Hotărârea nr. 232/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 232 din 31.07.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. IEZERU NR. 30B-30C - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. IEZERUNR. 30B-30C- SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 1470/21.05.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în confonnitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 236/04.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 14085/25.09.2017;

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca Mareș;

-    Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh.

Cosana Ghe. A. Tudor.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

» P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

g Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. IEZERU NR. 30B-30C - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 236/04.05.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art.2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 232 Data: 31.07.2018

www.primariascctorl.ro


A.HSXA LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

pentru ce


/ i(e«in, pentru bunăstare


3J: h-l zOMirouc

URBANI!Ca urmare a cererii adresate de Alexandrescu Boguaii .cu adresa-în-str. Făufei nrT-.-bFHUl, sc.A, et.3, ap. 101, Municipiul București, Sector 1, înregistrată Iu nr.32226 din 25.08.2017, completată cu nr. 16337 din 24.O-f.2018, în conformițațe cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completurile utfcridafc, se $W»GPNSIL1ULUI


il, cu modJ licări le și completurile


AVIZ NR

PENTRU

PUD -SI R. IEZERU NR. 30B-30C- SECTOR 1 Construire locuință individuală S+P+IE

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 378,00 mp din acte, proprietate privată con Funciară nr. 271033, eliberat la data de 06.03.2018.

INIȚIATOR: ALEXANDRESCU BOGDAN, ALEXANDRESCU RALUCA ELENA PROIECTANT: S.C. PRO HABITAT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RLR: arhitect COSANA Ghe. A.TLD

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zoîșa£studială prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - str. iezeru nr.32A-32B; Est- str. Iezcru nr. 32B; Sud— str. lezeru nr. 30, Vest - str.artera de circulație str. lezeru.    ,.;Z

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului LocaJde.Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lle -locuințe individuale pe loturi subdimensionate eu/ sau tară rețele edilitare. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 sau la mai puțin de 100 in față de imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1255/36/1/25188 din 08.08.2017.Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, CUTmax.= 1,2 pentru P+1E (Hmax. = 7,00 m). Sc admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective. Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile scmi-cuplate se vor alipi de calcanul de pe parcela alăturată și sc vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri. Retragerea față de limita posterioară a terenulu-i - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga- la limita proprietății; dreapta - la limita proprietății pe zona mediană, respectiv retras eu min. 3,00m spre spate lot.

Retrageri minime față de limita posterioară min. 5,00m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului dc reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din str. Iezeru, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 14085/25.09.2017.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare eu apă, canalizare, energie electrică. Studiu dc relele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arhitect arhitect Cosana Ghe. A.Tudor.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 15/20/07.11.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic

de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1255/36/1/25188 din 08.08.2017, emis dc Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


Șef birou,

Raluca Mihaela Epifan


PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001 2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45012 ■AEROQ"


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol I222 Tel. +40-21 -3 19.10.13; Fax: +40-21 -319.10.06

Email: reu i stra t u raict -p ri m ari as I. ro http://www.nri mari asectorl .ro/ i o • ziTl I

p    f

__!c^

-    1Â30BC

r§i

/j.

IE 271033

f- ®-35

xn— adL.i_Jr

fi. /    /

° J    /

OJ /    /

»    aJ

x _    5 °0

i n

‘IE 271Q32 H A //

/ P $ j

'    /jE204â83    J 1 I

~~~~~~————3^i 1    /

05 -r

// îlSlOMÎ

»l

Mtoc


[IE240O

fe"2400!


BILANȚ TERITORIAL

EXISTENT

ADMIS

PROPUS

SUBZONA

Lle- Locuința

P.O.T.

-

60%

38%

C.U.T.

-

1,2

0.8

H

P+1

P+1

S teren

378 mp

S circulație

-

-

25%

S verde

30%

30%


h/l= 287/410 (0.12mp)