Hotărârea nr. 251/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 251 din 07.08.2018 privind aprobarea actului adițional de prelungire a contractelor - cadru de închiriere pentru locuinţele din imobilul situat în str. Munţii Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actului adițional de prelungire a contractelor - cadru de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Utilități Publice, avizat de Direcția Juridică și Serviciul Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință din cadiul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere că termenul de valabilitate a contractelor de închiriere a locuințelor din imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1 se apropie de final și pentru a preîntâmpina apariția unor situații confuze cu privire la închirierea locuințelor în cauză, în condițiile în care actualele contracte nu prevăd posibilitatea tacitei relocațiuni;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293//25.06.2009 privind reglementarea situației contractelor de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii, precum și a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 105/08.06.2012 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/28.07.2015 privind aprobarea modificării și prelungirii contractelor-cadru de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii , s-a dispus modificarea și prelungirea cu 3 (trei) ani a contractelor de închiriere pentru cele 58 de garsoniere din imobil și s-a stabilit un cadru general în ceea ce privește modul de închiriere a unităților locative;

în temeiul art.45 alin.(3) art. 80, art. 81 alin (1) și art.115 alin.(l), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se ia act de încetarea contractelor penlru locuințele din imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1, prin ajungerea la termen, începând cu data de 04.09.2018.

Art.2. - (1) Se aprobă prelungirea contractelor-cadru de închiriere pentru chiriașii actuali ai locuințelor din imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de 05.09.2018 și terminând în data de 05.09.2021, prin încheierea unui act adițional la contractul-cadru de închiriere, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)    Pentru chiriașii care au acumulat la data prezentei hotărâri de consiliu local datorii mai mari de 3 (trei) luni consecutiv la plata chiriei și utilităților la termen, nu se va proceda la prelungirea contractelor de închiriere.

(3)    Persoanele nominalizate la alin.(2) vor elibera locuințele în termen de 10 (zece) zile de la data expirării contractului de închiriere, în caz contrar urmând a fi evacuate fără punere în întârziere, fără vreo notificare prealabilă și fără a apela la instanțele judecătorești, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(4)    Garsonierele rămase libere ca urmare a neprelungirii contractelor de închiriere vor face obiectul unei noi repartiții, repartiție care se va acorda în condițiile reglementate de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 293/25.06.2009 pentru care se vor încheia contracte-cadru în condițiile reglementate de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.l27/28.07.2015 fără a se depăși termenul de 3 (trei) ani, respectiv 05.09.2021.

Art.3. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. nr.293//25.06.2009 privind reglementarea situației contractelor de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii, precum și a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/28.07.2015 privind aprobarea modificării și prelungirii contractelor-cadru de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii rămân nemodificate.

Art.4. - Se împuternicește Viceprimarul Sectorului 1 și, în lipsa acestuia, înlocuitoiul desemnat, să semneze contractul - cadru de închiriere, precum și toate documentele care au legătură cu furnizorii de utilități (corespondență, contracte, acorduri, etc).

Art.5. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1 și Direcția Utilități Publice -Compartimentul Fond Imobiliar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 07.08.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


la contractul de închirire nr.

Ținând seama de prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/28.07.2015 privind aprobarea modificării și prelungirii contractelor-cadru de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii;

în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.

............... privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele din

imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii;

Părțile contractante:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, titular al dreptului de administrare privind fondul de locuințe aflate în domeniul public al Municipiului București, în calitate de administrator (locator), cu sediul în București, bd. Manta nr. 9, Sector 1, reprezentat de către Primarul Sectorului 1 al Municipiului București cu delegare de atribuții conform art. 57 alin. (2) coroborat cu art. 65 din Legea nr. 215/2001, Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București, doamna DANIELA POPA

Ș*

D-na/Dl....................................................................,domiciliat/ă în București,

str. Munții Tatra nr. 18-20, sc....., ap......., Sector 1, identificată cu C.I., seria.......

nr.........., în calitate de chiriaș (locatar), al ap......., din imobilul situat în str.

Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1,

de comun acord, stabilesc următoarele:

Art. 1. - Durata contractului de închiriere nr................................... se

prelungește cu 3 (trei) ani, începând cu data de 05.09.2018 până la data de 05.09.2021.

Art. 2. - Celelalte prevederi ale contractului de închiriere nr.........................

rămân nemodificate.

Art. 3. - Prezentul act adițional a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale cu aceeași valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.

LOCATOR,

LOCATAR,


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN

PRIMAR

DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE, Director Executiv

COMPARTIMENTUL FOND IMOBILIAR,

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC, Director Executiv

DIRECȚIA JURIDICĂ, Director Executiv

SERVICIUL LEGISLAȚIE , SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA DE LOCUINȚĂ,

Șef Serviciu

2