Hotărârea nr. 24/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 31.01.2018 privind acordarea unui sprijin Clubului Sportiv Karate Rapid constand in 32 de kimono-uri.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin Clubului Sportiv Karate Rapid constând in 32 de kimono-uri

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Centrul Cultural al Sectorului 1 avizat de Direcția Juridică,

Ținând cont de raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale;

Ținînd seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 3, art. 12 alin. (2) si art. 15, alin (1) din Legea educației fizice si sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere petiția înaintată de Clubul Sportiv Karate Rapid și înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 1945/18.01.2018, prin care se solicita acordarea unui sprijin Clubului Sportiv Karate Rapid constând in 32 de kimono-uri, in valoare totala de 13.890 lei,

în temeiul art. 45 alin (2), 81 alin (2) lit. j) si k) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui sprijin Clubului Sportiv Karate Rapid constând in 32 de kimono-uri, in valoare totala de 13.890 Lei, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 (1) Primarul Sectorului 1 si Centrul Cultural al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei Clubului Sportiv Karate Rapid, precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.01.2018 .


CONTRASEMNEAZĂ,Nr.: 24

Data: 31.01.2018