Hotărârea nr. 265/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 265 din 12.09.2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 211/12.07.2018 privind aprobarea premierii elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care au obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la Evaluarea Națională, sesiunea iunie-iulie 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 211/12.07.2018 privind aprobarea premierii elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, care au obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la Evaluarea Națională, sesiunea iunie-iulie 2018

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și Raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea aulelor noiniativu, lepubliuată, cu modilicăulc și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 9 alin. (7), ari. 12 alin. (3) și alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art. 62 lit. o1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 211/12.07.2018 privind aprobarea premierii elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administrativ- teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, care au obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la Evaluarea Națională, sesiunea iunie-iulie 2018;

Având în vedere adresa formulată de domnul Popescu Andrei, absolvent al Colegiului German Goethe, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 7551/27.07.2018;

în baza adresei nr. 6156/05.07.2018, formulată de conducerea Colegiului German Goethe, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 7541/26.07.2018;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j) și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea administrația publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - începând cu data prezentei, Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 211/12.07.2018 privind aprobarea premierii elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 1 al

Municipiului București, care au obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la Evaluarea Națională, sesiunea iunie-iulie 2018, se modifică, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IL - începând cu data prezentei, art. 3 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 Sector 1 nr. 211/12.07.2018 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 3. - Valoarea totală a premiilor în bani pentru elevii care au obținut media 10 la Examenul National de Bacalaureat si la Evaluarea Națională este de 33.500 lei ( (5 x 2.500 lei) + (14 x 1.500 lei)), iar valoarea totală estimată a plachetelor gravate este de 2.090 lei (19 plachete gravate x 110 lei fiecare), urmând ca finanțarea acestora să fie suportată din bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, pentru anul 2018. ”

Art.III. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 Sector 1 nr. 211/12.07.2018 rămân nemodificate.

Art.IV. - (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 265

Data: 12.09.2018

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local


7x<> .

rn /

Pa /

\ o \

/O c— /,


LISTA ELEVILOR CE PROVIN DIN UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂ PREUNIVERSITAR DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI AU OBTINUT MEDIA 10 LA BACALAUREAT

J

Nr. crt.

Nume și prenume

Unitatea de învățământ

J

1

COLEGIUL NAȚIONAL "SFÂNTUL SAVA"

2

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ "TUDOR

VIANU"

3

COLEGIUL NAȚIONAL "SFÂNTUL SAVA"

4

COLEGIUL GERMAN GOETHE

5

COLEGIUL GERMAN GOETHE

Sursa:

  • •   www.bacalaurcat.cdu.ro

  • •  Adresa nr. 6156/05.07.2018 emisă de Colegiul German Goethe, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 7541/26.07.2018.