Hotărârea nr. 262/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 262 din 07.08.2018 privind aprobarea implementării Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" pentru elevii din învațământul preuniversitar de stat din Sectorul 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚA " pentru elevii din învățământulpreuniversitar de stat din Sectorul 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și raportul de specialitate întocmit de către Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 58, art. 105 alin. (2) lit. b) și h) din Legea dducației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 46 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 76 alin.(2) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

Având în vedere prevederile art. 3 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. n) și art. 115 alin. (1), lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă implementarea Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1, pe parcursul unei perioade de maxim 4 ani, conform fișei de proiect, prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - (1) Se aprobă implementarea Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat menționate în Anexa nr. 2.

(2)    Numărul unităților de învățământ preuniversitar de stat și cel al elevilor înscriși în Programul "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ", conform Anexei nr. 2, pot suferi modificări pe parcursul anului școlar, în funcție de solicitările în acest sens ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București.

(3)    Se împuternicește Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 să actualizeze, prin emiterea unei Decizii, Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, pe parcursul anului școlar, în funcție de solicitările primite din partea unităților de învățământ preuniversitar.

Art.3. - Finanțarea cheltuielilor pentru implementarea Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" se va suporta din bugetul local al Sectorului 1.

Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate în Anexa nr. 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2)    Comunicarea prezentei hotărâri către unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate în Anexa nr. 2 se va realiza prin intermediul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sectorul 1.

(3)    Serviciul SecreOtariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor menționate la alin.ț 1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 07.08.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.CO?    TREAZĂ,


1TAR

Dani    ta Cefalan


Nr.: 262 Data: 07.08.2018

1.    Titlul proiectului: Program „EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ”

2.    Locație - Unitățile de învățământ preuniversitar de stat înscrise în program, conform Anexei nr.2

3.    Rezumatul Proiectului propus: Implementarea Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, conform cererilor de înscriere în program, pe parcursul unei perioade de maxim 4 ani.

Programul "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" este un efort al comunității care vine în sprijinul elevilor, dascălilor, părinților și unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1.

Programul "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" este un program complementar activității școlare obligatorii și oferă oportunitatea de învățare formală și nonformală pentru consolidarea competențelor, învățare remedială și de accelerare a învățării prin activități educative, recreative și de timp liber.

Este destinat elevilor din ciclul primar și gimnazial din unitățile școlare de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1.

Beneficiarii Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ” vor fi împărțiți în 2 categorii, în funcție de necesitatea fiecărei unități școlare înscrise în program, astfel:

Categoria 1 - elevi înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar de stat, care vor fi înscriși la after-school după orele de curs și care vor beneficia de o masă caldă pe zi si de activități educative;

Categoria 2 - elevi înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care dispun de semiinternat care vor beneficia de o masă caldă pe zi;

înscrierea unităților de învățământ preuniversitar de stat în program, conform Anexei nr.2, s-a realizat în urma solicitărilor părinților elevilor care aparțin acestor unități școlare.

4.    Scopul programului

Creșterea prestigiului unităților de învățământ implicate în program, prin serviciile educaționale oferite în cadrul programului

Creșterea performanțelor școlare ale copiilor înscriși în Programul „EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ”.

Descoperirea, valorizarea și încurajarea talentelor elevilor prin implicarea acestora în activități extra-curiculare, dezvoltându-le astfel spiritul de echipă, sensibilitatea, creativitatea și competitivitatea.

Consolidarea competențelor, învățare remedială și accelerarea învățării prin activități educative, recreative și de timp liber.

Desfășurarea de activități cu caracter universal, pentru valorizarea aptitudinilor și competențelor fiecărui elev, în conformitate cu nevoile și interesele sale.

Programul are ca finalitate asigurarea dezvoltării normale și depline a copiilor, valorificând potențialul fizic și psihic al fiecăruia, ținând seama de ritmul propriu al copilului, de nevoile sale afective și de activitatea fundamentală specifică vârstei.

5.    Principiile care stau la baza furnizării serviciilor în cadrul Programului „EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ”:

a)    Respectarea și promovarea interesului superior al copilului, egalitatea de șanse și nediscriminarea;

b)    Respectarea demnității copilului;

c)    Asistarea copilului în realizarea și exercitarea drepturilor sale;

d)    Asigurarea unei intervenții profesioniste, pluridisciplinare;

e)    Asigurarea confidențialității și a eticii profesionale ;

f)    Responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și obligațiilor părintești precum și cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului.

6.    Obiectiv general

Dezvoltarea și diversificarea serviciilor alternative de educație prin oferta Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" pentru elevi, în timpul orelor de curs, sau după orele de curs, după caz, în vederea asigurării corespunzătoare a nevoilor de hrană a copiilor, precum și în vederea petrecerii în siguranță, într-un mod plăcut și util a timpului liber și în afara orelor obligatorii de curs.

7.    Obiective specifice

Asigurarea mesei de prânz a elevilor aparținând unităților de învățământ implicate în Programul "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ";

Furnizarea de servicii educaționale care să amelioreze comportamentul de adaptare școlară și care să permită îmbunătățirea randamentului școlar;

Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber;

Prevenirea neglijării copilului și a problemelor de adaptare școlară;

Integrarea mai rapidă în programul școlar prin creșterea adaptabilității la mediul școlar; Creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc soluții alternative pentru supravegherea și educarea copiilor;

Formarea deprinderilor de a învață, de a se comporta, de a se integra în grup, de a accepta diversitatea și cultivarea deprinderilor fundamentale de igienă, comportament civic, etc.; Sensibilizarea și schimbarea percepției comunității asupra problemelor elevului; Stimularea și creșterea semnificativă a nivelului stimei de sine, a conștiinței propriei identități, a comunicării interpersonale și a deprinderilor de relaționare.

8.    Grupul-țintă

a)    Beneficiarii direcți - Grupul țintă al proiectului îl constituie elevii din ciclul primar, gimnazial din unitățile școlare din Sectorul 1.

b)    Beneficiarii indirecți-cadrele didactice, părinții și comunitatea.

9.    Principalele activități

Pentru atingerea obiectivului principal al Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" se vor derula următoarele activități :

servicii de asigurare a nevoilor de bază de hrană și securitate;

asigurarea continuității și întăririi educației formale (cu accent pe efectuarea temelor pentru școală);

servicii alternative pentru educație;

10.    Evaluarea implementării Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" se va face pe baza următorilor indicatori:

Diminuarea absenteismului,eșecului și abandonului școlar;

îmbunătățirea performanțelor școlare individuale la materiile de baza ale elevilor beneficiari ai programului educațional;

îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor din clasele cuprinse în acest program;

11.    Programul și finanțarea proiectului

Activitatea se va derula în fiecare zi de luni până vineri, după programul obligatoriu de școală, în funcție de necesitatea fiecărei unități de învățământ preuniversitar, în intervalul orar 12.00-17.00.

Costul programului va fi suportat integral din bugetul local, respectiv maxim 25 lei / zi / elev (din care: maxim 15 lei pentru masa de prânz + maxim 10 lei pentru personalul didactic și auxiliar si resurse materiale);

12.    Cadrul legislativ:

• Art. 3 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Capitolul 1 Dispoziții Generale.

• Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului:

- Art. 46 lit. i): "Organele de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, precum și orice alte instituții publice sau private cu atribuții în domeniul sănătății sunt obligate să adopte, în condițiile legii, toate măsurile necesare pentru: derularea sistematică în unitățile școlare de programe de educație pentru viață(...)”

Art. 51. (1) Copilul are dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale.

Art. 52. (1) Ministerul Educației Naționale, că organ de specialitate al administrației publice centrale, precum și inspectoratele școlare și unitățile de învățământ, că instituții ale administrației publice locale cu atribuții în domeniul educației, sunt obligate să întreprindă măsuri necesare pentru: b) dezvoltarea de programe de educație pentru părinții tineri, inclusiv în vederea prevenirii violenței în familie; c) organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care nu pot răspunde la cerințele programei școlare naționale, pentru a nu intră prematur pe piață muncii; d) organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care au abandonat școală, în vederea reintegrării lor în sistemul național de învățământ; e) respectarea dreptului copilului la timp de odihnă și timp liber, precum și a dreptului acestuia de a participa liber la viață culturală și artistică; f) prevenirea abandonului școlar din motive economice, luând măsuri active de acordare a unor servicii sociale în mediul școlar, cum sunt: hrană, rechizite, transport și altele asemenea.

• Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenței sociale, actualizată:

Art. 39-Responsabilitatea dezvoltării, administrării și acordării serviciilor sociale este partajată astfel:

a)    elaborarea politicilor publice, programelor și strategiilor naționale în domeniu, reglementarea, coordonarea și controlul aplicării lor, precum și evaluarea și monitorizarea calității serviciilor sociale - în responsabilitatea autorităților administrației publice centrale;

b)    organizarea, administrarea și acordarea serviciilor sociale - în responsabilitatea autorităților administrației publice locale, atribuții ce pot fi extemalizate către sectorul neguvernamental, instituțiile de cult, alte persoane fizice și juridice de drept public sau privat, în condițiile legii;

c)    finanțarea serviciilor sociale, în condițiile legii - din bugetul local, din contribuția beneficiarului și/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum și din alte surse

Art. 66) Statul asigura protecția copilului și garantează respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifică realizată de autoritățile/instituțiile publice cu atribuții în domeniu. (2) Copilul are dreptul să fie crescut alături de părinții săi în condiții care să-i permită dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală și socială. (3) Copilul are dreptul de a beneficia de măsuri de asistență socială, în funcție de situația să personală și de situația socio- economică a familiei sau a persoanelor în întreținerea cărora se află. (4) Pentru realizarea obligațiilor ce le revin față de copil, autoritățile administrației publice centrale și locale susțin familia prin acordarea de beneficii de asistență socială, precum și prin asigurarea de servicii sociale. (5) Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, întreprinse de stat, precum și de orice persoană fizică sau juridică, publică ori privată.

Art. 136(1) Din bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv din bugetele locale ale sectoarelor municipiului București se alocă fonduri pentru: a) finanțarea serviciilor sociale aflate în administrare proprie, contractate sau subvenționate în condițiile legii, ori co-finanțate în baza contractelor de parteneriat; b) finanțarea sau cofinanțarea înființării, organizării și funcționarii unor noi servicii sociale; c) finanțarea sau, după caz, cofinanțarea în parteneriat cu consiliul județean a cheltuielilor necesare formării continue a personalului cu atribuții în domeniul serviciilor sociale și care activează la nivelul comunității respective;;f) alte finanțări sau cofinanțări prevăzute de lege

• POLITICILE DE PREVENIRE ale Ministerul învățământului în scopul de a reduce riscul de părăsire timpurie a școlii înainte de apariția primelor probleme cuprinse Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii cum ar fi:

•    Diversificarea ofertei educaționale, prin extinderea oportunităților de educație și pregătire profesională, dincolo de vârstă la care se termină învățământul obligatoriu , care poate influență comportamentul tinerilor și al familiilor acestora și poate duce la rate mai mari de finalizare a ciclului secundar superior. • Promovarea unor politici active de desegregare și acordarea unui sprijin suplimentar școlilor din zonele defavorizate, sau care au un număr mare de elevi care vin din medii defavorizate, din punct de vedere social și economic, le vor ajută pe acestea să își diversifice componentă socială și să își diversifice oferta educațională

•    Implicarea mai intensă a părinților, printr-o intensificare a colaborării acestora cu școală și prin crearea de parteneriate între școli și părinți, poate contribui la o mai bună motivare a elevilor.

•    Sporirea flexibilității și a permeabilității traseelor educaționale, de exemplu prin modularizarea cursurilor sau alternarea orelor de învățare cu orele de practică; vine mai ales în sprijinul acelor elevi cu performanțe mai scăzute. Mai mult, preîntâmpinarea repetării anului școlar și înlocuirea acestei formule cu una în care să primeze sprijinul individual, flexibil a fost asociată cu o rată mai scăzută a părăsirii timpurii a școlii.

•    Consolidarea rutelor de formare profesională și sporirea atractivității și flexibilității acestora le oferă alternative credibile elevilor care sunt mai expuși fenomenului de părăsire timpurie a școlii. Prevederile IPT (domeniul educației și al formării profesionale), bine integrat în sistemul general de educație și foimare, permit utilizarea de rute alternative în cadrul educației secundare și terțiare.

13. Justificarea Programului.

La nivelul comunității locale, s-au făcut solicitări pentru implementarea Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" în anul școlar 2018-2019, fiind centralizate toate cererile unităților de invățământ preuniversitar de stat, după cum urmează:

BUGETUL ESTIMAT pentru elevii care vor beneficia de after-school în anul școlar

2018-2019 -AFERENT ANULUI BUGETA1

Ei 2018

Nr.Crt

Denumire Unitate de învățământ Preuniversitar (U.I.P.)

Număr

total

elevi

înscriși

la after-

school

Buget

maxim

pentru

masa

caldă/zi/ elev (lei) -va fi alocat din

articolul

bugetar

57.02.05

"Suport

Aliment

ar”

Buget

maxim

pentru

activități

educative

/zi/elev

(lei) - va

fi alocat

din

articolul bugetar 20.30.30 - ”Alte cheltuieli

cu

bunuri si servicii”

Buget

total

maxim

/elev

(lei)

Număr total de zile din anul școlar 2018-2019, cuprinse în anul bugetar 2018

Buget

total

estimat/

U.I.P. / an bugetar

2018 (lei)

1

Școala Gimnazială nr. 162

120

15

10

25

74

222.000

2

Școala

Gimnazială

Nr. 183

240

15

10

25

74

444.000

3

Școala Gimnazială nr. 178

140

15

10

25

74

259.000

4

Școala

Gimnazială

Nr. 184

100

15

10

25

74

185.000

5

Școala

Gimnazială

Nicolae

Grigorescu

60

15

10

25

74

111.000

6

Școala

Gimnazială

Sfinții

Voievozi

260

15

10

25

74

481.000

7

Școala Gimnazială nr. 5

50

15

10

25

74

92.500

8

Școala

100

15

10

25

74

185.000

Gimnazială

nr.13

9

Școala Gimnazială nr. 192

110

15

10

25

74

203.500

10

Școala

Gimnazială

Geo Bogza

80

15

10

25

74

148.000

11

Școala

Gimnazială

Petre

Ispirescu

160

15

10

25

74

296.000

12

Școala

Gimnazială

Vasile

Alecsandri

80

15

10

25

74

148.000

13

Școala Gimnazială nr. 181

360

15

10

25

74

666.000

14

Școala

Gimnazială

Alexandru

Costescu

270

15

10

25

74

499.500

15

Școala

»

Gimnazială

Elena

Văcărescu

60

15

10

25

74

111.000

16

Școala

Gimnazială

Sf. Nicolae

280

15

10

25

74

518.000

17

Școala

Gimnazială

Uruguay

90

15

10

25

74

166.500

18

Liceul

T eoretic

Bulgar Hristo Botev

40

15

10

25

74

74.000

Total

2600

15

10

25

74

4.810.000

BUGETUL ESTIMAT pentru elevii înscriși la semiinternat în anul școlar 2018-2019 -AFERENT ANULUI BUGETAR 2018

Nr.

Crt.

Denumire

Unitate de învățământ Preuniversitar (U.I.P.)

Nr. total elevi la semiint

ernat

Număr total de zile din anul școlar 2018-2019, cuprinse în anul bugetar 2018

Buget maxim zi/elev (lei) - va fi

alocat din articolul bugetar 57.02.05 -”Suport

Alimentar”

Buget total estimat/ U.I.P. / an bugetar

2018 (lei)

1

Școala

Gimnazială Pia Brătianu

210

74

15

233.100

2

Școala

Gimnazială

Nicolae

Grigorescu

50

74

15

55.500

3

Școala

Gimnazială nr. 5

50

74

15

55.500

4

Școala

Gimnazială

Eugen Barbu

60

74

15

66.600

Total

370

74

15

410.700

Buget total estimat pentru toate categoriile de beneficiari ai programului EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ pentru zilele din anul școlar 2018-2019 cuprinse în ANUL BUGETAR 2018

5.220.700 lei

BUGETUL ESTIMAT pentru elevii care vor beneficia de after-school în anul școlar 2018-2019 -AFERENT ANULUI BUGETAR 2019

Denumire

Număr

Buget

Buget maxim

Buget

Număr

Buget

Unitate de

total

maxim

pentru

total

total de

total

învățământ

elevi

pentru

activități

maxim

zile din

estimat/

Preuniversitar

inscrisi

masa

educative/zi/

/elev

anul

U.I.P./

(U.I.P.)

la

after-

school

caldă/zi/el ev (lei) -va /z

alocat din

articolul

bugetar

57.02.05-

”Suport

elev (lei) -va fi alocat din articolul bugetar 20.30.30 -"Alte

cheltuieli cu bunuri și

(lei)

școlar 2018-2019, cuprinse în anul bugetar 2019

an

bugetar

2019

(lei)

Alimentar

servicii”

1

Școala Gimnazială nr. 162

120

15

10

25

94

282.000

2

Școala

Gimnazială

Nr. 183

240

15

10

25

94

564.000

3

Școala Gimnazială nr. 178

140

15

10

25

94

329.000

4

Școala

Gimnazială

Nr. 184

100

15

10

25

94

235.000

5

Școala

Gimnazială

Nicolae

Grigorescu

60

15

10

25

94

141.000

6

Școala

Gimnazială

Sfinții

Voievozi

260

15

10

25

94

611.000

7

Școala Gimnazială nr. 5

50

15

10

25

94

117.500

8

Școala Gimnazială nr. 13

100

15

10

25

94

235.000

9

Școala Gimnazială nr. 192

110

15

10

25

94

258.500

10

Școala Gimnazială Geo Bogza

80

15

10

25

94

188.000

11

Școala

Gimnazială

Petre

Ispirescu

160

15

10

25

94

376.000

12

Școala

3

Gimnazială

Vasile

Alecsandri

80

15

10

25

94

188.000

13

Școala Gimnazială nr. 181

360

15

10

25

94

846.000

14

Școala

Gimnazială

Alexandru

Costescu

270

15

10

25

94

634.500

15

Școala

Gimnazială

Elena

Văcărescu

60

15

10

25

94

141.000

16

Școala

Gimnazială

Sf. Nicolae

280

15

10

25

94

658.000

17

Școala

Gimnazială

Uruguay

90

15

10

25

94

211.500

18

Liceul

Teoretic

Bulgar Hristo Botev

40

15

10

25

94

94.000

Total

2600

15

10

25

94

6.110.000

BUGETUL ESTIMAT pentru e AFERE1

levii înscriși la semiinternat în anul școlar 2018-2019 -NT ANULUI BUGETAR 2019

Nr.

Crt,.

Denumire Unitate de învățământ Preuniversit ar (U.I.P.)

Nr. total elevi la semiinternat

Număr total de zile din anul școlar 2018-2019, cuprinse în anul bugetar

2019

Buget maxim zi/elev (lei) - va fi alocat din articolul bugetar 57.02.05-”Suport Alimentar”

Buget total estimat/

U.I.P. / an bugetar 2019 (lei)

1

Școala Gimnazială Pia Brătianu

210

94

15

296.100

2

Școala

Gimnazială

Nicolae

Grigorescu

50

94

15

70.500

3

Școala Gimnazială nr. 5

50

94

15

70.500

4

Școala

Gimnazială

60

94

15

84.600

Eugen Barbu

Total

370

94

15

521.700

Buget total estimat pentru toate categoriile de beneficiari ai programului EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ pentru zilele din anul școlar 2018-2019 cuprinse în ANUL BUGETAR 2019

6.631.700 lei

BUGET TOTAL ESTIMAT pentru toate categoriile de beneficiari ai Programului

EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ, aferent anului școlar 2018-2019: 11.852.400 LEI

14. RESURSE:

Resurse umane:

Personal didactic si nedidactic pus la dispoziție în baza HG 1256/2011 sau prin alte forme legale prevăzute.

Resurse materiale:

Săli de clasă, sala de sport, curtea școlii, aparatură de birou, rechizite, etc.

Resurse de hrană pentru elevii înscriși în program.

Resursele financiare necesare pentru acoperirea integrală a cheltuielilor ocazionate de implementarea Programului "Educație pentru Viață” vor fi asigurate de la bugetul local al Sectorului 1. Toate bunurile materiale necesare derulării programului vor fi asigurate de către Consiliul Local al Sectorului 1.

15. ORGANIZARE

Organizarea programului se face pe baza unui regulament intern, elaborat/aprobat de fiecare unitate de învățământ.

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local nr. 262/07.08.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Viiail'Ădrîmi Suyae

'/ /’

LISTA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ÎNSCRISE ÎN

J    s

PROGRAMUL „EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ”

ÎN ANULȘCOLAR 2018 -2019

I. Unitățile de învățământ preuniversitar de stat în care elevii înscriși la after-school, după orele de curs, vor beneficia de o masă caldă pe zi și activități educative.

Nr.crt

---—A-Ă- •

Denumire Unitate de învățământ Preuniversitar (U.I.P.)

Nr. total elevi înscriși la after-school

1

Școala Gimnazială nr. 162

120

2

Școala Gimnazială Nr. 183

240

3

Școala Gimnazială nr. 178

140

4

Școala Gimnazială Nr. 184

100

5

Școala Gimnazială Nicolae Grigorescu

60

6

Școala Gimnazială Sfinții Voievozi

260

7

Școala Gimnazială nr. 5

50

8

Școala Gimnazială nr.13

100

9

Școala Gimnazială nr. 192

110

10

Școala Gimnazială Geo Bogza

80

11

Școala Gimnazială Petre Ispirescu

160

12

Școala Gimnazială Vasile Alecsandri

80

13

Școala Gimnazială nr. 181

360

14

Școala Gimnazială Alexandra Costescu

270

15

Școala Gimnazială Elena Văcărescu

3

60

16

Școala Gimnazială Sf. Nicolae

280

17

Școala Gimnazială Uruguay

90

18

Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev

40

Total

2600

II. Unitățile de învățământ preuniversitar de stat care dispun de semiinternat și în care elevii vor beneficia de o masă caldă pe zi.

Nr.crt.

Denumire Unitate de învățământ Preuniversitar (U.I.P.)

Nr. total elevi la semiinternat

1

Școala Gimnazială Pia Brătianu

210

2

Școala Gimnazială Nicolae Grigorescu

50

3

Școala Gimnazială nr. 5

50

4

Școala Gimnazială Eugen Barbu

60

Total

370