Hotărârea nr. 247/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 247 din 31.07.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de modificare a Hotărârii nr. 292/2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului local Sector 1, cu excepția clădirilor


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de modificare a Hotărârii nr. 292/2016privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî

cu privirea la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București,

aflate în administrarea Consiliului local Sector 1, cu excepția clădirilor

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică din care rezultă necesitatea eliminării sintagmei ”cu excepția clădirilor”;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea nr. 292/2016 a Consiliului General al Municipiului București, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privirea la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului local Sector 1, cu excepția clădirilor;

în temeiul art.45 alin.(l), art.81 alin.(2) lit. f), coroborate cu art.l 15 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se solicită Consiliului General al Municipiului București, modificarea Hotărârii nr. 292/2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor, prin înlăturarea sintagmei ”cu excepția clădirilor”, atât din titlu, cât și din art. 1, care vor avea următorul cuprins:

” HOTĂRÂRE privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privirea la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului local Sector 1”.

”Art. 1 Se împuternicește Consiliul Local Sector 1 să hotărască cu privirea la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului local Sector 7”

Art.II. (1) Primarul Sectorului 1 și serviciile de specialitate cu atribuții în domeniu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri direcțiilor și serviciilor menționate la alineatul (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 247 Data: 31.07.2018