Hotărârea nr. 231/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 231 din 31.07.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. IANI BUZOIANI NR.2 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. IANIBUZOIANI NR.2 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1469/21.05.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 235/04.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-    Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 21373/08.12.2017;

-    Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca Mareș;

Documentația Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Paul Eugen Stanescu.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. IANI BUZOIANI NR.2 - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 235/04.05.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art.2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 231 Data: 31.07.2018


MUMCiriUl. BUCURFȘTI

sectorul!

www.primariascctorl.ro

BIROUL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE ȘI ARHIVA


6 ltW^RrLA’^^ESlx',or 2" 1,lc"rcsl1

rmi ale eu prevederile Legii nr.35d 2001 privim

’ilrxkii, •


Ca urmare a cererii adresate de Neagoe Gheorghe cu adresa în str.G-ral Grigore înregistrată la nr.40486 din 17.10.2017, completată cu nr. 15949 din 20.04.2018, în conformi amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite urmălohil:

AVIZNR

PENTRU

PUD - STR. IANI BUZOIANI NR. 2 - SECTOR Extindere funcțiune culte prin construire așezământ social


i iri ■ i , i - i' ■ A,liTf suprafață fiilor din social, in


GENERAT DE IMOBILUL : compus din teren și construcții: CI- Biserică cu o suprafață de 363,23mp de l20,48mp, C3- paraclis cu o suprafața construită de 25,27mp, proprietate Parohia Sf. Maria - Miron Patriarhul.

Extrasul de Carte Funciară nr. 228499, eliberat la data de 06.04.2017. Suprafața studiată - aferentă construirii. I extinderea funcțiunii de culte .    IIC)/

INIȚIATOR: PAROHIA SF. MARIA MIRON PATRIARHUL    j 4

PROIECTANT: BIA Arh. PAUL EUGEN STANESCU    \    /

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. diplomat Ioan Augustin LV. Suciu (RUR: D3,DHLg) __\

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD ihclude parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - artera de circulație intrarea Carol Knappe; Sud - aticra de circulație str. lani Buzoiani; Est - Parcul Regina Maria; Vest - Școala Generală nr. 171.

PREVEDERI PUGZ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. 269/2000 cu valabilitatea prelungită prin H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr.778/70/B/15354 din 24.05.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45?-o, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, Hmax. = lOm(comișă). Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile izolate se vor retrage fală de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale terenului - Conform plan de reglementări anexă. Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbarc.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta ..Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație’" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Intrarea Carol Knappe, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 21373/08.12.2017.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Anca Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Paul Eugen Stanescu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 4/14/22.02.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.778/70/B/15354 din 24.05. 2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 05018 AEROO
Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol I222 Tel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-3 19.10.06

Email: regisiraturnorpriinariasI .rn httn://www.orimariasector I .ro


=!ft7iî.

| X (r.l

rw

scara 1:500

niuw.o»

r w«h.cj ;«bvHU.YU :i >cuj.<n |î-o<m.»c :t    u:

rr».X2

nlunn.w:»

■ •

55149.’.}»

wtunrt

ia.:<<

n. txi K.Ol 26.311

2J.Î52 îj i<:

♦ lî»7 .....

ej

pct.4< o».*..*

L-ația) Ia tuf i ctî.t»»

x    | jrdsl.

r.ițn*

JUII-aX.-, r-jXL.4**.


NIL

CRT.

DENUMIRE

SUI’KAF/.TĂ

(mp)

PROCENT

1%)

1

SUPRAFAȚĂ

CON3TRUITÂ

607,75

7,57

2

CIRCULAȚII (alei ocazional-carosabile, pietonale, platforme betonate etc.)

1235,61

15.38    1

SPATII VERZI


BIROU ARHITECTURA \/\f PAUL eugen stanescu

\ ,1

Proiect: Construire Asezamant Social P+1E+Pod

Beneficiar: Parohia Sfanta Maria - Miron Patriarhul prin NEAGOE GHEORGHE

Amplasament:

str. lani Suzoiani nr.2 București

Sef proiect

urb. dpi. IoanAugustin SUC’IU

Denumire planșa:

REGLEMENTARI URBANISTICE

INDICATORI URBANISTICI

Pr. nr:

Faza::

PUD

întocmit

arti. Paul Stanescu    >

Data:

2017

PI. nr:

U3rr.-

L—4^.*. ^4.-4.    ■

Lw.

X (AX

1 loj

• jii

ja,ț=>

Soiului

•uSis/bt

•.rttiz.io»

JSri’-i

2)

iUuî.47»

i>

î$K:$

iMMf.r.» “I S.t.U

ZJ.tO

t.’î.îo

cu:-

mic.Ip r-

UX.UA


S>U1

Ia»js.

a

-«i

V u M »: U 14

zî<

*.r

UMC7.4C3

»<C«9P.5;»

J49<U.«l

HftJVC.ttl»

MOTM.tn

><0)M.«K

»«h»7.:ci

n-.ve.

>4C4«1.!’»

țîi&iw

*.&<!.ns

«ito.ct 5U4Î&.)« :»$n.:îs

a.zir. 1.453 «.«vZ _ l.»7

z. >*•«

<.44    >»4.

• •


fcl.

lAnteMifjsț.ot «Mut

V«xjU

Jatax

aii.rt

.

1    1 (Al

M

31

«?

tt

tZ

ci

«4

Ml

U1491 î11 iwimr.i

I49MM1

Ttîîrtrfj UlIM.vl* »<C4K ”*tf

i«w>;.an

• . • • •. •. * 15UV.35S lîîoj.en î 5J»

- • . . .

1

■;:s