Hotărârea nr. 233/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 233 din 31.07.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. JANDARMERIEI NR. 3G (FOSTĂ STR. JANDARMERIEI NR. 3D, LOT 1) - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. JANDARMERIEINR. 3G (FOSTĂ STR. JANDARMERIEI NR. 3D, LOT 1) -SECTORIAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 1516/23.05.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

- Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al

Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

- Avizul Arhitectului Șef nr. 249/22.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 2244/14.02.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 6086/337 din 18.04.2018; Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de urb. Alexandra P. Gh. Bogdan.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de

Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. JANDARMERIEI NR. 3G (FOSTĂ STR. JANDARMERIEI NR. 3D, LOT 1) - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 249/22.05.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art.2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 233 Data: 31.07.2018

pentru cetățean, pentru bunăstare


MUTMICI

SEC


PIUI. BUCUREȘTI r"*!

torul!


BIROUL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


www. prima riasectorl ,ro


Ca urmare a cererii adresate de Tomescu Aurora-Floarea cu adresa în Str. Maxim Gorki nr. 24, sector I, București, înregistrată la


nr. 46968 din 29.1 1.2017, completată cu nr. 18879 din I 1.05.2018, în conformitate cu prevederile Legii teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


NR.


tw450Z2UilLprivmd_ amenajarea

anexa la hotărât;;';;;;
local al sectorial Nr.

AVIZ NR.

PENTRU

PUD - STR. JANDARMERIEI NR. 3G (FOSTĂ STR. JANDARMERIEI NR. 3D, LOT I) - SECTOR I Construire 2 imobile cu funcțiune mixtă și servicii publice la parter Ds+P+4K+5Er

FyVĂ&LUIN ,1 u


2_%3


31. IUL.

8/8

TgWCW P$\GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 2791,00 mp, proprietate privată conform meflțiunț/ffr din.E-xtras'dl de 272234, eliberat la data de 08.05.2018.    Z / X

INIȚIATOR: TOMESCU AURORA FLOAREA, TOPALU VICTOR, TOMESCU DANA-RODlC/V PROIECTANT: S.C. ARX DESIGN CONCEPT S.R.L.    îl . l

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Alexandra P; Gh. Bogdan (RUR: D, E; F„)\


AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată pnp PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - Str. Jandarmeriei nr. 3D; Est - Str. Jandarmeriei nr. 3D; Sus - Str. Ștefan Holban nr. 36; Vest - Str. General Ștefan Holban (conform Aviz tehnic de consultantă preliminată de 'circulație nr. 515/04.08.2017 -Serviciul Proiecte Urbane - P.M.B.).

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMR nr 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: CB1 -subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. I 13 din 15.02.2016, sau la mai puțin dc 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 958/I9/J/20024 din 20.06.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax. = 50%, CUTmax. = 2,4 mp ADC/mp teren pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri și CUTmax. = 2,2 mp ADC/mp teren pentru clădiri cu 3-4 niveluri, înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanta dintre aliniamente.


Retragerea minimă față de aliniament - Dacă înălțimea clădirii în planul aliniamentului depășește distanta dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanță minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța dintre aliniamentele străzii, dar nu cu mai puțin de 4,00 m, cu condiția să nu fie lăsate vizibile calcane de pe parcelele alăturate.

Retragerea minimă față de față dc limitele laterale - Clădirile publice se vor amplasa de regulă în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Clădirile se vor retrage față de limita posterioară a parcelei la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale terenului - Conform plan de reglementări anexă. Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre ncschimbarc.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație’- aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Jandarmeriei prin Str. General Ștefan Holban prin imobilul Str. Jandarmeriei nr. 3D, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 2244/14.02.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Se prezintă avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 6086/337 din 18.04.2018.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de urb. Alexandra P. Gh. Bogdan.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 5/3/06.03.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 958/19/J/20024 din 20.06.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al


Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


Șef birou,

Raluca Mihaela EptfanPRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN 45012 AEROO
Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol I222 Tel. +40-21-3 19.10.1 3; Fax: +40-21 -319.10.06

Email: registraturtun primtiriasl ro http://www.Drimuriaseetorl .rofi

(Abci fwr nfesu.

9.

51561157

JJ52WN

2

S15M744

35215.09

11

JC1W4J

5)5241 52

’Ș?0

,izaJM76),l9

5)5240 61

2fl

3)74447

5)52)401

21

35711»

«522416

22

35691«

5)521556


Nume

COORDONATE STEREO’70

Punct

X(m)

Y(m)

7

535143 CP

5.55053 *11

$

335161 37

58571 1 0B

9

335110 50

585725 20

335098 29

505660 27

S = 2791 mp


PUNCTE PE CONTUR - drum

Nume

Punct

COORDONATE STEREO'70

X(m)

Y(m)

7

335142 00

505653 61

B

335142 94

585656 17

C

335090 55

585670 04

?

335090 29

585669 27


PUNCTE PE CONTUR rest proprietate

Nume

Punct

COOROONATE STEREO'70

X(m)

4 . Yin” 1

B

335147 iii

505650 17

0

335161 3?

505711 00

9

3351 16 50

505725 20

c

335090 55

505670 04


BILANȚ TE

RITORIAL PROPUS

SUPRAFAȚA (mp)

%

CONSTRUCȚII

1395.50

50

CIRCULAȚII

558.20

20

SPAȚIU PLANTAT

837.30

30

SUPRAFAȚA TOTALA

2791.00

100


IAKX Design Concept SUL

PROIECT: P.U.D. Sos. Jandarmeriei njr.ȘG (fosta Sos. Jandarmeriei nr.3D lotl), sector 1, BUCUREȘTI -

FAZA:

P.U.D.

J40/988/2016; RO 35501691    1

Str, Dej nr.13A, sector 1, București    /j

IMOBILE FUNCȚIUNE MIXTA SI SERVICII PUBLICE LA PARTER DS+P+4E+5Er

PR. NR:

........./2017

SEF PROIECT

URB. A. BOGDAN

A/

BENEFICIAR: Tomescu Aurora, FloareaTomescu Dan; Rodica si Topalu Victor

DATA:

Iulie

2017

PROIECTAT/

DESENAT

URB. A. BOGDAN

TITLUL PLANȘEI: REGLEMENTARI URBANISTICE

SCARA: 1/500

PLANȘA NR:

2