Hotărârea nr. 238/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 238 din 31.07.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. PETRU RAREȘ NR. 15 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. PETRU RAREȘ NR. 15 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 1494/23.05.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de infonnare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 242/22.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 6482/15.05.2018;

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca Mareș;

-    Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh.

Octavian N. Barba.

Ținând seama de prevederile:

» Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. PETRU RAREȘ NR. 15 - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 242/22.05.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art.2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 238 Data: 31.07.2018

MU1S1ICIPIUI. BUCUREȘTI

BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


SECTORUL!

www.primariascctorl .ro

Cil unitare a cererii adresate de Barba Oclavian Vasile cu adresa în Inlr Răsadului ni.9, SectoiȚ 1. București. rcprcxcntanl_Ș.ȚLALTER.-MAN ENGINERING SRL, înregistrată la nr. 49987'27.12.2017, completată cu nr. 20043/18,05.201 L. iu. epițipnnjțnU.’j ^j)j|Șț(Ș^oțHȘfI^egțiiip|'.|.11 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emiți----***-•-•»••


AVIZ NR

PENTRU

PUD - STR. PETRU RAREȘ NR. 15 - SECTOR 1 Construire imobil cu funcțiune mixtă S+P+l E - S+P+5E4-6E-Prezentul Aviz modifică Aviz nr. 221/15.03.2018 și Aviz nr. 230/18.04.2018 irȚ Comisia Tehnică de Circulație emis de PMB nr. 6482/15.(1

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 3.082,00 mp din acte (2 487,00 mp din măsurători mențiunilor din Extrasul de Caile Funciara nr. 205789, eliberat la data de 08.12.2017.

INIȚIATOR: S.C. ALTER MAN ENGINERING S R.L.

PROIECTANT:    S.C. ALTER MAN ENGINERING S.R.L

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: Urb Barba Oclavian Vasile (RUR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include pqrcîlele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - Str. Petru Rares nr 19-21, Sud - Slr. Pelin Rares nr. 13; Est- artera de circulație Str. Petru Rares. PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins in subzona funcționala M2: subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente inalte pentru care sunt prevazuti următorii indicatori urbanistici: POT max. 70%, CUT max. = 3,0 mp. ADC / mp. teren

(cu posibilitatea acoperirii restului curții in proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri-8,0m); H max.= in planul fațadei nu va depășii distanța dintre aliniamente; pot fi adaugate suplimentar unul sau doua niveluri in lunc'ie de volumetric caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cere cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45grade. Daca inalțimea clădirii depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se poate retrage de la aliniament cu o distanță minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța intre aliniamentele străzii, dar nu mai puțin de 5,0metri și cu condiția nu ramanâ vizibile calcanele clădirilor invecinate. Indicatori urbanistici reglementați - POT max. 70% , CUT max. = 3,0 mp. ADC / mp. teren (cu posibilitatea acoperirii restului ciulii in proporție de 75% eu clădiri cu maxim 2 niveluri-8,()m); H max.= in planul fațadei nu va depășii distanța dintre aliniamente Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureșlene, publicată în M.O, nr 113 din 15.02.2016, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 2044/208/P/4389ldin 08.12 2017

Retragerea minimă față de aliniament - In cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - in cazul in cate parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire avand calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se invecinează cu o clădire retrasa de la limita laterală a parcelei si avand pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distantă egală cu jumătate din inalțime, dar nu mai puțin de 3,0()m.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 m.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale terenului - Conform plan de reglementări anexă. Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre ncschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararca autovehiculelor vor respecta ..Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație'’ aprobate prin HCGMB nr 66/2006. Accesul auto și accesul pictonal se vor realiza din str. Petru Rareș, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr 6482/15 05.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de mg. Alina Maria Anca V.U.I Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorite și ilustrare volumetrică însușită de arhitect Oclavian Vasile N. Barba.

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 5/7/06 03.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poale fi folosit numai în scopul aprobării P U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în confonnitate cu aii. 63 alin (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poale întocmi numai după aprobarea P.U D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2044/208/P/43891din 08.12.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. In cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După anrohaie-acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.PRIMițRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII IN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 15012 AEROQBd. Bunu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol I222 Tel. +40-2,-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: registratura:» nriiniiriasl ro httn://www nrimariaseetorl .ro


PUZ PETRU RARES Nr. 5-H.C.G.M B - 23/30.01.2012


IK>BOK


SC K-BOX CONSTRUCTION DES^N SRL


URBANIST

Arh. Octavian Barba

ARHITECT

Arh. Andrei Mitrus

DESENAT

Arh. Andrei Mitrus


accese pietonale

INDICATORI URBANISTICI SUBZONAM2

u

CONFORM PUG

PROPUȘI

7>0T

70%

50%

CUT

3

3

H max.

14 etaje

S+P+5E+6-7R


BILANȚ TERITORIAL PROPUS

100%

2486 mp

CONSTRUCȚII

50%

1245 mp

CIRCULAȚII

20%

497 mp

SPATII PLANTATE TOTAL

30%

745 mp

pe sol

20%

497 mp

pe subsol

10%

269 mp

ADRESA:


S.C. ALTERMAN ENGINEERING SRL


STR.PETRU RARES, NR. 15, SECTOR 1, BUCUREȘTI


PUD ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU FUNCȚIUNI CONEXE - COMERȚ, BIROURI, S+P+5E+6-7R


REGLEMENTARI

URBANISTICE


Data

04/2018