Hotărârea nr. 23/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 31.01.2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit ”Zum-Zum”.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit ”Zum-Zum”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând cont de raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte; în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică

legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017, pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa Grădiniței cu program prelungit ”Zum-Zum”, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 1564/16.01.2018;

Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 31.01.2018; în temeiul art.45, alin.(l) și alin.(5) teza a Il-a, art.115 alin.(l) lit.b) din Legea

nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se numește doamna Ramona Porumb reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit ”Zum-Zum”, situată în Str. Vespasian nr. 37, sector 1, București.

Art.2. (1) Primarul Sectorului 1 și persoana nominalizată la art.l, Grădinița cu program prelungit ”Zum-Zum”, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.01.2018.    nn^PREȘEDINTE, E ȘEDINȚA, AIexandru-St< in Deaconu


°y/ SECRE ^fOȚO'r^Danicla N ic    jfolan

Nr.: 23

Data: 31.01.2018