Hotărârea nr. 264/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 264 din 12.09.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea incheierii unui protocol de asociere între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București și Federația Română de Rugby, pentru finanțarea și realizarea în comun a protocolului cadru de asociere pentru derularea unor activități cu caracter sportiv și social educativ dedicate copiilor și tinerilor din Sectorul 1 al Municipiului București, în perioada octombrie - decembrie 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea ‘încheierii unui protocol de asociere între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București și Federația Română de Rugby, pentru finanțarea și realizarea în comun a protocolului cadru de asociere pentru derularea unor activități cu caracter sportiv și social educativ dedicate copiilor și tinerilor din Sectorul 1 al Municipiului București, în perioada octombrie - decembrie 2018

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de solicitarea Federației Română de Rugby, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 31433/03.082018 prin care se solicită aprobarea protocolului de colaborare cadru între Consiliul local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural, în vederea finanțării tuturor proiectelor și/sau programelor depuse de către Federația Română de Rugby până la data de 31.12.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. k) și q) și alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui protocol de asociere între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București și Federația Română de Rugby, pentru finanțarea și realizarea în comun a protocolului cadru de asociere pentru derularea unor activități cu caracter sportiv și social educativ dedicate copiilor și tinerilor din Sectorul 1 al Municipiului București, în perioada octombrie - decembrie 2018.

Art.2. - Prin încheierea protocolului de asociere, Consiliul Local al Sectorului 1 poate aproba nominal finanțarea de proiecte inițiate și organizate de Federația Română de Rugby, fără a mai fi necesară solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiul București.

Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 264

Data: 12.09.2018