Hotărârea nr. 234/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 234 din 31.07.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. JANDARMERIEI NR. 3D (FOSTĂ STR. JANDARMERIEI NR. 3D, LOT 2) - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. JANDARMERIEI NR. 3D (FOSTĂ STR. JANDARMERIEI NR. 3D, LOT 2) -SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1517/23.05.2018al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 248/22.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 2243/14.02.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 6087/336 din 18.04.2018;

- Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de urb. Alexandra P. Gh. Bogdan.

Ținând seama de prevederile:

« Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. JANDARMERIEI NR. 3D (FOSTĂ STR. JANDARMERIEI NR. 3D, LOT 2) - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 248/22.05.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art.2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ, x^CRETAR Dai/ielmNiKoleta Cefalan

Nr.: 234 Data: 31.07.2018

pentru cetățean, pentru bunăstare


MUNICIPIUI. BUCUREȘTI

® SECTORUL!


BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


'swvw.prirn.il rî a sector 1 .ro


ANEXAL-A hotărârea consiliului

Ca urmare a cererii adresate de Tomescu Aurora-Floarea cu adresa în Str. Maxim Gorki nr. 2- , sectoiț lyiBițcurflști;,îuregișțt]ață( r. 46963 din 29.1 1.2017, completată cu nr. 18881 din 11.05.2018, în conformitate cu prevederile Le;ii p)j.35O/j2O0-l-privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul'    I    ’    !AVIZNR.

PENTRU

PUD - STR. JANDARMERIEI NR. 3D (FOSTĂ STR. JANDARMERIEI NR. 3D, [JO Construire imobil cu funcțiune mixtă și servicii publice la parter Ds+R+4
GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 1882,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor(djn E)

272235, eliberat la data de 08.05.2018.    ți LO

INIȚIATOR: TOMESCU AURORA FLOAREA, TOPALU VICTOR, TOMESCU DANA-ROOKA PROIECTANT: S.C. ARX DESICN CONCEPT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Alexandra P. Gh. Bogdan (RUR: D, E, F,,)\

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUtȚÎhclude parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel; Nord - drum de acces din Str. Jandarmeriei nr. cad. 259732; Est - proprietar necunoscut, teren neintabulat (conform declarației notariale cu încheierea de autentificare nr. 1899/21.1 1.2017 - Societatea Profesională Notarială Fidelis); Sud - Str. Ștefan Holban nr. 36; Vest - Str. Jandarmeriei nr. 3D, Str. General Ștefan Holban (conform Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație nr. 515/04.08.2017 - Serviciul Proiecte Urbane - P.M.B.).

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: CB1 -subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 957/18/J/20025 din 20.06.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTrnax. = 50%, CUTmax. = 2,4 mp ADC/mp teren pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri și CUTmax. = 2,2 mp ADC/mp teren pentru clădiri cu 3-4 niveluri, înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente.


Retragerea minimă față de aliniament - Dacă înălțimea clădirii în planul aliniamentului depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distantă minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța dintre aliniamentele străzii, dar nu cu mai puțin de 4,00 m, cu condiția să nu fie lăsate vizibile calcane de pe parcelele alăturate.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile publice se vor amplasa de regulă în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Clădirile se vor retrage față de limita posterioară a parcelei la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale terenului - Conform plan de reglementări anexă. Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbate.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului nunim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Jandarmeriei prin drumul de acces, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 2243/14.02.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Se prezintă avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 6087/336 din 18.04.2018.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de urb. Alexandra P. Gh. Bogdan.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 5/4/06.03.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 957/18/J/20025 din 20.06.2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al


Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia de aprobare este în vigoare.


procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea
PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT CALITĂȚII    IN URMA    AUDITULUI DE

CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN 45012 AEROQ
Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol I222 Tel. +40-2 I-3 19.10.13; Fax: +40-21-3 19.10.06 Email: rei’istraturaid'PrimariasI.ro li t tn:// w w w. pri ma ri asec tor I. roNume

COORDONATE STEREO'70

Punct

X(m)

Y(m)

335146 76

5BM51 94

i    *

335147 68

58 50 5 4 70

4

335175 80

585738 73

335125 fii

595753 88

>

335110 56

585725 20

335161 37

505711 08

1 »

335147 08

5858 5 3 01


Nume

COORDONATE STEREO'70

Punct

X(m)

Y(m)

5

335146 70

505651 94

A

335'47 68

585654 70

B

335142 94

585856 17

7

335142 08

585C53 61


PUNCTE PE CONTUR rest proprietate


Nume

Punct

COORDONATE STEREO'70

X(m)

Y(m)    j

A

33514? 68

585054 70    |

4

335175 88

5B5738 61    |

3

335126 95

505753 80    ,

9

335116 58

505725 20

8

335161 37

585711 08

a

335142 94

585650 17


L«s /

RADU


R . U . D . Sos. Jandarmeriei nr.3D (fostă


Sos. Jandarmeriei nr.3D Iot2), sector 1,


BUCUREȘTI - IMOBIL FUNCȚIUNE MIXTA Sl SERVICII PUBLICE LA PARTER DS+P+4E+5Er


LEGENDA

LIMITE


E3 Limita zona studiata "1 Limita P.U.D.


Limite cadastrale

Limite PUD aprobat

FUNCȚIUNI

□    Locuințe colective

|    | Parcela

Fond construit

["    } Construcții noi


LJ satellt/documentatli de

□    Aliniere reglementata

|    | Aliniament reglementat

Circulații

□    Circulații carosabile

□    Circulații pletonale

2) Spațiu plantat

PROPUNERE

O Edlficabll propus j Edlficabll de principiu Acces carosabil pe lot


ANEX/. LA HOTARĂF EA C LOCAL al SECTOR!

Nr.

UI. 2018


NSILIULUI UI 1Platforma gunoi □ Funcțiune mixta


Contur demisol-

Acces pietonal pe lot    propunere de principiu

uyin 14,00 mp teren rezervat extinderii str. Jandarmeriei cf LzZ-1 aviz SPU sl pichetare realizata de către Ing.IPrlsIopan

Radu

INDICATORI URBANISTICI EXISTENTI CF RGU

Slot inițial: 4673 mp (cf ridicare topo)

Slot: 1882 mp (cf ridicare topo)

UTR - CB1 - calculul indicatorilor se va raporta la suprafața

terenului Inițial

POT:50 %

CUT : 2,4 mp ADC/mp teren

RHmax: DS+P+4E-5ER

Hmax:19.35 m

Parcarea se va realiza cf. HCGMB 66/2006


BILANȚ TE

RITORIAL PROPUS

SUPRAFAȚA (mp)

°/o

CONSTRUCȚII

941.00

50

CIRCULAȚII

376.40

20

SPAȚIU PLANTAT

564.60

30

SUPRAFAȚA TOTALA

1882.00

100


PROIECT: P.U.D. Sos. Jandarmeriei nr.3D (fosta Sos. Jandarmeriei nr.3Dlot2), sector 1, BUCUREȘTI -tMOBIL FUNCȚIUNE MIXTA SI SERVICII PUBLICE LA PARTER DS+P+4E+5Er


BENEFICIAR: Tomescu Aurora, FloareaTomescu Dana Rodica sl Topalu Victor


TITLUL PLANȘEI: REGLEMENTARI URBANISTICE


SCARA: 1/500


FAZA:

P.U.D.


PR. NR:

........./2017


PLANȘA NR:

2