Hotărârea nr. 27/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 31.01.2018 privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2017-2018.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al

municipiului București pentru anul 2017-2018

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică;

Având în vedere raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte; în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2017-2018;

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 5777/2016 privind aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018;

Prin adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 35512/2017 , Grădinița Sofia SRL a solicitat excluderea Grădiniței Sofia din rețeaua școlară din Sectorul 1 începând cu anul școlar 2017-2018.

Prin adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 35858/2017 , Asociația Mami și Tati-Universul Copilăriei a solicitat excluderea Grădiniței Mami și Tați din rețeaua școlară din Sectorul 1 începând cu anul școlar 2017-2018.

Prin adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 35549/2017 , Asociația ”Kluge Kinder” a solicitat includerea Grădiniței cu program normal și program prelungit ”Kluge Kinder” în rețeaua școlară din Sectorul 1 începând cu anul școlar 2017-2018.

Prin adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 35074/2017 , Asociația Mignon - Grădinița ’TBOO” a solicitat includerea Grădiniței ”IBOO” în rețeaua școlară din Sectorul 1 începând cu anul școlar 2017-2018.

Prin adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 35083/2017 , SC Kids at Work SRL a solicitat includerea Grădiniței "Montessori Kids at Work” în rețeaua școlară din Sectorul 1 începând cu anul școlar 2017-2018.

Prin adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 30525/2017, Școala Gimnazială "Sfinții Trei Ierarhi” a solicitat modificarea denumirii Școlii Gimnazială "Sfinții Trei lerahi” în Liceul Teoretic "Sfinții Trei lerahi”.

Văzând adresa Primăriei Sectorului 1 nr.M/1980/35512/1981 /35549/1947/35074/2015/36689/ 35083/1985/35858/2032/36919/30525/09.10.2017 înaintată Inspectoratului Școlar al Municipiului București

în conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, astfel cum a fost transmis prin adresa nr. 24814/11.12.2017 înregistrat la Primăria Sectorului 1 sub nr.49118/18.12.2017.

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea jir. 2 [5/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare^^vBUc^


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 se modifică după cum urmează:

a)    se exclude Grădinița Sofia din rețeaua școlară din Sectorul 1 începând cu anul școlar 2017-

2018;

b)    se exclude Grădinița Mami și Tați din rețeaua școlară din Sectorul 1 începând cu anul școlar 2017-2018;

c)    se include Grădinița cu program normal și program prelungit ”Kluge Kinder” în rețeaua școlară din Sectorul 1 începând cu anul școlar 2017-2018;

d)    se include Grădinița ”IBOO” în rețeaua școlară din Sectorul 1 începând cu anul școlar 2017-2018;

e)    se include Grădinița ”Montessori Kids at Work” în rețeaua școlară din Sectorul 1 începând cu anul școlar 2017-2018;

f)    se modifică denumirea Școlii Gimnaziale "Sfinții Trei Ierarhi” în Liceul Teoretic "Sfinții Trei Ierarhi”.

Art II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 rămân nemodificate.

Art. III. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.01.2018.

Nr.: 27

Data: 31.01.2018