Hotărârea nr. 236/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 236 din 31.07.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. LIBELULEI NR. 18 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. LIBELULEI NR. 18 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1515/23.05.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 245/22.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 6535/30.05.2016;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

-    Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Ioan D. Tudor.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. LIBELULEI NR. 18 -SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 245/22.05.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art.2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.CONT


Nr.: 236 Data: 31.07.2018

pentru cetățean, pentru bunăstare

MU7MIC1PIU1. BUCUREȘTI

SECTORUL

www.primariascctorl .ro


BIROUL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE ȘI ARHIVA

eLftfri'I.București, îh'regliuraiă fa ,nr, 350/2001 privind amenajarta teritoriu


Ca urmare a cererii adresate de Badea Mihai cu adresa în str. Feldioara nr. 29A, ap. 6, si din 18.10.2017, completată cu nr. 18673 din 10.05.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr.3|()/2i urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:,    i'J I

AVIZ NR.    3

PENTRU    <2-%G

PUD-STR. LIBELULEI NR. 18

Extindere și supraetajare locuință individuala parter, regim final de in

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 300,00 mp din acte (308,00 mp din măsurători mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 266582, eliberat la data de 17.05.2018.    /

INIȚIATOR: BADEA MIHAI, UDREA CLAUDIA SOFIANA    /

PROIECTANT: S.C. 3D-TUDOR S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. loan D.Tudor (RUR: E)

AMPLASARE. DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona stud^ta prin PțJD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Est Str. Libelulei nr. 20; Sud-Est -Slr. Nieolae Nicdleanu tir. 23, Str. Nieolae Nicoleanu nr. 25: Sud-Vest - Str. Libelulei nr. 16; Nord-Vest- artera de circulație Slr. Libelulei.

PREVEDERI PUGZ PUZ APROBATE ANTERIOR: Amplasamentul este cuprins in P.U.Z. ..Zona de Nord a‘Municipiului București", aprobat cu H.C.G.M.B. nr.21/30.01.2014 și Aviz Arhitect Șef nr. 15/20.06.2013, în U.T.R. 9 - utilizare funcțională corespunzătoare Llc -subzonă locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite (în prezent anulat). Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: M3 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, și nu se află la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1212/47/L/15451 din 01.08.2017.


privind iiîieitațarea teriloriului și

IUL. 2018Indicatorii urbanistici reglementați - M3: POTmax.= 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc., CUT maxim = 2,5 mp. ADC/ mp. teren, iar înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente.

Retragerea minimă față de aliniament - în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5,00 m.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20,00 m de la aliniament.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00 m.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - minim 3,00 m; stânga - minim 0,80 m.

Retrageri minime față de limita posterioară - minim 2,00 m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din str. Libelulei, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 6535/30.05.2016.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele insușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. loan D. Tudor.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 8/3/15.05.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1212/47/L/15451 din 01.08.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.
PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUOITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45012 'AEROQ
Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol I222 Tel. +40-21-3 19.10.13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: registratura:«tirimariasl ,rt) http://www nrimariaseetorl.ro


aliniere

propusa


Profil Str.ROZA VÂNTURILOR

N

frecvente (%) viteze (m/s ) \

/ 2 \4    6

m/s


BILANȚ TERITORIAL

Zone funcționale

Existent

Propus

(mp)

(%)

(mo)

(%)

Zone locuința

136,8

45

Zone spatii verzii amenajate

-

-

81,4

26,5

Zone circulație in interiorul iotului

-

-

89,8

29,5

TOTAL ZONA PUD =308 mp

308

100

308

100

WtfJTAi


S.C. 3D-TUD0RS.R.L,

CUI:24591460 J23/3190/13.10.2008

ÎNTOCMIT

Arh. Tudor loan

Vz

SEF PROIECT

Arh. Tudor loan

COORDONATOR

Arh. Tudor loan

REGLEMENTARI URBANISTICE


PUD - PLAN URBANISTIC DE DETALIU Strada Libelulei Nr. 18 SECTOR 1 BUCUREȘTI

BENEFICIAR:    BADEA Ml HAI,

UDREA CLAUDIA SOFIANA

CONTRACT

3D-T129

noiembrie 2015

FAZA

P.U.D.

SCARA

U07