Hotărârea nr. 249/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 249 din 31.07.2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.197/12.07.2018 privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Clubul Sportul Studențesc, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului “Cupa Sectorului 1 – Un Secol de performanță – punte către viitor!“


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.197/12.07.2018 privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Clubul Sportul Studențesc, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului “Cupa Sectorului 1 — Un Secol de performanță - punte către viitor! “

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, respective Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culteale Consiliului Local al Sectorului 1; In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind nonnele de tehnică legislativă

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu

modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 197/12.07.2018 privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Clubul Sportul Studențesc, în vederea desfășurării în comun a proiectului ”Cupa Sectorului 1 -Un secol de performanță- punte către viitor”;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.k) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Anexa nr.l a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.197/12.07.2018 privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Clubul Sportul Studențesc, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului “Cupa Sectorului 1 - Un Secol de performanță - punte către viitor!“ se modifică conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. - Anexa nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.197/12.07.2018 privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Clubul Sportul Studențesc, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului “Cupa Sectorului 1 - Un Secol de performanță - punte către viitor!“ se modifică, după cum urmează:

Se modifică art.2.1. și va avea următorul cuprins :

”Art. 2.1. Prezentul Protocol are ca obiect finanțarea în valoare de 449.838 lei, acordată Clubului Sportul Studențesc de către Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București, în vederea desfășurării unui proiect sportiv denumit „Cupa Sectorului 1 - Un secol de performanță - punte către viitor!”, în perioada 1 iunie-30 noiembrie 2018. ”

Se modifică art.3.1. și va avea următorul cuprins :

” Art. 3.1. CENTRUL CULTURAL se obligă să acorde finanțarea proiectului sportiv denumit „Cupa Sectorului 1 - Un secol de performanță - punte către viitor!”prin susținerea cu suma de 449.838 lei, reprezentând cheltuieli efectuate în scopul organizării și desfășurării proiectului sportiv „Cupa Sectorului 1 - Un secol de performanță - punte către viitor!”, în conformitate cu Propunerea tehnică și financiară înregistrată cu nr. 19527/15.05.2018, din anexa nr. 1. ”

Art.III. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 197/12.07.2018 privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Clubul Sportul Studențesc, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului “Cupa Sectorului 1 - Un Secol de performanță - punte către viitor!“ rămân nemodificate.

Art.IV. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 249 Data: 31.07.2018

Anexa nr. 1

Ia Hotărârea Consiliului Local nr. 249/31.07.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Oliver Leon Păiusi ,


Propunerea tehnico-financiara a proiectului “ Cupa Sectorului 1-Punte către viitor”Nr.

crt.

Secția sportivă

Nr. de activități

Nr. unități de

învățământ

Nr. de participanți

Nr. Lectori

/

instructori

Cheltuieli

selecție

Cheltuieli

pregătire

sportivă

Cheltuieli

organizare

competiții

Total cheltuibR ' proiect

1

Badminton

5    5

100

5

18.750

21.250

11.000

51.000

2

Baschet

5

5

120

6

32.500

29.600

16.800

78.900

3

Gimnastică

Ritmică

5

5

50

2

8.000

11.800

8.600

28.400

4

Hochei pe gheață

5

5

100

5

8.750

68.250

7.800

84.800

5

Karate

5

23

150

5

17.750

6.250

21.500

45.500

6

Polo

5

6

80

8

24.400

12.800

10.400

47.600

7

Rugby

5

5

60

3

19.750

5.550

11.800

37.100

8

Tenis

5

25

50

4

22.750

8.900

9.800

41.450

9

Tir Sportiv

4

10

90

4

10.200

0

5.400

15.600

Total

44

89

800

42

162.850

164.400

103.100

430.350

Cheltuieli

promovare

69.470

Total

499.820

Contribuție

Sportul

Studențesc

10%

49.982

Suma

solicitată

449.838