Hotărârea nr. 245/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 245 din 31.07.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. LINIȘTEI NR. 67 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. LINIȘTEINR. 67 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

- Rapoilul de specialitate nr. 1887/05.07.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Rapoilul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 259/25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 12972/06.09.2017;

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș .

Ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Petre Dinu R. Cividino.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

« P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1    nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. LINIȘTEI NR. 67 -SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 259/25.06.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art.2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale ni-. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 245 Data: 31.07.2018


pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUL REGLEMENTĂRI


Ca urmare a cererii adresate de Teodorescu lustinian Horațiu cu adresa în Str. Cfiroj înregistrată la nr. 50307 din 28.12.2018, completată cu nr. 22190 din 05.06.2018, în conformital amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite urmâtoru


ile ulterioare, se emite următori


AVIZNR.

PENTRU

PUD - STR. LINIȘTEI NR. 67 - SECTOR I Construire locuință individuală Sp+P+I E+M



GENERAT DE IMOBILUL: In suprafața de 480,00 mp din acte (476,00 mp din măsurători, mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 257201, eliberat la data de 16.05.2018.

INIȚIATOR: TEODORESCU IUSTINIAN HORAȚIU PROIECTANT: S.C. EBONY 94 IMPEX S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Petre Dinu R. Cividino (RUR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD Include imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord -Str. Liniștei nr. 63 și nr.65: Sud- Str. Liniștei nr. 69 și stX Vest - Str. artera de circulație str. Liniștei; Est - str. Marginei nr. 20.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al-.M Slpjițij^luĂ București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Llii individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent și parțial in zona V- zona spațiilor verzi, subzona V5- culoare de protecție față de infrastructura tehnică. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, și nu se află la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 499/22/L/39338 din 06.04.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%; CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E; RHmax. = P+2E, Hmax. = 10 m. Se admite un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.



Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective. Retras față de aliniament cu minim 4,00 metri pe străzi de categoria III și 5,00 metri pe străzi de categoria II și I.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga - minim 2,00 metri; dreapta - la limita de proprietate spre față lot, respectiv retras cu minim 2,00m spre spate lot.

Retrageri minime față de limita posterioară - minim 13,25 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Liniștei, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 12972/06.09.2017.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Petre Dinu R. Cividino.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 5/10/06.03.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. nr. 499/22/L/39338 din 06.04.2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului BucureșUjJtFrțtznFBeiidoptăni documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura țr rfrLțid'Veltrată. iȚbpu'n Ițjrobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


Șef birou,

Raluca Mihael;





PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII IN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN .15012 AEROQ'



Bd. Banu Manta nr 9, Sectorul I București; Ol 1222 Tel. +40-21 -319 10.13; Fax: +40-21 -3 19 10.06

Email: registratura .apriitiari asl ro httn://www.primariuscetorl .ro


Sp±P+1E+M


P+1+Ms


rit îmobiihtiui sStualt în StAUnîștei nr 67, sector 1, București


CTORUL^; PÎiO'l ețjo


P+M


L1


1E22213?


Teten pe care se va

locainta unifamiliala


.~TLT^


)E'ți+.to7

edifica noua construcție


Sp+P+1E+M


| STRADA MARGINE?]


' ’k. I OCggBJdtresti, Sd.ExpeiâBei.nf ITT sa Constructif sntreduss in sistemul integrat daxadastrv si carte funciare .    ..    ,    • r .    . . *' •‘'Ț    inn    C;-b<?âN

v5-spatn verzi de protecție fata de infrastructura tehnica\exi£teftfâ—


Oociiirnenfstfii csdastraie avizate


S(mp)

%

Steren aferent L1a= 460,9mp

460,9

100.0

S construita - parter

154.00

33.4

S spatii verzi

157.00

34.0

S trotuar, dale pietonal/parcare

149.90

32.6


PUD Plan urbanistic de c

București, sector 1, str. Linistei, nr. 6/

Construire locuința unifamiliala Sp+P+1E+M si refacere imprejm proprietate

beneficiar: CONSIW<WOqAL SECTC

Teodorescu Iustin an-Horatiui

Nr. I    ~

24f l3 î IUL. 2018

* . , , zona studiata    L---

[ Z Z ] terenul care a generat^^aQOm^^

BILANȚ TERITORIAL

Steren studiat= 476,Omp mp Steren aferent L1 a= 460,9mp Steren afectat de V5= 15,1 mp Sc= 154,0 mp Sd= 420,0 mp

POT propus = 33,4% (POTmax zona Lia =

CUT propus = 0,92 (CUTmax zona L1 a =1,3)

Rh max = Sp+P+1E+M +7,50m la cornișa de la cota ±0.00 S sp. verzi necesara =min.142,0mp = min. 30% din S teren


ji.i



LOCURI DE PARCARE ASIGURATE

2 locuri de parcare - pe teren

—-------—--

FUNCȚIUNI PROPUSE pe terenul care a generat PUD

_ locuința unifamiliala - Sp+P+1E+M

| spatii verzi

trotuar (dale) pe proprietate


zona din terenul studiat afectata de V5


ACCESE LA LOT

PIETONALE


FUNCȚIUNI EXISTENTE pietonal


carosabil

curți

locuințe, garaje - j locuințe - P+M, Ph


CAROSABILE

----ALINIAMENT

RETRAGERI DE LA LIMITA TERENULUI


'94 IMPEX S.R.L.

str. Ritmului nr 4, sect.2, Buc.

Beneficiar:

J40/16199/1994    CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Teodorescu lustinian-Horatiu

SEF PROIECT

arh DINU CIVIDINO

SCARA

\ 500

PLAN URBANISTIC DE DETALIU Construire Tocuinta unifamiliaTa Sp+P+11 si refacere imprejmuire proprietate îtr Linistei, nr 67, sect 1, București

PROIECTAT

arh DINU CIVIDINO

DESENAT

arh DINU CIVIDINO

DATA

12.2017

PLAN REGLEMENTARI