parohia Sfântul Vasile-Victoria

CAP. IV - PARTICIPAREA TERȚILOR

Art. 4.1. In relațiile cu tertii răspunderea pentru obligațiile asumate revine pârtii care s-a obligat.

CAP. V - BUGETUL PROIECTULUI. DESTINAȚIA

Art. 5.1. Parohia Sfântul Vasile-Victoria este obligata să respecte bugetul detaliat al proiectului si să prezinte documentele justificative privind activitatile și cheltuielile aferente. Cheltuielile vor fi efectuate conform bugetului proiectului și prevederilor prezentului Protocol;

Art. 5.2. Toate fondurile care fac obiectul finanțării, precum și bunurile pentru achiziționarea cărora au fost utilizate acestea și alte bunuri primite în acest scop, vor fi utilizate de către Parohia Sfântul Vasile-Victoria numai pentru realizarea activităților și atingerea scopurilor specificate ale Proiectului, conform bugetului stabilit.

Art. 5.3. Atunci când Centrul Cultural constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificărilor efectuate, că Parohia Sfântul Vasile-Victoria a folosit sau folosește fondurile și/sau bunurile achiziționate pentru derularea proiectului, într-o manieră neconformă cu clauzele prezentului protocol sau ca nu justifică utilizarea sumelor, finanțarea se va suspenda.

CAP. VI - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 6.1. Parohia Sfântul Vasile-Victoria își asumă întreaga răspundere privind supravegherea generală a desfășurării activităților culturale denumite „Calea Sfintei Cruci, Scară către Cer!” și răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată.

Art. 6.2. Parohia Sfântul Vasile-Victoria răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii Protocolului pe o perioadă de 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale.

Art. 6.3. Parohia Sfântul Vasile-Victoria este singura persoană responsabilă pentru modul în care folosește finanțarea primita. CENTRUL CULTURAL este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenții sau acțiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislației de către Parohia Sfântul Vasile-Victoria.

CAP. VIII-SANCȚIUNI

Art. 8.1. CENTRUL CULTURAL poate rezilia protocolul dacă Parohia Sfântul Vasile-Victoria nu demarează realizarea acestuia în termenul stabilit în prezentul protocol;

Art. 8.2. Protocolul poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care s-a adus la cunoștința oricăreia dintre parti că nu și-a îndeplinit obligațiile din protocol;

CAP. IX - FORȚA MAJORĂ

Art. 9.1. Forța majoră, așa cum este ea definită prin lege, apără de răspundere partea care o invocă în termen.

Art. 9.2. Parohia Sfântul Vasile-Victoria nu este îndreptățit la plată dacă este împiedicat, din cauze de forță majoră, să-și îndeplinească obligațiile din prezentul protocol. Forța majoră trebuie anunțată în scris în 5 zile de la apariția ei, iar la dispariția forței majore, tot în termen de 5 zile trebuie făcută o notificare scrisă. Realizarea parțială a Proiectului are drept rezultat plata parțială, Parohia Sfântul Vasile-Victoria având obligația să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioada derulării Proiectului.

CAP. X - SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 10.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest protocol vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca paliile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata din Romania.

CAP. XI - ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

Art. 11.1. Prezentul Protocol poate înceta:

  • a) prin îndeplinirea obiectului Protocolului;

  • b) prin acordul scris al părților;

  • c) prin reziliere de drept invocată de una din părți în caz de neîndeplinire sau de îndeplinire defectuoasă de către cealaltă parte a obligațiilor din protocol;

  • d) prin ajungere la termen ;

  • e) prin forța majora daca a fost invocata ;

  • f) prin îndeplinirea clauzei suspensive.

CAP. XII - DISPOZIȚII FINALE

Art. 12.1. Orice comunicare între părți cu privire la Protocol trebuie să fie transmisă în scris, prin posta sau email.

Art. 12.2. Clauzele prezentului Protocol se vor interpreta conform legilor din România.

Prezentul Protocol a fost încheiat astăzi,____________în 2 exemplare cu valoare juridică

egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă și cuprinde 5 (cinci) pagini.

5