Hotărârea nr. 229/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 229 din 31.07.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. DĂRMĂNEȘTI NR. 32 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. DĂRMĂNEȘTINR. 32 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1471/21.05.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 237/14.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 1833/09.02.2018;

-    Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca Mareș;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb.

Alexandra P. Ghe. Bogdan.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. DĂRMĂNEȘTI NR. 32 - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 237/14.05.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art.2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRASEMNEAZĂ,


Dani/li/OQcoleta Cefalan


Nr.: 229 Data: 31.07.2018

mu sitei pi ui bucuri șn -^1

SECTORUL!

www, prim a rin sector 1. ro


BIROUL REGLEMEN TĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de Lupoi Cornel eu adresa în Șos. Pipera nr.3, hl.l IE, sc:l, ct.-l-, ap;52, Sector I,București, înregistrată la nr.47592 din 06.12.2017, completată cu nr, 18380 din 9.05.201H, în eonfomtilulîc cti priocdei'ile Legii lir.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, sc emite Următorul:AVIZ NR.

PENTRU

PLD - STR. DĂRMANEȘTI NR. 32 - SECTOR I Construire locuință individuală S+P+IE


Nr. |-
22-5

3 1 IUL


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 220,00 mp din acte (215,00 mp din măsurători cadastrale), proprieți mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr.222219, eliberat la data de 07.05.2018.

INIȚIATOR: LUPOI CORNEL IOAN, LUPOI ANDA IULIA

PROIECTANT: S.C. SILPA N 2000    ...

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Alexandra P. Ghe. Bogdan (RUR: D,E,F6) /

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin POb-Tnclude,parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- str. Dărmănești nr.34, str. Atlasului nfc37B, str.Ătlțișului nr. 39A, Sud și Est - str.Dărmănești nr. 32A, Vest-artera de circulație str. Dărmănești.


PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lle -locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/ sau tară rețele edilitare. Se admite un nivel mansardat inscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 sau la mai puțin de 100 m față de imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1196/74/D/20617 din 31.07.2017.


Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, CUTmax.= 1,2 pentru P+IE (Hmax. = 7,00 m). Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective. Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile scmi-cuplate se vor alipi de calcanul de pc parcela alăturată și se vor retrage fală de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri Retragerea față de limita posterîoară a terenulu-i - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga la limita proprietății; dreapta - 3,00m.

Retrageri minime față de limita posterioară - la limita proprietății.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din str. Dărmănești conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 1833/09.02.2018.


ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. Alexandra P. Ghe. Bogdan.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr.2/15/25.01.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic

de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. I 196/74/D/20617 din


31.07.2017, emis de Primăria Sectorului I al Local al Sectorului 1, în termenul de vuia timp cât Hotărârea de aprobare este în vi


upurești. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului eedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta
întocmit, Alin? Miru
PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL OE MANAGEMENT AL CALITĂȚII l'N URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45012 'AEROQ'


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol I222 Tel. +40-21-3I9. IO. I3; Fax: +40-21-3 19.10,06

Email: reaistraturaiu primariasl .ro htto://www.primariaseetorl .ro


’.U.D. Str Darmanesti Nr. 32, sector 1, București - Locuința unifamiliala -regim final de inaltime S+P+1E


REGLEMENTARI URBANISTICE


scara: 1/500LEGENDA

LIMITE

■ — Limita zona studiata

—! Limita P.U.D.


Limite cadastrale

■---Limite documentail de urbanism aprobate

FUNCȚIUNI

Locuire individuala

Locuire colectiva

Functiue mixta - locuire si comerțZaNCXA LA HOTAi’sARI'A COti! LOCAL AL SeCTOPULU

Nr r---
22.5 j ■’ ' ^L 2018

gdWOHS
i Anexe

Lot

FOND CONSTRUIT

1 Construcții noi identificate in foto satellt/documentatii de urbanism aprobate

CIRCULAȚII

Carosabil

Circulații pletonale

Aliniament


PROPUNERE

Edificabil maxim


Balcon


Acces carosabil/pietonal pe lot


Limita subsol - propunere de principiu Pubela gunoi- propunere de principiu Spațiu plantat


BILANȚ TERITORIALPROPUS

FUNCȚIUNEA

SUPRAFAȚA (mp)

%

SUPRAFAȚA TOTALA

220.00

100

CONSTRUCȚII

132

60

CIRCULAȚII

22

10

SPAȚIU PLANTAT

66

30


INDICATORI URBANISTICI

Suprafața lot nr 32 str Darmanesti: 220.0 mp (cf. act de proprietate) POTmax: 60%

CUTmax : 1,2 mp adc/mp teren

RHmax: P+1E

Hmax: 7.00 M la cornișa

____i se va realiza c.f. HCGMB 66/2006


Str. C. Brancusi, nrj.itl, sector 3.5ucure»ll J40/2816/20ÎC^RO 1§789724

V'-STi P-S&


PROIECT: P.U.D. Str Darmanesti Nr. 32, sector 1, București - Locuința unifamiliala -regim final de inaltime S+P+1E


BENEFICIAR: Cornel Lupoi


TITLUL PLANȘEI: REGLEMENTARI URBANISTICE


SCARA: 1/500


FAZA:

P.U.D.


PR. NR: ■■■/2017


DATA:

noiembrii

2017


PL. NR: 2