Hotărârea nr. 246/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 246 din 31.07.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. CPT. AV. ALEXANDRU ȘERBĂNESCU NR. 75-83 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. CPT. AV. ALEXANDRUȘERBĂNESCUNR. 75-83 - SECTOR 1 AL MUNICIPIUL UI B UCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1888/05.07.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 260/25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-    Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 23556 din 14.02.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Maria-Luiza D. Budescu;

Acord creditor ipotecar PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. cu nr. 703/23.05.2018; Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Româna nr. 165/2/22.03.2018;

-    Adresă Administrația Națională Apele Române nr. 4996/02.05.2018;

Aviz Agenția Națională pentru Resurse Minerale nr. 20-1/11.04.2018;

-    Certificat Nr. Poștal nr. 1596089/1681/1587305/19564/07.03.2018;

Ridicare topografică însușită de topometrist autorizat ing. Valeriu Dănuț Barbu.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de

Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. si nr. 224/15.12.2015.

•    P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului șef nr.27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/27.11.2014, avizul arhitectului șef nr. 13/28.07.2014;

•    P.U.Z. „Șos. Nordului - B-dul Ficusului - B-dul Aerogării - Str. Horia Măcelariu - Str. Alexandru Șerbănescu - Școala Herăstrău, sector 1” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 262/29.05.2008

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. CPT. AV. ALEXANDRU ȘERBĂNESCU NR. 75-83 - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 260/25.06.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art.2. - Prezenta documentație de urbanism arc caracter dc reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3. - Planul Urbanistic dc Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

jWlîETAR lanicfa Mcbteta Cefalan

Nr.: 246 Data: 31.07.2018

pentru cetățean, pentru bunăstare


MU1MICIPIUI. BUCUREȘTI

sectorul!


BIROUL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE ȘI ARHIVA


www.primariascctorl .ro


Ca urmare a cererii adresate de S C DESIGN GROUP REGARDS S.R.L. cu adresa în Str. București, înregistrată la nr 47225 din 04.12.2017, completată cu nr. 20663 din 23.05.2018, în conform amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul


Blat;a pt-4’ Nt M l 10. ap 24, s^tflrjjb j ’i ale eu prevederile Legii nr..)50.j2Q01 privindAVIZNR

PENTRU

PUD-STR. CPT. AV. ALEXANDRU ȘERBĂNESCU NR. 75-8? -S Construire imobil funcțiune mixtă spații comerciale parter, birouri și locuințe col.ee (110 apartamente)

Prezentul Aviz modifică Aviz nr. 250/23.05.2018 în conformitate cu planșa modificatoare au Comisiei Tehnice de Circulație emis de PMB nr. 23556/14.02.2018

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 2736,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de Carte eliberat la data de 21.05.2018. Se prezintă acordul creditorului ipotecar PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. cu nr. 703/23.05.20I8Ă INIȚIATOR: DESIGN GROUP REGARDS S.R.L.

PROIECTANT: S.C. REZIDENȚIAL PREMIUM ARH S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Maria-Luiza D. Budcscu (RUR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care


a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Est - artera de circulație Str. Cpt. Av. Alexandra Șerbănescu; Sud - nr. cad. 214150 - Str. Promoroacă nr I, nr cad 212236 - Str. Promoroacă nr 3A; Vest - nr. cad. 234959 - Str. Cpt. Av Alexandra Șerbănescu nr 73, nr. cad. 234973; Sud-Vest - nr. cad. 234955 - Str Cpt. Av Alexandra Șerbănescu nr 87 (conform declarației notariale cu încheierea de autentificare nr. 1827/29.1 1.2017). PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform P U Z - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană


tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului șef nr.27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/27.1 1.2014, avizul arhitectului șef nr 13/28.07.2014, imobilul este cuprins în U.T.R. 4_26 - Servicii publice dispersate existente în afara zonelor protejate. Reglementările aferente acestei unități teritoriale de referință sunt conform cu P.U Z. „Șos. Nordului - B-dul Ficusului - B-dul Aerogării - Str. Horia Măcelăriți - Str. Alexandra Șerbănescu - Școala Herăstrău, sector I” aprobat prin HCGM.B. nr. 262/29.05.2008. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100 in față de imobile aliate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr 1822/I99/S/36408 din 16.10.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60% - 70%; CUTmax.= 7-10 mp ADC/mp teren, dar conform R.L.U. aferent, cap.l- dispoziții generale, ari.I -rolul R L.U , nota I stipulează : „pentru documentațiile de urbanism aprobate cu valoarea CUT-ului mai mare de 4 și preluate în prezenta documentație, după expirarea termenelor de valabilitate, se mențin toate reglementările stabilite (accese, POT, RH, funcțiuni) cu excepția CUT-ului ce va fi redus la valoarea plafonului maxim stabilit prin Legea nr.350/ 2001, respectiv 4"; Hmax.= 40-90 m, conform Aviz Autoritatea Aeronautica Civilă Româna nr 165/2/22.03.2018, prin care sc avizează înălțimea maxim admisă de 22,30 m.

Retragerea minimă față de aliniament - clădirile se vor retrage dc la aliniament cu minim 2,50 m pe Str. Cpt. Av. Alexandra Șerbănescu, se vor retrage de la aliniament cu minim 2,00 pe strada din partea de vest propusă prin P U.Z. - închidere inel median dc circulație la zona de nord -autostrada urbană tronson cuprins intre Lacul Morii și Șos Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului șef nr 27/12.09.2013, modificat cu H.C G M B nr 292/27 I I 2014, avizul arhitectului șef nr. 13/28.07.2014


PREVEDERI PUD - PROPUSE:


Construcția sc va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre ncscliimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 Accesul auto și pietonul se vor realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr 23556 din


14.02.2018 și planșa anexă a acestuia.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V U I. Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Maria-Luiza D. Budescu. Se prezintă acord creditor ipotecar PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. cu nr 703/23 05.2018, Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Româna nr. 165/2/22.03.2018, adresă Administrația Națională Apele Române nr. 4996/02.05.2018, Aviz Agenția Națională pentru Resurse Minerale nr. 20-1/1 1.04.2018 prin care se prevăd condiții ce vor fi respectate în vederea realizării documentației DTAC, Certificat Nr Poștal nr I 596089/168 l/l 587305/19564/07 03 2018 Ridicare topografică însușită de topometrist autorizat ing. Valeriu Dănuț Barbu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr 9/1/23 05.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUD

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ait. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare


Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D, și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la dala emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr 1822/199/S/36408 din 16.10.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în


termenul de vigoare.


valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare. jtccsta-cupâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în


AR Ciobanii,


Șef birou,

Raluca Mihaela EpifanPR1MAW A POST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII IN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN-15012 AEROOBd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; 01 1222 Tel. +40-21 -3 19.10.13; Fax: +40-2 I -3 19.10.06

Email; rcgistraturaia nrintariasl ro httDP/www.Drimariasectorl .roNr/

Pct.

—4

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

J 1

333032.468

586693.326

5.03

2

3

333028.893

333025.557

586696.86-V

586899.l8feG-

4

332988.533

586736,^04.1

586747.213

VIV'wll

5

332977.168

6

--^332966.909

586747.130

40.21

7

332965.342

586706.954

9.60

8

332964.805

586697.366

0.98

9

332965.785

586697.302

'-'5.09

10

332965.246

586692.241

15.72

11

332976.443

586681.204

11.60

12

332967.705

586673.568

5.76

13

332971.646

586669.365

5.52

14

332974.829

586664.860

1.03

15

332975.067

586663.862

6.12

16

332979.677

586667.892

12.97

17

332989.445

586676.427

10.33

18

332997.222

586683.222

4.18

19

333000.370

586685.973

2.66

20

332999.905

586688.595

11,50

1 21

333011.235

586690.577

21.41

S(1>2736mp    P=252.17m

Executant    '

BARBU VALERIU DANUT

!E 2^4160,


i    Nr.

Pct.

Coordona tepcT3e“c on tu r-

Lungimi ' ^“laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

3

333025.557

'586699.860

4.48

2

333028.893

586696.864

5.03

1

333032.468

586693.326

21.41

21

333011.235

586690.577

11.50

20

332999.905

586688.595

2 66

19

533000.570

586685.973

4.18

18

332997.222

5QGG03.222

10.33

17

332989.445

586676.427

12.97

16

332979.677

586667.892

6,12

15

332975.067

586663.862

1.03

14

332974.829

586664.860

5.52

13

332971.646

586669.365

^36

22

332970.034

586671.084

2^64

PeArc=23

332986.883

586683.006

20^4

24

333004.221

586694.204

2^8

PeArc=25

333006.119

586696.323

26

333006.553

586699.135

&

PeArc=27

333005.989

586706.522

A41

28

333006.300

5B6713.924

PeArc=29

333005.852

586717.775

/ 3.9.1

30

333003.825

586721.080

/ 30,3)

S(Suprapunere_stroda)-646mp P=187,66m