Hotărârea nr. 267/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 267 din 12.09.2018 privind aprobarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României, precum şi stabilirea măsurilor educative care însoţesc distribuţia laptelui, în anul şcolar 2018 – 2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative care însoțesc distribuția laptelui, în anul școlar 2018 - 2019

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate elaborat de către Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si a Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și Raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 3, art. 4 și art. 18, alin. (3), lit. a) din Hotărârea Guvernului României nr.640/2017 pentiu aprobarea Programului pentiu școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului României nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentiu școli al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - în vederea implementării Programului pentiu școli al României în perioada 2017 -2023, produsele ce vor fi distribuite în anul școlar 2018 - 2019 sunt următoarele:

lapte tratat termic - UHT - 200 ml/porție;

produse de panificație - corn sau baton - 80 grame/porție.

Art. 2. - Se aprobă următoarele măsuri educative ce vor însoți distribuția laptelui în anul școlar 2018-2019, în funcție de posibilitățile organizatorice:

  • a) organizarea de concursuri tematice legate de consumul de lapte, inclusiv degustarea de alte produse lactate care nu se distribuite în anul școlar 2018 - 2019 în cadrul Programului pentru școli al României și/sau miere, cu acordarea de premii;

  • b) organizarea de zile tematice dedicate consumului de lapte și produse lactate sau de activități educative practice, organizarea de alte activități extracurriculare și extrașcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului național, inclusiv curriculumului la decizia școlii, respectiv în cadrai disciplinei opționale Educație pentru sănătate.

Art.3. - Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor educative prevăzute la art.2, Consiliul Local, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, va beneficia de sprijinul și asistența Inspectoratului Școlar al Municipiului București, a Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București și a Direcției pentru Agricultură a Municipiului București, conform prevederilor legale.

Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Comunicarea prezentei hotărâri către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură a Municipiului București, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, Direcția pentru Agricultură a Municipiului București, Comisia Municipiului București pentru aprobarea Programului pentru școli în perioada 2017 -2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2018 - 2019 se va realiza prin intermediul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sectorul 1.

  • (3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 267

Data: 12.09.2018