Hotărârea nr. 261/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 261 din 07.08.2018 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în folosință gratuită de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor spații din imobilul situat în Piața Amzei nr.13 către Uniunea Artiștilor Plastici din România, pentru o perioadă de trei ani


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în folosință gratuită de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor spații din

imobilul situat în Piața Amzei nr.13 către Uniunea Artiștilor Plastici din România, pentru o perioadă de trei ani

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul Comun de Specialitate întocmit de Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Juridică și Direcția Utilități Publice;

Ținând seama de Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind noianele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 861 alin. (3), 869, 874 alin. (1) din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Decretului nr. 266/1950 privind recunoașterea Uniunii Artiștilor Plastici ca persoană juridică de utilitate publică;

Având în vedere prevederile art. 85 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 51/2001 privind administrarea imobilului din Piața Amzei nr. 13, sector 1;

Văzând adresa Uniunii Artiștilor Plastici din România nr. 2698/23.07.2018, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 29468/23.07.2018, prin care solicită atribuirea unui spațiu de aproximativ 200 mp în clădirea situată în Piața Amzei nr. 13, Sector 1, București;

în temeiul art.45 alin.(3), art. 80, art.81 alin.(2) lit. f) și j), coroborate cu art. 115 alin.(l) lit. b), art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în folosință gratuită de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor spații din imobilul situat în Piața Amzei nr. 13 către Uniunea Artiștilor Plastici din România.

Art.2. - Spațiile menționate la art. 1, în suprafață totală utilă de 197,46 mp, sunt identificate confonn Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Cadastru Fond Funciar Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Juridică și Direcția Utilități Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea Autorității executive a administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 07.08.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 261 Data: 07.08.2018


ivr.


RELEVEU DUPĂ DEZMEMBRARE - ETAJ 4 - LQ

SCARA 1:200


Număr cadastral al terenului


Cartea Funciara colectiva nr.


Cod unitate individuala (V)


Suprafața


itlri-sa imobilului


Str. Piața Amzei, Nr. 13, Etaj 4, lot 1


i.iT


BUCUREȘTI SECTOR 1


iT I


Cartea Funciara individuala


RECAPITULATIESuprafața construita - 641.86 mp*— 4.31 —-1

-    4,43 ■-W

«    — 4,43--k

•-430-f

b=> E^1

1=1