Hotărârea nr. 268/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 268 din 12.09.2018 privind aprobarea finanțării Concursului Internațional de Informatică ”Romanian Master of Informatics 2018”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării Concursului Internațional de Informatică ”Romanian Mașter of Informatics 2018”

Având în vedere Expunerea de motive a Grupului Consilierilor Locali ai Sectorului 1 din partea partidului „Uniunea Salvați România” privind aprobarea finanțării Concursului Internațional de Informatică "Romanian Mașter of Informatics 2018”;

Ținând seama de Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și Raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 105 alin. (2) lit.h) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j) și k) și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă finanțarea Concursului Internațional de Informatică ”Romanian Mașter of Informatics 2018”, organizat de către Colegiul Național de Informatică ’Tudor Vianu”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu suma de 25.300 lei.

Art.2. - Finanțarea Concursului Internațional de Informatică "Romanian Mașter of Informatics 2018” prevăzut la art. 1 se asigură din bugetul propriu al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și al Unităților Sanitare Sector 1, Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 268

Data: 12.09.2018

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local

INFORMAȚII DESPRE ORGANIZATOR

 • •  Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”din București;

 • •  Adresă pagina web a concursului:http:// www.rmi.lbi.ro

 • •  Comitetul de organizare:

Președinte, Profesor Corina-Elena Vinț, Director Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”din București;

Vicepreședinți:

Profesor Mirela Marinescu, Director adjunct Colegiul Național de

Informatică ”Tudor Vianu”din București:

Profesor Lavinia Mihaela Dumitrescu, responsabil Centru de Documentare și Informare al Colegiului Național de Informatică ”Tudor Vianu”din București;

Profesor Iulia Elena Manicea;

 • •  Comitetul științific

 • •  Numărul profesorilor din România și din afara țării: 60

 • •  Numărul elevilor din România și din afara țării: 130

 • •  Părinți: 20

INFORMAȚII DESPRE PROIECT

 • •  Titlul proiectului : ”Romanian Mașter of Informatics 2018 - RMI 2018”

 • •  Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului : Concurs Internațional de Informatică.

 • •  Domeniul în care se încadrează proiectul

■ Concursuri școlare internaționale

 • •  Ediția nr. 6

 • •  Grup țintă: elevi din clasele 8-12, cu rezultate deosebite la concursurile naționale și internaționale de informatică

e Număr participanți la proiect:210

• Bugetul proiectului:

Buget total

Buget solicitat MEN

Contribuție proprie/alte surse

28800

0

28800

 • •  Proiectul este cu participare directă

 • •  Perioada de desfășurare 10-13 octombrie 2018

ARGUMENT

Motivație: Concursurile Romanian Mașter of Informatics, Romanian Mașter of Mathematics și

Romanian Mașter of Physics se află încă din 2014 în Calendarul Competițiilor Școlare ale Ministerului

Educației Naționale, fără finanțare MEN.

Concursul Internațional 'Romanian Mașter of Informatics 2018” este organizat de membrii catedrei de informatică din cadrul Colegiului Național de Informatică ”Tudor Vianu”din București , ce dovedesc o înaltă pregătire profesională și entuziasm, fiind motivați în instruirea elevilor pasionați și performanți în domeniul informaticii. în comisia științifică a acestui concurs sunt cooptați profesori din învățământul universitar (Universitatea din București, Facultatea de Matematică și Informatică) și studenți, foști olimpici internaționali ai colegiului nostru.

Obiectivul principal al concursului constă în dezvotarea abilităților de comunicare ale elevilor prin derularea unor activități științifice și culturale, valorizarea și promovarea demersurilor didactice și a inițiativelor de succes.

Concursul "Romanian Mașter of Informatics 2018” se adresează elevilor de liceu, clasele 9-12, cu rezultate deosebite la concursurile naționale și internaționale de informatică, având ca scop crearea unui cadru în care competitivitatea în rândul elevilor să le sporească performanțele și să le stimuleze intersul pentru disciplina informatică. Prin participarea echipelor internaționale se urmărește și realizarea unui schimb intercultural. De-a lungul celor 5 ediții au participat reprezentanți din țări precum: Bulgaria, China, Federația Rusă, Moldova, Kazakhstan, Serbia, Italia, Macedonia, Brazilia, Bosnia-Herțegovina, Elveția, Polonia, Franța, Turcia și România.

Impactul la nivel internațional a fost evident, la fiecare dintre cele 5 ediții participând concurenți din ce în ce mai bine pregătiți.

în perioada 10-13 octombrie 2018, dorim să organizăm ediția cu numărul 6 a concursului internațional ”Romanian Mașter of Informatics 2018” la care și-au anunțat particparea țările: Federația Rusă, Bulgaria, Elveția, Serbia, Republica Moldova, Croația, Slovenia, Macedonia, Brazilia, Franța, Italia, România

Activitățile proiectului:

Activitatea nr. 1

 • a. Titlul activității: Trimiterea invitațiilor către participanți și confirmarea participărilor,

 • b. Perioada de desfășurare: august - septembrie 2018;

 • c. Locul desfășurării: Colegiului Național de Informatică ”Tudor Vianu”din București;

 • d. Participanți: Comitetul de organizare;

Activitatea nr. 2

 • a.  Titlul activității: Stabilirea comisiei de organizare și a comisiei științifice;

 • b. Perioada de desfășurare: septembrie 2018;

 • c.  Locul desfășurării: Colegiului Național de Informatică ”Tudor Vianu”din București;

 • d. Participanți: Președintele și Vicepreședinții comisiei de organizare și a comisiei științifice

 • e.  Beneficiari: elevii și profesorii participanți la concurs;

Activitatea nr. 3

 • a.  Titlul activității: întâlnire cu organizatorii',

 • b. Perioada de desfășurare: septembrie 2018;

 • c.  Locul desfășurării: Colegiului Național de Informatică ”Tudor Vianu”din București;

 • d. Participanți: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității locale și universitare;

 • e.  Descrierea activității: asigurarea logisticii: cazare, masă, transport de la aeroport la locul de cazare, transport către CNITV și către obiective turistice, asigurare voluntari pentru desfășurarea concursului;

 • f.  Beneficiari: elevii și profesorii participanți la concurs;

 • g.  Modalități de evaluare: realizarea calendarului cu sarcini specifice fiecărui membru din comisie;

Activitatea nr. 4

 • a. Titlul activității: Pregătirea concursului;

 • b. Perioada de desfășurare: septembrie-octombrie 2018;

 • c. Locul desfășurării: Colegiului Național de Informatică ”Tudor Vianu”din București;

 • d. Participanți: comisia de organizare și comisia științifică;

 • e. Descrierea activității:

 • 1. Comisia de organizare Stabilește, împreună cu agenții economici datele privind cazarea, masa și transportul elevilor și profesorilor participanți la concurs;

 • 2.  Comisia de organizarea realizează mapele, ecusoanele, orarul de desfășurare a proiectului;

 • 3.  Comisia științifică realizează subiectele pentru probele de concurs și aplicația pe care se va desfășura concursul;

 • f. Responsabili :Comisia de organizare și Comisia științifică;

 • g. Beneficiari: elevii și profesorii participanți la concurs;

 • h. Modalități de evaluare: raport de activitate;

Activitatea nr. 5

 • a. Titlul activității: Festivitatea de deschidere a concursului;

 • b. Data desfășurării: 10 octombrie 2018;

 • c. Locul desfășurării: Colegiul National de Informatică ”Tudor Vianu”;

 • d. Participanți: elevi, profesoi, reprezentanți ai comunității, media;

 • e. Descrierea activității:

 • 1.  Cuvânt de deschidere din partea reprezentaților Comunității locale, a reprezentanților Inspectoratului Școlar al Municipiului București, a conducerii Colegiului Național ”Tudor Vianu” organizatorul acestui concurs;

 • 2.  Prezentarea echipelor participante la concurs;

 • f. Responsabili: Comisia de organizare;

 • g. Beneficiari: elevii și profesorii participanți la concurs;

 • h. Modalități de evaluare: rapoarte de activitate, galeria de imagini preluate de festivitate și postate

pe pagina web concursului;

Activitatea nr. 6

 • a. Titlul activității: Desfășurarea concursului, prima zi;

 • b. Data desfășurării: 11 octombrie 2018;

 • c. Locul desfășurării: Laboratoarele de informatică din cadrul Colegiului Național de Informatică

”Tudor Viamf’din București;

 • d. Participanți: elevii participanți la concurs, profesorii supraveghetori, comisia științifică;

 • e. Descrierea activității:

 • 1.  Elevii se vor prezenta în centru de concurs la ora 8 unde vor fi îndrumați către calculatoarele pregătite de comisia științifică pentru prima zi de concurs;

 • 2.  Concursul va începe la ora 9 și va dura 4 ore;

 • 3.  După finalizarea primei zile de concurs, comisia științifică va prelua rezolvările candidaților și va începe evaluarea acestora;

 • 4.  Elevii participanți la concurs vor fi preluați de către elevii voluntari și de către comisia de organizare pentru merge la masă și apoi vor merge să viziteze diverse obiective turistice din București;

 • f. Responsabili: comisia de organizare, elevii voluntari, comisia științifică;

 • g. Beneficiari: elevii și profesorii participanți la concurs;

 • h. Modalități de evaluare: rapoarte de activitate, noutăți publicate pe pagina web a concursului;

Activitatea nr. 7

 • a. Titlul activității: Desfășurarea concursului, a doua zi;

 • b. Data desfășurării: 12 octombrie 2018;

 • c. Locul desfășurării: Laboratoarele de informatică din cadrul Colegiului Național de Informatică

’Tudor Vianu”din București;

 • d. Participanți: elevii participanți la concurs, profesorii supraveghetori, comisia științifică;

 • e. Descrieți pe scurt activitatea:

 • 1.  Elevii se vor prezenta în centru de concurs la ora 8 unde vor fi îndrumați către calculatoarele pregătite de comisia științifică pentru ziua a doua de concurs;

 • 2.  Concursul va începe la ora 9 și va dura 4 ore;

 • 3.  După finalizarea cele de a doua zile de concurs, comisia științifică va prelua rezolvările candidaților și va începe evaluarea acestora;

 • 4.  Elevii participanți la concurs vor fi preluați de către elevii voluntari și de către comisia de organizare pentru merge la masă și apoi vor merge să viziteze diverse obiective turistice din București;

 • 5.  Stabilirea clasamentului final după cele două zile de concurs și afișarea acestuia pe pagina de web a concursului;

 • 6.  Rezolvarea eventualelor contestații;

 • 7.  Organizarea și desfășurarea eventualelor probe de baraj;

 • 8.  Stabilirea premiilor pentru fiecare secțiune și afișarea lor pe pagina de web a concursului;

 • 9.  Tipărirea diplomelor de participare și a diplomelor de merit;

 • 10. Responsabili: Comisia de organizare, Comisia științifică;

 • f. Beneficiari: elevii și profesorii participanți la concurs;

 • g. Modalități de evaluare: tabele cu rezultatele și premiie obținute de participanți;

Activitatea nr. 8

 • a. Titlul activității: Premiereaparticipanților;

 • b. Data desfășurării: 12 octombrie 2018;

 • c. Locul desfășurării: Colegiul National de Informatică ’Tudor Vianu”;

 • d. Participanți: elevi, cadre didactice, reprezentanți ai comunității, media;

 • e. Descrierea activității:

 • 1. Acordarea premiilor și medaliilor elevilor câștigori;

 • 2. Acordarea certificatelor de participare tuturor elevilor participanți la concurs și

profesorilor care au însoțit echipele;

 • 3. Organizarea unei festivități și a unui banchet elevilor și profesorilor participanți la

concurs și a celor care au fost în comisia de organizare;

 • f. Responsabili: Comisia de organizare și comisia științifică;

 • g. Beneficiari: elevii participanți la concurs și profesorii însoțitori;

 • h. Modalități de evaluare: numărul de premii acordate;

Activitatea nr. 9

 • a. Titlul activității: Plecareaparticipanților;

 • b. Data desfășurării: 13 octombrie 2018;

 • c. Locul desfășurării: Aeroportul ”Henry Conadă”, București;

 • d. Participanți: elevii participanți la concurs și profesorii însoțitori;

 • e. Descrierea activității:

 • 1. însoțirea participanți la concurs la Aeroportul ”Henry Coandă” de către comisia de organizare;

 • f. Responsabili: Comisia de organizare;

 • g. Beneficiari: elevii participanți la concurs și profesorii însoțitori;

 • h. Modalități de evaluare: rapoarte;

Activitatea nr. 10

 • a. Titlul activității: Activități de diseminare;

 • b. Data/perioada de desfășurare: noiembrie 2018;

 • c. Locul desfășurării: Colegiul National de Informatică ”Tudor Vianu”;

 • d. Participanți: cadre didactice, elevi,;

 • e. Descrierea activității:

 • 1. Raport final privid activitățile desfășurate în cadrul concursului precum și a unei statistici a întregii activități din concurs;

 • f. Articole mass-media și pe paginile web a concursului și a Colegiului National de Informatică

’Tudor Vianu”;

 • g. Pagina de web a concursului colegiului http://www.rmi.lbi.ro;

 • h. Beneficiari :elevii și profesorii participanți la concurs și din Colegiul Național de Informatică

”Tudor Vianu”;

 • i. Modalități de evaluare:analiza SWOT a proiectului;

Diagrama Gantt a activităților

Rezultate calitative și cantitative așteptate ca urmare a implementării:

 • 1. participarea la concurs a unui număr de aproximativ 80 de elevi;

 • 2. participarea la concurs a unui număr de aproximativ 20 de profesori însoțitori;

 • 3. ridicarea nivelului de performanță prin exersarea abilităților individuale;

 • 4.  îmbogățirea experienței elevilor și a profesorilor participanți;

Modalități de monitorizare și de evaluare ale proiectului:

Proiectul concursului se va desfășura diferite etape de intermediare: inițial la începutul derulării proiectului, formativ - pe parcursul desfășurării lui, și final.

Indicatorii urmăriți în evaluarea finală a concursului sunt:

 • 1. numărul cadrelor didactice participante;

 • 2. numărul elevilor participanți;

 • 3. numărul județelor participante;

 • 4. numărul profesorilor participanți;

 • 5.  respectarea calendarului activităților;

 • 6.  obiectivitatea evaluării;

 • 7. rezultatele finale ale concursului (procentul rezultatelor bune și foarte bune)

 • 8.  utilizarea eficientă a surselor de finanțare;

 • 9.  comunicarea între participanții la proiect și între școală și comunitate, impactul proiectului asupra activității extrașcolare;

Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului:

Sustenabilitate financiară: Se vor atrage parteneri în acest proiect dar și prin solicitarea de finanțare prin aplicarea de proiecte Consiliul Local al Primăriei Sectorului 1 București.

Sustenabilitate funcțională: Concursul se află la ediția a 6-a, ceea ce dovedește experiența organizatorilor în derularea acestui proiect.

Activități de promovare/mediatizare și de diseminare care se vor realiza în timpul implementării proiectului:

 • 1.  raport final privid activitățile desfășurate în cadrul concursului,

 • 2.  statistici ale concursului;

 • 3.  pagina web a concursului http://www.rmi.lbi.ro;

 • 4.  paginile de social media: pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică ”Tudor Vianu”, Twiter;

Parteneri implicați în proiect descrierea parteneriatului:

 • 1.  Consiliul Local al Primăriei Sectorului 1;

 • 2. ECDL România;

 • 3.  Regio;

 • 4. Fundația Frâncu pentru educație;

 • 5. Muzeul Antipa din Bucuresti/Palatul Parlamentului;

  DEV

  IZ ESTIMATIV

  Nr. crt.

  Descrierea cheltuielilor*

  Finanțare solicitată

  Observație

  1

  1

  Servicii cazare profesori participanți

  1.000 lei

  Estimarea s-a făcut pentru

  20 de profesori însoțitori

  2

  Cazare elevi participanți

  4.000 lei

  Estimarea s-a făcut pentru 80 de elevi participanți la concurs

  3

  Servicii masa elevi și profesori participanți

  8.500 lei

  Estimarea s-a făcut pentru 100 de participant la concurs

  4

  Echipamente de concurs RMI

  Tricouri

  Stikuri de memorie

  Mape de concurs

  Cartușe imprimantă color pentru tipărirea ecusoanelor, diplomelor, mapelor și subiectelor de concurs Medalii, cupe, insigne, Rollap-

  • -   5.600 lei

  • -   1.000 lei

  • -   1.000 lei

  • -   1.200 lei

  • -   3.000 lei

  TOTAL LEI

  25.300 lei

Director Colegiul Național de Informatică ’Tudor Vianu” Prof. Corina-Elena Vinț

D8. Diagrama Gantt a activităților

Nr. crt.

Obiectiv specific

Activitate

August

2018

Septembrie 2018

10

Octombrie

2018

11

Octombrie

2018

12 Octombrie 2018

13 Octombrie 2018

Noiembrie

Responsabili

1.

Promovarea concursului pe diverse canale: pagina de web a concursului,, pagina de web a Colegiului Național de Informatică Tudor Vianu

Trimiterea invitațiilor către particpanți și confirmarea participărilor

Comisia de organizare

2.

Organizarea concursului

Stabilirea comisiei de organizare și a comisiei științifice.

Comisia de organizare

3.

Stabilirea responsabilităților pentru organizatori

întâlnire cu organizatorii

Comisia de organizare și comisia științifică

4.

Pregătirea concursului

Pregătirea stabilirea sarcinilor pentru membrii comisiei de organizare și comisiei științifice

Comisia de organizare și comisia științifică

5.

Organizarea concursului

Festivitatea de deschidere a concursului

Comisia de organizare și comisia științifică

6.

Desfășurarea concursului

Desfășurarea concursului prima zi

1

Comisia de organizare și comisia științifică

Desfășurarea concursului a doua zi

Comisia de organizare și comisia științifică

Premierea participanților

Comisia de organizare și comisia științifică

Organizarea concursului

Plecarea participanților

Comisia de organizare

7.

Diseminarea rezultatelor proiectului

Constituirea unei baze de date cu profesorii și elevii participând la proiect

Comisia de organizare și comisia științifică

Realizarea de materiale cu rezultatele proiectului și transmiterea acestora către profesorii implicați

Comisia de organizare și comisia științifică