Hotărârea nr. 239/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 239 din 31.07.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. GRAȚIOASĂ NR. 13 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. GRAȚIOASĂ NR. 13 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1880/05.07.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul infonnării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. nr.259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 252/25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-    Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 4609/04.04.2018;

-    Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca Mareș;

Se prezintă avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 7853/400/28.03.2018, Aviz Ministerul Culturii și Identității Naționale nr. 737/ZP/l 7.05.2018.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Adriana P. Udrea.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. GRAȚIOASĂ NR. 13 -SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 252/25.06.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art.2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 239 Data: 31.07.2018

Ca urmare a cererii adresate de Școala Superioară de Aviație Civilă cu adresa în Str. Grațioasă nr. I3,_jțector_L. București, înregistrată la nr. 49803 din 22.12.2017, completată cu nr. 20904 din 24.05.2018, în conformitate cu preverterfl'e

amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:    I ANE+ ,    sgCTORW^'AVIZNR,

PENTRU

PUD - STR. GRAȚIOASĂ NR. 13 - SECTOR 1 Extindere construcție cu un corp P+3E cu funcțiune - învățământ tehni

Centru de Instruire Sintetică pentru Școala Superioară de Aviație Civilă Clădire simulatoare de zbor și spații conexe

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 4.090 ntp ( 4. IO4mp din măsurătorile cadastrale), proprietț Extrasul de Carte Funciară nr. 259856, eliberat la data de 21.05.2018.

INIȚIATOR: ȘCOALA SUPERIOARĂ DE AVIAȚIE CIVILĂ PROIECTANT: S.C. ARHIMAGE S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Adriana P. Udrea (RUR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - nr. cadastral 240179, Est - nr. cadastral 240179; Sud - artera de circulație


mențiuni^ din


str. Grațioasa; Vest - nr. cadastral 227215.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: CB1 -subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. 1 13 din 15.02.2016, dar este inclus in zona de protecție a monumentului istoric «Terminal pasageri- Aeroportul Internațional București Băneasa- Aurel Vlaicu", evidențiat la poziția 513, cod B-II-m-A-21012 și in zonă cu servituți aeronautice, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1880/108/G/35313 din 3 1. 10.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax. = 50%, CUTmax. = 2,4 mp ADC/mp teren pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri și CUTmax. = 2,2 mp ADC/mp teren pentru clădiri cu 3-4 niveluri,. înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre


aliniamente.


Retragerea minimă față de aliniament - Dacă înălțimea clădirii în planul aliniamentului depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanță minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța dintre aliniamentele străzii, dar nu cu mai puțin de 4,00 m, cu condiția să nu fie lăsate vizibile calcane de pe parcelele alăturate.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile publice se vor amplasa de regulă în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Clădirile se vor retrage față de limita posterioară a parcelei la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00 metri

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale terenului - Conform plan dc reglementări anexă. Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre ncschimbarc.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Grațioasa, conform avizului


Comisiei Tehnice de Circulații nr. 4609/04.04.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Se prezintă avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr.7853/400 din 28.03.2018, Aviz Direcția pentru Cultură a Municipiului București nr. 737/ZP/17.05.2018. Adresă Primăria Municipiului București - Direcția Mediu - nr. 2201/1609549/2018.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Adriana P. Udrea.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 8/13/15.05.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1880/108/G/35313 din 31.10.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al


Sectorului I de aprobare


, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea este în vigoare.

ARH Ciobanu
primaRîa k fost certificata iso 9001-2008 PRIVIND 'SISTEMUL OE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45312 AEROOfanta nr. 9, Sectorul I(București; Ol I222 Tel. +40-21 -3 19.10.13; Fax 1 +40-21 -3 19.10.06 Email: registraturafeprimariasI .rt> httD://www.nrimariasectoiT .ro


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CENTRU DE INSTRUIRE SINTETICA PENTRU ȘCOALA SUPERIOARA DE AVIAȚIE CIVILA - CONSTRUIRE CORP - P+3 - CLĂDIRE SIMULATOARE DE ZBOR SI SPATII CONEXE -STR. GRAȚIOASA, NR. 1 3


A.NC.PI.

lastru si Public.tate imobiliară P București

---—u»»,    ..» —

Avii Tohnfc nr..

inspector

țS


BILANȚ TERITORIAL

PENTRU TERENUL CARE

A GENERAT PUD:

Suprafața teren

%

TEREN

41 04mp

100%

EDIFICABIL

2052mp

50%

SPATII VERZI

61 6mp

1 5%

ALEI, PLATFORME, PARCAJE

1436 mp

35%