Hotărârea nr. 248/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 248 din 31.07.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Asociația Română Anti–SIDA, în vederea reintegrării sociale și profesionale a persoanelor vulnerabile cu domiciliul pe raza sectorului 1 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Asociația Română Anti -SIDA, în vederea reintegrării sociale și profesionale a persoanelor vulnerabile cu domiciliul pe raza sectorului 1 al Municipiului București

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, respectiv Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015 - 2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015 - 2020;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. n), lit. q) și alin. (3), art.115, alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Asociația Română Anti -SIDA, în vederea reintegrării sociale și profesionale a persoanelor vulnerabile cu domiciliul pe raza sectorului 1 al Municipiului București.

Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Română Anti -SIDA vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ/CONTRASEMNEAZĂ


SEgjJBTAR DanieiTwicoleta Cefalan

Nr.: 248 Data: 31.07.2018